Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier"

Transkript

1 Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi för prouktsupport oh svr på vnlig frågor (FAQ).

2 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När u nväner enn mskin sk u llti vit grunläggne säkerhetsåtgärer, inklusive följne: Läs ll nvisningr före nvänning. FARA För tt minsk risken för elstötr: 1. Mskinen får lrig lämns oevk när en är nsluten till vägguttget. Dr llti ur stikkontkten ur vägguttget efter nvänning oh före rengöring. VARNING För tt minsk risken för rännskor, rn, elstötr eller personskor: 1. Tillåt inte tt mskinen nväns som leksk. Stor uppmärksmhet krävs när mskinen nväns v eller i närheten v rn. 2. Använ enrt mskinen till et en är vse för oh enligt eskrivningrn i enn ruksnvisning. Använ enst tillehör rekommenere v tillverkren enligt enn ruksnvisning. 3. Använ lrig mskinen om en hr en sk sl eller kontkt, om en inte fungerr som en sk, om en tppts eller skts eller tppts i vtten. Lämn in mskinen till närmste uktorisere återförsäljre eller servieenter för unersökning, reprtion eller elektrisk eller meknisk justering. 4. Använ lrig mskinen om någr lufthål är lokere. Håll lufthålen på mskinen oh fotpelen fri från nsmlt lu, mm oh löst tyg. 5. Tpp inte eller för lrig in föremål i någr öppningr. 6. Använ inte mskinen utomhus. 7. Använ inte mskinen är erosoler (spryer) nväns eller är syrgs ges. 8. För tt koppl ort mskinen, vri huvuströmrytren till läget märkt vilket etyer v, oh r sen ut kontkten ur vägguttget. 9. Dr inte ut kontkten genom tt r i slen. Håll i kontkten, inte slen, när u rr ut en ur vägguttget. 10. Håll fingrrn ort från rörlig elr. Speiell uppmärksmhet krävs kring mskinens nål. 11. Använ llti rätt stygnplåt. Fel plåt kn le till tt nålen går v. 12. Använ inte öj nålr. 13. Dr inte i eller skjut på tyget uner sömn. Det kn öj nålen vilket kn gör tt en går v. 14. Ställ in mskinen på när u sk juster något omkring nålen, som tt trä eller yt nålen, trä en spole, yt pressrfot eller liknne. 15. Dr llti ut mskinens kontkt ur vägguttget när u tr ort sky, smörjer eller gör någr v e justeringr som nämns i ruksnvisningen. 16. Mskinen är inte vse tt nväns v små rn eller klen personer utn övervkning. 17. Små rn ör övervks för tt säkerställ tt e inte leker me mskinen. 18. Om lmpenheten är sk sk en yts v en uktoriser återförsäljre. 19. Håll i fotpelens kontkt när u rr in slen. Låt inte kontkten slå emot fotpelen å u r in slen. i

3 Använ enrt mskinen till et en är vse för oh så som et eskrivs i enn ruksnvisning. Använ tillehör rekommenere v tillverkren enligt enn ruksnvisning. Innehållet i ruksnvisningen oh prouktspeifiktionern kn änrs utn föregåene meelne. Besök vår weplts på för ytterligre prouktinformtion SPARA DESSA FÖRESKRIFTER Denn mskin är vse för hushållsruk. Enheten sk inte nväns v personer (inklusive rn) me nestt fysisk, sensorisk eller mentl förmåg eller personer som sknr erfrenhet eller kunskp, om e inte övervks eller hr fått instruktioner om hur enheten nväns v en person som är nsvrig för ers säkerhet. Se till tt rn inte leker me enheten. ENDAST FÖR ANVÄNDARE I STORBRITANNIEN, IRLAND, MALTA OCH CYPERN VIKTIGT Om u måste yt ut säkringen i stikkontkten sk u nvän en säkring som är gokän v ASTA till BS 1362,.v.s. som är -märkningen, i enlighet me märkningen på stikkontkten. Sätt llti tillk säkringshöljet. Använ inte kontkten utn tt säkringshöljet sitter på plts. Om en meföljne stikkontkten inte pssr i et tillgänglig vägguttget kontktr u en uktoriser återförsäljre för tt få en ny sl. ii

4 TACK FÖR ATT DU VALT VÅR MASKIN Den här mskinen är en v e mest vnere, torisere roer- oh symskinern för hemmruk. För tt u sk kunn utnyttj funktionern till fullo, föreslår vi tt u läser ruksnvisningen. LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN För säker nvänning 1. Titt på nålen när u syr. Rör inte hnhjulet, tråens uppfångrmeknism, nålen eller nr rörlig elr. 2. Kom ihåg tt slå v strömrytren oh r ut kontkten när: Du hr sytt färigt Du yter nål eller nr elr Ett strömvrott inträffr uner nvänning Du utför unerhåll på mskinen Du lämnr mskinen oevk. 3. Pler inget på fotpelen. 4. Anslut mskinen irekt till vägguttget. Använ inte förlängningsslr. För längre livsläng 1. Unvik irekt solljus oh myket fuktig pltser vi förvring v mskinen. Använ inte oh förvr inte mskinen i närheten v element, strykjärn, hlogenlmpor eller nr het föremål. 2. Använ enrt neutrl såp eller rengöringsmeel vi rengöring v utsin. Bensen, thinner oh slipne pulver kn sk höljet oh mskinen oh sk ärför lrig nväns. 3. Tpp inte mskinen eller slå på en. 4. Läs llti ruksnvisningen när u sk yt ut eller instller någr enheter, pressrfoten, nålen eller nr elr för tt säkerställ tt e instllers korrekt. Vi reprtion eller justering Om ett fel skulle uppstå eller om et krävs justeringr krävs följer u först felsökningstellen i slutet v ruksnvisningen, för tt kontroller oh juster mskinen på egen hn. Om prolemet kvrstår, kontkt en uktoriser Brother-återförsäljre. För ytterligre prouktinformtion oh uppteringr, esök vår weplts på Innehållet i enn ruksnvisning, speifiktionern för enn proukt oh skärmens utformning kn änrs utn föregåene meelne. iii

5 DET HÄR KAN DU GÖRA MED SYMASKINEN SPECIALFUNKTIONER Kontroller funktioner oh se rå i en stor LCD-isplyen (LCD Liqui Crystl Disply). Förere unertråen me ett grepp. Den utomtisk tråspänningen gör provsömn överflöig. Automtisk träning gör påträningen sn oh enkel. Komm igång Här lär u ig tt nvän e viktigste elrn oh skärmilern. Kpitel 1 Grunläggne sömn Här lär u ig tt förere ig för sömn oh grunläggne syfunktioner. Kpitel 2 Si 7 Si 37 Nyttosömmr Förprogrmmer me fler än 100 vnligt förekommne sömmr. Broeri Monogrm/ekortiv sömmr Du lir kretivre me enn stor vrition v sömmr. Kpitel 3 Kpitel 4 Si 47 Si 97 Mx 30 m x 18 m ( 12 x 7 tum) för stor roerireten. Kpitel 5 MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Du kn skp originell oh ekortiv sömmr. Kpitel 7 Reiger roerier Areten kn kominers, roters oh förstors. Bilg Kpitel 6 Si 125 Si 175 Hur u sköter mskinen oh åtgärr fel oh funktionsfel. Kpitel 8 Si 199 Si 209 iv

6 SÅ HÄR ANVÄNDER DU BRUKSANVISNINGEN I kpitel 1 oh 2 förklrs symskinens grunläggne funktioner för personer som nväner mskinen för först gången. Om u vill sy nyttosömmr eller monogrm/ekortiv sömmr sk u läs kpitel 1 oh 2 oh ärefter gå vire till kpitel 3 ( Nyttosömmr ) eller kpitel 4 ( Monogrm/ekortiv sömmr ). När u hr läst kpitel 1 oh 2 oh är reo tt nvän roeringsfunktionen, går u vire till kpitel 5 ( Broeri ). När u hr förstått e steg som förklrs i kpitel 5 går u vire till kpitel 6 ( Reiger roerier ) är e nvänr funktionern för roerireigering förklrs. På e skärmiler som viss i steg för steg-nvisningrn, viss e elr som nväns för sömnen i. Jämför skärmilen i nvisningrn me en riktig skärmilen oh utför instruktionern. Om u råkr ut för något som u inte förstår, eller om et finns en funktion som u skulle vilj lär ig mer om men u nväner mskinen, kn u titt i inexet ktill i ruksnvisningen i nslutning till innehållsförtekningen för tt hitt et vsnitt i ruksnvisningen som u ör läs för mer informtion. Kpitel 3 Sy nyttosömmr Sy monogrm eller ekortiv sömmr Kpitel 1 Kpitel 2 Kpitel 4 Kpitel 1 Kpitel 2 Kpitel 5 Kpitel 6 Sy mskinroerier v

7 INNEHÅLL vi INNEHÅLL VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...i DET HÄR KAN DU GÖRA MED SYMASKINEN...iv SÅ HÄR ANVÄNDER DU BRUKSANVISNINGEN...v NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER...1 Mskin... 1 Nål- oh pressrfotsvsnitt... 2 Broeror... 2 Driftsknppr... 3 Meföljne tillehör... 3 Alterntiv... 6 Kpitel 1 Komm igång 7 SLÅ PÅ/AV MASKINEN...8 LCD-SKÄRM...9 Använ knppen för mskininställning Använ mskinens riftknpp Använ mönsterförklringsknppen TRÄ UNDERTRÅDEN...19 Spol trå på en tråspole Sätt i tråspolen Dr upp unertråen TRÄ ÖVERTRÅDEN...25 Trä övertråen me knppen för utomtisk träning Mnuell träning Använ uelnålläget Använ trå som lins v snt BYTA PRESSARFOT...32 T ort pressrfoten Sätt fst pressrfoten Sätt fst gångfoten BYTA NÅL...34 Kpitel 2 Grunläggne sömn 37 SÖMNAD...38 Sy en söm Sy förstärkt stygn Sy runt hörn Änr syriktning Sy i tjok tyger Sy i tunn tyger SÖMINSTÄLLNINGAR...42 Ställ in stygnreen Ställ in stygnlängen Ställ in tråspänningen ANVÄNDBARA FUNKTIONER...44 Automtisk förstärkningssöm Automtisk tråvklippning Lås skärmen Kpitel 3 Nyttosömmr 47 VÄLJA NYTTOSÖMMAR...48 Välj en söm Spr in söminställningr Använ knppen för sömnsvl SY SÖMMARNA...53 Rksömmr Insnittsöm Rynkning Fällsöm Vekning Siksk Elstisk siksk Kstsöm...63 Quiltning...67 Osynlig fållsöm...72 Appliktion...73 Snäksöm...74 Lngettsöm...75 Översöm...75 Smok...76 Fgottsöm...76 Fäst tejp eller nnt elstiskt mteril...77 Antikt...78 Enstegs knpphål...80 Fyrstegs knpphål...84 Stoppning som sky mot slitge...88 Sömn v knppr...90 Öglor...92 Sömn för olik riktningr (rksöm oh siksk)...93 Sömn v lixtlås...94 Kpitel 4 Monogrm/ekortiv sömmr 97 VÄLJA SÖMMAR Välj ekortiv sömmr/ekortiv sömmr på 7 mm/ stinsömmr/stinsömmr på 7 mm/korsstygn/ekortiv nyttosömmr Bokstvsteken SY SÖMMAR Sy ttrktiv vslutningr Grunläggne sömn Gör justeringr REDIGERA SÖMMAR Änr storleken Änr längen (enst för stinsömmr på 7 mm) Skp en vertikl spegelvän il Skp en horisontell spegelvän il Sy en upprep söm Änr tråtäthet (enst för stinsömmr) Kontroller ilen KOMBINERA SÖMMAR Innn u skpr en komintion Kominer olik sömmr Kominer små oh stor sömmr Kominer horisontell spegelvän sömmr Kominer sömmr v olik läng Gör stegsömmr (enst för stinsömmr på 7 mm) ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Försiktighetsåtgärer för sömt Spr sömmr i mskinminnet Spr sömmr på USB-mei (finns i fkhneln) Spr sömmr på torn Hämt sömmr från mskinminnet Hämt från USB-mei Hämt från torn Kpitel 5 Broeri 125 INNAN DU BÖRJAR BRODERA Broeri steg för steg Sätt fst roerfot W Sätt på roeroret VÄLJA MÖNSTER Välj roermönster/ntik mönster/årmönster/ korsstygnsmönster/mönster me lomsterokstäver Välj okstvsmönster Välj rmmönster Välj mönster från roerkort Välj mönster från USB-mei/torn SKÄRMBILDEN FÖR SÖMNAD

8 INNEHÅLL FÖRBEREDA TYGET Fäst styvnsmteril (kgrunsmteril) me stryksi i tyget Fäst tyget i roerrmen Broer på små tygitr eller i tygknter SÄTTA FAST BRODERRAMEN BEKRÄFTA MÖNSTERLÄGET Kontroller mönsterläget Förhnsgrnsk et färig mönstret SY ETT BRODERMÖNSTER Sy ttrktiv vslutningr Sy roermönster Sy roermönster me ppliktioner JUSTERINGAR UNDER BRODERINGSPROCESSEN Om tråen tr slut på spolen Om tråen går v men u syr Börj om från örjn Återuppt roeringen efter tt strömmen hr slgits v JUSTERA BRODERIET Juster tråspänningen Använ funktionen för utomtisk tråvklippning (AVKLIPPNING EFTER FÄRG) Använ funktionen för tråtrimning (AVKLIPPNING VID TRÅDÖVERGÅNG) Juster roeringshstigheten Änr tråfärgsisplyen Änr på roerrmsisplyen GRANSKA MÖNSTRET Änr mönsterläget Rikt in mönstret me nålen Änr storleken Roter mönstret Skp en horisontell spegelvän il Änr tätheten (enst okstvsteken oh rmmönster) Änr färgern på monogrmmönster ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Försiktighetsåtgärer för roert Spr roermönster i mskinminnet Spr roermönster på USB-mei (finns i fkhneln) Spr roermönster på torn Hämt mönster från mskinminnet Hämt från USB-mei Hämt från torn BRODERIAPPLIKATIONER Använ ett rmmönster till en ppliktion (1) Använ ett rmmönster till en ppliktion (2) Kpitel 6 Reiger roerier 175 FÖRKLARING TILL FUNKTIONERNA VÄLJA BRODERMÖNSTER FÖR REDIGERING Välj roermönster/ntik mönster/årmönster/ korsstygnsmönster/mönster me lomsterokstäver/ rmmönster Välj mönster me okstävsteken REDIGERA MÖNSTER Flytt mönstret Roter mönstret Änr mönstrets storlek Rer mönstret Änr konfigureringen för okstvsteken Änr mellnrummen melln okstvsteken Änr färgen på vrje okstvsteken i ett mönster Byt tråfärg Skp en npss tråtell Välj en färg i en npsse tråtellen Skp upprepe mönster Efter reigering KOMBINERA MÖNSTER Reiger kominere mönster Sy kominere mönster ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Kpitel 7 MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) 199 SKAPA EN SÖM ANGE SÖMDATA ANVÄNDA SPARADE ANPASSADE SÖMMAR Spr npsse sömmr i en list Hämt spre sömmr Kpitel 8 Bilg 209 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Om unerhållsmeelnet Rengör LCD-skärmen Rengör mskinhöljet Rengör hylsn Juster en lterntiv spolkpseln (utn mrkering) JUSTERA SKÄRMEN Det är svårt tt se v som står på skärmen Fel på pekskärmen FELSÖKNING FELMEDDELANDEN SPECIFIKATIONER UPPGRADERA MASKINENS PROGRAMVARA Uppgrer me USB-mei Uppgrer me tor TABELL ÖVER SÖMINSTÄLLNINGAR INDEX vii

9 viii INNEHÅLL

10 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Nmnen på symskinens olik elr oh ers funktioner eskrivs nen. Läs ess eskrivningr nog så tt u lär ig nmnen på mskinens elr innn u nväner symskinen. Mskin Se frmifrån Höger si/se kifrån o n m l j i j k e f m k g i e f g h h l Övre kåpn Öppn en övre kåpn när u sk trä mskinen oh spol trå på tråspolen. Tråkniv För trårn genom tråkniven för tt klipp v em. Kontrollfönster för tråens uppfångrmeknism Titt i fönstret för tt se tt övertråen psserr genom et. Aretsor me tillehörsfk Förvr pressrföttern oh spolrn i retsorets tillehörsfk. T ort retsoret när u syr i run tygstyken. e Driftsknppr (6 knppr) oh omkopplre för hstighetsvl Dess knppr oh reglget nväns för tt styr symskinen. f Monteringshål för knästyr pressrfotslyftre För in en knästyr pressrfotslyftren i hålet. g Knästyr pressrfotslyftre Du nväner en knästyr pressrfotslyftren när u vill sänk pressrfoten. h LCD (Liqui Crystl Disply) Inställningrn för vl söm oh felmeelnen viss på LCDskärmen. i Trålerplåt Trä tråen runt trålerplåten när u trär övertråen. j Lok Dett lok nväns för tt håll trårullen på plts. k Pinne Sätt en trårulle på pinnen. l Tråspolrsäte Använ tråspolrsätet när u spolr på trå på spolr. m Pinne för extr trårulle Den här pinnen nväns för tt spol unertråen eller för sömn me uelnål. n Trålere för spolning v trå på tråspole För tråen runt enn trålere när u spolr trå på en spole. o Tråspänningsskiv För tråen runt enn tråspänningsskiv när u spolr trå på en spole. Hntg Bär symskinen i hntget när u trnsporterr en. Hnhjul Vri på hnhjulet för tt höj eller sänk nålen. Hjulet sk vris mot mskinens frmsi. Broerkortsfk Broerkort (säljs seprt) förs in i roerkortsfket. USB-portsuttg för mei Anslut USB-mei irekt till portuttget när u vill skik mönster från/till USB-mei. e USB-portsuttg för tor Anslut USB-keln till USB-portsuttget när u vill importer/ exporter mönster melln en tor oh mskinen. f Pekpennshållre Förvr pekpennn i pekpennshållren när en inte nväns. g Huvuströmrytre Använ huvuströmrytren för tt slå PÅ oh AV symskinen. h Slnslutning Sätt i strömslen i slnslutningen. i Mtrlägesomkopplre Använ mtrlägesomkopplren för tt sänk ne mtrn. j Pressrfotsspk Höj oh sänk pressrfotsspken för tt höj oh sänk pressrfoten. k Lufthål Lufthålen möjliggör luftirkultion runt motorn. Täk inte över lufthålen när symskinen nväns. l Fotpel me utrgr sl Tryk ne fotpelen för tt styr mskinens hstighet. m Uttg för fotpel Sätt in fotpelens kontkt i uttget på mskinen. 1

11 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Nål- oh pressrfotsvsnitt Broeror i f e g e f h Pressrfotshållre Pressrfoten sätts fst på pressrfotshållren. Pressrfot Pressrfoten ger ett jämnt tryk på tyget när u syr. Använ en pressrfot som är lämplig för vl söm. Mtre Mtrn mtr tyget i syriktningen. Lok till unertråsfket Öppn loket till unertråsfket för tt monter spolen. e Nålklämsskruv Nålklämsskruven nväns för tt håll nålen på plts. f Knpphålsfotspk Knpphålsfotspk nväns me foten för enstegs knpphål för tt skp knpphål. g Nålstångens trålere Trä övertråen genom tråleren på nålstången. h Stygnplåt På stygnplåten finns et mrkeringr som unerlättr när u sk sy rk sömmr. i Pressrfotshållrens skruv Pressrfotshållrens skruv nväns för tt håll pressrfoten på plts. Vgn Vgnen flyttr roerrmen utomtiskt vi roering. Frigörre (uner roeroret) Tryk på en här knppen för tt t ort roeroret. Mtrlägesomkopplre Använ mtrlägesomkopplren för tt höj oh sänk mtrn när roeroret är fststt. Kopplingsetlj på roeroret Skjut in kopplingsetljen på roeroret i roerorsporten på mskinen. e Broerrmshållre För in roerrmen i roerrmshållren så tt rmen hålls på plts. f Rmhållrspk Tryk ne rmhållrspken för tt säkr roerrmen. VAR FÖRSIKTIG Kontroller tt rmhållrspken hr sänkts ne korrekt efter tt roerrmen hr plerts i rmhållren. Os! Kontroller tt mtrlägesomkopplren på roeroret är pler åt höger uner roeringen. Du kn även sy nytto-/ekortiv sömmr när roeroret är fststt. Pler mtrlägesomkopplren på roeroret i rätt läge. 2

12 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Driftsknppr Meföljne tillehör Lyft v ovnsin på retsoret för tt öppn tillehörsfket. Strt/stopp -knpp Tryk på knppen för tt först sy någr stygn me låg hstighet oh sen örj sy me en hstighet som hr ställts in me omkopplren för hstighetsvl. Tryk en gång till på knppen för tt stnn mskinen. Håll knppen intrykt för tt sy me en lägst hstigheten. Färgen på knppen änrs eroene på sömnssättet. Grön: Rö: Mskinen är reo för sömn eller syr. Mskinen kn inte sy. Knpp för förstärkt stygn kåt/frmåt Använ knppen för tt sy förstärkt stygn i örjn oh slutet v en söm. När u tryker på knppen syr mskinen utomtiskt tre stygn på smm ställe oh stopps sen. När et gäller rk- oh siksksöm i motstt riktning, syr mskinen tre stygn kåt me låg hstighet enst när knppen förstärkt stygn kåt/frmåt hålls intrykt (stygnen sys i motstt riktning). Knpp för nållägesvl Använ knppen när u vill änr sömnsriktningen eller för etljer sömn på ett litet områe. Tryk på knppen för tt sänk eller höj nålläget. Tryk två gånger på knppen för tt sy ett stygn. Tråkniv -knpp Tryk på knppen när u sytt färigt för tt utomtiskt klipp v en överflöig tråen. e Knpp för höjning/sänkning v pressrfot Tryk på knppen när u vill sänk pressrfoten oh tryk ne på tyget. Tryk på knppen igen när u vill lyft upp pressrfoten. Håll pressrfotsknppen intrykt om u vill höj pressrfoten till et högst läget. f Omkopplre för hstighetsvl Använ omkopplren för tt regler hstigheten. Flytt glireglget till vänster när u vill sy på låg hstighet. Flytt glireglget till höger när u vill sy i högre hstighet. Nyörjre ör sy me lägre hstighet. g Knpp för utomtisk träning Använ knppen när u vill trä nålen utomtiskt. Förvringsutrymme Förvringsutrymme för pressrfötter Förvringsutrymme för pressrfötter De meföljne tillehören förvrs i roerorsväskn. Fäll upp e två spärrrn på roerorsväskn för tt öppn en. Tryk på spärrrn tills å klikr till för tt lås väskn. Spärrr VAR FÖRSIKTIG Tryk inte på tråkniv -knppen efter tt trårn hr klippts v. I nnt fll kn nålen gå v, trårn trssl till sig eller mskinen sks. 3

13 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Meföljne tillehör /11 2 nålr 90/14 2 nålr 90/14 2 nålr: Gulfärg nål me truig spets * 1 32* 1 33* 1 34* * 1 De meföljne tillehören finns i roerorsväskn. 4

14 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER * 2 54* 2 55* 2 56* 2 57* 2 58* 2 59* 3 60* 3 * 2 Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för tillehöret för irkelsömn. * 3 Detljere nvisningr finns i Bruksnvisning Tillägg. Nr Artikelnmn Artikelnummer 1 Knpphålsfot A X Broerfot W XC Kstsömsfot G XC Monogrmfot N X Blixtlåsfot I X Sikskfot J (på mskinen) XC Fållsömsfot R X Knppfot M Gångfot F033N:X Tillskärrfot F054:XC Quiltningsfot för frirmsläge F005N:XC Rksömsfot F042N:XC Sprättkniv X Tråspole 10 SFB:XA Nålförpkning X Duelnål X Kulspetsnåluppsättning XD Sx XC Krit XE Rengöringsorste X Hålstns Skruvmejsel (stor) XC Skruvmejsel (liten) X Lok (minre) Lok (meium) 2 X Lok (stort) Vertikl pinne XC Filtrik X Skivform skruvmejsel XC Trånät XA Broerrmssts (liten) H 2 m B 6 m EF73:XC (H 1 tum B 2 1/2 tum) 32 Broerrmssts (melln) H 10 m B 10 m (H 4 tum B FE74:XC tum) 33 Broerrmssts (melln plus) H 18 m B 13 m EF75:XC (H 7 tum B 5 tum) 34 Broerrmssts (större) H 30 m B 18 m EF76:XC (H 12 tum B 7 tum) 35 Fotpel XD (EU) XC (övrig områen) 36 Stygnplåtsluk för roering XA Rutnätsrk GS3:X Pekpenn XA Knästyr pressrfotslyftre XA USB-kel XD Spolkpsel (utn mrkering) XC Stygnplåt för rksöm XC Nr Artikelnmn Artikelnummer 43 Unertråsfkets snoguie (me ett hål) XE Unertrå för roering EBT-CEN: X Styvnsmteril BM3:X Bruksnvisning XF Snstrtsguie XF Broerorsväsk D6EUC:XC Hår väsk XC Quiltningsfot för frirmsläge C XE Öppen quiltningsfot för frirmsläge O XE Ekoquiltningsfot för frirmsläge E XE Tillehör för irkelsömn* BL-CSA Skruv till tillehöret 54 (2 styken, vrv en är en reserv)* XE Mittstift* XE Mll* XE Bnfot* F021N 58 Snofot* F013N 59 Spolkpsel (grå)** XE Unertråsfkets lok (me mrkering)** XF * Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för tillehöret för irkelsömn. ** Detljere nvisningr finns i Bruksnvisning Tillägg. Använ llti enst tillehör som rekommeners för en här mskinen. Du kn eställ skruven till pressrfotshållren genom in uktorisere återförsäljre (rtikelnr XA ). De meföljne tillehören 35, 46 oh 47 kn förvrs i en hår väskn. 5

15 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Alterntiv Nr Artikelnmn Artikelnummer 1 Unertrå för roering (vit) X Unertrå för roering XC (svrt) 2 Styvnsmteril X Vttenlösligt styvnsmteril X Broerkort Nr 1 Bokstäver X Nr 2 Blomm X Nr 3 Dinosur X Nr 6 Moskowitzs värl X Nr 7 Livet på lnet X Nr 8 Semester X Nr 9 Hoyhntverk X Nr 10 Monogrmemlem X Nr 11 Rm XA Nr 12 Trnsport XA Nr 13 Sportemlem XA Nr 14 Stor lommor XA Nr 16 Ktter & hunr XA Nr 19 Mrin XA Nr 20 Nätt mönster XA Nr 21 Hnrete XA Nr 22 Stort lpptäke XA Nr 23 Vitt på vitt XA Nr 25 Häst XA Nr 27 Fåglr XA Nr 28 Jul XA Nr 29 Spets XA Nr 30 Vil jur XA Nr 31 Stor lommor II XA Nr 32 Instrument XA Nr 33 Trä XA Nr 35 Ktter oh hunr II XA Nr 36 Frukt & grönsker XA Nr 37 Appliktionslfet XA Nr 38 Ängel XA Nr 39 Doknsikte XA Nr Artikelnmn Artikelnummer 3 Nr 40 Sport 3 XA Nr 41 Renässnslfet XA Nr 42 Går XA Nr 43 Viktorinsk XA Nr 44 Spets 2 XA Nr 45 Fntsi XA Nr 46 Austrlisk jur XA Nr 47 Fjäril XA Nr 48 Austrlisk lommor XA Nr 49 Folkligt XA Nr 50 Älvor & lommor XA Nr 52 Björnr XA Nr 53 Sen XA Nr 54 Tegs XA Nr 55 Trägår XA Nr 56 Asitisk XC Nr 57 Stor jul XC Nr 58 Ny lpptäkstritioner XC Nr 60 Sommrskoj XC Nr 61 Blusekortioner XC Nr 62 Zoikens teken XC Nr 63 Knin XC Nr 64 Frmor XC Nr 65 Rött roeri XC Nr 66 Popmix XC Nr 67 Hemekorering XC Nr 68 Korsstygn 1 XC Nr 69 Motiv för sporttröjor XC Nr 70 Korsstygn 2 XC Du kn nvän ll e roerkort från Brother som finns i listn ovn till in mskin. Lägg märke till tt viss speifiktioner kn änrs utn föregåene meelne. Os! Broerkort som köpts in i utlnet knske inte fungerr på in mskin. 6

16 Kpitel 1 1Komm igång SLÅ PÅ/AV MASKINEN...8 LCD-SKÄRM...9 Knppfunktioner...10 Använ knppen för mskininställning...12 Juster skärmens ljusstyrk...15 Välj skärmspråk...16 Använ mskinens riftknpp...17 Använ mönsterförklringsknppen...18 TRÄ UNDERTRÅDEN...19 Spol trå på en tråspole...19 Använ pinnen för extr trårulle...19 Använ pinnen för extr trårulle...21 Sätt i tråspolen...22 Dr upp unertråen...23 TRÄ ÖVERTRÅDEN...25 Trä övertråen me knppen för utomtisk träning...25 Mnuell träning...27 Använ uelnålläget...29 Använ trå som lins v snt...31 Använ trånätet...31 Använ en vertikl pinnen...31 BYTA PRESSARFOT...32 T ort pressrfoten...32 Sätt fst pressrfoten...32 Sätt fst gångfoten...33 BYTA NÅL...34 Om nålen...36 Tyg/trå/nålkomintioner...36

17 SLÅ PÅ/AV MASKINEN SLÅ PÅ/AV MASKINEN VARNING Använ enrt vnlig hushållsström som strömkäll. Använning v nr strömkällor kn orsk rn, elstötr eller mskinskor. Slå AV strömmen oh r ut kontkten uner följne omstänigheter: När u inte är i närheten v mskinen Efter tt u hr slutt nvän mskinen Om ett strömvrott inträffr uner nvänning Om mskinen inte fungerr korrekt på grun v en ålig nslutning eller ortkoppling Uner elektrisk stormr VAR FÖRSIKTIG Använ inte förlängningsslr eller uttgslister me fler pprter nslutn. Brn eller elstötr kn uppstå. T inte i kontkten me våt häner. Elstötr kn inträff. Slå llti AV strömmen innn mskinens kontkt rs ut ur vägguttget. Håll llti i kontkten när u rr ut en ur vägguttget. Om u rr i slen kn en sks oh rn eller elstötr uppstå. Tillåt inte tt slen skärs v, sks, moifiers, öjs krftigt, rs, vris eller unts ihop. Pler inte tung föremål på slen. Utsätt inte slen för värme. Dess sker kn sk slen oh orsk rn eller elstötr. Om slen eller kontkten sks, t mskinen till en uktoriser återförsäljre för reprtion innn en nväns igen. Dr ut slen om mskinen inte kommer tt nväns uner en längre ti. Annrs kn rn uppstå. När mskinen lämns utn uppsikt, sk ntingen mskinens huvuströmrytre slås AV eller kontkten rs ut ur vägguttget. När servie utförs på mskinen eller när lukor ts ort sk ntingen mskinen eller elnorningrn koppls ort. För in strömslen i slnslutningen oh sätt ärefter in kontkten i vägguttget. Vri huvuströmrytren till I för tt slå på mskinen. Huvuströmrytre Strömsl AV PÅ Vri huvuströmrytren till O för tt slå v mskinen. 8

18 LCD-SKÄRM LCD-SKÄRM Mskinnmnet viss på skärmen när u slår på mskinen. Rör vi skärmen för tt vis nyttosömmen. Beroene på vl inställning på inställningsskärmen (se si 12) väljs ntingen 1-01 Rksöm (vänster) eller 1-03 Rksöm (mitten). Tryk på en knpp me fingret för tt välj söm, mskinfunktion eller en funktion som viss på knppen. 1 Os! När stygnplåten för rksöm är fststt på mskinen, flyttr sig nålen utomtiskt till mittläget. Du ehöver r rör vi skärmen me fingret eller en meföljne pekpennn. Använ inte en vss penn, skruvmejsel eller något nnt hårt eller vsst föremål. Du ehöver inte tryk hårt på skärmen. Om u tryker för hårt eller nväner ett vsst föremål kn skärmen sks. Visr läget för enkel- eller uelnål, oh nålens stoppläge. Enkelnål/nere läge Duelnål/nere läge Enkelnål/övre läge Duelnål/övre läge Visr pressrfotsnumret. Sätt i en pressrfot som viss på isplyen innn u örjr sy. Visr nmn oh nummer för en vl sömmen. Visr en förhnsgrnskning v en vl sömmen. e Visr sömmrn. f Visr ytterligre sior som kn viss. * LCD-isplyens smtlig knppfunktioner förklrs i tellen över knppfunktioner på näst si. e f 9Komm igång

19 LCD-SKÄRM Knppfunktioner e f i g h j l n q s k m o r t p u Nr Disply Knppnmn Förklring Si Knpp för nyttosöm Tryk på en här knppen för tt välj rksöm, siksk, knpphål, osynlig fållsöm eller nr sömmr som är vnlig i kläsömn. 48 Knpp för monogrm/ ekortiv sömmr Tryk på en här knppen för tt välj mönster för monogrm eller ekortiv sömmr. 98 Knpp för roering Sätt fst roeroret oh tryk på en här knppen för tt roer. 130 Knpp för roerireigering Tryk på en här knppen för tt kominer roermönster. Me funktionern för roerireigering kn u även skp originell roermönster eller mönsterrmr. 177 e Knpp för sömnsvl Tryk på en här knppen när u ehöver hjälp me tt välj en pssne söm för en syppliktion oh när u ehöver nvisningr om hur u syr sömmen. Denn knpp är myket nvänr för nyörjre. 51 f Mönsterförklringsknpp Tryk på en här knppen för tt vis en förklring till et vl mönstret. 18 g h Knpp för utomtisk förstärkt stygn kåt/frmåt Knpp för utomtisk tråvklippning Tryk på en här knppen för tt nvän inställningen för utomtisk förstärkningssöm (ksöm). Om u väljer en här inställningen innn u örjr sy, kommer mskinen utomtiskt tt sy förstärkt stygn i örjn oh i slutet v sömnen (et kn hän tt mskinen syr ksöm, eroene på mönstret). Tryk på en här knppen för tt ställ in en utomtisk funktionen för tråvklippning. Om u ställer in en utomtisk funktionen för tråvklippning innn u örjr sy, kommer mskinen utomtiskt tt sy förstärkt stygn i örjn oh i slutet v sömmen (et kn hän tt mskinen syr ksöm, eroene på mönstret) oh klipp v trårn efter sömnen

20 LCD-SKÄRM Nr Disply Knppnmn Förklring Si i Stygnvlsisply Tryk på knppen för et mönster u vill sy. Använ för tt 48 yt skärmil för sömvl. 1 j Knpp för skärmlås Tryk på en här knppen för tt lås skärmen. När skärmen hr låsts är e olik inställningrn, t.ex. stygnre oh stygnläng, låst oh kn inte änrs. Tryk på en här knppen igen för tt häv låset för inställningrn. 46 Komm igång k Bilknpp Tryk på en här knppen för tt vis en förstor il v en vl sömmen. 49 l Knpp för spegelvänning Tryk på en här knppen för tt skp en spegelvän il v en vl sömmen. Om knppisplyen är ljusgrå kn inte mskinen sy en spegelvän il v en vl sömmen. 49 m Knpp för nålinställning (enkel/uel) Tryk på en här knppen för tt välj uelnålläget. Syläget växlr melln enkel- oh uelnålläge vrje gång u tryker på knppen. Om knppisplyen är ljusgrå kn inte mskinen sy en vl sömmen i uelnålläget. 29 n Knpp för återställning Tryk på en här knppen för tt återställ en vl sömmens spre inställningr till ursprungsinställningrn o Knpp för hämtning Tryk på en här knppen för tt hämt ett sprt mönster. 51 p q Knpp för mnuellt minne Knpp för stygnre oh stygnläng Du kn änr söminställningrn (sikskre, stygnläng, tråspänning, utomtisk tråvklippning eller utomtisk förstärkningssöm osv.) oh sen spr em genom tt tryk på en här knppen. Fem uppsättningr inställningr kn sprs för en söm. Visr inställningrn för sikskens stygnläng oh -re för en vl sömmen. Du kn nvän plus- oh minusknpprn för tt juster inställningrn för sikskens stygnre- oh läng r s Knpp för tråspänning Knpp för mskininställning Visr inställningen v tråspännings för en vl sömmen. Tråspänningen ställs normlt in utomtiskt. Du kn nvän plus- oh minusknpprn för tt änr inställningrn v tråspänningen. Tryk på en här knppen för tt änr nålstoppsläget, slå PÅ/AV summertonen, juster mönstret eller skärmen oh yt nr mskininställningr t Knpp för mskinrift Tryk på en här knppen för tt vis förklringr till hur u trär övertråen, spolr på trå på spolr, yter pressrfot oh nväner mskinen. 17 u Knpp för pressrfot/ nålyte Tryk på en här knppen innn u yter nål, pressrfot osv. Denn knpp låser smtlig knppfunktioner så tt mskinen inte kn nväns

upp maskinen och kontrollera komponenterna

upp maskinen och kontrollera komponenterna Snguie Strt här MFC-J6520DW MFC-J6720DW Läs igenom prouktsäkerhetsguien innn u ställer in mskinen. Därefter läser u igenom snguien så tt u kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VAR FÖRSIKTIG

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar

Monterings GUIDE. Skötselanvisningar Monterings GUIDE Skötselnvisningr Monteringsguie oh skötselnvisningr Viktigt Innn u örjr monter... 3 Måttspeifiktion F/S/K-HÖJD... 5 Monterings/Skötselnvisningr Uppslgslist oh stöen... 6 Plering v eluttg,

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK

BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK BYGGNADSGUIDE FÖR MELLANVÄGGAR & UNDERTAK Byggnsguie för projektering oh yggntion v mellnväggr oh unertk. Informtionen i enn yggnsguie är frmtgen me utgångspunkt från EuroProfil AB s proukter oh förutsättes

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Användarmanual. Inomhusenhet. Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E Inomhusenhet RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E Utomhusenhet RAS-10SAVP-E RAS-13SAVP-E RAS-16SAVP-E RAS-M14GAV-E RAS-M18GAV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Snguide Strt här DCP-585CW Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt mskinen ställs in oh instllers på rätt sätt. VARNING Tlr om hur du sk gör för tt förhindr personskdor. Anslut INTE USB-keln

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Solatube Brighten Up Serien

Solatube Brighten Up Serien Soltue Brighten Up Serien Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 Reservdelslist * Antl Kupol med Ryender 3000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller

Läs mer

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn.

Solatube. Solatube 160 DS Dagsljussystem Solatube 290 DS Dagsljussystem Installationsanvisningar. Sticksåg. Tigersåg. Hammare Plattjärn. Soltue Soltue 60 DS Dgsljussystem Soltue 90 DS Dgsljussystem Instlltionsnvisningr 8 List över tillehör* Antl Kupol med Ryender 000-teknik (). Stötdämpnde invändig kupol* 8 Tkhuv (med eller utn lutning)

Läs mer

Installatörens referenshandbok

Installatörens referenshandbok Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Instlltörens referenshndok Dikin Altherm - lågtempertur Split Svensk Tle of ontents Tle of

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

!Anmäl omgående till transportören/

!Anmäl omgående till transportören/ Läs dett vid mottgndet v ditt Str Center Kök eller Bomnkök! Viktigt tt tänk på! När levernsen kommer, kontroller ntlet kollin smt tt emllget är oskdt. Anmäl omgående till trnsportören / leverntören synligt

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER

Bruksanvisning. Läs innan användning. Läs när du behöver ytterligare information. Datoriserad symaskin. Bruksanvisning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER F_brotherE_cover DIC8p K Bruksanvisning Läs innan användning FÖRBEREDELSER SYGRUNDER Läs när du behöver ytterligare information NYTTOSTYGN BILAGA Svenska 88-S6 XC7373-05 Tryckt i Taiwan Datoriserad symaskin

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR

UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR UPPSTÄLLNINGSBESLAG FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR I Innehållsförtekning I Art. nr Benämning Del Sid 84 Spärrnordning I 179 85 Ventiltionseslg I 179 86 Ventiltionseslg I 179 92 Ventiltionseslg I 178 93 Ventiltionseslg

Läs mer

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev.

Nivåtest i svenska. Det är lärormaterial med test. Det är anvandbart både för lärare och elev. Nivåtest i svensk Nivåtest i svensk Föror Det är lärormteril me test. Det är nvnrt åe för lärre oh elev. Här kommer nivåtest i svensk. Du måste välj ett äst svr. Testet sk ge ig en sn ié om in språkkunskper.

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Bruksanvisning My Custom Design

Bruksanvisning My Custom Design Bruksanvisning My Custom Design Läs detta dokument innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du har dokumentet till hands för framtida bruk. Inledning Tack för att du använder programvaran My Custom

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa

ADAD. Med tillägg för socialtjänsten. Instruktioner. Problemtyngd 0 1 2 3 0 1 2 3 Problemområde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fysisk hälsa ADAD Me tillägg för soiltjänsten Version: 090801 ADAD - Aolesent Drug Ause Dignosis är en stnriser intervju oh hr utveklts v Alfre Friemn oh Arlene Ut vi Philelphi Psyhitri Center, USA, i slutet v 1980-tlet.

Läs mer

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP!

Meddelande till användare av denna handbok Genom hela denna publikation används Fara!, Varning!, Försiktighet! och Obs! ! FARA! ! VARNING! ! SE UPP! Meddelnde till nvändre v denn hndok Genom hel denn puliktion nvänds Fr!, Vrning!, Försiktighet! och Os! (åtföljt v den interntionell RISK-symolen! ) för tt uppmärksmm meknikern på speciell nvisningr eträffnde

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm.

StyleView SV42 Vagn för elektroniska patientjournaler med LCD-arm. Användrhndledning StyleView SV42 Vgn för elektronisk ptientjournler med LCD-rm. De eldrivn StyleView-vgnrn ger nätström för moil dtornvändning vid vårdpltsen i vårdmiljön. Vgnrn är inte vsedd för tt strömförsörj

Läs mer

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt

Innehåll. Arbetsanvisning. Sid Produkt Innehåll Aretsnvisning Sid Produkt 1 Isover Drev och Isover Drev 2 Isover Fog och Isover Fogfier 3 Isover Plstfolie 5 Isovers skrvprodukter 7 Isover Vrio KM Duplex UV 9 Isover Vrio Stos 11 Isover Vrio

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt.

Innan du kan använda maskinen ska du läsa den här Snabbguiden så att maskinen ställs in och installeras på rätt sätt. Sngui Strt här MFC-6890CDW Innn u kn nvän mskinn sk u läs n här Snguin så tt mskinn ställs in oh instllrs på rätt sätt. VARNING Tlr om hur u sk gör för tt förhinr prsonskor. Anslut INTE USB-kln ännu (om

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se

Normal. Minerit. Cementgrå omålad Cementskiva för tuffa miljöer. www.cembrit.se Minerit Norml Cementgrå omåld Cementskiv för tuff miljöer Pul 263 Mrs 2010 Cemrit produktpärm BSAB KBB.2 Ersätter Mj 2009 Uppdtering se:.emrit.se.emrit.se Minerit Norml Det enkl sättet tt ygg Dgiset oh

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

En ny aktiv fluorformel i Sverige

En ny aktiv fluorformel i Sverige En ny ktiv fluorformel i Sverige Fördelr målinriktd fluor på tndytorn Ger ökd fluorkonentrtion i oh omkring tnden Underlättr reminerlisering v initil kriesskdor Ökr tänderns motståndskrft mot syrngrepp

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

StyleView SV44 Telemedicine Cart

StyleView SV44 Telemedicine Cart Användrhndledning StyleView SV44 Telemedicine Crt with Dul LCD nd Power System StyleView nslutn vgnr erjuder elnslutningr för moil vårdpltsutrustningr i vårdmiljöer. Vgnrn är inte vsedd tt driv medicinsk

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning

Claudia Eberan Jaså! Der Schwedischkurs Lärarhandledning Clui Eern Jså! Der Shweishkurs Lärrhnlening Inlening Jså! är ett moernt oh kommuniktivt läromeel för unervisning i svensk som främmne språk inom vuxenutilningen. Det omfttr nivå B på Europråets nivåskl

Läs mer

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter.

OBS! Följande gäller endast CE-märkta produkter. OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inombordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

XIV. Elektriska strömmar

XIV. Elektriska strömmar Elektromgnetismens grunder Strömmens riktning Mn definierr tt strömmen går från plus (+) till minus (-). För tt få till stånd en ström måste mn. Spänningskäll 2. Elektriskt lednde ledningr 3. Sluten krets

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Valfria extra tillbehör

Valfria extra tillbehör Valfria extra tillbehör Ram till bårder och kanter En ram som underlättar arbetet med att göra vackra bårder och kanter. Använd den i kombination med den programvara som finns inbyggd i Innov-is I, för

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 5b

Facit - Tänk och Räkna 5b Mätning oh sttistik Fit Tänk oh Räkn..0. 0.0 minuter i minuter i hlv minuter i minuter i. eller.. 9.9 eller.9.. eller 0. 0.0. eller. 0. 9 0 0 s 00 s 0 s 0 s 0 min 90 min min 0 min h h 0 h h h min h min

Läs mer

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån.

expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. TM Original PFAFF 9 mm-sömmar! expressiontm line Förverkliga dina förmågor Jämn tygmatning både ovanifrån och underifrån. Förverkliga dina förmågor och upplev en helt ny dimension av sömnad Letar du efter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

1 nytt hem. 12 kuddar, som jag. 7 koppar jasminte. sjunker ner drömmande i. 12 japanska motiv. 21 missade samtal. 1 extra lång friarm för att brodera

1 nytt hem. 12 kuddar, som jag. 7 koppar jasminte. sjunker ner drömmande i. 12 japanska motiv. 21 missade samtal. 1 extra lång friarm för att brodera 1 nytt hem 1 japanska motiv 1 etra lång friarm för att brodera 1 missade samtal 7 koppar jasminte BERNINA 780 1 kuddar, som jag sjunker ner drömmande i Direktvalknappar: Start/stopp-knapp Höj och sänk

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013

TMV151/TMV181. Fredrik Lindgren. 19 november 2013 TMV151/TMV181 Fredrik Lindgren Mtemtisk vetenskper Chlmers teknisk högskol och Göteborgs universitet 19 november 2013 F. Lindgren (Chlmers&GU) Envribelnlys 19 november 2013 1 / 24 Outline 1 Mss, moment

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Gardinguide. Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning

Gardinguide. Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning Gardinguide Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning Antal längder...sida 3 Bottensöm...sida 6 Bredd...sida 7 Breddrapport...sida 7 Dra för...sida 2 Gardinluft...sida 2 Gardinstång...sida 5 Hissgardin...sida

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer

Sköldens serienummer (Sterndrev) Utväxlingsförhållande Sterndrev-enhetens serienummer OBS! Följnde gäller endst CE-märkt produkter. Försäkrn om överensstämmelse - Mercury MerCruiser Denn sterndrevs- eller inomordsmotor överensstämmer, när den instllerts i enlighet med Mercury MerCruisers

Läs mer

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR

LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LED-SERIERNA SE OL/AoL OCH OFR/AFR LED-ARMATURER FÖR UTOMHUSBRUK I SERIEN OL/AOL OCH LED-STRÅLKASTARE I SERIEN OFR/AFR LJUSKRAFT MÖTER SMART DESIGN DE NYA LED-SERIERNA FRÅN ESYLUX KRAFTFULLA, EFFEKTIVA

Läs mer

bra till fantastisk sömnad

bra till fantastisk sömnad Gå från bra till fantastisk sömnad Inbyggd hjälp när du behöver den som bäst Innanför sömmarna Jag heter Sophie. Som 2-barnsmamma har jag alltid fullt upp och en lång att göra-lista. För mig är en dag

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5

E100 KONTROLLKORT ENGLISH DL10 J16 J1 J1 DL9 DL1 RL1 J13 J17 J20A J20 IC1 SW2 SW4 SW3 J19 DL8 OPTIONS LCD MODULE J10 SW1 DS1 DL4 DL6 DL5 A100 E100 KONTROLLKORT 1 5 6 7 9 10 11 1 1 F MOTOR ENCODER ON 1 J0A J16 J1 J1 J1 J5 DL J6 KEEPER J J DL9 DL10 RL1 J17 DL1 DL DL DL DL5 DL6 DL7 J7 DS1 SW1 J10 J19 SW SW SW IC1 J0 BATTERY BATTERI ST R ÖM

Läs mer

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn

ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG. Korsstygn 8 ATT BRODERA PÅ FÄRDIGA PLAGG Korsstygn När man broderar korsstygn på ett färdigt plagg använder man stramalj, en väv, vilken man tråcklar fast ovanpå plagget och syr igenom. Det är lätt eftersom du syr

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8

IMMA - Framtidens massagebadkar 3. Badkar 4. Badkar med ljusterapi 5. Massagebadkar med system Basic 6. Massagebadkar med system Exclusive 8 Ljudlös mssgebdkr IMM - Frmtidens mssgebdkr dkr dkr med ljusterpi Mssgebdkr med system sic Mssgebdkr med system xclusive Mssgebdkr med system Superior 0 Krmodeller Funktioner Mssgeprogrm lndre Frktvillkor

Läs mer