Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning. Komma igång. Grundläggande sömnad. Nyttosömmar. Monogram/ dekorativa sömmar. Broderi. Redigera broderier"

Transkript

1 Komm igång Dtoriser sy- oh royrmskin Bruksnvisning Prout Coe (Prouktko):882-S96 Grunläggne sömn Nyttosömmr Monogrm/ ekortiv sömmr Broeri Reiger roerier MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Bilg Besök vår hemsi för prouktsupport oh svr på vnlig frågor (FAQ).

2 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När u nväner enn mskin sk u llti vit grunläggne säkerhetsåtgärer, inklusive följne: Läs ll nvisningr före nvänning. FARA För tt minsk risken för elstötr: 1. Mskinen får lrig lämns oevk när en är nsluten till vägguttget. Dr llti ur stikkontkten ur vägguttget efter nvänning oh före rengöring. VARNING För tt minsk risken för rännskor, rn, elstötr eller personskor: 1. Tillåt inte tt mskinen nväns som leksk. Stor uppmärksmhet krävs när mskinen nväns v eller i närheten v rn. 2. Använ enrt mskinen till et en är vse för oh enligt eskrivningrn i enn ruksnvisning. Använ enst tillehör rekommenere v tillverkren enligt enn ruksnvisning. 3. Använ lrig mskinen om en hr en sk sl eller kontkt, om en inte fungerr som en sk, om en tppts eller skts eller tppts i vtten. Lämn in mskinen till närmste uktorisere återförsäljre eller servieenter för unersökning, reprtion eller elektrisk eller meknisk justering. 4. Använ lrig mskinen om någr lufthål är lokere. Håll lufthålen på mskinen oh fotpelen fri från nsmlt lu, mm oh löst tyg. 5. Tpp inte eller för lrig in föremål i någr öppningr. 6. Använ inte mskinen utomhus. 7. Använ inte mskinen är erosoler (spryer) nväns eller är syrgs ges. 8. För tt koppl ort mskinen, vri huvuströmrytren till läget märkt vilket etyer v, oh r sen ut kontkten ur vägguttget. 9. Dr inte ut kontkten genom tt r i slen. Håll i kontkten, inte slen, när u rr ut en ur vägguttget. 10. Håll fingrrn ort från rörlig elr. Speiell uppmärksmhet krävs kring mskinens nål. 11. Använ llti rätt stygnplåt. Fel plåt kn le till tt nålen går v. 12. Använ inte öj nålr. 13. Dr inte i eller skjut på tyget uner sömn. Det kn öj nålen vilket kn gör tt en går v. 14. Ställ in mskinen på när u sk juster något omkring nålen, som tt trä eller yt nålen, trä en spole, yt pressrfot eller liknne. 15. Dr llti ut mskinens kontkt ur vägguttget när u tr ort sky, smörjer eller gör någr v e justeringr som nämns i ruksnvisningen. 16. Mskinen är inte vse tt nväns v små rn eller klen personer utn övervkning. 17. Små rn ör övervks för tt säkerställ tt e inte leker me mskinen. 18. Om lmpenheten är sk sk en yts v en uktoriser återförsäljre. 19. Håll i fotpelens kontkt när u rr in slen. Låt inte kontkten slå emot fotpelen å u r in slen. i

3 Använ enrt mskinen till et en är vse för oh så som et eskrivs i enn ruksnvisning. Använ tillehör rekommenere v tillverkren enligt enn ruksnvisning. Innehållet i ruksnvisningen oh prouktspeifiktionern kn änrs utn föregåene meelne. Besök vår weplts på för ytterligre prouktinformtion SPARA DESSA FÖRESKRIFTER Denn mskin är vse för hushållsruk. Enheten sk inte nväns v personer (inklusive rn) me nestt fysisk, sensorisk eller mentl förmåg eller personer som sknr erfrenhet eller kunskp, om e inte övervks eller hr fått instruktioner om hur enheten nväns v en person som är nsvrig för ers säkerhet. Se till tt rn inte leker me enheten. ENDAST FÖR ANVÄNDARE I STORBRITANNIEN, IRLAND, MALTA OCH CYPERN VIKTIGT Om u måste yt ut säkringen i stikkontkten sk u nvän en säkring som är gokän v ASTA till BS 1362,.v.s. som är -märkningen, i enlighet me märkningen på stikkontkten. Sätt llti tillk säkringshöljet. Använ inte kontkten utn tt säkringshöljet sitter på plts. Om en meföljne stikkontkten inte pssr i et tillgänglig vägguttget kontktr u en uktoriser återförsäljre för tt få en ny sl. ii

4 TACK FÖR ATT DU VALT VÅR MASKIN Den här mskinen är en v e mest vnere, torisere roer- oh symskinern för hemmruk. För tt u sk kunn utnyttj funktionern till fullo, föreslår vi tt u läser ruksnvisningen. LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN För säker nvänning 1. Titt på nålen när u syr. Rör inte hnhjulet, tråens uppfångrmeknism, nålen eller nr rörlig elr. 2. Kom ihåg tt slå v strömrytren oh r ut kontkten när: Du hr sytt färigt Du yter nål eller nr elr Ett strömvrott inträffr uner nvänning Du utför unerhåll på mskinen Du lämnr mskinen oevk. 3. Pler inget på fotpelen. 4. Anslut mskinen irekt till vägguttget. Använ inte förlängningsslr. För längre livsläng 1. Unvik irekt solljus oh myket fuktig pltser vi förvring v mskinen. Använ inte oh förvr inte mskinen i närheten v element, strykjärn, hlogenlmpor eller nr het föremål. 2. Använ enrt neutrl såp eller rengöringsmeel vi rengöring v utsin. Bensen, thinner oh slipne pulver kn sk höljet oh mskinen oh sk ärför lrig nväns. 3. Tpp inte mskinen eller slå på en. 4. Läs llti ruksnvisningen när u sk yt ut eller instller någr enheter, pressrfoten, nålen eller nr elr för tt säkerställ tt e instllers korrekt. Vi reprtion eller justering Om ett fel skulle uppstå eller om et krävs justeringr krävs följer u först felsökningstellen i slutet v ruksnvisningen, för tt kontroller oh juster mskinen på egen hn. Om prolemet kvrstår, kontkt en uktoriser Brother-återförsäljre. För ytterligre prouktinformtion oh uppteringr, esök vår weplts på Innehållet i enn ruksnvisning, speifiktionern för enn proukt oh skärmens utformning kn änrs utn föregåene meelne. iii

5 DET HÄR KAN DU GÖRA MED SYMASKINEN SPECIALFUNKTIONER Kontroller funktioner oh se rå i en stor LCD-isplyen (LCD Liqui Crystl Disply). Förere unertråen me ett grepp. Den utomtisk tråspänningen gör provsömn överflöig. Automtisk träning gör påträningen sn oh enkel. Komm igång Här lär u ig tt nvän e viktigste elrn oh skärmilern. Kpitel 1 Grunläggne sömn Här lär u ig tt förere ig för sömn oh grunläggne syfunktioner. Kpitel 2 Si 7 Si 37 Nyttosömmr Förprogrmmer me fler än 100 vnligt förekommne sömmr. Broeri Monogrm/ekortiv sömmr Du lir kretivre me enn stor vrition v sömmr. Kpitel 3 Kpitel 4 Si 47 Si 97 Mx 30 m x 18 m ( 12 x 7 tum) för stor roerireten. Kpitel 5 MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) Du kn skp originell oh ekortiv sömmr. Kpitel 7 Reiger roerier Areten kn kominers, roters oh förstors. Bilg Kpitel 6 Si 125 Si 175 Hur u sköter mskinen oh åtgärr fel oh funktionsfel. Kpitel 8 Si 199 Si 209 iv

6 SÅ HÄR ANVÄNDER DU BRUKSANVISNINGEN I kpitel 1 oh 2 förklrs symskinens grunläggne funktioner för personer som nväner mskinen för först gången. Om u vill sy nyttosömmr eller monogrm/ekortiv sömmr sk u läs kpitel 1 oh 2 oh ärefter gå vire till kpitel 3 ( Nyttosömmr ) eller kpitel 4 ( Monogrm/ekortiv sömmr ). När u hr läst kpitel 1 oh 2 oh är reo tt nvän roeringsfunktionen, går u vire till kpitel 5 ( Broeri ). När u hr förstått e steg som förklrs i kpitel 5 går u vire till kpitel 6 ( Reiger roerier ) är e nvänr funktionern för roerireigering förklrs. På e skärmiler som viss i steg för steg-nvisningrn, viss e elr som nväns för sömnen i. Jämför skärmilen i nvisningrn me en riktig skärmilen oh utför instruktionern. Om u råkr ut för något som u inte förstår, eller om et finns en funktion som u skulle vilj lär ig mer om men u nväner mskinen, kn u titt i inexet ktill i ruksnvisningen i nslutning till innehållsförtekningen för tt hitt et vsnitt i ruksnvisningen som u ör läs för mer informtion. Kpitel 3 Sy nyttosömmr Sy monogrm eller ekortiv sömmr Kpitel 1 Kpitel 2 Kpitel 4 Kpitel 1 Kpitel 2 Kpitel 5 Kpitel 6 Sy mskinroerier v

7 INNEHÅLL vi INNEHÅLL VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...i DET HÄR KAN DU GÖRA MED SYMASKINEN...iv SÅ HÄR ANVÄNDER DU BRUKSANVISNINGEN...v NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER...1 Mskin... 1 Nål- oh pressrfotsvsnitt... 2 Broeror... 2 Driftsknppr... 3 Meföljne tillehör... 3 Alterntiv... 6 Kpitel 1 Komm igång 7 SLÅ PÅ/AV MASKINEN...8 LCD-SKÄRM...9 Använ knppen för mskininställning Använ mskinens riftknpp Använ mönsterförklringsknppen TRÄ UNDERTRÅDEN...19 Spol trå på en tråspole Sätt i tråspolen Dr upp unertråen TRÄ ÖVERTRÅDEN...25 Trä övertråen me knppen för utomtisk träning Mnuell träning Använ uelnålläget Använ trå som lins v snt BYTA PRESSARFOT...32 T ort pressrfoten Sätt fst pressrfoten Sätt fst gångfoten BYTA NÅL...34 Kpitel 2 Grunläggne sömn 37 SÖMNAD...38 Sy en söm Sy förstärkt stygn Sy runt hörn Änr syriktning Sy i tjok tyger Sy i tunn tyger SÖMINSTÄLLNINGAR...42 Ställ in stygnreen Ställ in stygnlängen Ställ in tråspänningen ANVÄNDBARA FUNKTIONER...44 Automtisk förstärkningssöm Automtisk tråvklippning Lås skärmen Kpitel 3 Nyttosömmr 47 VÄLJA NYTTOSÖMMAR...48 Välj en söm Spr in söminställningr Använ knppen för sömnsvl SY SÖMMARNA...53 Rksömmr Insnittsöm Rynkning Fällsöm Vekning Siksk Elstisk siksk Kstsöm...63 Quiltning...67 Osynlig fållsöm...72 Appliktion...73 Snäksöm...74 Lngettsöm...75 Översöm...75 Smok...76 Fgottsöm...76 Fäst tejp eller nnt elstiskt mteril...77 Antikt...78 Enstegs knpphål...80 Fyrstegs knpphål...84 Stoppning som sky mot slitge...88 Sömn v knppr...90 Öglor...92 Sömn för olik riktningr (rksöm oh siksk)...93 Sömn v lixtlås...94 Kpitel 4 Monogrm/ekortiv sömmr 97 VÄLJA SÖMMAR Välj ekortiv sömmr/ekortiv sömmr på 7 mm/ stinsömmr/stinsömmr på 7 mm/korsstygn/ekortiv nyttosömmr Bokstvsteken SY SÖMMAR Sy ttrktiv vslutningr Grunläggne sömn Gör justeringr REDIGERA SÖMMAR Änr storleken Änr längen (enst för stinsömmr på 7 mm) Skp en vertikl spegelvän il Skp en horisontell spegelvän il Sy en upprep söm Änr tråtäthet (enst för stinsömmr) Kontroller ilen KOMBINERA SÖMMAR Innn u skpr en komintion Kominer olik sömmr Kominer små oh stor sömmr Kominer horisontell spegelvän sömmr Kominer sömmr v olik läng Gör stegsömmr (enst för stinsömmr på 7 mm) ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Försiktighetsåtgärer för sömt Spr sömmr i mskinminnet Spr sömmr på USB-mei (finns i fkhneln) Spr sömmr på torn Hämt sömmr från mskinminnet Hämt från USB-mei Hämt från torn Kpitel 5 Broeri 125 INNAN DU BÖRJAR BRODERA Broeri steg för steg Sätt fst roerfot W Sätt på roeroret VÄLJA MÖNSTER Välj roermönster/ntik mönster/årmönster/ korsstygnsmönster/mönster me lomsterokstäver Välj okstvsmönster Välj rmmönster Välj mönster från roerkort Välj mönster från USB-mei/torn SKÄRMBILDEN FÖR SÖMNAD

8 INNEHÅLL FÖRBEREDA TYGET Fäst styvnsmteril (kgrunsmteril) me stryksi i tyget Fäst tyget i roerrmen Broer på små tygitr eller i tygknter SÄTTA FAST BRODERRAMEN BEKRÄFTA MÖNSTERLÄGET Kontroller mönsterläget Förhnsgrnsk et färig mönstret SY ETT BRODERMÖNSTER Sy ttrktiv vslutningr Sy roermönster Sy roermönster me ppliktioner JUSTERINGAR UNDER BRODERINGSPROCESSEN Om tråen tr slut på spolen Om tråen går v men u syr Börj om från örjn Återuppt roeringen efter tt strömmen hr slgits v JUSTERA BRODERIET Juster tråspänningen Använ funktionen för utomtisk tråvklippning (AVKLIPPNING EFTER FÄRG) Använ funktionen för tråtrimning (AVKLIPPNING VID TRÅDÖVERGÅNG) Juster roeringshstigheten Änr tråfärgsisplyen Änr på roerrmsisplyen GRANSKA MÖNSTRET Änr mönsterläget Rikt in mönstret me nålen Änr storleken Roter mönstret Skp en horisontell spegelvän il Änr tätheten (enst okstvsteken oh rmmönster) Änr färgern på monogrmmönster ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Försiktighetsåtgärer för roert Spr roermönster i mskinminnet Spr roermönster på USB-mei (finns i fkhneln) Spr roermönster på torn Hämt mönster från mskinminnet Hämt från USB-mei Hämt från torn BRODERIAPPLIKATIONER Använ ett rmmönster till en ppliktion (1) Använ ett rmmönster till en ppliktion (2) Kpitel 6 Reiger roerier 175 FÖRKLARING TILL FUNKTIONERNA VÄLJA BRODERMÖNSTER FÖR REDIGERING Välj roermönster/ntik mönster/årmönster/ korsstygnsmönster/mönster me lomsterokstäver/ rmmönster Välj mönster me okstävsteken REDIGERA MÖNSTER Flytt mönstret Roter mönstret Änr mönstrets storlek Rer mönstret Änr konfigureringen för okstvsteken Änr mellnrummen melln okstvsteken Änr färgen på vrje okstvsteken i ett mönster Byt tråfärg Skp en npss tråtell Välj en färg i en npsse tråtellen Skp upprepe mönster Efter reigering KOMBINERA MÖNSTER Reiger kominere mönster Sy kominere mönster ANVÄNDA MINNESFUNKTIONEN Kpitel 7 MY CUSTOM STITCH (MIN EGEN SÖM) 199 SKAPA EN SÖM ANGE SÖMDATA ANVÄNDA SPARADE ANPASSADE SÖMMAR Spr npsse sömmr i en list Hämt spre sömmr Kpitel 8 Bilg 209 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Om unerhållsmeelnet Rengör LCD-skärmen Rengör mskinhöljet Rengör hylsn Juster en lterntiv spolkpseln (utn mrkering) JUSTERA SKÄRMEN Det är svårt tt se v som står på skärmen Fel på pekskärmen FELSÖKNING FELMEDDELANDEN SPECIFIKATIONER UPPGRADERA MASKINENS PROGRAMVARA Uppgrer me USB-mei Uppgrer me tor TABELL ÖVER SÖMINSTÄLLNINGAR INDEX vii

9 viii INNEHÅLL

10 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Nmnen på symskinens olik elr oh ers funktioner eskrivs nen. Läs ess eskrivningr nog så tt u lär ig nmnen på mskinens elr innn u nväner symskinen. Mskin Se frmifrån Höger si/se kifrån o n m l j i j k e f m k g i e f g h h l Övre kåpn Öppn en övre kåpn när u sk trä mskinen oh spol trå på tråspolen. Tråkniv För trårn genom tråkniven för tt klipp v em. Kontrollfönster för tråens uppfångrmeknism Titt i fönstret för tt se tt övertråen psserr genom et. Aretsor me tillehörsfk Förvr pressrföttern oh spolrn i retsorets tillehörsfk. T ort retsoret när u syr i run tygstyken. e Driftsknppr (6 knppr) oh omkopplre för hstighetsvl Dess knppr oh reglget nväns för tt styr symskinen. f Monteringshål för knästyr pressrfotslyftre För in en knästyr pressrfotslyftren i hålet. g Knästyr pressrfotslyftre Du nväner en knästyr pressrfotslyftren när u vill sänk pressrfoten. h LCD (Liqui Crystl Disply) Inställningrn för vl söm oh felmeelnen viss på LCDskärmen. i Trålerplåt Trä tråen runt trålerplåten när u trär övertråen. j Lok Dett lok nväns för tt håll trårullen på plts. k Pinne Sätt en trårulle på pinnen. l Tråspolrsäte Använ tråspolrsätet när u spolr på trå på spolr. m Pinne för extr trårulle Den här pinnen nväns för tt spol unertråen eller för sömn me uelnål. n Trålere för spolning v trå på tråspole För tråen runt enn trålere när u spolr trå på en spole. o Tråspänningsskiv För tråen runt enn tråspänningsskiv när u spolr trå på en spole. Hntg Bär symskinen i hntget när u trnsporterr en. Hnhjul Vri på hnhjulet för tt höj eller sänk nålen. Hjulet sk vris mot mskinens frmsi. Broerkortsfk Broerkort (säljs seprt) förs in i roerkortsfket. USB-portsuttg för mei Anslut USB-mei irekt till portuttget när u vill skik mönster från/till USB-mei. e USB-portsuttg för tor Anslut USB-keln till USB-portsuttget när u vill importer/ exporter mönster melln en tor oh mskinen. f Pekpennshållre Förvr pekpennn i pekpennshållren när en inte nväns. g Huvuströmrytre Använ huvuströmrytren för tt slå PÅ oh AV symskinen. h Slnslutning Sätt i strömslen i slnslutningen. i Mtrlägesomkopplre Använ mtrlägesomkopplren för tt sänk ne mtrn. j Pressrfotsspk Höj oh sänk pressrfotsspken för tt höj oh sänk pressrfoten. k Lufthål Lufthålen möjliggör luftirkultion runt motorn. Täk inte över lufthålen när symskinen nväns. l Fotpel me utrgr sl Tryk ne fotpelen för tt styr mskinens hstighet. m Uttg för fotpel Sätt in fotpelens kontkt i uttget på mskinen. 1

11 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Nål- oh pressrfotsvsnitt Broeror i f e g e f h Pressrfotshållre Pressrfoten sätts fst på pressrfotshållren. Pressrfot Pressrfoten ger ett jämnt tryk på tyget när u syr. Använ en pressrfot som är lämplig för vl söm. Mtre Mtrn mtr tyget i syriktningen. Lok till unertråsfket Öppn loket till unertråsfket för tt monter spolen. e Nålklämsskruv Nålklämsskruven nväns för tt håll nålen på plts. f Knpphålsfotspk Knpphålsfotspk nväns me foten för enstegs knpphål för tt skp knpphål. g Nålstångens trålere Trä övertråen genom tråleren på nålstången. h Stygnplåt På stygnplåten finns et mrkeringr som unerlättr när u sk sy rk sömmr. i Pressrfotshållrens skruv Pressrfotshållrens skruv nväns för tt håll pressrfoten på plts. Vgn Vgnen flyttr roerrmen utomtiskt vi roering. Frigörre (uner roeroret) Tryk på en här knppen för tt t ort roeroret. Mtrlägesomkopplre Använ mtrlägesomkopplren för tt höj oh sänk mtrn när roeroret är fststt. Kopplingsetlj på roeroret Skjut in kopplingsetljen på roeroret i roerorsporten på mskinen. e Broerrmshållre För in roerrmen i roerrmshållren så tt rmen hålls på plts. f Rmhållrspk Tryk ne rmhållrspken för tt säkr roerrmen. VAR FÖRSIKTIG Kontroller tt rmhållrspken hr sänkts ne korrekt efter tt roerrmen hr plerts i rmhållren. Os! Kontroller tt mtrlägesomkopplren på roeroret är pler åt höger uner roeringen. Du kn även sy nytto-/ekortiv sömmr när roeroret är fststt. Pler mtrlägesomkopplren på roeroret i rätt läge. 2

12 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Driftsknppr Meföljne tillehör Lyft v ovnsin på retsoret för tt öppn tillehörsfket. Strt/stopp -knpp Tryk på knppen för tt först sy någr stygn me låg hstighet oh sen örj sy me en hstighet som hr ställts in me omkopplren för hstighetsvl. Tryk en gång till på knppen för tt stnn mskinen. Håll knppen intrykt för tt sy me en lägst hstigheten. Färgen på knppen änrs eroene på sömnssättet. Grön: Rö: Mskinen är reo för sömn eller syr. Mskinen kn inte sy. Knpp för förstärkt stygn kåt/frmåt Använ knppen för tt sy förstärkt stygn i örjn oh slutet v en söm. När u tryker på knppen syr mskinen utomtiskt tre stygn på smm ställe oh stopps sen. När et gäller rk- oh siksksöm i motstt riktning, syr mskinen tre stygn kåt me låg hstighet enst när knppen förstärkt stygn kåt/frmåt hålls intrykt (stygnen sys i motstt riktning). Knpp för nållägesvl Använ knppen när u vill änr sömnsriktningen eller för etljer sömn på ett litet områe. Tryk på knppen för tt sänk eller höj nålläget. Tryk två gånger på knppen för tt sy ett stygn. Tråkniv -knpp Tryk på knppen när u sytt färigt för tt utomtiskt klipp v en överflöig tråen. e Knpp för höjning/sänkning v pressrfot Tryk på knppen när u vill sänk pressrfoten oh tryk ne på tyget. Tryk på knppen igen när u vill lyft upp pressrfoten. Håll pressrfotsknppen intrykt om u vill höj pressrfoten till et högst läget. f Omkopplre för hstighetsvl Använ omkopplren för tt regler hstigheten. Flytt glireglget till vänster när u vill sy på låg hstighet. Flytt glireglget till höger när u vill sy i högre hstighet. Nyörjre ör sy me lägre hstighet. g Knpp för utomtisk träning Använ knppen när u vill trä nålen utomtiskt. Förvringsutrymme Förvringsutrymme för pressrfötter Förvringsutrymme för pressrfötter De meföljne tillehören förvrs i roerorsväskn. Fäll upp e två spärrrn på roerorsväskn för tt öppn en. Tryk på spärrrn tills å klikr till för tt lås väskn. Spärrr VAR FÖRSIKTIG Tryk inte på tråkniv -knppen efter tt trårn hr klippts v. I nnt fll kn nålen gå v, trårn trssl till sig eller mskinen sks. 3

13 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Meföljne tillehör /11 2 nålr 90/14 2 nålr 90/14 2 nålr: Gulfärg nål me truig spets * 1 32* 1 33* 1 34* * 1 De meföljne tillehören finns i roerorsväskn. 4

14 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER * 2 54* 2 55* 2 56* 2 57* 2 58* 2 59* 3 60* 3 * 2 Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för tillehöret för irkelsömn. * 3 Detljere nvisningr finns i Bruksnvisning Tillägg. Nr Artikelnmn Artikelnummer 1 Knpphålsfot A X Broerfot W XC Kstsömsfot G XC Monogrmfot N X Blixtlåsfot I X Sikskfot J (på mskinen) XC Fållsömsfot R X Knppfot M Gångfot F033N:X Tillskärrfot F054:XC Quiltningsfot för frirmsläge F005N:XC Rksömsfot F042N:XC Sprättkniv X Tråspole 10 SFB:XA Nålförpkning X Duelnål X Kulspetsnåluppsättning XD Sx XC Krit XE Rengöringsorste X Hålstns Skruvmejsel (stor) XC Skruvmejsel (liten) X Lok (minre) Lok (meium) 2 X Lok (stort) Vertikl pinne XC Filtrik X Skivform skruvmejsel XC Trånät XA Broerrmssts (liten) H 2 m B 6 m EF73:XC (H 1 tum B 2 1/2 tum) 32 Broerrmssts (melln) H 10 m B 10 m (H 4 tum B FE74:XC tum) 33 Broerrmssts (melln plus) H 18 m B 13 m EF75:XC (H 7 tum B 5 tum) 34 Broerrmssts (större) H 30 m B 18 m EF76:XC (H 12 tum B 7 tum) 35 Fotpel XD (EU) XC (övrig områen) 36 Stygnplåtsluk för roering XA Rutnätsrk GS3:X Pekpenn XA Knästyr pressrfotslyftre XA USB-kel XD Spolkpsel (utn mrkering) XC Stygnplåt för rksöm XC Nr Artikelnmn Artikelnummer 43 Unertråsfkets snoguie (me ett hål) XE Unertrå för roering EBT-CEN: X Styvnsmteril BM3:X Bruksnvisning XF Snstrtsguie XF Broerorsväsk D6EUC:XC Hår väsk XC Quiltningsfot för frirmsläge C XE Öppen quiltningsfot för frirmsläge O XE Ekoquiltningsfot för frirmsläge E XE Tillehör för irkelsömn* BL-CSA Skruv till tillehöret 54 (2 styken, vrv en är en reserv)* XE Mittstift* XE Mll* XE Bnfot* F021N 58 Snofot* F013N 59 Spolkpsel (grå)** XE Unertråsfkets lok (me mrkering)** XF * Detljere nvisningr finns i ruksnvisningen för tillehöret för irkelsömn. ** Detljere nvisningr finns i Bruksnvisning Tillägg. Använ llti enst tillehör som rekommeners för en här mskinen. Du kn eställ skruven till pressrfotshållren genom in uktorisere återförsäljre (rtikelnr XA ). De meföljne tillehören 35, 46 oh 47 kn förvrs i en hår väskn. 5

15 NAMN PÅ MASKINDELAR OCH DERAS FUNKTIONER Alterntiv Nr Artikelnmn Artikelnummer 1 Unertrå för roering (vit) X Unertrå för roering XC (svrt) 2 Styvnsmteril X Vttenlösligt styvnsmteril X Broerkort Nr 1 Bokstäver X Nr 2 Blomm X Nr 3 Dinosur X Nr 6 Moskowitzs värl X Nr 7 Livet på lnet X Nr 8 Semester X Nr 9 Hoyhntverk X Nr 10 Monogrmemlem X Nr 11 Rm XA Nr 12 Trnsport XA Nr 13 Sportemlem XA Nr 14 Stor lommor XA Nr 16 Ktter & hunr XA Nr 19 Mrin XA Nr 20 Nätt mönster XA Nr 21 Hnrete XA Nr 22 Stort lpptäke XA Nr 23 Vitt på vitt XA Nr 25 Häst XA Nr 27 Fåglr XA Nr 28 Jul XA Nr 29 Spets XA Nr 30 Vil jur XA Nr 31 Stor lommor II XA Nr 32 Instrument XA Nr 33 Trä XA Nr 35 Ktter oh hunr II XA Nr 36 Frukt & grönsker XA Nr 37 Appliktionslfet XA Nr 38 Ängel XA Nr 39 Doknsikte XA Nr Artikelnmn Artikelnummer 3 Nr 40 Sport 3 XA Nr 41 Renässnslfet XA Nr 42 Går XA Nr 43 Viktorinsk XA Nr 44 Spets 2 XA Nr 45 Fntsi XA Nr 46 Austrlisk jur XA Nr 47 Fjäril XA Nr 48 Austrlisk lommor XA Nr 49 Folkligt XA Nr 50 Älvor & lommor XA Nr 52 Björnr XA Nr 53 Sen XA Nr 54 Tegs XA Nr 55 Trägår XA Nr 56 Asitisk XC Nr 57 Stor jul XC Nr 58 Ny lpptäkstritioner XC Nr 60 Sommrskoj XC Nr 61 Blusekortioner XC Nr 62 Zoikens teken XC Nr 63 Knin XC Nr 64 Frmor XC Nr 65 Rött roeri XC Nr 66 Popmix XC Nr 67 Hemekorering XC Nr 68 Korsstygn 1 XC Nr 69 Motiv för sporttröjor XC Nr 70 Korsstygn 2 XC Du kn nvän ll e roerkort från Brother som finns i listn ovn till in mskin. Lägg märke till tt viss speifiktioner kn änrs utn föregåene meelne. Os! Broerkort som köpts in i utlnet knske inte fungerr på in mskin. 6

16 Kpitel 1 1Komm igång SLÅ PÅ/AV MASKINEN...8 LCD-SKÄRM...9 Knppfunktioner...10 Använ knppen för mskininställning...12 Juster skärmens ljusstyrk...15 Välj skärmspråk...16 Använ mskinens riftknpp...17 Använ mönsterförklringsknppen...18 TRÄ UNDERTRÅDEN...19 Spol trå på en tråspole...19 Använ pinnen för extr trårulle...19 Använ pinnen för extr trårulle...21 Sätt i tråspolen...22 Dr upp unertråen...23 TRÄ ÖVERTRÅDEN...25 Trä övertråen me knppen för utomtisk träning...25 Mnuell träning...27 Använ uelnålläget...29 Använ trå som lins v snt...31 Använ trånätet...31 Använ en vertikl pinnen...31 BYTA PRESSARFOT...32 T ort pressrfoten...32 Sätt fst pressrfoten...32 Sätt fst gångfoten...33 BYTA NÅL...34 Om nålen...36 Tyg/trå/nålkomintioner...36

17 SLÅ PÅ/AV MASKINEN SLÅ PÅ/AV MASKINEN VARNING Använ enrt vnlig hushållsström som strömkäll. Använning v nr strömkällor kn orsk rn, elstötr eller mskinskor. Slå AV strömmen oh r ut kontkten uner följne omstänigheter: När u inte är i närheten v mskinen Efter tt u hr slutt nvän mskinen Om ett strömvrott inträffr uner nvänning Om mskinen inte fungerr korrekt på grun v en ålig nslutning eller ortkoppling Uner elektrisk stormr VAR FÖRSIKTIG Använ inte förlängningsslr eller uttgslister me fler pprter nslutn. Brn eller elstötr kn uppstå. T inte i kontkten me våt häner. Elstötr kn inträff. Slå llti AV strömmen innn mskinens kontkt rs ut ur vägguttget. Håll llti i kontkten när u rr ut en ur vägguttget. Om u rr i slen kn en sks oh rn eller elstötr uppstå. Tillåt inte tt slen skärs v, sks, moifiers, öjs krftigt, rs, vris eller unts ihop. Pler inte tung föremål på slen. Utsätt inte slen för värme. Dess sker kn sk slen oh orsk rn eller elstötr. Om slen eller kontkten sks, t mskinen till en uktoriser återförsäljre för reprtion innn en nväns igen. Dr ut slen om mskinen inte kommer tt nväns uner en längre ti. Annrs kn rn uppstå. När mskinen lämns utn uppsikt, sk ntingen mskinens huvuströmrytre slås AV eller kontkten rs ut ur vägguttget. När servie utförs på mskinen eller när lukor ts ort sk ntingen mskinen eller elnorningrn koppls ort. För in strömslen i slnslutningen oh sätt ärefter in kontkten i vägguttget. Vri huvuströmrytren till I för tt slå på mskinen. Huvuströmrytre Strömsl AV PÅ Vri huvuströmrytren till O för tt slå v mskinen. 8

18 LCD-SKÄRM LCD-SKÄRM Mskinnmnet viss på skärmen när u slår på mskinen. Rör vi skärmen för tt vis nyttosömmen. Beroene på vl inställning på inställningsskärmen (se si 12) väljs ntingen 1-01 Rksöm (vänster) eller 1-03 Rksöm (mitten). Tryk på en knpp me fingret för tt välj söm, mskinfunktion eller en funktion som viss på knppen. 1 Os! När stygnplåten för rksöm är fststt på mskinen, flyttr sig nålen utomtiskt till mittläget. Du ehöver r rör vi skärmen me fingret eller en meföljne pekpennn. Använ inte en vss penn, skruvmejsel eller något nnt hårt eller vsst föremål. Du ehöver inte tryk hårt på skärmen. Om u tryker för hårt eller nväner ett vsst föremål kn skärmen sks. Visr läget för enkel- eller uelnål, oh nålens stoppläge. Enkelnål/nere läge Duelnål/nere läge Enkelnål/övre läge Duelnål/övre läge Visr pressrfotsnumret. Sätt i en pressrfot som viss på isplyen innn u örjr sy. Visr nmn oh nummer för en vl sömmen. Visr en förhnsgrnskning v en vl sömmen. e Visr sömmrn. f Visr ytterligre sior som kn viss. * LCD-isplyens smtlig knppfunktioner förklrs i tellen över knppfunktioner på näst si. e f 9Komm igång

19 LCD-SKÄRM Knppfunktioner e f i g h j l n q s k m o r t p u Nr Disply Knppnmn Förklring Si Knpp för nyttosöm Tryk på en här knppen för tt välj rksöm, siksk, knpphål, osynlig fållsöm eller nr sömmr som är vnlig i kläsömn. 48 Knpp för monogrm/ ekortiv sömmr Tryk på en här knppen för tt välj mönster för monogrm eller ekortiv sömmr. 98 Knpp för roering Sätt fst roeroret oh tryk på en här knppen för tt roer. 130 Knpp för roerireigering Tryk på en här knppen för tt kominer roermönster. Me funktionern för roerireigering kn u även skp originell roermönster eller mönsterrmr. 177 e Knpp för sömnsvl Tryk på en här knppen när u ehöver hjälp me tt välj en pssne söm för en syppliktion oh när u ehöver nvisningr om hur u syr sömmen. Denn knpp är myket nvänr för nyörjre. 51 f Mönsterförklringsknpp Tryk på en här knppen för tt vis en förklring till et vl mönstret. 18 g h Knpp för utomtisk förstärkt stygn kåt/frmåt Knpp för utomtisk tråvklippning Tryk på en här knppen för tt nvän inställningen för utomtisk förstärkningssöm (ksöm). Om u väljer en här inställningen innn u örjr sy, kommer mskinen utomtiskt tt sy förstärkt stygn i örjn oh i slutet v sömnen (et kn hän tt mskinen syr ksöm, eroene på mönstret). Tryk på en här knppen för tt ställ in en utomtisk funktionen för tråvklippning. Om u ställer in en utomtisk funktionen för tråvklippning innn u örjr sy, kommer mskinen utomtiskt tt sy förstärkt stygn i örjn oh i slutet v sömmen (et kn hän tt mskinen syr ksöm, eroene på mönstret) oh klipp v trårn efter sömnen

20 LCD-SKÄRM Nr Disply Knppnmn Förklring Si i Stygnvlsisply Tryk på knppen för et mönster u vill sy. Använ för tt 48 yt skärmil för sömvl. 1 j Knpp för skärmlås Tryk på en här knppen för tt lås skärmen. När skärmen hr låsts är e olik inställningrn, t.ex. stygnre oh stygnläng, låst oh kn inte änrs. Tryk på en här knppen igen för tt häv låset för inställningrn. 46 Komm igång k Bilknpp Tryk på en här knppen för tt vis en förstor il v en vl sömmen. 49 l Knpp för spegelvänning Tryk på en här knppen för tt skp en spegelvän il v en vl sömmen. Om knppisplyen är ljusgrå kn inte mskinen sy en spegelvän il v en vl sömmen. 49 m Knpp för nålinställning (enkel/uel) Tryk på en här knppen för tt välj uelnålläget. Syläget växlr melln enkel- oh uelnålläge vrje gång u tryker på knppen. Om knppisplyen är ljusgrå kn inte mskinen sy en vl sömmen i uelnålläget. 29 n Knpp för återställning Tryk på en här knppen för tt återställ en vl sömmens spre inställningr till ursprungsinställningrn o Knpp för hämtning Tryk på en här knppen för tt hämt ett sprt mönster. 51 p q Knpp för mnuellt minne Knpp för stygnre oh stygnläng Du kn änr söminställningrn (sikskre, stygnläng, tråspänning, utomtisk tråvklippning eller utomtisk förstärkningssöm osv.) oh sen spr em genom tt tryk på en här knppen. Fem uppsättningr inställningr kn sprs för en söm. Visr inställningrn för sikskens stygnläng oh -re för en vl sömmen. Du kn nvän plus- oh minusknpprn för tt juster inställningrn för sikskens stygnre- oh läng r s Knpp för tråspänning Knpp för mskininställning Visr inställningen v tråspännings för en vl sömmen. Tråspänningen ställs normlt in utomtiskt. Du kn nvän plus- oh minusknpprn för tt änr inställningrn v tråspänningen. Tryk på en här knppen för tt änr nålstoppsläget, slå PÅ/AV summertonen, juster mönstret eller skärmen oh yt nr mskininställningr t Knpp för mskinrift Tryk på en här knppen för tt vis förklringr till hur u trär övertråen, spolr på trå på spolr, yter pressrfot oh nväner mskinen. 17 u Knpp för pressrfot/ nålyte Tryk på en här knppen innn u yter nål, pressrfot osv. Denn knpp låser smtlig knppfunktioner så tt mskinen inte kn nväns

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

...andra viktiga frågor. risktester

...andra viktiga frågor. risktester sex rugs &... ...nr viktig frågor lkohol fetm trfik rökning motion + 2 risktester nikotin lkohol? Hur myket är ett stnrgls? = = mellnöl, long rink, ier 0,33 l lättvin 12 l strksprit 4 l Spriten gör mnnen...

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012

Medborgarnas synpunkter på Skatteverkets sätt att arbeta. Brukarundersökningen. Resultat från en riksomfattande undersökning maj-juni 2012 Meorgrns synpunkter på Sktteverkets sätt tt ret Brukrunersökningen Resultt från en riksomfttne unersökning mj-juni Rpport 2013:1 1 2 Föror Sktteverket gör regelunet mätningr v meorgrns oh företgens syn

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX

handbok armering i grunden www.treart.se, xxx 20XX hnok rmering i grunen www.trert.se, xxx 20XX 48 49 innehåll 1. ARMERINGENS ROLL SID 7 2. ARMERINGSSTÅL SID 11 3. ARMERINGSNÄT SID 17 BE Groups sortiment omfttr: STÅL & RÖR SPECIALSTÅL ARMERING ROSTFRITT

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5

Att välja trä. Innehåll. Från skog till planka Skogsbruk 3 Sågverk 5 Att välj trä Innehåll Från skog till plnk Skogsruk 3 Sågverk 5 Egenskper hos furu och grn Träets uppyggnd och struktur 6 Styrk 7 Värmeegenskper 8 Brndegenskper 8 Motståndskrft mot nedrytning 8 Virkeskvliteter

Läs mer

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Der Customer, Gigset Communictions GmbH is the legl successor to Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigset business of Siemens

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Så behandlades patienterna

Så behandlades patienterna VETENSKAP & KLINIK Så ehndldes ptientern FALLBESKRIVNING I förr numret v Tndläkrtidningen presenterde de svensk föreningrn för ortodonti, pedodonti oh protetik tre flleskrivningr. Fllen diskuterdes vid

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Inspiration: Iselin: Designspirorna och Janome har betytt oerhört mycket för mig. Brudklänningen - den syr du själv! Så skapar du din egen Scrapbook

Inspiration: Iselin: Designspirorna och Janome har betytt oerhört mycket för mig. Brudklänningen - den syr du själv! Så skapar du din egen Scrapbook Nr. 9 2007 ett magasin för dig som älskar att sy Tina har designat den vackra röda klänningen Iselin: Designspirorna och Janome har betytt oerhört mycket för mig Inspiration: Brudklänningen - den syr du

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13

MOS SE 0834-4 EVC 13 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING EVC 13 MOS SE 084-4 MTEINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0 80 0 100 0 10 1 br 0 4 1 Art.nr.XXXXXX Innehåll 1 Allmänt Kort produktbeskrivning... Inställningstbell... Sstembeskrivning Allmänt... Funktionsprincip... Frontpnel

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Inspiration: Ung design: Från idé till catwalk. Monogram Gammaldags tradition på nytt sätt. Nr. 10 2008. ett magasin för dig som älskar att sy

Inspiration: Ung design: Från idé till catwalk. Monogram Gammaldags tradition på nytt sätt. Nr. 10 2008. ett magasin för dig som älskar att sy Nr. 10 2008 ett magasin för dig som älskar att sy Ung design: Från idé till catwalk Inspiration: Monogram Gammaldags tradition på nytt sätt gratis exemplar värde 30:- Ledare Svensk design Svensk design

Läs mer

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

GreenStar Harvest Doc -system

GreenStar Harvest Doc -system reenstar Harvest oc -system INSTRUKTIONSOK reenstar Harvest oc-system OMP Utgåva K (SWISH) John eere g Management Solutions LITHO IN US Inledning örord Välkommen till reenstar Harvest oc-systemet från

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer