Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ewa Hedström Biträdande rektor

2

3 Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING OCH MÅL FÖR DEN AKTUELLA TIDSPERIODEN 6 3 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 7 4 ARBETET I VERKSAMHETEN Normer och värden Hur berörs övriga målområden i läroplanen genom arbetet med barns inflytande? Utveckling och lärande Hur berörs övriga målområden i läroplanen genom arbetet med barns inflytande? BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 16 6 BARN MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA 17 7 LIVSSTIL OCH HÄLSA 18 8 JÄMSTÄLLDHET 19 9 UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN SOM HELHET ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING BESLUT OCH ANSVAR FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 24 3

4

5 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDO- VISNINGEN De underlag som kvalitetsredovisningen är baserad på är; Budgetuppföljningar och bokslut Löpande dokumentation från arbetslag, lärgrupper, och lärande samtal Rutiner för kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningen: Som underlag till årets kvalitetsredovisning finns verksamhetens arbetsplan. Pedagogerna har utvärderat sitt pågående arbete utifrån arbetsplanen vid fyra tillfällen. Diskussioner och erfarenhetsutbyte sker bl.a. i det dagliga jobbet. Dessutom har arbetslaget pedagogiska diskussioner på arbetslagsträffar. Träffar med utvecklingsledarna, inom centrumområdet, har skett varannan vecka. Där tas frågor upp från den egna enheten/avdelningen. Utvecklingsledarna fungerar som språkrör för sin enhet/avdelning. När arbetslaget har sammanställt avdelningens underlag till kvalitetsredovisningen, har biträdande rektor en gemensam träff med enhetens utvecklings ledare eller arbetslag för att sammanställa enhetens resultat till årets kvalitetsredovisning. 5

6 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSRE- DOVISNING OCH MÅL FÖR DEN AKTUELLA TIDSPE- RIODEN Vi fortsätter utveckla samarbetet mellan avdelningarna Det har blivit ett bättre samarbete mellan avdelningarna. Vi hjälps åt med öppningar och stängningen. Stöttar varandra när någon är sjuk, ledig eller borta på möte eller utbildning. Vi samarbetar inom enheten vid klämdagar och inom hela centrumområdet vid längre lov. Arbeta vidare med värdegrundsfrågor och uppdraget Enhetens diskussioner om uppdrag har gjort att vi förstår vår roll och att arbetet och samarbetet hela tiden ska gynna verksamheten och barnen. 6

7 3 VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR Ansvarsområden och verksamhet Ärlans förskola ingår tillsammans med Bullerbyn, Laggargården, Medåkers förskola och Mejerska gården i förskoleområdet Centrum, som är en del av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde med förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. De underlag som kvalitetsredovisningen är baserad på är; Styrning Förskolans verksamhet styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö 98,och Arboga kommuns Skolplan. Förskolan Ärlan har utifrån styrande mål utarbetat sin arbetsplanen. Ledningsfunktioner Arbogas förskolor leds av rektor och bitr. rektor, som samarbetar i team. Rektor arbetar på förvaltningsnivå. Bitr. rektor har operativt ansvar på förskolorna. Personal Organisation Bemanningen på Ärlan är tre förskollärare, tre barnskötare och ett ekonomibiträde. Arbetslaget ansvara för att verksamheten arbetar mot uppsatta mål. Förskolan har gemensam arbetsplatsträff tillsammans med sin skolledare en gång i månaden. Planerings- och reflektionstid är förlagd på både dag och konferenstid. Dessutom har verksamheten tre kompetensdagar per år, då verksamheten håller stängt. På förskolan har vi fördelat arbetet genom att ha en tydlig ansvarsfördelning. Det finns dataansvarig, utvecklingsledare och hälsoinspiratör. Att ha insyn och kunna påverka budgeten är nödvändigt för att förskolan ska hålla uppsatta ekonomiska ramar. Därför har avdelningen också en budgetansvarig som tillsammans med skolledaren har återkommande träffar där ekonomi och inköp diskuteras. Liknande träffar finns med de köksansvariga ekonomibiträdena inom Centrums förskoleområde förekommer. Kompetensutveckling: Satsningen på förebyggande barnolycksfallsvård har fortsatt. En föreläsning om smitta i förskolan gavs under våren. 7

8 Utbildning i datakunskap har pågått under Datautbildning, PIM, har riktats till all personal inom förskolan och målet är att alla ska nå lägst nivå två. Brandförsvaret har haft en utbildningsdag i brandkunskap. Denna utbildning ska återkomma varje år. Arboga kommuns förskoleverksamheten har fått medel till ett EUprojekt för kompetenshöjande åtgärder. Under hösten har medarbetarna deltagit i en självskattning som ska återkomma ytterligare två gånger fram till våren Hela arbetslaget har under två tillfällen fått utbildning i Att stärka de mellanmänskliga relationerna med hjälp av dialoginstrumentet SDI. Föreläsning om Pedagogisk dokumentation har skett under hösten vilket är en utbildningssatsning som kommer att fortsätta under För att främja hälsofrågorna inom enheten, har vi utbildat ytterligare Hälsoinspiratörer. Deras uppgift är få igång en dialog med sina arbetskamrater om hur det mår och vad de tillsammans kan göra för att må bättre. Förskolan Ärlan består av två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år Placerade barn är idag 43 stycken Ekonomi Ärlan har gjort ett positivt resultat En av åtgärderna har varit att lägga ner en avdelning under höstterminen för att tillsammans med övriga förskolor i kommunen klara det sparbeting förskoleverksamheten fick

9 4 ARBETET I VERKSAMHETEN På förskolan Ärlan har vi arbetat med följande utvecklingsområden i lärgrupper/arbetslag: Normer och värden Utveckling och lärande Vi utgår från de problem och dilemman vi möter i vardagen när vi ska förverkliga uppdraget med att på bästa sätt bidra till barnens utveckling och lärande. Våra utvecklingsområden är valda för att de är angelägna i nuvarande situation. I kvalitetsredovisningen beskriver vi hur långt vi kommit i processen med att lära och förstå problemets natur och vad vi kommit fram till hittills. Den lärprocess vi följer ser ut så här: Planering av nytt görande Erfarenheter Föreställningar Slutsatser Lärdomar Forskning, andras erfarenheter Agerande Reflekterar.. Utmanande möte 9

10 4.1 Normer och värden Arbetslag Lammet Problemformulering Hur kan vi hjälpa barnen att ta hänsyn till de andra barnens lek? Mål i förskolans läroplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Arbetet Om vuxna är konsekventa med regler och rutiner så ser vi att det bidrar till en bättre fungerande barngrupp. Barnens åsikter tas på allvar och vi pratar om sådant som händer i barngruppen. Efter frukost försöker vi att styra in dem på olika aktiviteter för att komma igång med leken. Vi vuxna finns nära barnen för att kunna observera och vara med vid eventuella konflikter eller att vara ett stöd i samtalen och i leken. Vi tycker att det är viktigt att vara ute varje dag. Har bestämt att ha en cykelfri dag i veckan med syfte att barnen ska upptäcka andra lekar. Vi har samlingar före mellanmålet. Då använder vi oss av teckenstöd för att förstärka språket. Vi har sångsamling före maten. Varje dag får ett barn presentera dagens maträtt med stöd av tecken. Mönster i underlaget Vi behöver vara nära barnen. När vi får in nya barn i gruppen så är det svårare att hålla i processen. Vuxnas rutiner och tydlighet från oss bidrar till en lugnare barngrupp. Barnen kommunicerar mycket med oss vuxna och med varandra. Vi ser att barnen har funnit nya kompisar i barngruppen. Slutsatser Den nuvarande arbetsplanens problem kvarstår, konflikter i leken, förut mest om leksaker nu handlar det mer om relationer. Barnen säger ofta till varandra du får inte vara med. Barnen leker mycket och kan själva starta upp lekar, men behöver vägledning när fler vill komma och vara med i leken. Det är viktigt att vi i arbetslaget har ett gemensamt arbetssätt. Vuxna måste finnas tillhands i leken för att den ska fungera bra. 10

11 Lärdomar Leken fungerar bättre om vi delar upp barnen i mindre grupper när de leker. Barnen behöver vägledning precis när konfliktsituationen uppkommer. Barnen behöver lära sig att lyssna på varandra i leken. Barnen behöver uppmuntras att ta hjälp av en vuxen i en konflikt, istället för att slå varandra eller börja skrika. Viktigt att vi i arbetslaget är tydliga och överens. Planering av nytt görande Vi ska finnas till hands vid sidan av leken och hjälpa till vid konflikter. Vi arrangerar olika lekmiljöer så barnen kan dela upp sig och inte störa varandra i leken. 11

12 4.2 Hur berörs övriga målområden i läroplanen genom arbetet med barns inflytande? Normer och värden Barns inflytande Utveckling och lärande Förskola och hem Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Vid en konflikt får varje barn berätta sin version av situationen. Barnet får ta ansvar för sitt eget görande t ex säga förlåt. I den fria leken får barnen välja vem/vilka och vad de ska leka med. Genom att lära sig lyssna och kommunicera med de andra barnen, kan man få en förståelse för hur man ska vara för att fungera i grupp. Att kunna återberätta händelser. Vi arbetar med barnens språkutveckling genom rim, ramsor, läsa sagor och sjunga. Vi uppmuntrar de spontana lärstunderna som sker i barngruppen. T.ex. när barnen skriver sina namn själva, räknar frukt och grönsaksbitar vid maten. Vi försöker få en bra relation med familjen under inskolningen. Vi tar till oss förälders oro över barnets relationer med kamrater på förskolan och tar upp det till diskussion i arbetslaget. Vi skriver veckobrev, vi har även uppföljningssamtal och utvecklingssamtal med föräldrar. Vi firar Lucia, har sommarfest, dropp in fika eller föräldramöten två gånger per år. Vi har ännu ej haft den åldersgruppen i våra nya barngrupper. 12

13 4.3 Utveckling och lärande Arbetslag Loppan Problemformulering Hur väcker vi barnets lust att använda det svenska språket? Mål i förskolans läroplan: Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära Arbetet I vardagliga situationer, t.ex. vid måltider, av- och påklädning, inne/utelek och vila får vi goda tillfällen, både enskilt och i grupp, till att lyssna och berätta. Vi beskriver och benämner saker verbalt och hjälper barnen lösa problem och oenigheter samt missförstånd. Genom att personalen med lust deltar och uppmuntrar barnen till olika former av lek; såsom musik, skapande, drama och rörelse stimulerar vi barnens vilja till kommunikation. Med tecken, bilder och kroppsspråk och mimik förstärker vi och gör språket tydligare. Vi delar upp barnen i olika åldersgrupper för att möta dem på deras utvecklingsnivå. De yngre barnen behöver mer upprepning och enklare samlingar, mer tid för reflektion och eftertanke. Vi lockar barnen till sång och tal genom att leka med olika figurer och bilder. För att erbjuda de äldre barnen större utmaningar för vi dialoger där vi återkopplar och reflekterar över aktiviteter och händelser i barnens vardag och närmiljö. När vi ställer öppna frågor stimulerar vi barnens eget tänkande. Vi tar hjälp av varandra, barn och föräldrar för att förstå vad barnen vill säga oss. Mönster i underlaget Vi har en vana att för ofta dela in barnen i åldersgrupper i stället för att se till de barnets individuella behov och önskemål. Slutsatser Det fungerar bra när barnen i den mindre gruppen har likvärdiga behov. Det fungerar mindre bra när vi bara låtit åldern styra grupptillhörighet när det gäller språkutveckling. Lärdomar Vi möter inte alla barn på deras individuella nivå när vi bara ser till åldern. 13

14 Planering av nytt görande Vi kommer att skapa grupper som mer ser till barnens specifika behov. 14

15 4.4 Hur berörs övriga målområden i läroplanen genom arbetet med barns inflytande? Barns utveckling och lärande Normer och värden Barns inflytande Förskola och hem Vuxna är förebilder för barnen och vi ska ge dem verktyg till att lösa konflikter. Språket är ett sådant verktyg. Vi ska vara språkrör för barnen i deras kommunikation med varandra och synliggöra vad barnen har att förmedla i ord och känslor. Vi är lyhörda och tar till vara på barnens olikheter och intressen. Genom att barnen t ex får bjuda in varandra i leken kan de utforska och experimentera bl. a genom att prova olika roller. Vi utvecklar verksamheten utifrån barnens önskemål. Under inskolningssamtal och utvecklingssamtal utbyter vi våra erfarenheter om barnet. Dagliga samtal vid hämtning och lämning skapar förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Vi har ännu ej haft barn i den åldern. 15

16 5 BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Förskolans läroplan anger följande riktlinjer: Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Arbetslaget skall ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. Har någon i personalen funderingar kring något barn tar man upp det i arbetslaget så att alla blir medvetna och kan observera i barngruppen.. Vi uppmärksammar barns olika behov och strävar alltid efter att ge barnen det stöd deras behov kräver. Vi försöker anpassa miljön efter de barn som finns på vår förskola. Vi har strävat efter att ha en lugn miljö med ett urval av material som lockar och väcker intresse. 16

17 6 BARN MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA Mål i förskolans läroplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål Vi har barn med annat modersmål än svenska och ingen har modersmålsundervisning. Vi tänker lika i vårt arbete med språket med alla barn. Vi kommunicerar mycket i det vardagliga arbetet. Benämner saker med ord och enkla förklaringar på vad vi gör och varför. Vi använder oss av mer än ord för att tydliggöra det vi vill förmedla. Vi använder tecken, bilder och mer konkreta saker för att öka ordförråd och förståelse. I mötet med föräldrarna får vi vara tydlig och ha en kommunikation så att vi kan se att de har förstått vad jag menar. När vi ger skriftlig information tar vi det även muntligt för att vara säkra på att föräldrarna förstått. 17

18 7 LIVSSTIL OCH HÄLSA Förskolans läroplan framhåller bl.a.: Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Vi är ute minst en gång om dagen. Vi erbjuds mycket grönsaker till lunch som vi äter innan maten. Vi upplever att barnen har mer intresse för att smaka olika sorter när man äter grönsakerna först. Personalen sitter med och äter med barnen samma mat. Det blir då tillfälle för samtal med barnen om saker som de vill berätta om. Varje dag äter vi frukt vid flera tillfällen, på samlingen, efter maten och efter mellanmål. Vi är noga med att barnen tvättar händerna efter toalettbesök. Alla tvättar händerna före och efter alla måltider. Vi går till skogen varje vecka med en del av barnen. Då promenerar vi i barnens takt så att de inte behöver åka vagn. 4 - och 5 åringarna har gymnastik en gång i veckan i skolans gymnastiksal och barnen får möjlighet att duscha. Födelsedagar firar vi med en samling där Kalasmyrre hälsar på. Sedan bjuds barnen på frukt från ett stort fruktfat. Gymnastik har vi både ute och inomhus. Vi har haft en hälsovecka med barnen. Vi hade inslag som hälsostig fotbad och massage. Vi pratade om kost och vad som är nyttigt för kroppen.. 18

19 8 JÄMSTÄLLDHET Förskolans uppdrag är att hävda läroplanens grundläggande värden, där jämställdhet är ett av perspektiven: Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Vi är medvetna om att flickor och pojkar ofta bemöts olika utifrån tradition och vi har påbörjat reflektera vårt eget förhållningssätt. Vi har en medvetenhet i våra tankar om hur vi bemöter pojkar/flickor men vi har inte något utarbetat arbetssätt för att öka jämställdheten mellan könen. Vi tycker istället att vårt arbetssätt är mer inriktat på att öka jämställdheten mellan alla barn. När vi delar upp barnen i grupper delar vi inte upp barnen efter kön utan vi går efter ålder, barnens egna önskemål och olika barns behov. Vi har gjort i ordning olika lekmiljöer med varierat lekmaterial, som efter hand måste förändras efter barnens intressen och behov. 19

20 9 UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN Förskolornas likabehandlingsplaner har tidigare varit utformade på olika sätt. När kunskapen ökat har innehållet reviderats och blivit mer fylligt och omfattande. En likabehandlingsplan med gemensamma rubriker och utformning gäller för förskoleområdet Centrum då innehållet är tillämpligt i områdets samliga förskolor. I Ärlans likabehandlingsplan står det att alla ska känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för kränkande behandling t.ex. misshandel. Detta utgår vi från när något händer. När något barn slår ett annat barn agerar personalen omgående med att ta bort det barn som slår, tröstar det slagna barnet och sedan tar sig an det andra barnet. Personalen pratar med båda barnen. Vi pratar med barnen om att det inte är acceptabelt att slå någon annan och att så får ingen göra mot dig. 20

21 10 ANALYS OCH BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE I VERKSAMHETEN SOM HELHET Jag bedömer att Ärlans förskola har gjort ett mycket gott arbete under De har under året arbeta med att hitta olika former för att utveckla samarbetet på förskolan. De har gemensamma aktiviteter som t.ex. sångsamlingar, gymnastik och skogsutflykter. Vid öppningar och stängningar, olika träffar vid kompetensutveckling och vid sjukdom samarbetar de över avdelningarna. Det arbetslagen behöver få till är mötesplatser som bidrar till att öka kommunikationen mellan varandra och komma ner på djupet i pedagogiska diskussioner för att kunna ta tillvara på varandras olika erfarenheter och styrkor. Vi arbetar mycket målmedvetet med barns språk, med leken och med att skapa en lugnare atmosfär. Det sker genom att dela barnen i mindre grupper. Vi vuxna tycker att det är viktigt att finnas nära barnen för att fånga upp attityder och sådant som händer i gruppen. Vi ska också finnas där för att stöttar, uppmuntrar och hjälpa barnen. Inskolningen är ett viktigt inslag i verksamheten. Här har arbetslaget möjlighet att skapa en förtroendefull relation med föräldrarna. Den dagliga kontakten med föräldrarna har också stor betydelse. Som skolledare ska jag ge stöd till arbetslaget genom att vara närvarande och utmana i pedagogiska samtal. Jag ska ge möjligheter till utrymme och förutsättningar för arbetslaget få tid till reflektion och att hålla dialogen levande. Jag använder Skolverkets material BRUK som ett verktyg för självskattning av kvalitet i den egna verksamheten och för få till djupare diskussioner i arbetslagen runt uppdraget och målen. Pedagogisk dokumentation och observationer är ytterligare områden som behöver användas mera. Under våren 2010 kommer personalen få mer kompetens kring pedagogisk dokumentation, genom en utbildningsinsats till all personal. Arbetslagens mönster och lärdomar är att vi ska finnas nära barnen för att ge barnen stöd och vägledning i olika situationer. Vi upplever barngruppen lugnare och att alla barn leker med alla. Vi ser att leken har utvecklats och att barnen provar nya alternativ. Genom att arbetslaget har gemensamma rutiner och är tydliga i sitt förhållningssätt bidrar det till att barngruppen blir lugnare. Vi upplever att barnen kommunicerar mer med oss vuxna och med varandra. En lärdom är att om vi inte möter alla barn på deras individuella nivå när vi bara ser till åldern. Vi kommer därför att skapa grupper utifrån barnens specifika behov. 21

22 Utifrån de underlag vi presenterat så bedömer vi måluppfyllelsen som mycket bra. 22

23 11 ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING Våra förbättringsområden är att: Vi ska finnas till hands i leksituationerna och hjälpa barnen lösa sina konflikter. Vi utformar förskolans miljö så barnen får stimulerande lek- och lärmiljöer. Då kan barnen dela upp sig utifrån intresse och det bidrar till att de får leka mera ostört. Vi kommer att skapa grupper som mer ser till barnens specifika behov än ålderindelning. Arbeta mer med pedagogisk dokumentation Vi ska använda oss mer av Skolverkets material Bruk för självskattning och utveckling av vår verksamhet 23

24 12 BESLUT OCH ANSVAR FÖR KVALITETSREDOVIS- NINGEN 2009:s kvalitetsredovisning har fastställts vid gemensam arbetsplatsträff i området Ansvarig för kvalitetsredovisningen är biträdande rektor. Ewa Hedström Biträdande rektor Förskolan Centrum 24

Kvalitetsredovisning 2009 Meijerska gårdens förskola

Kvalitetsredovisning 2009 Meijerska gårdens förskola Kvalitetsredovisning 2009 Meijerska gårdens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ewa Hedström Biträdande rektor Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:09 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Kvarnens förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Kvarnens

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gullvivans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Klinga 2014-06-09 Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Organisation 2013/14 Bullerbyns förskola i Storvik ingår i ett förskoleområde

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Sörgårdens förskola

Kvalitetsredovisning 2009 Sörgårdens förskola Kvalitetsredovisning 2009 Sörgårdens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Gun Åslund Biträdande rektor Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Blästad friförskolor 2010/11

Blästad friförskolor 2010/11 Blästad friförskolor 2010/11 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN LEK&LÄR Barns inflytande Barnen har inflytande och kan påverka sin situation på förskolan utefter sina egna behov och förutsättningar. Processutbildning

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmolnet Läsår 2015 2016 Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan för Rosenholms förskola ht.13-vt.14

Arbetsplan för Rosenholms förskola ht.13-vt.14 Arbetsplan för Rosenholms förskola ht.13-vt.14 Beskrivning av verksamheten Rosenholms förskola startades i januari 2007 och består av två avdelningar, Skorpan och Körsbärsdalen. Vi har barn i åldrarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008

Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Kvalitetsredovisning för förskolans enheter i Sala år 2007/2008 Enhetens namn Bellanderska förskolan Beslutad 30 september 2008 Leila Baker Platschef 1 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2007 Bellanderska

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN GLÄNTAN

ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN GLÄNTAN ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN GLÄNTAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till Gläntan. Dagsrutiner. Förskolans värdegrund och uppdrag. BARNEN. Målbeskrivning. Föräldrasamverkan. Kollegor. VÄLKOMMEN TILL GLÄNTAN.

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-15-Vt-16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Våra styrdokument på förskolan är: Skollagen Läroplan för förskolan Lpfö 98 Förskole- och skolplan för Nybro kommun Arbetsplan reviderad

Läs mer

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12.

Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Verksamhetsplan höst- vårtermin 11-12. Morgongårdens förskola Avdelning Lönneberga Normer och värden Mångfald Verksamhetens Mål att sträva mot Att förskolan Ser varje barn som unikt Ger varje barn rätt

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavle/Yttertavle. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15

Familjedaghemmen i Innertavle/Yttertavle. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Innertavle/Yttertavle Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2014/15 Sammanfattning Som ansvarig förskolechef kan jag utifrån både verksamhetsbesök, föräldraenkät, föräldrasamtal och kvalitetsredovisningen

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 141013 Lokal handlingsplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan NORMER OCH VÄRDEN Ett eller två prioriterade

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Forsnäsgården Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Välkommen till Fridhems förskola

Välkommen till Fridhems förskola Välkommen till Fridhems förskola 2012/2013 Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98, reviderad 2010) som styr vår verksamhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Normer och värden. Barn-och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008

Normer och värden. Barn-och utbildningsnämndens kvalitetskrav 2008 Normer och värden Inriktningsmål Bemötandet av barn och ungdomar har bidragit till att ge dem en positiv självbild, en tilltro till sin egen förmåga och sitt eget omdöme samt skapat en ömsesidig respekt.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen.

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen. I förskoleklassens verksamhet tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära genom att låta leken vara ett av de viktigaste verktygen för barnens kunskapsutveckling. Den sociala träningen och

Läs mer

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 2015-09-10 Arbetsplan för Herrgårdens förskola Läsåret 2015/2016 Utvecklingsområden: Att Se och Förstå och Möta alla barn Fördjupa och ta mer hjälp av digitala verktyg, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Vi på Vällingklockan/Arken har ett interkulturellt och jämställt förhållningssätt. Vi utgår ifrån det kompetenta barnet, som ska ges möjlighet

Läs mer

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 2013-08-19 Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 Ett systematiskt kvalitetsarbete Förskolechef har en pedagogisk utvecklare anställd på deltid i sina verksamheter.

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare.

Rektorsområde 1. Fredrik Juthman Resultatenhetschef. Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare. Rektorsområde 1 Fredrik Juthman Resultatenhetschef Ulla Elvermark Rektor Förskolan Blåkullen-Montessorihuset 7 st dagbarnvårdare Maud Granberg förskoleassistent Irené Björklin Specialpedagog Anette Aspgren

Läs mer

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg

Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg Vår kommunala förskoleverksamhet ger EKO Engagemang Kvalitet Omsorg 2014-08-15 Förskola 2013/2014 Förskolans namn: Forshälla förskola Förskolechefens namn: Birgitta Johansson Verksamhetsberättelsen i Uddevalla

Läs mer

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) 2015-02-10 Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Förskolechef delas med Kyrkåsens förskola 50/50. Verksamheten

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016 150630 Arbetsplan för Förskolan Tegelslagaren Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Förskolan Mjölken. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14

Förskolan Mjölken. Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 1 Förskolan Mjölken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/14 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 4 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

2015-01-09. Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2014/2015

2015-01-09. Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2014/2015 Bryngelstorpskolans fritidshem Bullerbyn är namnet på den fritishemsavdelning som tar emot barnen från förskoleklassen och 1/3 av årskurs

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010-2011 Öppna förskolan Familjecentralen Noltorps enhet ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar Beskrivning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Lokala arbetsplan 2014-2015

Lokala arbetsplan 2014-2015 Lokala arbetsplan 2014-2015 Regnbågens förskola Avdelning Röd Lokala arbetsplan 26 september 2014 Presentation av Röda Regnbågen Regnbågens förskola rymmer 3 avdelningar och avd. Röd finns i mitten av

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer