Delårsrapport jan-mars , Resurscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum"

Transkript

1 Delårsrapport jan-mars , Resurscentrum

2 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 5 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 7 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING BILAGOR BLANKETT B2 BLANKETT 3C BILAGA KUNDPERSPEKTIV BILAGA MEDARBETARPERSPEKTIV STATISTIK VERKSAMHETSSTATISTIK 2

3 sidan 3 av 14 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Resurscentrums uppdrag är att behovsanpassa ledningsstöd, administration och tjänster inom ekonomi, HR och uppföljning när organisation och omvärld förändras. Ett samlat ledningsstöd innebär att resurserna kan dimensioneras och kompetensanpassas utifrån vad en förändrad organisation och verksamhet kräver. I en långtgående decentraliserad verksamhet är det viktigt att samordning sker för att säkerställa kvalitet i ledningsstödet och att anpassa för högsta möjliga effektivitet. Årets första månader har varit intensiva och präglats av igångsättande av en rad aktiviteter inom ramen för verksamhetsplan och målbild LEAN, kundteam, kunddialoger, uppdragsbeskrivningar och utvecklad resultatuppföljning är bara några av de aktiviteter som startats upp har börjat intensivt men det finns fortfarande gott om tid för såväl planering, genomförande som uppföljning. LEAN Under 2010 fördjupas processarbetet inom REC med hjälp av LEAN. Vi tar ett samlat grepp kring teorier och verktyg vilket innebär att alla skall ha samma bas via grundutbildning i LEAN. Flera enheter har redan genomfört leanspel och andra är på gång. Resurscentrum är pilotenhet för landstinget avseende tillämpning av LEAN inom administration. Pilotprojekt kommer att genomföras tillsammans med projektstöd från VPC och Valcon (upphandlade leankonsulter) inom en enhet - Patientadministration samt inom en process (rehabilitering). Via utbildningar och erfarenheter från piloterna är också tanken att driva den ordinarie processutvecklingen med leanverktyg och i leananda. LEAN är egentligen inget revolutionerande nytt utan ska ytterligare underlätta det goda förbättringsarbete som redan pågår! Uppdragsbeskrivningar Arbetet med att ta fram beskrivningar för uppdragen som ekonom, HR-konsult, löneoch redovisningsassistent pågår. Det genomförs workshops med medarbetare, processägare och ekonomi-/hr-chefer. Målet är att förslag till beskrivningar skall kunna användas för att tydliggöra uppgift, roll och vilka förväntningar som kan ställas på respektive uppdrag. Arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar väcker även andra frågor om framtida roller och framtida behov av ledningsstöd: Hur bör Ekonomi- och HR utvecklas i för att möta chefer och medarbetares behov (kanske mot mer controlling, analys och förändringsarbe)? Kan tillgänglighet och kvalitet förbättras genom att förändra leveransmodell (exempelvis via ytterligare stöd från centrala supportfunktioner och helpdesks)? Utifrån förslag till uppdrag kommer process och diskussioner att fortsätta under hösten med att forma både uppdrag och en utvecklad leveransmodell. Kundarbete 2010 Under februari startade arbetet med kundteam för varje centrum. Mitt intryck av hittills genomförda kundteam och kunddialoger är mycket positivt. Engagemanget och viljan att tillsammans förbättra har varit ömsesidigt vilket innebär att vi tillsammans kan utveckla både det lokala arbetet på produktionsenheter men också få bra input till utveckling av landstingsövergripande processer. 3

4 sidan 4 av 14 Intern benchmark Tack vare en förbättrad uppföljning av Resurscentrums verksamhet och produktion genereras och presenteras interna benchmarks och jämförelser. Genom att bryta ner kundenkät, produktionsredovisning, tjänsteköp med mera per produktionsenhet skapas intressanta jämförelser internt kring hur HR och ekonomiresurser används och hur nöjda kunderna är med REC:s prestation. Jämförelserna används som underlag till diskussion om resursutnyttjande och hur tjänster och funktioner kan förbättras. Resultat Q1 och helårsbedömning Resultatet för Resurscentrum till och med mars uppgår till 1,0 mkr (periodiserad budget 1,2 mkr) med en omsättning på ca 36 mkr i kärnverksamheten. Med anledning av kommande stora utbildningssatsningar (framförallt inom LEAN) och omställningskostnader görs bedömningen att årsresultatet kommer landa på 0 (budget 0,5 mkr) Utmaningar nu och framåt I syfte att skapa bättre förutsättningar för helhetssyn på hela processen från datainsamling till rapportering pågår en rad aktiviteter och projekt. BI-projektet inom Specialistgruppen har levererat sina första resultat i form av uppföljningsportal, kvalitetsrapport och ledningsrapport. Inom uppföljning fortsätter arbetet intensivt med målet att utveckla beslutsunderlag och kompetens avseende produktions- och verksamhetsuppföljning inom landstinget. Målbild 2012 Målbild 2012 slår fast vad vi tillsammans ska uppnå till Målbilden skapar förutsättningar för långsiktighet och att följa effekten av vårt gemensamma förbättringsarbete. Målbild, förbättringsarbete och verksamhetsplan kommer att följas upp systematiskt och presenteras på webben och via resultattavlor i leananda. I det korta perspektivet handlar det nu om att försöka förbättra ifrån "bra" till "mycket bra". Resurscentrum Produktionsenhetschef 4

5 sidan 5 av 14 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Kundperspektivet är prioriterat eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten, frigöra resurser samt underlätta för verksamheten att bedriva en god hälso- och sjukvård. Huvudmål och framgångsfaktorer inom kundperspektivet är ett högt förtroende hos produktionsenheter och landstingsledning samt nöjda kunder. Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Senaste kundundersökningen genomfördes i oktober 2009, nästa undersökning är planerad att genomföras under hösten Majoriteten av de aktiviteter som planerats i perspektivet är igångsatta under Q Väsentliga insatser och resultat Samlad kunddialog och kundteam Under 2010 kommer kunddialogen att fokusera på förändrade och effektivare arbetssätt både för kund och för landstinget som helhet. Kundarbetet pågår just nu med flertalet parallella kundteam. Under våren genomförs sex kundteam och dialoger och under året genomförs det med samtliga vårdproducerande centrum. Resultatet av hittills genomförda kundteam och dialoger är mycket bra. Berörda produktionsenheter är överlag positiva till detta nya sätt att ta ett helhetsgrepp kring samverkan mellan beställare och utförare. Redan efter ett par genomförda kundmöten har en rad utvecklingsområden identifierats på både centrum- och landstingsnivå. Handlingsplaner för fortsatt utveckling finns framtagna. Två av tre nöjda med Resurscentrum Majoriteten av Resurscentrums kunder är enligt den senaste undersökningen nöjda med Resurscentrum. Nästan lika många anser att Resurscentrum motsvarar deras förväntningar. Nyckelindikatorer som får högt resultat är tillgänglighet och kvalitet. Kunderna är något mindre nöjda när det gäller dialog och tydlighet. Resultatet av kundundersökningen 2009 har fått en mycket bred tillämpning. Resultaten används i utvecklingssamtal, i återkoppling till landstingsledning, HRR och ECT och inte minst i kundteam och dialoger. Kundundersökningen utgör således ett bra underlag till diskussioner och förbättringsaktiviteter. I skrivande stund planeras arbetet för 2010 års kundundersökning. Nytt är att underlaget kommer att breddas till att även omfatta tjänster inom system och patientadministration samt att urvalet kommer att omfatta samtliga chefer inom landstinget. Analys och reflektion Trots att systematiskt kundarbete varit nedprioriterat under 2009 uppvisade Resurscentrum goda resultat i den senaste kundenkäten. NKI ligger i nivå med genomsnitt för tjänsteorganisationer och inom viktiga index är resultaten mycket höga. Fokus på kostandsreduceringar och omorganisation 2009 innebar ett mer introvert beteende än normalt och önskvärt. Att resultaten från kundundersökningen trots detta är positiva är glädjande men något förvånande. Resultatet innebär en stor utmaning 2010 avseende att utveckla identifierade förbättringsområden men också i 5

6 sidan 6 av 14 att försöka behålla de mycket höga resultaten inom bland annat kvalitet och tillgänglighet. Utöver kundteam och kunddialoger ska aktiviteter vad gäller information, utbildning och uppföljning mot landstingets chefer och andra användare av tjänster och funktioner öka. Kundråd med verksamhets- och vårdenhetschefer ska inrättas liksom försök med att utveckla serviceavtal (SLA) med kunder. Andra aktiviteter är att stärka användarperspektivet inom IT-system och att stärka kundperspektivet på webben. Under 2010 kommer kundarbetet att vara intensivt med många aktiviteter på bredd och djup. Flera av aktiviteterna är nyskapande och inte minst resurskrävande. Förväntan är hög på en positiv utveckling av både kund- och medarbetarindex med anledning av detta. Sammantaget innebär aktiviteterna inom kundperspektivet ett systematiskt involverande av kunder och uppdragsgivare i REC:s verksamhet och tillsammans utvecklar och effektiviserar tjänster och processer till gagn för såväl lokal som central verksamhet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Med kunskap om våra kunder löser vi tillsammans behov med relevanta och effektiva tjänster (Hög kundnytta) Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Ett högt förtroende Dialog* 67 % 64 % okt 2009 hos produktionsenheter och landstingsledning Tydlighet* Tillgänglighet* 70 % 80 % 66 % 79 % okt 2009 okt 2009 Nöjda kunder Kvalitet på tjänster, REC 78 % 77 % okt 2009 och konsult* Flexibilitet i uppdragsförmedling* 72 % 70 % okt 2009 Nöjd Kund Index; NKI** 67 % 65 % okt 2009 * Se bilaga. Ovanstående nyckelindikatorer är sammanvägda index baserat på ett antal frågeställningar i årligen genomförd kundundersökning. ** NKI är ett sammanvägt värde av de som svarat 4 eller 5 på en skala från 1-5 av nedanstående frågor från kundundersökningen: Hur nöjd är du med Resurscentrum totalt sett? Hur väl motsvarar Resurscentrum dina förväntningar? Föreställ dig att Resurscentrum vore perfekt i alla avseenden. Hur pass nära detta ideal tycker du att Resurscentrum ligger? 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 6

7 sidan 7 av 14 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Det är viktigt att på alla nivåer beakta vad som händer i omvärlden och analysera framtiden. Detta för att ha beredskap för förändringar men också för att fånga upp möjligheter till utveckling och förnyelse. Förnyelse och förändring är ett av Resurscentrums syften och uppdrag. Resurscentrum har skapats för att utveckla det som ska göras imorgon inte primärt för att förvalta det som görs idag Bedömning av måluppfyllelse Målet är inte uppfyllt. Inom flertalet av nyckelindikatorerna är aktiviteter på gång men dessa är inte slutförda. Målen är satta ur ett helårsperspektiv och ska genomföras successivt under året. Väsentliga insatser och resultat Benchmarking Både inom HR och ekonomi fortsätter benchmarkingprojekten 2010 tillsammans med andra landsting och externa företag under ledning av Cap Gemini. Under första kvartalet har definitions- och datainsamlingsarbete genomförts inom aktuella processer. (lön, rekrytering, resehantering, leverantörs- och kundreskontra och huvudbok) Under hösten kommer resultatet att presenteras i en gemensam workshop och då visas hur REC:s effektivitet utvecklats jämfört med föregående år och hur REC ligger till i förhållande till andra företag, landsting och organisationer. Omvärldsbevakning Samverkan med Linköpings universitet utvecklas kontinuerligt. Ett flertal arbeten som belyser Resurscentrums verksamhet pågår och gemensamt erfarenhetsutbyte sker kontinuerligt. Erfarenhetsutbyten i form av studiebesök och erfarenhetsutbyten med leverantörer av ekonomi och HR sker kontinuerligt. Landstinget i Östergötland och Resurscentrum är intressant för andra landsting. Under mars har Uppsala, Västra Götaland och Skåne informerats om hur Landstinget i Östergötland arbetar med ekonomi- och HRfrågor. Under april träffar REC Västmanland. Kundtjänst, helpdesk och supportcenter I syfte att utveckla service och förbättra tillgängligheten och kvaliteten i tjänster har ett förnyelseprojekt startat för att se över möjligheterna till samordning av service och tjänster i ett supportcenter där frågor besvaras i olika helpdesks. Målet är att stärka användarperspektivet och underlätta för kunderna att få det stöd de behöver när de behöver det. Det långsiktiga målet är en gemensam ingång till all stöd och service för vården. Uppföljning Business Intelligence (BI) En stor utmaning för både landsting och REC är att förbättra beslutsunderlag i form av statistik och rapporter. Förmågan att fatta beslut, baserade på korrekt och konsistent information är avgörande för en organisation och inom landstinget och Resurscentrum finns ett flertal olika IT-system med tillhörande databaser. Det finns en stor potential i att mer systematiskt arbeta med systemövergripande nyckeltal i utveckling och styrning på olika nivåer. Ett ökat fokus på BI tillsammans med en förstärkt kompetens inom produktionsplanering skapar bättre förutsättningar för chefer att styra verksamheten vilket Resurscentrum ska understödja och bidra till. 7

8 sidan 8 av 14 Analys och reflektion Eftersom vi inte verkar på en marknad är jämförelser med andra en mycket viktig kunskapskälla för att kunna mäta prestationen. Benchmark visar hur vi ligger till avseende effektivitet och andra parametrar jämfört med andra liknande leverantörer. Benchmark inom ekonomi- och HR kan jämföras med hälso- och sjukvårdens arbete med Öppna jämförelser mellan landsting. Benchmark med erfarenhetsutbyten är den enskilt viktigaste indikatorn inom perspektivet. Den stimulerar till lärande och förbättring samt skapar nätverk och motiverar till att öppna ögonen och blicka utanför landstingets väggar. Detta är i sin tur en förutsättning för nya perspektiv och förändrade arbetssätt. Utöver rena jämförelser genererar deltagandet i systematiska benchmarkprojekt nya nätverk, erfarenhetsbyten och kunskaper inom REC:s ansvarsområden. Att ta del av hur andra gör och arbetar skapar influenser som generar nya förbättringsaktiviteter av verksamhet men också för individ. Fortsatt systematiska benchmarks/jämförelser med och tillsammans med andra i befintliga nätverk och utvecklingsarbeten är prioriterade Utifrån ett landstingsövergripande perspektiv är en väl utvecklad verksamhets- och produktionsuppföljning högsta prioritet i syfte att skapa beslutsunderlag för en optimal styrning och ledning av landstingets komplexa verksamhet. En långssiktig ambition är att REC ska bli ett Business Intelligence Competence Center (central funktion för utveckling och tillgängliggörande av data för verksamhetsstyrning- /utveckling) Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Inhämta ny, förbättra alternativt avveckla gammal kunskap (Möta framtida förändringar) Framgångsfaktor Omvärldsbevakning Förändringsberedskap/ Projekt- och processkunskap **Påbörjade och pågående benchmarks Nyckelindikator/annan uppföljning Antal systematiskt och strukturerat genomförda benchmarkingaktiviteter Antal samverkansprojekt med universitetet eller andra externa aktörer Tillhöra de 25% bästa i genomförda externa jämförelser (benchmark) av ekonomi- och HRprocesser Antal medarbetare som genomgått LEANutbildning Förnyelse av tjänsteutbudet Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 6 10 st 7* 7 mars st (2st per AO) 100% av genomförda benchmarks 2 3 mars 2010 resultat ännu ej analyserat 75 % har endast påbörjats 4 st nya tjänster** ny för 2010 ny för ny för 2010 mars 2010 mars 2010 mars 2010 ** Med nya tjänster avses nya produkter/uppdrag inom REC:s tjänsteutbud, exempelvis en tilläggstjänst som rekryteringsadministration. Andra tjänster är exempelvis rekrytering, coachning och utbildningar. 4 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 8

9 sidan 9 av 14 PROCESSPERSPEKTIVET Resurscentrum ska utveckla och erbjuda standardiserade tjänster och arbetssätt inom områdena HR och ekonomi med tillhörande systemstöd. Ledningsstöd inom ekonomi och HR ska generera mervärde för kärnverksamheten. Det förutsätter att tillgängliga resurser utnyttjas optimalt för en effektiv styrning av verksamheten. Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Produktiviteten (intäkt/arbetslön) är inom önskat intervall även om den sjunkit något sedan mätningen i samband med årsredovisningen. Minskningen av bastimmarna för Lön och Redovisning är hela 10,3 % i jämförelsen mellan Q och Q Måluppfyllelsen är låg när det gäller det högt satta målet för avsatt tid för utvecklings- och förbättringsarbete, målet kommer att revideras nedåt i och med den pågående översynen av prismodellen. Väsentliga insatser och resultat Arbetet med processutveckling och kvalitetssäkring fortsätter under Vi arbetar med såväl interna som externa, kundnära processer för att kvalitetssäkra flöden som är landstingsövergripande och spänner över hela HR- och ekonomiområdena. I kundteamsarbetet identifieras behov från kärnverksamheten vilket ska omsättas i förbättringsarbete som genomförs i landstingsövergripande processgrupper. Under inledningen av 2010 har implementeringen av LEAN startat. Planering och uppstart av två piloter (en inom varje AO) har genomförts under första kvartalet. Nästa steg är att kompetensutveckla på bredden och på sikt införa och efterleva LEAN fullt ut. Verktygen inom LEAN ska hjälpa oss att stå bättre rustade för att jobba praktiskt och för att verkligen genomföra de förändringar som krävs för att utveckla och effektivisera verksamheten. Vi ska gå från att kartlägga till att faktiskt förändra vårt arbetssätt genom små (eller större) förändringar i vardagen. Arbetet med att ta fram uppdragsbeskrivningar för uppdragen som konsult och administratör inom respektive AO pågår via workshops med medarbetare, processägare och ekonomi-/hr-chefer. Förslag till beskrivningar skall presenteras i slutet av april. Analys och reflektion Det viktigaste målet i processperspektivet 2010 är att fokusera på och göra verklighet av de förbättringar och effektiviseringspotentialer som identifieras i processkartläggningarna. Fokus ska vara på de processer/delprocesser där de största vinsterna finns för att optimera nyttan med förändringarna. Som ett led i processoch förbättringsarbetet ska också kapacitetsplanering genomföras på samtliga enheter. Detta arbete har inletts och genomförts inom vissa delar på ett par enheter. Produktiviteten ligger efter årets tre första månader inom önskat intervall. Anledningen att måttet är lägre än vid mätningen i årsredovisningen är att ersättningen för landstingets sjukresor numera ligger direkt hos ledningsstaben (intäkterna har med anledning av detta minskat med ca 10,7 mkr i en jämförelse mellan Q och Q1 2009). Vi når dock inte alls upp till det högt satta målet för avsatt tid för utvecklings- och förbättringsarbete. Målet för optimistiskt, men i en kunskaps- och utvecklingsorganisation som Resurscentrum är det angeläget att sträva efter att få ut så mycket kvalificerad utvecklingstid från varje medarbetare som möjligt. 9

10 sidan 10 av 14 Minskningen av antalet timmar för basutbudet för Lön och Redovisningen håller i sig och är en tydlig konsekvens av det genomgripande rationaliseringsarbetet. För att bli tydliga och mer stringenta i uppföljning av REC:s verksamhet inleddes under hösten 2009 ett arbete med en mer strukturerad uppföljning av produktionen. All information och mätbar produktionsstatistik sammanställs och har gjorts tillgänglig för samtliga medarbetare och andra intressenter via en resultattavla på webben. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Rätt saker, på rätt sätt och rätt plats Kvalitetssäkra och effektivisera HR- och ekonomiprocesser Framgångsfaktor Väldefinierade och kända arbetsflöden Standardisera och förbättra Utnyttja befintliga system optimalt Effektivare hantering Minimera känslighet och sårbarhet Nyckelindikator/annan uppföljning Produktivitet (Intäkt/Arbetslön*) Avsatt tid för utvecklingsoch förbättringsarbete Kapacitetsplanering genomförd och dokumenterad på enhetsnivå Produktionsuppföljning av arbetsinnehåll hos kund (produktionsredovisning) Jämföra antalet nedlagda timmar för basutbudet (inom Redovisning och Lön) mellan åren Produktionsstatistik tillgänglig på webben i form av resultattavla Inom varje huvudprocess ska det finnas mätbara mål Dokumenterade uppdragsbeskrivningar för medarbetare Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall Mättidpunkt 9 1,7 2,2 1,9 2,6 mars % 2,0 % 2,1 % mars % inom enheten JA Timmar < 100% ej mätt Ja, till stor del minskning med 10,3 % ny för 2010 Ja, till stor del minskning med 11,1 % JA JA ny för 2010 Minst två delprocesser per huvudprocess skall ha mätbara mål ej mätt ny för % ej mätt ny för 2010 mars 2010 mars 2010 mars 2010 mars 2010 mars 2010 mars 2010 * Arbetslön = de lönekostnader som ligger till grund för påslag för arbetsgivaravgift. Resurscentrums uppgift är att optimera resursutnyttjande av ekonomi och HR, inte att maximera vår vinst. Därmed anges målvärde för produktivitet i ett intervall som ett tänkt riktvärde. I budget 2010 budgeteras inte sjukresor som tidigare, därför minskar omsättningen med ca 60 mkr. Med anledning av detta och lägre intäkter på grund av rationalisering sker en omräkning av både ingångsvärdet och målvärdet (jämfört med faktiskt utfall 2009). 7 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 10

11 sidan 11 av 14 MEDARBETARPERSPEKTIVET Avgörande för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är engagerade medarbetare. Hur vi tillvaratar och utvecklar kompetens samt stimulerar vilja att utveckla är i sin tur avgörande för hur vi lyckas i övriga perspektiv och skapar en bra verksamhet. Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt i de nyckelindikatorer där utfall kan redovisas. Tid för kompetensutveckling där målet (5%) ej är uppfyllt men trenden pekar åt rätt håll. Total sjukfrånvaro, när det gäller kärnverksamheten inom affärsområde Ekonomi och HR, visar en positiv utveckling från senaste utfall 2,99% till 2,25% i mars Inom perspektivet mäts flertalet av framgångsfaktorerna via nyckeltal i medarbetarenkäter två gånger under året. Väsentliga insatser och resultat Utveckling och integrering inom och mellan REC:s enheter fortsätter med syftet att förbättra tjänster och service för vårdens produktionsenheter och landstingsledning. Process- och arbetsgrupper med deltagare från olika enheter ger möjlighet till delaktighet i det utvecklingsarbete som ska omsättas i en samlad dialog med kunden i de kundteam som planeras. Under årets första tre månader har vi inriktat oss på att göra en plan för hur och när LEAN ska introduceras och integreras i såväl nya som pågående process- och utvecklingsarbete. Utbildning och aktiviteter ska erbjudas alla medarbetare även om starten inriktas på de två grupper som ska ingå som pilotprojekt. Kundteamsarbetet har tagit fart och förutom huvudsyftet, att förbättra för kunden, leder arbetet till att stärka samarbetet inom REC och ger medarbetare från olika professioner inom ekonomi och HR möjlighet att få insyn i varandras arbetsområden och att tillsammans utveckla och förbättra. Samtliga genomförda kundteam har resulterat i aktiviteter och handlingsplaner som ska förbättra samverkan inom och mellan olika yrkesgrupper. Arbete med att omsätta kompetensplanen för 2010 till aktiviteter under året pågår på såväl enhets-, affärsområdes- som centrumnivå. REC ingår som pilotenhet i LiÖ:s satsning på förbättringsarbete enligt LEAN och ledningsgruppen har tillsammans med VPC och konsultföretaget Valcon planerat aktiviteter och utbildningstillfällen för medarbetare, projektledare och chefer. REC ska arbeta för att bibehålla en hälsofrämjande arbetsmiljö med fortsatt låg sjukfrånvaro. Under året kommer två medarbetarenkäter att genomföras för att ta temperaturen på arbetsmiljö och ledar- och medarbetarskap inom REC. Analys och reflektion Resurscentrums uppdrag att lösa bemanning av såväl heltids- som deltidsuppdrag på produktionsenheternas staber och korta uppdrag för olika kunder ger möjlighet för medarbetare att växla mellan uppdrag/arbetsuppgifter och möjlighet att utveckla sin kompetens och skaffa erfarenhet inom professionen. 11

12 sidan 12 av 14 Särskilda insatser behöver göras inom kompetens, motivation och delaktighet för att förbättra resultatet. Att tillvarata och utveckla kompetens hos medarbetare samt stimulera viljan att utvecklas avgör hur Resurscentrum lyckas med sin verksamhet. Samarbete med övriga stöd- och serviceenheter vad gäller utbildningsinsatser ska utvecklas. Ett exempel är den ledarskapsutbildning för framtida ledare som pågår i samarbete med FM-centrum (tidigare FC). Kundteamsarbetet är fortsatt angeläget, som en bra metod för att hitta en rationell och tidsbesparande dialog med kunden. Vi ser också att arbetet ger den synergieffekt som vi hoppats på, att medarbetare från olika enheter och professioner lär känna varandra i vardagsarbetet och tillsammans utvecklar och optimerar arbetsuppgifter och gränssnitt mellan enheter och individer där det är som mest effektivt. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vi är en attraktiv arbetsgivare med ett positivt utvecklings- och arbetsklimat med fokus på uppdrag och resultat. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 10 Utfall 11 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Bra ledarskap Ledarskapsindex* 70 % 71 % nov 2009 Rätt kompetens Engagerade och stolta medarbetare Kompetensindex* 70 % 67 % nov 2009 Tid för 5 % 1,2 % 1,3 % mars 2010 kompetensutveckling Medarbetarskap* 75 % 78 % nov 2009 Motivation* 90 % 84 % nov 2009 En hälsofrämjande arbetsplats Delaktighet* 60 % 56 % nov 2009 Total sjukfrånvaro < 3,0** % 3,42% (2,25%) ** Handlingsplan för återgång i arbete efter 1 månads sjukskrivning * Se bilaga. Sammanvägt värde av frågeställningar i medarbetarenkät. 3,38% (2,99%) mars % 100% 100% mars 2010 ** 3,42 % avser Resurscentrum totalt. 2,25 % avser Resurscentrums kärnverksamhet (administration och konsult). REC administrerar olika enheter åt landstingsledningen vilka vi inte kan påverka resultatmässigt. Detta innebär att vi redovisar två resultat, totalt respektive vår kärnverksamhet. Målvärdet 3,0% avser REC:s konsultverksamhet. 10 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 12

13 sidan 13 av 14 EKONOMIPERSPEKTIVET REC ska ha en ekonomi i balans och bidra till att bromsa kostnadsutvecklingen inom landstinget. Det ska i huvudsak göras genom det ordinarie uppdraget att kvalitetssäkra, optimera och effektivisera ekonomi- och HR-arbetet. Med controlleransvar inom området ska REC i dialog med produktionsenheter och landstingsledning diskutera hur landstinget på bästa sätt använder resurser för ledningsstöd inom Ekonomi och HR och effektiviserar såväl verksamhet som egna processer. Bedömning av måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt. Resurscentrum visar ett positivt resultat på 1,0 mkr till och med mars månad och en totalt sett hög debiteringsgrad på 86,5%. OH-kostnaden ligger inom önskat intervall. Lönekostnadsutvecklingen är som väntat negativ för kärnverksamheten. Väsentliga insatser och resultat Under 2010 ska fortsatt effektivisering av verksamheten ske, därför har ett eget sparbeting på 2% (kostnadsreducering) lagts på respektive affärsområde, dock i nuläget utan synbara effekter. Kostnaden för OH ökar procentuellt på grund av minskade intäkter. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla de kostnader som vi själva kan påverka på en så låg nivå som möjligt och 2010 finns även ett definierat sparbeting på staben. REC:s debiteringsgrad är viktig för att säkerställa en ekonomi i balans och ha full kostnadstäckning. Debiteringsgraden följs upp på individnivå och aggregeras uppåt och agerar som en värdemätare på produktiviteten och det ekonomiska resultatet. Nivån är mycket hög efter de tre första månaderna och bör under året sjunka när mer kompetens- och utvecklingsarbete, som implementeringen av LEAN, sätts igång. Lönekostnadsutvecklingen beror på tillfälliga anställningar med anledning av massvaccination mot AH1N1 samt de enheter som REC enbart har administrativt ansvar för. Lönekostnadsutvecklingen i kärnverksamheten är negativ (-4,8 %). Analys och reflektion Det positiva resultatet kommer från båda affärsområdena. Teoretiskt sett skulle minskningen av antalet medarbetare ge minskade intäkter, vilket också skett. Debiteringsgraden är fortsatt hög (totalt 86,5 %) och för närvarande finns ett högt tryck på utbildningssidan inom HR. Många medarbetare har jobbat ännu lite mer vilket syns mest vid fullt rörlig debitering som tillfullo tillämpas inom administrationen och inom stora delar av affärsområde HR. Till resultatdialog och prisdiskussion med REC:s controllergrupp i maj kommer en rapport gällande ny prismodell att presenteras, främst med justerade nivåer för disponering av kundtid och tid för övergripande utvecklingsarbete samt kompetensutveckling. Vi vill också ha en gemensam prismodell utan avkastningskrav som skapar incitament för effektivisering, utveckling, kvalitetssäkring av tjänster, ökad rörlighet, högre grad av specialisering samt optimalt användande av ledningsstöd (Ekonomi och HR) inom landstinget. I framtiden är också intressant att pröva om REC kan ta betalt på något annat sätt, exempelvis per lönespecifikation. Denna styckeprissättning tillämpas idag enbart inom leverantörsfakturascanningen. 13

14 sidan 14 av 14 Resultatet för Resurscentrum till och med mars uppgår till 1,0 mkr (periodiserad budget 1,2 mkr). Med anledning av kommande stora utbildningssatsningar (framförallt inom LEAN) och omställningskostnader görs bedömningen att årsresultatet kommer landa på 0 (budget 0,5 mkr). Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv och ekonomin ska ge handlingsfrihet. Framgångsfaktor Resultat i balans Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen. Resurscentrum är kostnadseffektiva när det gäller egna lednings- och stabsresurser. Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning. Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt uppföljning föreg. utfall 15 Årsresultat 500 tkr 992 tkr 687 tkr mars 2010 Debiteringsgrad Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år Beroende på prismodell* (kostnadstäckning) -8,0% ** 9,3 % -4,8 %*** 86,5 % 85,0 % mars ,5 % (31,1 % 33,1 %) mars 2010 Lönekostnadsutveckling identiska individer Lönemål 3,08 % december 2010 Rationalisering 2,0% kostnadsreducering har ej fått ca 11,0 mkr mars 2010 effekt ännu Respektive AO och enhet Budget nej nej mars 2010 skall vara i balans REC s OH-kostnad i mellan 5,5 % 4,5 % mars 2010 relation till intäkterna 5,5 6,0%**** Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper av produkter/tjänster REC pris lägre jfrt med externa leverantörer REC har lägre pris jfrt utvärd. externa lev***** * Resurscentrum kommer under 2010 att se över prismodellerna. Målet skulle kunna vara en gemensam modell för hela nya Resurscentrum (inkluderat de delar vi fått till oss från FC administration). under 2010 ** Målvärdet för lönekostnadsutveckling är LT-index 2% minus egen kostnadsreducering 2%. På grund av genomfört rationaliseringsbeting 2009 är målet för lönekostnadsutvecklingen (inom REC:s kärnverksamhet) negativ för verksamhetsåret *** 9,3 % avser REC totalt -4,8 % avser REC:s konsultverksamhet och administration (den totala lönekostnadsutvecklingen beror framförallt på tillfälliga anställningar med anledning av massvaccination mot AH1N1 men också hantering av administrativa ledningsenheter inom Resurscentrum). Detta innebär att vi redovisar två resultat, totalt respektive vår kärnverksamhet. **** Resurscentrums uppgift är att optimera resursutnyttjande av ekonomi och HR, inte att maximera vår vinst. Därmed anges målvärde för OH i ett intervall som ett tänkt riktvärde. I budget 2010 budgeteras inte sjukresor som tidigare, därför minskar omsättningen med ca 60 mkr. Med anledning av detta och lägre intäkter på grund av rationalisering sker en omräkning av både ingångsvärdet och målvärdet (jämfört med faktiskt utfall 2009). ***** Jämförelse med två bemanningsföretag (Proffice och Cojn) för att jämföra priser på liknande tjänster som REC erbjuder. 13 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 14

15 Blankett Resurscentrum i Österg Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: Koncernbidraget avser ersättning för massvaccination mot AH1N1 (kostnad och intäkt ej med i budget).

16 Blankett Resurscentrum i Österg Kassaflödesanalys Helårsbedömn DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 319 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 319 Ökning/minskning kortfristiga fordringar -453 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -542 Kassaflöde från den löpande verksamheten -676 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -975 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -975 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 8 044

17 Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till Investeringsredovisning: Investering medicinteknisk utrustning 2010 (600 tkr) avser Clinicum inom ST-AT kansliet (flyttad från 2009)

18 Blankett Resurscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Helårsbedömn Budget 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER

19 Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN (tkr) Produktionsenhet: 572 Resurscentrum Uppgiftslämnare: Robert Ring Objekt >500 tkr: Objekt Nettoinvestering Kommentarer per objekt Övriga objekt <500 tkr Utrustning datalokaler årligt utbyte/nyinköp REC Möbler, kontorsutrustning årligt utbyte/nyinköp REC Projektorer m dukar mm sammanträdesrum Projektorer, kopieringsmsk, skrivare övriga verksamheter Möbler, kontorsutrustning övriga verksamheter Tidigare beslutade objekt: Simulator Clinicum 600 beslut LiÖ , flyttad från 2009 Summa

20 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: Resurscentrum Uppgiftslämnare: Robert Ring Har inventering av bisyssla genomförts? Ja Nej Förklaring: Produktionsenhet X * Totalt för produktionsenhet * Rapporteras efter mars. Om ja på ovanstående, redovisa följande: Antal godkända bisysslor Antal icke godkända bisysslor - Antal arbetshindrande - Antal konkurrerande - Antal förtroendeskadliga Antal 7 0 Förklaring: * Totalt för produktionsenhet * Rapporteras efter mars. Har produktionsenheten genomfört avgångssamtal med samtliga berörda medarbetare? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: * Rapporteras efter december. Andel sjukskrivna >30 dagar som har en handlingsplan för återgång i arbete. Svara med antal medarbetare på följande frågor. Produktionsenhet Antal pågående sjukskrivningar >30 dagar Antal av dessa som har handlings plan Förklaring: * Rapporteras efter december. Verksamhetsenheter (kliniker/motsv) som använder befattningsutveckling. Ja Nej Förklaring: Verksamhetsenhet * Rapporteras efter december. Lägg till ytterligare rader vid behov

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Resurscentrum verksamhetsplan 2010

Resurscentrum verksamhetsplan 2010 Resurscentrum verksamhetsplan 2010 1 Innehållsförteckning 1. Vision och verksamhetsidé 3 LANDSTINGETS VISION... 3 RESURSCENTRUMS VERKSAMHETSIDÉ... 3 RESURSCENTRUMS UPPDRAG... 3 2. Kundperspektivet 4 3.

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 572, RESURSCENTRUM

ÅRSREDOVISNING 2009 572, RESURSCENTRUM ÅRSREDOVISNING 2009 572, RESURSCENTRUM EN DEL AV DET SOM HÄNT 2009... - Resurscentrum har till ingången av 2010 lyckats med uppdraget att reducera kostnader med 11 mkr (8,5% av omsättningen). - Lyckad

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 572, RESURSCENTRUM L E A N

ÅRSREDOVISNING 2010 572, RESURSCENTRUM L E A N ÅRSREDOVISNING 2010 572, RESURSCENTRUM L E A N EN DEL AV DET SOM HÄNT 2010... 2011-03-01 Årsredovisning 2010 - Onsdagarna 26 maj och 8 december samlades ca 170 av REC:s medarbetare på Linköpings Konsert

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet Delårsrapport jan mar 2012 572, Resurscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 1 KUNDPERSPEKTIVET... 2 PROCESSPERSPEKTIVET... 4 MEDARBETARPERSPEKTIVET...

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet

Bilagor Investeringsplan 2013 2015 Nyckelindikatorer och frågor Kundperspektivet Nyckelindikatorer och frågor Medarbetarperspektivet Delårsrapport jan aug 572, Resurscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION... 1 KUNDPERSPEKTIVET... 3 PROCESSPERSPEKTIVET... 5 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 7

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2007. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2007. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2007 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2007 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2007... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET... 4 Resurscentrum

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2010. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport jan-aug 2010. Folkhälsovetenskapligt centrum Delårsrapport jan-aug 2010 Folkhälsovetenskapligt centrum 2010-09-22 sidan 2 av 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat

Läs mer

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland

Årsredovisning 2006. Resurscentrum i Östergötland Årsredovisning 2006 Resurscentrum i Östergötland 2 Årsredovisning 2006 32 Innehållsförteckning EN DEL AV DET SOM HÄNT 2006...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...4 PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET...4 Resurscentrum

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Katastrofmedicinskt Centrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Processperspektivet 7 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer