En introduk+on +ll värdering. Magnus Blomkvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En introduk+on +ll värdering. Magnus Blomkvist"

Transkript

1 En introduk+on +ll värdering Magnus Blomkvist

2 Agenda Begrepp Verktyg för värdering Lagen om e= pris Effek+va marknader

3 Begrepp Blankning (Short sale): Man kan sälja en +llgång man inte äger och därigenom tjäna pengar på en kursnedgång. Arbitrage: Man kan göra riskfri vinst utan insa= kapital genom a= gå kort i en +llgång och lång i en annan. Exempel: Siames firmor. Exempel Royal Dutch/Shell: Royal Dutch handlas i Amsterdam Shell handlas på LSE Sammanslagningsformel för ak+eägarna från 1907, 60% av Div. Till RD och 40% +ll Shell Ifall +ll ex: Shell handlas +ll 0,4/0,6=2/3 av priset av på RD. Ingen arbitrage möjlighet. Ifall denna paritet inte håller kan man göra arbitrage. Ifall Shell handlas +ll ¾ av priset på RD, är Shell övervärderat. Strategi, Sälj fyra ak+er i Shell kort för 4*75=300. Köp 3 ak+er i Royal Dutch för 3*100=300. Vi vet a= priset måste gå +llbaka +ll pariteten RD=2/3*Shell Så an+ngen s+ger RD i pris eller så minskar Shells pris. Låt säga a= RD s+ger +ll 112,5. Lämna +llbaka dina 4 ak+er i Shell, betala 300. Sälj dina 3 ak+er I Royal Dutch för 337,5. Du har då gjort en Arbitrage vinst på 337,5-300=37,5

4 Avkastningskrav Avkastningskravet anger vad du kräver för avkastning på en investering givet en specifik risknivå. För mer riskfyllda +llgångar kräver du en högre avkastning. Dvs. De har e= högre avkastningskrav E= högre avkastningskrav ger e= lägre pris på +llgången ceteris paribus.

5 Avkastningskrav Avkastningskravet mäts oaast med en prissä=ningsmodell för a= kunna justera avkastningskravet +ll en riskfaktor. Vid företagsvärdering och projektvärdering används oaa den vägda kapitalkostnaden (WACC). Väger avkastningskravet på bolagets skuldebrev och ak+er.

6 Avkastningskrav Avkastningskravet kan skrivas med följande generella formel: E( R ) = Rf + i Riskpremium I prak+ken använder man en mer specifik modell t ex CAPM, Fama French 4 faktorer Rent generelt gäller a= ju högre risk ju större riskpremium kräver man på sin investering

7 Prolongering (FV) Prolongering används då man vill se vad insa= kapital idag är värt i fram+den givet en viss räntenivå Här kan vi se räntan som en riskjusterad alterna+vkostnad

8 Prolongeringsformeln Tiden FV = PV ( 1+ r) t Vad man sä=er in på tex bankkontot idag. Räntan

9 Exempel med varierande ränta Ränta år CF FV 1% % ,1 3% ,3 4% ,7 5% ,3 6% ,2 7% ,6 8% ,3 9% ,6 10% ,5

10 Exempel med varierande löp+d Ränta år CF FV Ränta extra ränta 5% % ,5 52,50 2,50 5% ,6 55,13 5,13 5% ,5 57,88 7,88 5% ,3 60,78 10,78 5% ,1 63,81 13,81 5% ,1 67,00 17,00 5% ,5 70,36 20,36 5% ,3 73,87 23,87 5% ,9 77,57 27,57

11 Diskontering (PV) Diskontering innebär a= vi vill veta vad e= fram+da kassaflöde är värt idag givet en viss ränta. Här kan vi se räntan som en riskjusterad alterna+vkostnad. Används vid all typ av värdering. Projektkalkyl Företagsvärdering Värdering av räntepapper

12 Exempel med varierande ränta Ränta år CF PV skillnad 1% ,47-48,53 2% ,73-45,73 3% ,61-43,12 4% ,93-40,68 5% ,53-38,40 6% ,26-36,27 7% ,99-34,27 8% ,58-32,40 9% ,93-30,65 10% ,92-29,01

13 Exempel med varierande löp+d Ränta år CF PV Skillnad 5% ,38-47,62 5% ,03-45,35 5% ,84-43,19 5% ,70-41,14 5% ,53-39,18 5% ,22-37,31 5% ,68-35,53 5% ,84-33,84 5% ,61-32,23 5% ,91-30,70

14 Diskonteringsformeln Fram+da utbetalningen PV = CF ( 1+ r ) t Räntan Tiden

15 Diskontering av oändligt kassaflöde PV = CF r

16 Diskontering av växande oändligt CF PV = CF (1 0 + g ) r g

17 Annuitetsformler Används när de årliga kassaflödena är iden+ska under en bestämd +d. Exempel: Hur mycket behöver jag spara +ll min pension? Hur mycket måste jag betala på mi= lån?

18 Annuitetsformler PV = CF 1 *[ (1 + r) t ] r

19 Annuitetsformler FV = CF *[ (1 + r) t 1 ] r

20 Euribor utveckling (Risk fri Ränta) Finska huslån bundna +ll Euribor Finska banker lånar ut Floa+ng inte fixed.

21 Vad kan händer ifall räntan s+ger +ll 08 nivåer? Utgå ifrån en individ som köper en lägenhet för e. Lånar ll Euribor (1%) + 2% Individen har 2000ex12=24000 i disponibel inkomst. Räntekostnad år 1: 0,03*200000= 6000e Vederlag 200*12= 2400 Utan amortering 8400e/år Dock vill banken a= lånet skall betalas +llbaka på år.

22 Vad kan händer ifall räntan s+ger +ll 08 nivåer? Ifall banken vill a= lånet skall betalas +llbaka på 40år, hur mycket måste personen betala per månad? = x* ^40 0,03 0,03(1 + 0,03) Löser vi ut x så får vi a= man måste betala 8652e/ månad Addera vederlaget +ll föreningen så får vi =11052e/år De=a är hållbart, ungefär 50% av disponibla årsinkomsten går +ll a= betala av lånet på 40år

23 Vad kan händer ifall räntan s+ger +ll 08 nivåer? Så vad händer då ifall räntan skulle s+ga +ll nivåerna under 2008? Ränta 5%+2%=7% Byter vi ut 3% mot 7% så får vi följande kostnad för boendet: = De=a är inte hållbart Ifall bankerna skulle vara realis+ska och låna på 30 år skulle årskostnaden bli: 18517e

24 Generellt vid ak+evärdering gäller PV = i= 1 1 E[ CF t ( + r) t ] För a= kunna värdera en ak+e behöver du: Prognos+sera de fram+da kassaflödena I bolaget E[CF], för varje år Es+mera bolagets kapitalkostnad r

25 Lagen om e= pris Samma vara måste kosta lika mycket på 2 olika platser. (En +llgång med iden+ska kassaflöden och systema+sk risk måste ha samma pris) Ex. En Nokia ak+e måste kosta lika mycket i Stockholm som I Helsinki. Annars Arb. Möjligheter. Det som kan skapa skillnader är: Informa+onsasymmetri, (Vi vet inte om a= Siwa har extra pris på Dole Bananer) Transak+onskostnader (Det kostar oss pengar/energi a= ta oss +ll Siwa för a= köpa en banan) Blanknings hinder (Vi kan inte köpa bananer kort därför justeras priser inte lika snabbt)

26 Effek+va marknads hypotesen forts. Ideén framkom på 30 talet då forskare slog fondförvaltare genom a= kasta pil på WSJ s börssidor. Sedermera utvecklade Eugene Fama från University of Chicago en teori kring hur marknaden rör sig slumpmässigt. (följer en random walk med dria) Teorin säger a= investerare endast kan nå högre avkastning över +d endast genom a= ta mer systema+sk risk.

27 Effek+va marknadshypotesen (EMH) 2 defini+oner på effek+va marknader: Ingen fri lunch, det går inte a= göra arbitrage på marknaden. Arbitrage = riskfri vinst (Friedman 1953 argumentet) Marknadspriset = fundamentala priset (PEV) Dessa defini+oner är inte likvärdiga.

28 Effek+va marknadshypotesen (EMH) Grundstenen I ra+onell +llgångsprissä=ning En hypotes/teori som är en halvsanning Du skall inte kunna slå marknaden kon+nuerligt (nå posi+vt alpha över +d) Enligt EMH, posi+vt alpha över +d beror på tur. M.a.o. man ska inte kunna slå e= ak+eindex I sin placeringsstrategi. (mer om de=a kommer när vi talar om diversifiering och CAPM)

29 Effek+va marknadshypotesen (EMH) Hypotesen bygger på 3 former enligt (PEV): Stark form: All informa+on är inkorporerad i ak+epriset även insiderinforma+on Mellanstark form: All offentlig +llgänglig informa+on är indiskonterad i ak+epriserna. Svag form: Fram+da ak+epriser kan inte förutspås med hjälp av +digare priser. (random walk antagandet)

30 Stöd för EMH, fondförvaltarnas presta+on

31

32 Varför sker de=a? Fondförvaltare tar ut avgiaer Det finns transak+onsavgiaer Vissa fondförvaltare är villiga a= ta risker

33 2 skolor EMH skolan: Det går endast a= nå en högre riskjusterad avkastning än marknaden över en längre period med tur. En apa kan slå fondförvaltare genom a= kasta pil Beteendevetenskapliga och marknadsfrik+onsskolan: Det finns imperfek+oner på marknaden som gör a= priserna avviker från deras fundamentala värde. T ex svårigheter a= blanka vissa +llgångar Människor är ira+onella individer som köper vissa ak+er för a= arbetskamrater etc. talar om samma ak+er. Det finns flertalet anomalier på ak+emarknaden som vi ännu inte lyckats förklara med riskbaserade lösningar.

34 Anomalier gentemot EMH Naturliga experiment där Lagen om e= pris inte håller: Siamesbolag Equity carve outs Börshandlade fonders discount Ak+emarknadsanomalier (några) Momentum och Contrarian Hög Beta vs Låg beta ak+er (arbitrage på CAPM) Value vs Growth Small vs big stocks Januari effekten Vi kommer a= tala mer om det här I investeringsdelen av kursen.

35 Hedge fonder En kategori fonder som arbetar u+från a= hi=a svagheter i EMH och därigenom felprissä=ningar. Är även den grupp av investerare som snabbt plockar upp den fria lunchen för a= ställa priser +ll rä=a. Skiljer sig från vanliga fonder då de även får ta korta posi+oner E= par populära strategier är Long - Short Equity (oaa momentum och value) Event driven T ex Merger arbitrage etc Man försöker ha en bä=re vy över sannolikheterna a= en affär går igenom eller inte. Går inte utan bä=re informa+on/analys. (läs bifogad ar+kel)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Aktiv fondförvaltning. Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Aktiv fondförvaltning Ger aktivt förvaltade fonder valuta för pengarna? Magnus Wikman Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Tid är inte pengar utan pengar är tid.

Tid är inte pengar utan pengar är tid. Published by Erik Dahlén at Smashwords Copyright Erik Dahlén This copy is for your private use only, no distribution is allowed without consent from the author. Denna kopian är enbart för ditt privata

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen?

Hur påverkar insatshöjningen bostadsrättsföreningen? Bostadsrättsföreningen Nazaret Insatshöjning Undertecknade, Per-Olof Blad, Carl-Gustav Melén och Tryggve Ottosson, som fått styrelsens uppdrag att redovisa konsekvenserna av en insatshöjning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital.

banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital. 2015-01-24 Blogg: Twitter: Mail: blogg.ekonomikunskap.com @Investeraren Nicklas@ekonomikunskap.com! - En guide till tillgångsslaget. Investeraren /Nicklas Andersson Tillgångsslaget har fått en renässans

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer