Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal agent problemet asymmetrisk information Pengars tidsvärde > Värdering:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal agent problemet asymmetrisk information Pengars tidsvärde > Värdering:"

Transkript

1 Översikt G29 & 730G21 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp. Det finns en Synopsis av Kursen på hemsidan. 723G29 & 730G21 Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal agent problemet asymmetrisk information Pengars tidsvärde > Värdering: Formler/nuvärde/Sparande Skulder/obligationer Aktier Företag Investeringsprojekt 1 2 Kursens delar Avkastningskrav Investering Risk-avkastning Portföljer Asset Pricing (CAPM) Prisbildning på finansiella marknader Effektiva marknader Utdelningspolitik Skuldsättningspolitik Basic English Corporate Finance components: 1) Capital Budgeting: NPV 2) Capital Structure: M&M + more 3) Dividend Policy 3 4 Innehåll på djupet Att förstå ekonomiska beslut i praktiken Hushålla med resurser, gör det bästa av varje val i varje situation Spara, investera, låna pengar, köpa aktier, köpa hus, pension, bygga företag, driva företag, sälja företag, finansiell och ekonomisk redovisning osv. osv. Allt handlar om värdering av kassaflöden över tiden. Kassaflöden som kan bytas till Nytta från konsumtion av inkomster och förmögenhet. NPV formeln är central: Diskonterade nuvärdet av alla nutida och framtida kassaflöden. Konsumtion, Nytta & Företag Etik: Pengar och konsumtion har inget egenvärde. Det är nyttan som upplevs genom konsumtion (dvs. använda pengar) som har ett värde. Företag har inget egenvärde. De skall inte överleva, producera jobb osv utan producera sånt som människor vill ha och är villa att betala för. Företag skall bära sin kostnader eller läggas ner. Och ge utrymme för det som faktiskt efterfrågas och behövs, det är därför de tvingas bort. 5 1

2 Värde Price is what you pay, value is what you get Via de finansiella marknaderna kan man skilja bestämma konsumtion från inkomst. Alla kassaflöden kan flyttas över tiden. Värdering Värdering: beräkna nuvärdet av pengar som kommer i framtiden. Denna summa har ett verkligt värde då den kan bytas mot konsumtion = nytta. Alt. Räkna framtida värden i en viss punkt i framtiden Diskonteringsränta = avkastningskrav = alternativ priset på framtida kassaflöden. 8 Principen om Kassaflöden Cash flow: Pengar in Pengar ut Skilj på bokförda värden och riktiga kassaflöden betydelsen pengar in minus pengar ut i varje period Fria Kassaflöden grund definition: Det som blir över och kan användas av ägarna till att betala utdelningar och räntor. FCF = EBIT + Depreciering Skatt Förändring i arbetande kapital - Investeringar Finansiella Marknader-Frågor Vad gör finansiella marknader? Vilka olika finansiella marknader finns det? Olika typer av aktier? A&B, Preferens Stamaktier Hur fungera aktier? Varför är aktier demokratiska? Skillnad mellan skulder o eget kapital? (Aktier mot lån)? 9 Shareholder view Shareholder vs stakeholder view Problem med stakeholder view (intressent modellen) Agency problems Typiska exempel inom corporate finance Aktieägare företagsledning Aktieägare fodringsägare (skulder) => Kontrakts modellen: Ägarna skriver kontrakt -> Explicita och implicita kontrakt Pengars Tidsvärde Ch 2 Discounting - Present Values Compounding Future Values Diskonteringsränta, den alternativ användningen/placering av pengarna Tekniker och Förenklingar Annuiteter, perpetuities Gowing annuities and perpetuities Gordon s formel Discrete vs. continuos compounding and discounting 12 2

3 Värdering Obligationer PV av coupons och face value, YTM Risk-fria vs. Riskfyllda företagsobligationer Aktier PV av future dividends/fria kassaflöden +ev. real optioner Notera att dividends kan återinvesteras Företag PV of future FCF APV eller WACC Generellt, investeringar NVP formeln, APV formeln, grundat på FCF Bonds Fixed Income Market and Money market Bonds/Debt/Bank Loans Government bills, notes and bonds Risk-free vs. Risky bonds Par value, over and under par Yield curve What is it? Zero, Annual coupons or semiannual coupons Indenture, covenants Why? Convertible bonds, callable bond 13 Stock Valuation Varning för kokbokssynsättet : Div. formler Företagets värde är (A) A = Summa diskonterade (förväntade) Fria Kassaflöden. Aktievärde = [A Skulder] Sedan förenklingar Stock Valuation DDM : Aktiens värde är diskonterade värdet av framtida utdelingar per aktie. Bra om jag kan förutse utdelningarna. Men ibland var skall vinsterna komma ifrån? Gå tillbaka till FCF Ett alternativ dock inte i denna kurs Edwards, Bell, Ohlsen (EBO) modellen Stock valuation Gordon Formel (skriv ut förklara) Bra för terminal values Kan vara farlig förenkling. Multipelvärdering: P 0 /E 1 = m => P 0 = m E (estimat på E) Anta attmär konstant, något alla företags värden rör sig mot. Beräkna ett sektor genomsnitt för m-variable (=multiplen). Det finnsmånga multiplar, P/E är först! Stock Valuation Vad finnskvar att förklara? Efter NPV av utdelningar eller FCFE? Growth opportunities i form av Real options Kommer av FoU => nya produktermarknader Multipelvärdering ett sätt att hitta tillväxt från real optioner som inte syns direkti DMM och FCF

4 Stock Valuation sum-up The firm is a going concern ( ) PV of expected dividends PV of expected free cash flows to the firm Market value of debt and divide with outstanding debt. Growth opportunities? + Real option values Terminal values and Gordon s formula Investeringar NPV hur och varför Diskonteras med den alternativa investeringen, innehåller en diskonteringsränta som motsvarar (icke-diversifierbara) risken i projektet. Om projektet innehåller olika typer av riskprojekt så dela upp beräkningen efter risk NPV i nominella eller reala termer. Realt, diskontera med real ränta Alternativa investeringsstrategier Pay-back (med eller utan nuvärde) IRR Diskutera nackdelar och begränsningar med dessa? Ev. Användning av Pay-back eller IRR? Investeringsbedöming Det är svårt med det är i sig ingen ursäkt för att förenkla Många känner inte till NPV principen! Utvärdering Styrning o Beslutsfattande NPV begränsningar > real optioner Hitta avkastningskravet WACC med & utan skatter För skulder, YTM på företagets skuldstock Funktion av branch och D/E kvot, EBITDA/D osv För eget kapital: CAPM (eller multifaktor model) Formler och förklaringar (använd figurer) CAPM ger dels avkastningskravet i investeringsberäkningar i företaget, för eget kapital, och dels en förklaring till hur priser på riskfyllda tillgångar sätts på en marknad i stort. Diskutera prissättning på aktier t.ex. (enkel figur) Att investera - principer Risk och avkastning HPR Artimetiska medelvärden, geometriska medelvärden Scenario means mot historiska värden Varians och standard avvikelse Korrelation 23 4

5 Att investera (spara) Konstruera en effektiv front av portföljer Förklara Lägg till en risk-fri tillgång, hitta optimal portfölj Innebär inte att studera enskilda instrument var för sig utan att hitta väldiversifierade portföljer Förklara diversifieringseffekten, intuitivt, figur och two-asset formel Lägg till en risk-fri ränta, och lånemöjlighet => Optimalt diversifierade portföljen. Visa med figur. Separationsteoremet - vad är det, vad betyder det. CAPM Om alla beter sig som Markowitz Investerare är risk-averta osv. => Markowitz mean-variance optimizers Marknadsjämvikt: Marknadsportföljen hålls frivilligt, marknadens risk premium är kompensation för att hålla alla riskfyllda tillgångar som finns Olika tillgångar bidrar mer eller mindre till marknadsportföljens risk => Beta värdet 26 CAPM o Beta -> Figurer! Vad är Beta? Hur kan Beta användas för att hitta required return on equity? Hur kan Beta o CAPM användas för att hitta övereller undervärderade aktier? Varför är de inte tillräkligt att bara titta på framtida kassaflöden (utdelningar)? Svar, är aktien (instrumentet) korrekt prissatt i relation till förväntade kassaflöden och risken mätt i portföljen? CAPM o Beta Total risk och diversifierbar risk Vilken risk är relevant? Från CAPM: Är guld en riskfylld investering? Är ett företag med låga förväntade kassaflöden, även i relation till liknande företag, ett dåligt aktieköp? Slutsatser Det är risken => priset och avkastningen Vi kan bara jämföra riskjusterade avkastningar Sharpe, vi har CAPM formeln som ger ett uttryck för risk Vi får ett enkelt uttryck med vars hjälp vi kan räkna fram ett avkastningskrav för eget kapital aktier osv. Alt till CAPM Multifactor models Arbitrage Pricing Theorem (Ross 1976) Fama and French 3 factor model Market risk premium Size factor (small firms) Growth factor Practical effect?

6 Att bygga en portfölj Beakta diversifieringseffekten Starta uppifrån välj sektorer, finns aktier Var passiv, följ börsen sammansättning, buy and hold Begränsa sina vikter, undvika blanking, sätta lägsta och minsta värde för vikter (sektorer och företag) Utvärdering horisont, Sätt benchmark för avkastningen mot vilken portföljen skall utvärderas (särkilt vikigt för aktiva portföljer). T ex avkastning enligt börsindex, + risk justering om man väljer annan risk. Aktiva portföljförvaltare har svårt att visa på överavkastning, och abnorma vinster dvs. vinst över riskjusterad avkastning, de har överlag svårt att slå index (ta med kostnaden!). 31 Utdelningspolitik Går det att öka värdet på företaget genom utdelningspolitiken? Diskutera! Återinvestera eller dela ut? Enkel diskussion Utdelning eller återköp? För och nackdelar Enkelt exempel, Residual dividend policy vs. Signaling dividend policy Hur beter sig företag? 32 Skuldsättningspolitik Går det att öka värdet genom att ändra skuldsättningsgraden? M&M teori ger grunden (svar nej, varför?) M&M:s 2 teorem WACC är konstant, Return on equity stiger med skuldsättningen After M&M - Diskutera M&M Bygger på 3 förenklingar (antaganden) som leder till 3 andra teorier: Inga transaktionskostnader Inga skatter Inga kostnader i samband med konkurs Alla har samma information Trade-off Pecking-order Agency theory Hur skall man diskutera? Runt utdelningspolitik? Runt hur mkt lån ett företag bör ha. Utgångspunkten är alltid M&M, och sedan vad skall man beakta? Hur ser det ut i verkligheten? Skatter o Värden =>APV Tax shield, vad är det, hur uppstår det? APV? Olika Beta värden Unlevered beta, asset beta Equity beta Sector beta Relevered Beta Användningsområden, varför? 6

7 Efficient Markets Weak, semi-strong and strong? Bevis för och emot diskussion- Fungerar CAPM Beta osv? Svar ja det fungerar tillräkligt bra för corporate finance decisions, capital budgeting, investerinds beslut. Ev. (nästa kurs) Fama-French three factor model eller annan multifaktor model. Diskussion för och emot. Betänk dock att så fort ni säger emot EMH så kommer frågan If you are so smart how come you are not rich? EMH Problemet med att testa för EMH är att vi måste testa för riskjusterad avkastning Vi vet inte säkert hur riskjustering görs vilka faktorer som ingår, och vi kan inte observera individernas totala portföljer. Det går inte att säga något om teorin om man inte samtidigt gör starka antagen om riskfaktorer. 38 IPOs & Mergers Vad är problemet med IPO:S? VÄRDERINGEN Var är syftet med mergers & acquisitions? Vad är problemet med mergers & acquisitions? Värderingen Corporate Finance II? Vad handlar fortsättningen om? See Jean Tirole, The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press, Det 1:a kapitlet, och ett par till finns att ladda ner från bokens hemsida på nätet. 7

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) 2014-08-25 Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8 Udaterad 05047 Tenta 00506 Lösningsförslag fråga -8 Notera att det är lösningsförslag. Inga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar å essä-ty frågor. Och, att kursen undervisas lite

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs Clas Bergström 005-08-9 Kurs Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 004/005 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen omfattar

Läs mer

Redovisningskonservatism

Redovisningskonservatism Redovisningskonservatism En studie om redovisningens försiktighet i Sverige Nyckelord: försiktighetsredovisning, konservatism, värderelevans, överavkastning, ROE, COE, Economic Value Added. Kandidatuppsats

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

KAPITALKOSTNADEN I ONOTERADE BOLAG - En lösning på värderingsproblematiken i onoterade bolag?

KAPITALKOSTNADEN I ONOTERADE BOLAG - En lösning på värderingsproblematiken i onoterade bolag? AHP-MODELLEN & KAPITALKOSTNADEN I ONOTERADE BOLAG - En lösning på värderingsproblematiken i onoterade bolag? THE AHP-MODEL & COST OF CAPITAL IN UNLISTED COMPANIES - A solution to valuation in unlisted

Läs mer

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Projekt Affärsrätt Datum 2007-09-06 Dokumentnummer 1 Titel Instuderingsuppgifter med svarslösningar Rev 0 Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Upprättat av Göran Hägg Godkänt

Läs mer

Amortering eller alternativinvestering

Amortering eller alternativinvestering Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats Vårterminen 2008 Amortering eller alternativinvestering - En studie om hur ett bolån kan

Läs mer

P/E-effekten. En utvärdering av en portföljvalsstrategi på Stockholmsbörsen mellan 2004 och 2012. Edward Hallgren. Handledare: Anders Isaksson

P/E-effekten. En utvärdering av en portföljvalsstrategi på Stockholmsbörsen mellan 2004 och 2012. Edward Hallgren. Handledare: Anders Isaksson P/E-effekten En utvärdering av en portföljvalsstrategi på Stockholmsbörsen mellan 2004 och 2012 Författare: Peter Alenius Edward Hallgren Handledare: Anders Isaksson Examensarbete, 30hp Student Handelshögskolan

Läs mer

Riskkapitalfonder, skuldsättning och incitament

Riskkapitalfonder, skuldsättning och incitament Riskkapitalfonder, skuldsättning och incitament nr 7 2012 årgång 40 Artikeln är baserad på ett föredrag vid Stockholms universitet den 27 september 2012 i anslutning till mottagandet av 2011 års Assar

Läs mer

En studie om hur finansanalytiker tillämpar aktievärderingsmodeller

En studie om hur finansanalytiker tillämpar aktievärderingsmodeller Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2012 1 2 3 4 5 6 En studie om hur finansanalytiker tillämpar aktievärderingsmodeller 7 8 9

Läs mer

Avkastningssamband och volatilitetsöverföring mellan CDS-, obligations- och aktiemarknaderna

Avkastningssamband och volatilitetsöverföring mellan CDS-, obligations- och aktiemarknaderna < Avkastningssamband och volatilitetsöverföring mellan CDS-, obligations- och aktiemarknaderna Tero Merentie Institutionen för finansiell ekonomi Svenska handelshögskolan Helsingfors 2012 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder

EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande till aktivt förvaltade Sverigefonder UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats inom finansiering 15 hp Höstterminen 2009 EXCHANGE TRADED FUNDS - en analys av tre svenska börshandlade fonders prestation i förhållande

Läs mer

Determinanter för dividendutbetalning och påverkan av hybridlånsemittering

Determinanter för dividendutbetalning och påverkan av hybridlånsemittering Determinanter för dividendutbetalning och påverkan av hybridlånsemittering Lasse Wilhelm Huopalainen Institutionen för finansiell ekonomi och statistik Svenska Handelshögskolan Helsingfors 2013 SVENSKA

Läs mer

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats?

Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Belåning av aktier - Har riskerna underskattats? Malin Hägg SLU, Department of Economics Thesis 568 Degree Thesis in Economics Uppsala,2009 C-level, 15 ECTS credits ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-568-SE

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL?

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, Finansiering EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Författare Paula Axell Carl-Johan Axsäter

Läs mer

2013 års Ekonomipris till Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller

2013 års Ekonomipris till Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller 2013 års Ekonomipris till Eugene Fama, Lars Peter Hansen och Robert Shiller Peter Englund, Per Krusell, Mats Persson, Torsten Persson och Per Strömberg Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat ge Ekonomipriset

Läs mer

Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - samråd

Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - samråd Rapportnummer PTS ER 2014:26 Datum 2014-09-09 Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio - samråd - samråd Rapportnummer PTS ER 2014:26 Diarienummer 14-9457 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande. Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT 2011. (Frivilligt: Programmet för xxx)

Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande. Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT 2011. (Frivilligt: Programmet för xxx) Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) (Frivilligt: Programmet för xxx) Företagsvärdering En studie av

Läs mer

Företagsvärdering. En studie i vilka värderingsmetoder som används vid värdering av tillverkande företag respektive tjänsteföretag.

Företagsvärdering. En studie i vilka värderingsmetoder som används vid värdering av tillverkande företag respektive tjänsteföretag. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i Företagsekonomi Vårterminen 2008 2008-06-04 Företagsvärdering En studie i vilka värderingsmetoder som används

Läs mer

Ett alternativt sätt att bygga små aktieportföljer

Ett alternativt sätt att bygga små aktieportföljer Kandidatuppsats i Företagsekonomi, Ht- 2001 Ett alternativt sätt att bygga små aktieportföljer - En Pyramidmodell jämförs med en naiv modell Handledare: Anders Hederstierna Författare: Abstract Title:

Läs mer

Företagsvärdering av Betsson AB

Företagsvärdering av Betsson AB Ekonomihögskolan Vt 2008 Företagsvärdering av Betsson AB En jämförelse mellan Kassaflödesvärdering och Relativvärdering Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning FE 4203 Författare: Serdar Akin

Läs mer