STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3."

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 2. Luenberger: 2:1-5, 9, 11, 12. Övning 1. Du lånar kr i en bank och betalar i slutet av varje månad 3000 kr. Räntan är 0.5% per månad. Hur stor är årsräntan? Hur lång tid tar det att betala lånet? Hur mycket ska du betala per månad för att lånet ska vara avbetalat på 5 år? Övning 2 Du erhåller 2000 kr om året i 10 års tid med början om ett år. Beräkna nuvärdet av denna betalström om avkastningen är 5% per år. Övning 3 Du lånar kr och betalar av lånet genom att betala 2800 kr under de följande 4 kvartalen (med början om ett kvartal). Hur stor är den effektiva räntan? Övning 4 Du är erbjuden två betalströmmar (1000, 3000, 2000) och ( 1000, 3000, 2000). Utbetalningarna sker en gång per år. a) Beräkna betalströmmarnas effektiva räntor. b) Du kan låna pengar mot 5% ränta per år och låna ut mot 4%. Beskriv hur du kan göra arbitrage (riskfri vinst). Svar. 1: 6.2% månader kr. 2: kr. 3: 20.1%. 4: a) De effektiva räntorna är 0 eller 100% för båda. b) Vid t = 0: Låna 1000 kr och acceptera den andra betalströmmen. Vid t = 1: Amortera lånet med = 1050 kr. Låna ut återstoden = 1950 kr. Vid t = 2: Lånet återbetalas till dig med = 2028 kr och du betalar 2000 kr. Kvar 28 kr. Du får alltså betalströmmen (0, 0, 28). ÖVNINGAR TILL DAG 3. Luenberger: 4:1, 5, 6, 9 samt följande: Övning1. Marknaden L 1 genereras av de två betalströmmarna (3, -2, -4) och (-1, 1, 1) medan L 2 genereras av (3, -2, -1) och (-1, 1, 1) och marknaden L 3 av (5, -4, -2) och (-8, 6, 3). 1

2 a) Avgör vika av dessa marknader som är arbitragefria. b) Ytterligare en betalström av formen (-p, 0, 2) introduceras på de av ovanståene marknader som är arbitragefria. Prissätt denna (d.v.s. bestäm p) så att den utvidgade marknaden blir arbitragefri. Övning2. Marknaden L genereras av betalströmmen (-1, 1, 1) och är således inte fullständig. Ytterligare en betalström av formen (-p, 1, 2) ska introduceras. För vilka p blir den utvidgade marknaden arbitragefri? Övning 3.Låt L 1, L 2 och L 3 vara de linjära underrum till R n+1 som vart och ett genereras av tre betalströmmar enligt följande: L 1 : (-3, 4, 0, 4), (-2, 0, 3, 4), (2, -1, -1, 1) L 2 : (-3, 4, 0, 4), (-2, 0, 3, 4), (2, -2, -3, 0) L 3 : (-3, 4, 0, 4), (-3, 2, 3, 4),(0, -2, 3, 0). Vilka av dessa är arbitragefria? Fullständiga? Utvidga vart och ett av dessa rum med en betalström av formen (-p, 0, 0, 1). I vilka fall går denna betalström att prissätta så att rummet fortfarande är arbitragefritt? I vilka av dessa fall finns det ett entydigt pris? Svar. 1. a) L 1 b) p= < p < L 1 : Arbitrage. L 2 : Arbitragefri och fullständig, p = 1/4. L 3 : Arbitragefri men ej fullständig, 0 < p < 3/4. ÖVNINGAR TILL DAG 4. Luenberger: 10:1, 2 (F = (1 + q) m S 0 /d m ), 3, 4 (F = S 0 e (r+q)t ), 13 (Svar: (=131250(1.20/1.50)) samt följande: Övning1. a) Oljan kostar idag 29 USD per fat. Bestäm terminspriset på ett fat med leverans om 2 månader om räntan är 4% och lagringgskostnaden är 1 USD per fat den första månaden och 1.2 USD den andra. Lagringskostnaden betalas i början av varje månad. Svar: b) Vad är ovanstående kontrakt värt efter en månad om spotpriset då är 26 USD? Svar: Övning2. Betrakta samma situation som i Övning 1 a). Bestäm swappriset för leverans av ett fat olja en gång i månaden under två månader. Svar: Övning 3. Du ska betala 1000 USD under 4 kvartal med början om ett kvartal. Dina inkomster betalas ut månadsvis i SEK. Dollarkursen är f.n För att eliminera valutarisken kan du själv göra en swap: Låna SEK till 5% ränta och köp 4000 USD och lägg dem i byrålådan. Betala av lånet med X SEK per månad under de följande 12 månaderna. Bestäm X. Svar: Övning 4. En byggare kommer överens med en brädgård om att köpa virke (av en viss kvalitet) till ett fast pris: Brädgården levererar 20 m 3 om ett halvår och ytterligare 10 om ett år. Byggaren betalar 2X SEK om ett halvår och ytterligare X SEK om ett år. Bestäm X om halvårsräntan är 4% (per år) och helårsräntan är 5%. Lagringskostnaden är 50 SEK per m 3 och halvår och betalas i början av varje halvår. Virket kostar idag 1400 SEK per m 3. Svar:

3 ÖVNINGAR TILL DAG 5. Luenberger: 12:1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 samt följande: Övning 1. Följande kurser gäller för en aktie samt för köp- och säljoptioner på aktien. Räntan är 4% och återstående löptid är 2 månader. Lösenpris Köp Sälj Senast Aktie Köpopt Säljopt Här föreligger en arbitragemöjlighet. Finn den och beskriv hur den kan utnyttjas. Hur stor blir vinsten? Det förutsätts att alla tillgångar kan säljas kort och utan kostnad. Övning 2. Genom att köpa och ställa ut köp- och säljoptioner kan man bilda en optionsportfölj som vid lösentiden t = T har värdet S K 1 + A om S K 1 (S K 1 ) + A om K 1 < S < K 2 K 1 K 2 + A om S K 2. Här är S aktiens pris vid t=t, A beror på optionspriserna vid t = 0 och är valt så att portföljens värde är 0 vid t=0. Konstruera en sådan portfölj samt bestäm A. Övning 3. Hur kan ett terminskontrakt på en aktie med ett visst leveranspris och en viss leveranstid konstrueras med hjälp av optioner? Övning 4. En aktie kostar idag S 0 kr. Du överväger två alternativ a) Köp en aktie för S 0 kr.. b) Köp en köpoption med lösenpris S 0 och lösentid T för C 0 kr och låt återstoden S 0 C 0 kr föränta sig på ett konto. Rita upp de två portföljernas värde vid T som funktion av aktiepriset S T vid T. Svar: 1. Sälj kort: aktien för 897 och säljoptionen med lösenpris 780 för Köp: köpoptionen med lösenpris 780 för Vinsten blir C t (K 2 ) C t (K 1 ) P t (K 1 ) + A, A = C 0 (K 2 ) + C 0 (K 1 ) + P 0 (K 1 ). 3. C(F ) P (F ). ÖVNINGAR TILL DAG 6. Övning 1-6, 9-12, 14 i Komplement dag 5. 3

4 ÖVNINGAR TILL DAG 8. Övning 7, 8, 13 i Komplement dag 5 samt övingarna i Komplement 2 dag 6. ÖVNINGAR TILL DAG 9. Luenberger: 13:3(Svar: 0.40), 4. Observera att formeln för Θ i uppgift 7 gäller endast för köpoption. Den gäller inte för säljoption. Rätt formel i det senare fallet är: Formeln för köpoption kan även skrivas: Θ = e r(t t) K[r(1 Φ(d 2 )) σφ(d 2) 2 T t ]. Θ = e r(t t) K[rΦ(d 2 ) + σφ(d 2) 2 T t ]. Övning 1. Visa att D e σz φ(z)dz = e σ2 /2 [1 Φ(D σ)]. Övning 2. Beräkna E[max(0, e σz A)], där Z är N(0, 1). Övning 3. Visa att följande identitet gäller för alla positiva tal s, k och σ: Här är l = ln(s/k). sφ( l σ + σ 2 ) = kφ( l σ σ 2 ). Övning 4. En aktie har volatiliteten 40% och kostar idag 120 SEK. a) Beräkna med hjälp av Black-Scoles formel priset på en köpoption med lösenpriset 100 då den återstående löptiden är 3 månader och räntan är 4%. b) Hur förändrar sig optionspriset då aktiepriset förändrar sig med ds under dagen? Bestäm även A så att dc/c = AdS/S. Här är C priset på köpoptionen. Övning 5. En säljoption med lösenpriset 100 och löptiden 1/2 år kostar idag 8.30 SEK. Aktiens pris är och räntan är 5%. a) Vad kostar en köpoption med samma lösenpris och löptid? b) Skatta den implicita volatiliteten. Svar: 2. e σ2 /2 [1 Φ(D σ)] A[1 Φ(D)], där D = ln A σ. 4 a): b): dc = 0.86dS, A = a): 8.24 b): 30%. 4

5 ÖVNINGAR TILL DAG 10. Övning 1. Antag att S t = S 0 exp(νt + σw t ), där W t W s är N(0, t s) och W s och W t s är oberoende för s < t. Sätt S t = S t+ t S t. Visa genom att beräkna väntevärden och standardavvikelser av S t och ( S t ) 2 att S t är av storleksordningen t medan ( S t ) 2 är av samma storleksordning som t. Räknehjälp: E[exp(X)] = exp(m + v/2), då X är N(m, v). Övning 2. En köpoption på en aktie har lösenpris 750 kr och 2 månaders återstående löptid. Idag kostar optionen 81.0 kr och aktien 782 kr. Aktiens volatilitet är 55% per år och räntan 3.8%. Beräkna, Θ och Γ samt använd dessa till att uppskatta optionens pris imorgon om aktiepriset ändras till 782+dS. Speciellt: Vad blir optionens pris om ds= =-14? Hur stor del av optionens prisförändring beror på tiden? Gör samma beräkningar i fallet då den återstående löptiden är en vecka. Beräkna även optionens pris i detta fall. Övning 3. En köpoption på en aktie har lösenpris 125 kr och en månads återstående löptid. Idag kostar optionen 4.10 kr och aktien Gör en portfölj som replikerar optionen i det fall prisutvecklingen på aktien blir 128, 129 och 128 undet de tre följande dagarna. Räntan är 3.8% och volatiliteten 28% per år. Svar: 1: E t S t = S t (ν + σ2 2 ) t + O(( t)2 ), E t St 2 = St 2 σ 2 t + O(( t) 2 ). 2: Om T t = 2/12 så: = 0.63, Γ = , Θ = , dc = ds Γ(dS)2 +Θdt = 9.44 och Θdt/dC = 9% om dt = 1/250. Om T t = 1/50 så: = 0.72, Γ = , Θ = , dc == 11.67, C = 43.5 och Θdt/dC = 18% om dt = 1/250. 3: Dag Portfölj ÖVNINGAR TILL DAG 11. Luenberger , övningarna i Komplement dag 9 samt följande Övning 1. Simulera Brownsk rörelse (Wienerprocessen) genom att singla slant 25 gånger och betrakta den slumpvandring som går upp respektive ned 1/5 vid krona respektive klave. Tidssteg: 1/25. Rita upp resultatet. Övning 2. Låt W t vara en Wienerprocess. a) Beräkna Cov(W s, W t ) för s > 0, t > 0. b) Visa att lim t s P ( W t W s < ɛ) = 1 för varje ɛ > 0. 5

6 c) Visa att lim P ( W t W s > K) = 1 t s t s för varje K > 0. d) Beräkna P (W s < x, W t < W s + y) för s < t. Svar: 2: a) min(s, t). d): Φ( x s )Φ( y t s ) ÖVNINGAR TILL DAG 12. Luenberger 13.2 samt Övning 1-5 i komplement dag 11. ÖVNINGAR TILL DAG 13. Övningarna i komplementet dag 12 samt följande övning: Övning En akties pris, S t, utvecklas enligt Black-Scholes modell med volatiliteten σ. Betrakta den (självfinansierande) portfölj som uppfyller följande: 1 Portföljen består av en kassa och ett antal av ovanstående aktie. 2 Portföljens värde vid t = 0 är 1. 3 Aktieinnehavet (antalet aktier aktiepriset) är alltid α portföljvärdet (och kassan alltså (1 α) portföljvärdet). Här är α ett givet reellt tal. Bestäm portföljens värde vid tiden t och aktiepriset S t. Räntan antages vara konstant = r. Kommentar: Om α > 1 så är kassan negativ (aktieinnehavet är belånat). För att hålla belåningen konstant (som andel av portföljen) säljer man av aktier om aktiepriset går ned och köper till aktier om priset går upp. Om 0 < α < 1 så gör man tvärt om: säljer då priset går upp och köper då det går ned. Om α < 0, så innebär det att man blankar aktien. Svar: f(t, S t ) = f(0, S 0 )( S t S 0 ) α e tp, där p = σ2 ÖVNINGAR TILL DAG 14. Övningarna i Komplement dag 13. ÖVNINGAR TILL DAG α2 + σ2 2 α rα + r. Övning 1. Antag att de 1:åriga (kort)räntorna ges av r 00 = 3.5%, r tj = r t 1j 0.9, r tj+1 = r t 1j 1.2, j = 0, 1,..., t 1, t = 1, 2, 3. a) Beräkna spoträntorna s 1, s 2, s 3 och s 4 genom att vikta obligationspriserna med q = 1/2. b) Vad kostar en köpoption på en 4:årig nollkupongsobligation med lösen om två år om lösenpriset är

7 Övning 2. Låt s k beteckna den k :åriga spoträntan (definierad av att den k :åriga nollkupongsobligationen kostar (1 + s k ) k ). Antag att s 1 = 3%, s 2 = 5% och s 3 = 6%. Låt b = 0.01 i Ho-Lees modell för korträntorna: r kj = a k + bj, j = 0,..., k, k = 0, 1, 2. Bestäm a 0, a 1 och a 2 så att dessa korträntor ger ovannämnda spoträntor. Svar 1 a: 3.50, 3.59, 3.67 respektive 3.76%. b: , 6.5 respektive 7.0%. 7

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer

Vi ska här utgå ifrån att vi har en aktie och ska med denna som grund konstruera tre olika optionsportföljer.

Vi ska här utgå ifrån att vi har en aktie och ska med denna som grund konstruera tre olika optionsportföljer. STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik TH FINANSMATEMATIK I, HT 01 KOMPLEMENT DAG 12 Version 01 12 10 TRE OPTIONSSTRATEGIER Vi ska här utgå ifrån att vi har en aktie

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 3 Risk och diversifiering

Finansmatematik II Kapitel 3 Risk och diversifiering STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 04 0 8 Finansmatematik II Kapitel 3 Risk och diversifiering 2 Finansmatematik II Risk och diversifiering

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk

Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt och risk 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd för Matematisk statistik Thmas Höglund Versin 04 10 21 Finansmatematik II Kapitel 4 Tillväxt ch risk 2 Finansmatematik II Man går inte in på aktiemarknaden

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Slump och sannolikheter

Slump och sannolikheter Slump och sannolikheter JOHAN WÄSTLUND, LINKÖPINGS UNIVERSITET N är man nämner sannolikhetsteori, tänker väl de flesta på metoder för att besvara frågor om just sannolikheter. Med hjälp av statistik och

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

MATEMATIK OCH OPTIONER

MATEMATIK OCH OPTIONER MATEMATIK OCH OPTIONER Matematikkurs vid CTH och GU Christer Borell Matematiska institutionen CTH&GU 41 96 Göteborg (Version: sep 99) Innehåll kap sid 1 Några inledande ord om nansiella derivat 1 Konvexitet

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Projekt Affärsrätt Datum 2007-09-06 Dokumentnummer 1 Titel Instuderingsuppgifter med svarslösningar Rev 0 Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Upprättat av Göran Hägg Godkänt

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Ränterisk för bostadsköpare

Ränterisk för bostadsköpare Nationalekonomiska Institutionen Lunds Universitet Kandidatuppsats poäng H 5 Ränterisk för bostadsköpare betydande eller marginell? Författare: Marcus Iorizzo Handledare: Hans Byström Abstract Med dagens

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer