AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen."

Transkript

1 Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Uppgift 2 (2 poäng) En elektronikkedja erbjuder ett kundkort med en månatlig ränta satt till 15.7% APR. a) Vad betalar du i ränta om du handlar för motsvarande SEK500:- och utnyttjar hela krediten under 60 dagar (2 månader)? b) Vad blir räntan om du gör ett köp, men betalar efter 12 månader? Lösningsförslag Beräkna den månatliga räntan från APR: 0.157/12 = Under 2 månader blir räntan 500 x = 500 x = dvs Skr i ränta. Uppgift 3 (2 poäng) Den 1:a januari fick Blogg-Johanna ett tre års konsultkontrakt för att skriva krönikor för en stor dagstidning. Om hon levererar, får hon SEK40000 den sista i varje månad. Efter tre år får hon en bonus på kronor. Var är nuvärdet av kontraktet om räntesatsen (APR) är satt till 3%? Lösningsförslag Detta är en annuitetsberäkning. Starta med att beräkna den månatliga räntan. APR = 3% => 0.03/12 = Använd denna diskonteringssats för att beräkna annuiteten. Annuitetsfaktorn för r = , t=36 (visa annuitetsberäkningen) blir [ ]

2 Nuvärdet av lönen blir (eller ca ) Nuvärdet av bonus är (visa) Totalt nuvärde är = Uppgift 4 ( 3 poäng) Persson & Sjö AB har givet ut en obligation, med nominellt belopp 1,000, YTM 4%, inlösen datum (time to maturity) är om exakt 8 år. Kupongräntan (coupon rate) är satt till 3%. a) Vad är priset på obligationen idag? (Visa beräkningarna) b) Anta att Riksbankens räntebana (som den såg ut under sommaren 2014) ligger fast, vad betyder det för beslutet om att eventuellt ge ut en s.k. callable obligation, alternativt en s.k. floating rate bond? a) Lös ut nuvärdet av kupong betalningarna, använd annutitetsformel (annuitetsfaktor ), Nuvärdet av Face Value: (ca) Pris idag är b) En Callable bond kan köpas tillbaka av utgivaren (från innehavaren) till ett fixed pris inom en viss tid. (En typ av option) Eftersom räntan inte förväntas att ändras, eller kanske stiga efter en tid finns det ingen anledning att ge ut en callable bond. En Floating rate bond sätter kupongräntan flytande oftast bunden till en statlig (flytande) obligations ränta. Det är svårt att säga om det är bra eller dålig, beror lite på efterfrågan. De flesta köpare vill ha fast kupongräntor. Idag verkar räntan vara ganska stabil, inga större fluktuationer, ingen inflation, därför är efterfrågan troligen låg. Uppgift 5 (2+2+1 =5) Det finns olika typer av aktier och lån. a) Förklara den principiella skillnaden mellan stamaktier (common stocks), preferensaktier (prefered stocks), A och B aktier, samt junior and senior debt. Se lärobok och andra källor. Senior debt är skulder som tagits up tidigare än Junior debt. Poängen är att de första långivarna ges förtur i obestånd och konkurser. Det kan vara så att de första långivarna har veto mot nya lån om de första långivarna ges en särbehandling.

3 b) Vad är grundläggande för och nackdelar med att ge ut olika typer av aktier. Diskutera kort. De olika aktierna syftar till att ge några aktieägare större inflytande (kontroll) över företaget. Det kan vara bra om det är duktiga drivande ägare. (Det finns exempel på detta.) Som investerare kan jag se på aktier med mindre röstvärde som en slags optioner om företaget har tillväxtmöjligheter finns möjligheten att få del av framtida vinstökningar, på ett sätt som lån och obligationer inte ger. Men de kan också vara dåligt om ägarna inte är duktiga. (Det finns exempel på det också, bara att de syns mindre i media). Att begränsa beslutsrätten kan innebära att de ägare som styr blir mindre diversifierade och därmed mindre benägna att ta risker. Man kan diskutera runt dessa styrnings problem av företag. Generellt bör olika aktier betraktas med skepsis eftersom motiven kan vara att skaffa sig fördelar på andras bekostnad. c) I corporate finance talar man om cash flow rights och control rights. Förklara begreppen och ge exempel. Lösningsförlag: Grunden i ett aktiebolag är en röst per aktie. Men många konflikter som gäller företag handlar om vem som skall vara med och bestämma och vilka som skall få vara med och dela på vinsterna. Därav begreppen Cash flow rights och control rights. Problematiken följer av diskussionen ovan. Control rights syftar på kunna styra ett företag, antingen genom ett stor aktieinnehav eller genom att ge ut olika typer av aktier. Därutöver finns en rad möjligheter att skaffa sig inflytande och begränsa andras inflytande. I princip har ägare av stamaktier både control rights och cash flow rights. Långivare och obligationsköpare de har bara cash flow rights. Men det finns intressanta undantag. Stora långivare kan kräva styrelseposter. Riskkapitalister köper ofta preferensaktier i utbyte mot garanterade styrelseposter. Uppgift 6 (4 poäng) Du har följande information om två aktier; A och B. Dessa aktier har en historisk avkastning som uppmätts till E(rA) = 12%, E(rB) =8%. Vi förväntar oss att dessa avkastningar även gäller för framtiden. Den risk-fria avkastningen är 1%. Aktiernas varianser har skattas till σ 2 (A) = och σ 2 (B) = 0.09 (OBS inte procent) Korrelationen mellan aktierna är skattad till 0.4. Marknadens avkastning är 5%, med en varians på (OBS inte procent) a) Vad blir den förväntade avkastningen och risken på en lika-viktad portfölj med dessa två aktier? Avkastning: 0.5* *0.08 = = 0.10 eller 10% Risken: OBS Varianser är redan givna, tillsamman med korrelationen = =0.233, st.av =

4 b) Förklara hur man kan använda Sharpe ratio för att hitta den optimala portföljen. (Förklara först vad Sharp ratio är) Lösningsförlag: Sharpe ratio: Skriv en ekvation här. Eftersom Sharpe mäter portföljavkastning över risk fri ränta, per risk enheter i portföljen, går det relativt enkelt att maximera värdet på Sharpe ratio genom at låta portföljvikterna ändras till max värde uppnås. Framgår tydlig om man skrivet ekvationerna och förstår att det gäller att maximera avkastning och samtidigt minimera risken. c) Rita en figur med security allocation line. Visa och förklara hur en relativt risk avers investerare kan tänkas välja mellan aktier och den risk fria tillgången. Och jämför sedan med en betydligt minde risk avers investerare som kan tänka sig att låna pengar för att investera i aktier. (Hen går long i aktier.) Det går lätt att hitta detta avsnitt i läroboken. d) I olika svenska affärstidningar kan du läsa om framgångsrika aktieplacerare som blir rika därför att de plockar rätt aktier med hög avkastning. Så varför skulle en framgångsrik investerare bry sig om aktie B i detta exempel. Förklara kort med kunskaper från kursen) Poängen är att bygga en portfölj att balanser risk och avkastning. Om man bryr sig om sina pengar och att kunna använda dem till konsumtion i framtiden är risken (portföljen fluktuationer i värde) viktigt. Avkastning och risk på en individuell aktie (eller tillgång) är inte så viktigt som korrelationen mellan olika aktier. Därför kan en aktie med låg avkastning och hög risk vara synnerligen intressant om den har låg korrelation med portföljen och andra tillgångar. Det går att öka avkastningen per riskenhet med aktie som har låg korrelation. Studera läroboken resonemang om diversifiering. Uppgift 7 (1+1=2p) Utgå ifrån uppgifterna i frågan ovan. Anta att kovariansen mellan aktie A och marknadens avkastning är 0.06, kovariansen mellan B och marknaden är a) Vad blir företagens Beta värden? Visa följande Aktie A Beta = 1.5 Aktie B = 1

5 b) Är avkastningarna som gavs i f.g. uppgift i linje med CAPM? Capm säger att avkastningen borde vara För aktie A : *( ) = 0.07 eller 7% För aktie B: *( ) = 0.05 eller 5% För aktie a gälle ratt avkastningen ligger övre CAPM, aktien är därmed lågt prissatt, avkastningen på 12% innebär en Abnorm avkastning på 12-7 = 5%.Aktien ger högre avkastning än vad som bara är kompensation för risk. => Riktig ekonomisk vint. Om så är fallet förväntar vi oss att priset stiger pga. ökad efterfrågan och att den förväntade avkastningen går ner. Samma resonemang gäller för aktie B (5%< CAPM). Uppgift 8 (4 poäng) Diskussioner om ett företags kapitalstruktur tar sin utgångspunkt i Modigliani och Millers arbeten från 50-talet. a) Förklara Modigliani-Miller två grundläggande propositioner, vilka antaganden de bygger på och vad som blir den praktiska slutsatsen för ett företaget val av skuldsättning. Hitta prop 1 och 2 i läroken, och skriv ut dem, ange antaganden. Prop 1 säger att WACC är konstant, Prop 2 säger avkastningen på eget kapital kommer att stiga proportionellt mot ökad skuldsättning, så att WACC förblir konstant. Slustatsen blir at det spelar ingen roll hur man finansierar sig. b) Om du jobbar på en bank och vill övertala ledningen för ett företag att låna pengar till sin finansiering. Med vilka argument kan du övertyga ledningen om att det kan vara bra med skuldfinansiering? Lösningsförlag: I första hand kan använda trade-off teorin och visa hur WACC kan sjunka med hjälp av lån och förklara hur detta fungerar, vilket gynnar banken. I andra hand pecking order och andra ansatser. c) Den som läser svenska Wikipedia kan hitta den s.k. Hävstångseffekten och Hävstångsformeln också kallad Johansson formeln efter den svenske professor som enligt uppgift lanserade formeln på 70-talet! Formeln ser ut som följer, re = rwacc + (rwacc rd)[d/e] Enligt denna s.k Johanssonformel skulle, enligt svenska Wikipedia, En hög skuldsättningsgrad ger möjligheten att öka avkastningen för ägarna kraftigt om rörelsen genererar bättre avkastning än låneräntan. Å andra sidan kan resultatet blir kraftigt negativt om räntenivåerna för lånat kapital stiger och överstiger avkastningen på rörelsen.

6 Och vidare: Det är möjligt att göra hävstångsformeln mer realistisk genom att avkastningen mäts på sysselsatt kapital, det vill säga med beaktande av att en del av tillgångarna finansieras utan kostnad med räntefria lån, som leverantörsskulder och andra rörelseskulder. Det verkar som att högre skuldsättning skulle kunna vara bra enligt Johansson och högre avkastning till aktieägarna. Rent ekonomiskt är detta fel. Förklara kort varför båda citaten är felaktiga. Formeln är en RIP-off från Modigiani- Miller, som de även fick ett Nobelpris för. Hela resonemanget missar att med ökad skuldsättning ökar avkastningskravet på eget kapital. Dvs. man får inte högre avkastning på eget kapital i ekonomiska mått utan bara kompensation för ökad risk! I det andra citat görs den felaktiga slutsatsen att arbetande kapital skulle ha ett annat avkastningskrav än WACC. Så är inte fallet. Pengar in och ut ur arbetande kapital skall värderas med WACC. Pengar ut och in påverkar Free cash flows to the firm, och är ägarnas pengar. Ändrar man på den principen så spekulerar man och tar risker med ägarnas pengar. Ok om de är med på det, inte ok om de inte godkänt det. Alltså, att blanda in arbetande kapital är irrelevant.

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8 Udaterad 05047 Tenta 00506 Lösningsförslag fråga -8 Notera att det är lösningsförslag. Inga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar å essä-ty frågor. Och, att kursen undervisas lite

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Svarslösningar. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Projekt Affärsrätt Datum 2007-09-06 Dokumentnummer 1 Titel Instuderingsuppgifter med svarslösningar Rev 0 Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Upprättat av Göran Hägg Godkänt

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Amortering eller alternativinvestering

Amortering eller alternativinvestering Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats Vårterminen 2008 Amortering eller alternativinvestering - En studie om hur ett bolån kan

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

D-UPPSATS. Vilka faktorer påverkar företagens val av kapitalstruktur?

D-UPPSATS. Vilka faktorer påverkar företagens val av kapitalstruktur? D-UPPSATS 2007:035 Vilka faktorer påverkar företagens val av kapitalstruktur? En kvantitativ studie av företag inom träindustribranschen i Norrbottens och Västerbottens län Anna Landgren Sanna Rönnberg

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs Clas Bergström 005-08-9 Kurs Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 004/005 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen omfattar

Läs mer

banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital.

banken med villkor om viss egen insats, en insats som finansieras med emission av preferensaktier då dessa räknas som eget kapital. 2015-01-24 Blogg: Twitter: Mail: blogg.ekonomikunskap.com @Investeraren Nicklas@ekonomikunskap.com! - En guide till tillgångsslaget. Investeraren /Nicklas Andersson Tillgångsslaget har fått en renässans

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Södertörns högskola Kandidatuppsats Lärare Åke Bertilsson VT 2007 Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Sammanfattning När man säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav,

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering Aktiekunskapskurs Lektion 1-17 Undervisningsmaterial och lektionsplanering 1 Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för lektioner inom ämnet Aktiekunskap. Planeringen finns

Läs mer

Kapitel 8. Öppna ekonomier

Kapitel 8. Öppna ekonomier Kapitel 8 Öppna ekonomier Hela analysen hittills gäller enbart för autarkier, dvs slutna ekonomier som inte handlar med omvärlden. En riktigt stor och mångfasetterad ekonomi till exempel USA:s kan i många

Läs mer

Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal

Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2009 Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal En studie om världens åtta största

Läs mer

Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag

Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag Kapitalstruktur i svenska fastighetsbolag - styrande faktorer Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Per Larsson Claes Lennartsson ISRN/LUTVDG/TVLM 09/5183 SE Copyright

Läs mer

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter En analys av begrepp, mätproblem, påverkande faktorer och användbarhet av Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighetsakademin vid Avd

Läs mer