Bokslutsanalys. Magnus Blomkvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutsanalys. Magnus Blomkvist"

Transkript

1 Bokslutsanalys Magnus Blomkvist

2 Idag 1. Varför kunna analysera bokslut? 2. Balansräkning 3. Marknadsmul?plar 4. Kapitalstruktur 5. Resultaträkning 6. Bokslutsanalys 7. Mul?pelvärdering

3 Varför behöver du kunna analysera eh bokslut? Används internt inom bolaget Inom företagsledningen används det för: Lönsamhets evaluering Evaluering av konkurrenter Investeringsbeslut Värdering av målföretag vid företagsköp Analysera arbetsgivare och fram?da arbetsgivare Kommer de ah kunna betala din lön, är arbetet säkert?

4 Varför behöver du kunna analysera eh bokslut? Externa användare Finansbranschen (analy?ker) Ak?erekomenda?oner (equity research funk?onen) Långivare Lånebeslut Övervakning ah bolagen kommer ah kunna möta sina förpliktelser Investment bankirer Värdering för M&A och IPO Övervakning av ledningen samt evaluering av företagsledningen.

5 Bokslutsanalys inte bara mekanik Bokslutsanalys är mer än bara mekanik. Det bygger mycket på eh breh kunnande inom finans, na?onalekonomi, marknadsföring och företagsstrategi. Var I industrilivscykeln befinner sig industrin Vad påverkar råvarupriser etc. Är mul?plarna trovärdiga?

6 Informa?on på finansiella marknader EH akitebolag är inte en transparent enhet. Investerare kan inte värdera hur mycket de är villiga ah betala för eh bolag om de inte har informa?on om hur det går för bolaget. Enklare ah faha korrekta investeringsbeslut ju mer informa?on man har ah?llgå. Dock är fram?den osäker så även om man vet hur bra eh bolag har presterat?digare så behöver inte det påverka fram?da kassaflöden.

7 Bokslut För ah kunna minska på informa?ons assymetrin mellan investerare och företag så kommer bolaget ut med finansiella rapporter 1-4 gånger per år. (för börsbolag o`ast 4ggr/år). Även skahemyndigheten är intresserade av hur mycket pengar bolaget genererar av skahesjäl. Den vik?gaste finansiella rapporten är det årliga bokslutet som görs.

8 Bolagets räkenskaper 3 delar Balansräkning Resultaträkning Kassaflödesanalys

9 Balansräkningen Tillgångar Anläggnings7llgångar Immateriella *llgångar - FoU/ produktutveckling - Goodwill etc. Materiella *llgångar - Byggnader & Mark - Maskiner & Inventarier Finansiella*llgångar - Andelar i Koncern företag - Värde papper etc Omsä:nings7llgångar Varulager m.m - Råvaror - Färdiga varor - pågående arbete Kor7ris*ga fodringar - Kundfodringar - Interimsposter Kor7ris*ga Placeringar - Värdepapper Kassa & Bank Skulder + Eget Kapital Eget Kapital Bundet Eget Kapital - Ak?ekapital - Överkursfond FriH eget Kapital - Balanserat resultat - Årets Resultat Obeska:ade reserver Avsä:ningar - Pensioner etc. Långfris7ga skulder - Lån - Checkräkningskredit skulder - Leverantörsskulder - SkaHeskulder - Interimsposter

10 Resultaträkning RESULTATRÄKNING OmsäHning Kostnad Sålda varor Lönekostnader Övriga Kostnader EBITDA (Earnigns before interests, taxes, deprecia7on & Ammor7za7on) Avskrivningar EBIT (Earnings before interest and taxes) (Opera7v vinst) Ränteintäkter Räntekostnader EBT (Earnings before taxes) (Vinst före ska:) SkaH (26%) E (Earnings) (Vinst

11 Tillgångar, Skulder & Eget Kapital Det är med hjälp av?llgångarna bolaget når lönsamhet. Det vanligaste måhet på lönsamhet är avkastning på?llgångarna eller avkastning på totalt kapital. Skulder och Eget kapital redogör för hur?llgångarna är finansierade. Bolaget alternerar mellan Eget kapital och skulder beroende på hur riskfylld bolagets opera?va verksamhet är. Tillgångar = Skulder + Eget Kapital

12 Anläggnings7llgångar Innehas för stadigvarande bruk >1 år Avskrivs 3 typer av anläggnings?llgångar Immateriella anläggnings7llgångar Materiella Anläggnings7llgångar Finansiella Anläggnings7llgångar

13 Omsä:nings7llgångar Annan?llgång än anläggnings?llgång omsähas?ll likvida medel under den närmaste 1 års perioden 4 kategorier: Varulager Kormris?ga fordringar kormris?ga placeringar Kassa & Bank

14 Finansiering Bolaget finansierar sig genom två huvudkällor av externt kapital Lånat kapital ak?ekapital

15 Eget Kapital Eget kapital är de av ägarna insaha pengarna i bolaget samt?digare års vinster som man valt ah hålla kvar i bolaget istället för ah dela ut som dividend.

16 Främmande kapital Långfris?ga skulder Längre än 1 år Kormris?ga skulder Kortare än 1 år

17 Bokvärde och Marknadsvärde Bokvärdet av eget kapital fås från Eget kapital I balansräkningen dvs. Tillgångar skulder = EK Marknadsvärdet fås från ah?ha på bolagets totala marknadsvärde av eget kapital. DeHa brukar kallas för market capitaliza?on. Market cap = antal ak?er * Pris/ak?e Man brukar undersöka skillnaden mellan Bok och marknadsvärde med market to book ra?on: marknadsvärde/bokvärde

18 Bokvärde och Marknadsvärde Det finns 3 huvudanledningar?ll ah marknadsvärde och bokvärde av eget kapital inte är detsamma: Bokvärdet inkluderar inte alla bolagets?llgångar och skulder (Human kapital, rykte, patent, varumärke, off balance sheet debt etc ) Tillgångarna och skulderna i bolagets balansräkning är o`ast värderade enligt anskaffningsvärde avskrivningar och inte enligt det verkliga marknadsvärdet. (R&D etc.) Marknadsvärde beaktar även fram?da förväntade vinster bolaget gör. Kom ihåg fram?da förväntade dividenderna diskonterade?llbaka?ll idag.

19 Marknadsvärde/bokvärde Man brukar kalla ak?er med: Högt M/B?llväxt ak?er (Growth stocks) Lågt M/B värde ak?er (Value stocks) En klassisk investeringsstrategi är ah gå kort i growth stocks och lång i value stocks. DeHa har historiskt givit en överavkastning på 7%/år interna?onellt säh mellan (Fama et al, 1998)

20 Enterprise Value EH vanligt seh ah mäta bolagsvärde är Enterprise Value. DeHa säher eh värde på hela bolaget e`er ah de betalat av så mycket de kan av sina skulder. EV=Market capitaliza?on+skulder- kontanter Där skulder- kontanter=neho skuld

21 Vanliga EV mul?plar De vanligaste EV mul?plarna är: EV/EBITDA, EV/EBIT EV/SALES Ju högre upp resultaträkningen man kommer desto större osäkerhet kring bolagsvärdet finns det. EV/EBITDA eller EV/EBIT är därför ah rekomendera. EV/SALES kan användas vid värdering av bolag som ännu inte gör någon opera?v vinst.

22 P/E mul?peln P/E mul?peln mäter Pris/ak?e dividerat med Vinst per ak?e (EPS). Dvs P/E Vanlig mul?pel vid ak?evärdering

23 För ah värdera med mul?plar Ifall du vill värdera eh bolag t ex en shopping kedja: HiHa benchmarks : ie Walmart, JCPenny, Sears Utgå från ah marknaden korrekt har prissah bolagen. Utgå från ah bolagen har samma risk (systema?sk och industri risk). utgå från ah bolagens?llväxtpoten?al är densamma. Utgå från ah redovisnings tekniken för ah få fram vinsten (bok värdet på EK,FSG eller EBIT, EBITDA) är densamma. IMPLIKATION: Mul?plarna borde vara likvärdiga med jämförelsebolagen. FÖR ATT VÄRDERA: Ta genomsnihs mul?peln hos konkurenterna ( t ex P/E) Mul?plicera mul?peln med bolagets (EPS ifall det är P/E).

24 Rela?v värdering med mul?plar Ifall dagens vinst inte är eh bra måh på fram?da vinster? Nuvarande pris är $14.80 Vinsten för senaste 12 månaderna är $0.05 Trailing (eller nuvarande) P/E = 296 Industri P/E är 28 Är bolaget övervärderat? Analy?kernas aggregarade genomsnih för 2012 är $0.27/ak?e Därför är forward P/E = 55

25 Är mul?plarna realis?ska? Läs Financial Times ar?keln från Rovio har en försäljning på $100 miljoner, vinst på $35 miljoner ( ). De värderar sih bolag I jämförelse med Disney $65 miljarder. Disney s verksamhet 50% av försäljning från Sport tv kanaler, Har en försäljning $42 miljarder årlig vinst på $5 miljarder Dessutom: Mobila appar har en kort livscykel (ungefär 2 år) Industrins livscykel har flyhats framåt, mycket hårdare konkurrens. Små inträdesbarriärer Sannolikheten för ah komma på nästa stora app är ganska liten

26 Värdering på Rovio Är värderingen korrekt? P/E tal: 65000/35= 1857 Jämför med t. ex.: Apple: P/E=12,13 Med andra ord investerare som accepterar Rovios värdering är beredda ah betala x153 för varje dollar vinst Rovio gör Dvs 1857 år payback?d på investeringen (odiskonterat) DeHa kan dock vara en värdering de vill ge I media. De har sålt en 10% andel på $42 miljoner?ll Accal Partners (venture capital bolag)?ll en värdering på 42/0,1=$420 miljoner. Förmodligen dock inte ren eget kapital investering.

27 Jämför med Eidos Interac?ve Listade på London Börsen (peak 1.2 miljarder) Grundare av tv- spels och film karaktären Tomb Raider

28 Bolagets finansieringsval Bolagets finansierings val kallas för kapital struktur Redogör för valet mellan eget kapital och skuldfinansiering.

29 Kapitalstruktur SOLIDITET vanligaste måhet på hur bolag är finansierade. Högre skuldsähning gör bolaget mer riskfyllt på grund av de fasta räntekostnaderna. Bolag med mindre opera?v risk kan därför ha en större andel lån i sin balans. Finansieringsvalet är branshspecifikt

30 SOLIDITET Soliditets måhet mäter hur stor del av bolagets?llgångar som är finansierat med eget kapital. Hög soliditet innebär en låg finansiell risk Dock är eget kapital dyrare än lånatkapital vilket innebär ah det finns en trade off mellan risk och kapitalkostnad. SOLIDITET = EK TK

31 RÄNTETECKNINGSGRAD Ränteteckningsgraden är eh måh på hur väl eh bolag klarar av ah betala sina skulder. Ju fler gånger EBIT täcker räntebetalningarna ju bähre. RTG = EBIT RÄNTOR

32 Exempel UPM STORA ENSO APPLE Totala?llgångar Eget kapital Skuld EBIT Räntekostnader Soliditet Ränteteckningsgrad SkuldsäHningsgrad

33 Kommentar?ll exempel Vi vet ah skuldsähning är väldigt branschspecifik. Vi ser en skillnad mellan Apple och de två skogsbolagen Vi ser även ah de båda skogsbolagen är rela?vt överskuldsaha. Speciellt UPM har svårt ah betala sina skulder. DeHa gör ah de måste ta från kassan Alterna?vt ifall de inte har någon kassa plocka in eget kapital från sina investerare. Varför betalar eh bolag som UPM ut Dividend årligen?? Varför har inte Apple någon räntebärande skuld? Är deha op?malt? DeHa exempel kommer vi fortsäha med I övningarna då ni ska analysera bolagen över?d.

34 Resultaträkning RESULTATRÄKNING OmsäHning Kostnad Sålda varor Lönekostnader Övriga Kostnader EBITDA (Earnigns before interests, taxes, deprecia7on & Ammor7za7on) Avskrivningar EBIT (Earnings before interest and taxes) (Opera7v vinst) Ränteintäkter Räntekostnader EBT (Earnings before taxes) (Vinst före ska:) SkaH (26%) E (Earnings) (Vinst

35 Resultaträkning Man Kan dela in verksamheten i en opera?v del och en finansiell del. Opera?va verksamheten sträcker sig?ll EBIT Finansiella verksamheten tar vid e`er EBIT

36 Nyckeltal LönsamhetsmåH ROA (avkastning på totalt kapital) ROE (avkastning på eget kapital) ROS (BruHo marginal) Hävstänger Opera*v hävstång Finansiell hävstång Total hävstång FinansieringsmåH Soliditet Ränteteckningsgrad RörelsekapitalmåH LagretsomsäHningshas?ghet KundfodringarsomsäHningshas?ghet Leverantörsskuldernas omsähningshas?ghet

37 Avkastning på Eget Kapital Ger en bild av avkastningen?ll ak?eägarna i bolaget. Ak?ägarna har rähen?ll vinsten e`er alla andra har fåh sin del. Därför räknas måhet på Earnings istället för EBIT i täljaren ROE = E EK

38 Avkastning på totalt kapital Mäter hur lönsamt eh bolag använder sina?llgångar. à avkastning på?llgångar Beaktar inte hur bolaget är finansierat. Därför används den opera?va vinsten som måh. ROA = EBIT BALANSOMSLUTNING

39 BruHomarginal (ROS) EH måh på hur bra marginal bolaget har på sin försäljning. T ex. Klädaffärer har en god marginal på inköpspriset Livsmedelsaffärer av typ Lidl har en lägre marginal. DeHa måh kan räknas med elller utan fasta kostnaderna medtagna. Vi inkluderar fasta kostnader för ah få dupont formeln i ordning ROS = EBIT OMSÄTTNING

40 Kapitalets omloppshas?ghet Kapitalets omloppshas?ghet mäter hur många gånger bolagets?llgångar omsähs varje år. Lidl omsäher t ex sih kapital i större utsträckning än vad Juuris matbu?k gör. AT = OMSÄTTNING TK

41 ROA dekomposi?on ROA=ROSxPM Undersöker rela?onen mellan Kapitaletsomloppshas?ghet och bolagets bruhomarginal. Exempel ROS HI ROS LO ASSET TURNOVER HI STOCKMANNS MATBUTIK LIDL ASSET TURNOVER LO DELISH TARMO

42 Rörelsekapitals ra?os Kundfordringar I dagar (genomsnihlig faktura period): =Kundfodringar/GenomsniHlig daglig försäljning Mäter hur snabbt vi får betalt Ex. Nokia LageromsäHning =Fsg/lager Mäter hur effek?vt vi hanterar vårat lager

43 ROS % 4.6% 35.3% Exempel UPM STORA ENSO APPLE Försäljning EBIT Räntekostnader Vinst e`er skah Totala?llgångar Eget kapital ROA % 3.6% 28.4% ROE % 6.3% 30.8% AT 85.5% 79.8% 80.4%

44 Kommentar?ll exempel Vi kan se ah Stora Enso presterade bähre än UPM under olåret Vi kan även se ah Apple har presterat absurdt bra enligt alla måh. Vi kan dock se ah UPM verkar använda sina?llgångar mer effek?vt än vad Stora Enso gör. Dock lyckas stora enso ta ut en högre marginal på sin försäljning

45 ROA dekomposi?on 2013 UPM STORA ENSO APPLE AT 85.51% 79.81% 80.37% ROS % 4.56% 35.30% ROA DECOMP % 3.64% 28.37%

46 ROE Dekomposi?on (Samband mellan ROA, ROE samt skuldsähning) För ah nå en hög ROE så behöver vi: 1. (ROA > räntekostnaderna) 2. Ifall 1. är uppfyllt så ökar ROE- ROA med skuldsähningen.

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Determinanter för dividendutbetalning och påverkan av hybridlånsemittering

Determinanter för dividendutbetalning och påverkan av hybridlånsemittering Determinanter för dividendutbetalning och påverkan av hybridlånsemittering Lasse Wilhelm Huopalainen Institutionen för finansiell ekonomi och statistik Svenska Handelshögskolan Helsingfors 2013 SVENSKA

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

UC FÖRETAGSVÄRDERING

UC FÖRETAGSVÄRDERING SEAPILOT AB 556835-3790 UC FÖRETAGSVÄRDERING per 2014-01-27 senaste bokslut 2013-12 En produktion av UC Ekonomipublikationer AB Inledning...4 Uträkning av värdet... 5 Omsättning och tillväxt...10 Prognostisera

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Mattias Eriksson

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen Lunds Universitet HT-08. Kapitalstruktur. Likheter och olikheter inom tre branscher.

Företagsekonomiska institutionen Lunds Universitet HT-08. Kapitalstruktur. Likheter och olikheter inom tre branscher. Företagsekonomiska institutionen Lunds Universitet HT-08 Kapitalstruktur Likheter och olikheter inom tre branscher Handledare Författare Mats Persson Marjan Basirat Pranvera Ibrahimi 1 Förord Examensarbetet

Läs mer

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar?

EKONOMI FÖR CHEFER EKONOMI FÖR CHEFER MIKAEL CARLSON JONAS BERNHARDSSON BERNHARDSSON CARLSON. Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? 144s Holmen ideal volym 100gr bulk 1,4 rygg = 14 mm Är du chef? Har du ett ekonomiskt ansvar? Ekonomi för chefer är en praktisk och lättöverskådlig bok för dig som har ett affärsekonomiskt ansvar. Den

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer