1.Bolagets räkenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.Bolagets räkenskaper"

Transkript

1 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av hur bolaget presterar har man upprättat balans och resultaträkningar. Anställda behöver känna till hur bolaget presterar vilket ger dem en bild av hur säker deras position i bolaget är. Skattemyndigheten måste få en rättvisande bild av hur mycket vinst bolaget gör och därmed hur mycket skatt de ska betala. För att externredovisningen skall skötas homogent bland företagen finns det lagar kring hur denna skall utföras. Investerare och analytiker behöver få en klar bild av hur bolaget presterar och hur de skall prissätta bolagets aktier. Bolaget har även en intern redovisning som inte bygger på lagar och förordningar utan finns främst till för prissättning samt att den skall ge en intern bild kring hur bolaget presterar. 1.1 Balansräkningen Balansräkningen har 2 sidor tillgångar och skulder + eget kapital. Skulderna och det egna kapitalet visar hur bolaget har finansierat sina tillgångar. Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar -FoU/ produktutveckling -Goodwill etc. Materiella tillgångar -Byggnader & Mark -Maskiner & Inventarier Finansiellatillgångar -Andelar i Koncern företag -Värde papper etc Omsättningstillgångar Varulager m.m -Råvaror -Färdiga varor -pågående arbete Kortfristiga fodringar -Kundfodringar -Interimsposter Kortfristiga Placeringar -Värdepapper Kassa & Bank Skulder + Eget Kapital Eget Kapital Bundet Eget Kapital -Aktiekapital -Överkursfond Fritt eget Kapital -Balanserat resultat -Årets Resultat Obeskattade reserver Avsättningar -Pensioner etc. Långfristiga skulder -Lån -Checkräkningskredit Kortfristiga skulder -Leverantörsskulder - Skatteskulder - Interimsposter AKTIV SIDAN Anläggningstillgångar

2 Anläggningstillgångar anses vara tillgångar som innehas för stadigvarande bruk eller antas innehas i verksamheten under en längre period. Man brukar använda 1 år som tumregel för att anse att syftet med en tillgång är för stadigvarande bruk alternativt innehav under en längre period. På de flesta anläggningstillgångarna görs avskrivningar. Avskrivningar innebär att man kostnadsför tillgångarna över en tillgångens livslängd. T ex. ifall man anser att en tillgång har 10 års ekonomisk livslängd 1 och man innehandlat tillgången för x euro kostnadsför man i resultaträkingen x/10 årligen (givet att man skriver av tillgången linjärt). Man drar då av det belopp som man kostnadsför från värdet på tillgången. Vilket man kan se som tillgångens värdeminskning vid användande. I redovisning delar man upp anläggningstillgångarna i 3 delar: - Immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar är tillgångar som man inte kan ta på. Detta gör att det oftast är väldigt svårt att värdera dessa tillgångar i balansräkningen. Immateriella tillgångar består ofta av forsknings och utveckling samt Goodwill. Forskning och utveckling kan man antingen kostnadsföra i resultaträkningen eller balansera i balansräkningen. Vid FoU brukar man använda principen att tillgångar som inte kan säljas hamnar i resultaträkningen medan tillgångar som kan realiseras hamnar i balansräkningen såsom patent och dylikt. Beträffande Goodwill så finns det två typer. Goodwill uppkommer vid rörelseförvärv dvs. företagsköp. Goodwill är premiet som betalas när ett bolag köper ett annat. - Materiella Anläggningstillgångar När man värderar materiella anläggningstillgångar utgår man från anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet minskar efterhand med avskrivningar. Avskrivningar innebär att anskaffningsvärdet fördelas över den ekonomiska livslängden. Vanliga anläggningstillgångar är mark, fastigheter och maskiner. -Finansiella Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar är bolagets långsiktiga aktieinnehav i dotterbolag och intressebolag men även fodringar på dessa bolag tas upp under denna post. Denna post justeras efter värdet på de finansiella tillgångarna, vanligtvis sker ofta nedskrivningar av värdet medan man är mer försiktig med uppskrivningar. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar brukar definieras som annan tillgång än anläggningstillgång. Detta innebär att det är en tillgång som är avsedd för användning mindre än 1 år. Därmed anser man att omsättningstillgångar skall omsättas till likvida medel under den närmaste 1 års perioden vissa av tillgångarna är redan i form av likvida medel. Man brukar dela in omsättningstillgångar i 4 olika kategorier: Varulager, Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar och Kassa & Bank. 1 Ekonomisk livslängd innebär under hur lång period det är ekonomisk gångbart att bruka tillgången.

3 - Varulager Under denna post redovisas varulagret till anskaffningsvärdet. Denna post kan delas in i flertalet andra poster beroende karaktären på bolaget. I ett industribolag tillkommer poster såsom råvarulager och pågående arbeten. Medan butiker t ex har enklare att kunna värdera sina varulager. - kortfristiga fordringar Den största delen av denna post utgörs av kundfordringar. Kundfordringar är betalningskrav på varor som levererats men som de inte fått betalt för ännu. Detta gör att det kan finnas viss osäkerhet kring värderingen av kundfordringar då man inte vet ifall bolaget kommer få betalt eller inte för sina sålda varor. - Kortfristiga och likvida medel Här finns kortfristiga innehav i aktier och andra dylika tillgångar samt bolagets likvida medel PASSIV SIDAN Eget Kapital Eget kapital är de av ägarna insatta pengarna i bolaget samt tidigare års vinster som man valt att hålla kvar i bolaget istället för att dela ut som dividend. Obeskattade reserver Med obeskattade reserver avses vinster som ännu inte beskattats. Vilka uppkommer från bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Bokslutsdispositioner tar flertalet former såsom: - Överavskrivningar - Periodiseringsfond Avsättningar Under avsättningar hamnar de transaktioner som man är osäker på belopets storlek eller tidpunkten för betalningen. Den vanligaste avsättningen är Pensionsförpliktelser. Långfristiga skulder

4 Långfristiga skulder är ofta räntebärande skulder till kreditinstitut alternativt obligationer som innehas av investerare. För att skulden skall klassas som långfristig brukar man anse att den har förfallodag längre än ett år från bokslutsdatum. Ofta redovisas den del av lånet som skall amorteras under det kommande året som en kortfristig skuld. Kortfristiga skulder Kortfristiga skulderna förväntas förfalla inom det närmaste året. De vanligaste kortfristiga skulderna är leverantörsskulder och skatteskulder. 1.2 Resultaträkningen Resultaträkningen tittar på hur bolaget presterar under ett år. RESULTATRÄKNING Omsättning + Kostnad Sålda varor - Lönekostnader - Övriga Kostnader - EBITDA (Earnigns before interests, taxes, depreciation & Ammortization) Avskrivningar - EBIT (Earnings before interest and taxes) (Operativ vinst) Ränteintäkter + Räntekostnader - EBT (Earnings before taxes) (Vinst före skatt) Skatt (26%) - E (Earnings) (Vinst Resultaträkningen kan delas in i två huvuddelar: Den operativa verksamheten Den operativa verksamheten innefattar alla poster ner till EBIT. Den operativa vinsten sammanfattar hur lönsamt bolagets operativa verksamhet är. Dvs hur bra en sågfabrik är på att tillverka och sälja sågar. Den operativa verksamheten härör sig till balansräkningens aktiv sida, hur skickliga bolagen är på att utnyttja sina resurser. Ett bolag har en högre operativ risk nivå om man har höga fasta kostnader i relation till de rörliga kostnaderna. Den Finansiella verksamheten Bolagets finansiella verksamhet mäter hur bolaget är finansierat. Ett bolag tar en större finansiell risk ifall de har en större andel skuld i förhållande till eget kapital. Bolagen betalar en ränta på skuldebreven som är en fast kostnad. Bolaget behöver inte betala ut dividend på aktiekapitalet.

5 Omsättning Den första posten i resultaträkningen anger bolagets omsättning, dvs hur mycket bolaget säljer för. Ett simpelt exempel är ett bolag som säljer en produkt (t ex sågar). Varje såg kostar 100, ifall bolaget säljer 1000 sågar så har man en omsättning på 100*1000= Inom produktkalkyleringen ges detta av R(q)=p*q. Där R(q) är bolagets intäktsfunktion, p är priset och q är kvantitet. Kostnad sålda varor Kostnad sålda varor innehåller vanligtvis materialkostnader och diverse försäljningskostnader. För att förenkla detta kan vi se det som att detta är de rörliga produktionskostnaderna. I vårat tidigare såg exempel så kan detta innebära att de rörliga skulle kunna vara 30 per tillverkad såg. Ifall vi sålde 1000 sågar så innebär detta att vi har gjort en vinst på Vi kommer i detta kompendie att beteckna de rörliga kostnader med c och de totala rörliga kostnaderna anges av c*q. Lönekostnader Lönekostnader är vad det låter som att det är, de totala kostnaderna för löneutbetalningar under året. Denna kostnad kommer vi att se som fast i våra räkneexempel. Övriga kostnader I vår simpla resultaträkning har vi angivit övriga kostnader som en post. Denna post innefattar väldigt mycket. Vi har för att nämna några stora kostnadsposter inte tagit med reklamkostnader, administrations kostnader, hyror etc. Vi betraktar dessa kostnader som fasta. EBITDA EBITDA är ett resultatmått som vi tittar närmare på senare. Detta mått är ett rättvist resultatmått då det inte är föremål för skillnader i beskattning, kapitalstruktur och avskrivningar. Det existerar flertalet branschspecifika mått såsom EBITDAR (flyg industrin) som även tar bort flygplans leasing från resultatet för att kunna jämställa resultaten mellan flygbolag som äger sina plan gentemot dem som leasar planen. Avskrivningar Då ett företag gör en stor investering t ex i fastigheter eller maskiner så behöver de inte kostnadsföra hela investeringen på en gång. Då fastigheten eller maskinen kan brukas flertalet år, så

6 ger det en mer rättvisande bild att skriva av investeringen på dess förmodade ekonomiska livslängd (dvs. så länge det är ekonomiskt gångbart att ha kvar maskinen. Skriv mer om avskrivningar: EBIT EBIT är detsamma som bolagets operativa vinst. Den mäter hur lönsam den operativa verksamheten är. Detta mått används i flertalet av de nyckeltal vi kommer att använda oss av i senare delen av boken, såsom avkastning på totalt kapital (ROA) och bruttomarginalen (ROS). Ränteintäkter och räntekostnader Det vanligaste är att ett bolag har större räntekostnader än ränteintäkter då bolag finansierar sig till viss del med lånat kapital och är därmed tvungna att betala ränta på lånen. Räntan på lånet är en fast kostnad och brukar beräknas som ränteprocent x lånat belopp. Skatt Räntorna är avdragsgilla i beskattningen därför beskattas bolaget först efter att räntekostnaderna har avdragits från resultatet. Bolagets beskattningsbara vinst (EBT) multipliceras med skatteprocenten för att man skall kunna få ut beloppet som betalas i skatt. Bolagsskatten i Finland är 26%. Vinst När skatten har avdragits från EBT framkommer bolagets vinst. Utav vinsten bestämmer bolaget hur mycket de vill hålla kvar i bolaget och hur mycket de vill dela ut till sina aktieägare i dividend. 1.2 Utbetalningshierarkin samt en introduktion till kapitalkostnad Vad vi ser från resultaträkingen är att alla operativa kostnader skall vara täckta först innan man kan betala ut något till långivare, stat och aktieägare. De operativa kostnaderna är alla kostnader som härrör sig till produktionen samt overhead kostnaderna som kommer från administration, marknadsföring och dylikt exempel på dessa kostnader är löner, reklam kostnader och dylikt. Helt enkelt alla kostnader som hör till bolagets operativa verksamhet. I ett andra skede skall bolaget betala sina långivare. Detta sker via räntebetalningar på lånen som bolaget har tagit. Bolaget måste kunna betala samtliga kostnader till och med denna punkt för att inte gå i konkurs. Efter långivarna skall staten ha sina skatteintäkter. Dessa räknas vanligtvis som en procentsats från vinsten efter räntorna är betalda. Det som kvarstår efter denna post är Bolagets vinst. Denna vinst kan betalas ut till aktieägare som dividend eller hamna i balansräkningen som

7 tidigare periods vinster. Vanligtvis betalar bolaget ut en viss del av vinsten den så kallade utbetalningsprocenten. Den delen av bolagets vinster som hålls kvar i bolaget upptas som eget kapital. Utifrån detta är det enkelt att kunna klargöra vilka som har den minst riskfyllda och mest riskfyllda positionen utav bolagets intressenter. Aktieägarna får sina pengar sist och bolaget är inte skyldiga att betala ut någonting till dem. Detta gör att de sitter på den mest riskfyllda positionen. Säkrare sitter långivarna som får pengarna före aktieägarna. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att äga aktier i ett bolag är mer riskfyllt än att vara långivare. Detta är någonting investerare justerar för, en aktieägare kräver en högre avkastning än långivaren gör, dvs aktieägare har ett högre avkastningskrav på sitt investerade kapital. Vi kommer att återkomma mer till detta senare. Bokslutsanalys Vi har nu lärt oss hur ett bokslut ser ut och vi ska nu inleda vår första analys utav bokslutet. Vi kommer att gå igenom lönsamhetsmått, riskmått och finansieringsmått. Lönsamhetsmått Det finns flertalet lönsamhetsmått vi går igenom de viktigaste här. Vilka kan anses vara Avkastning på totalt kapital (ROA), avkastning på eget kapital samt du pont dekompositionen av ROA.

8 Avkastning på totalt kapital (ROA) Mäter hur lönsamt ett bolag använder sina tillgångar. avkastning på tillgångar Beaktar inte hur bolaget är finansierat. Därför används den operativa vinsten som mått. ROA EBIT BALANSOMSLUTNING Avkastning på eget kapital (ROE) Ger en bild av avkastningen till aktieägarna i bolaget. Aktiägarna har rätten till vinsten efter alla andra har fått sin del. Därför räknas måttet på Earnings istället för EBIT i täljaren ROE E EK, Brutto marginal Ett mått på hur bra marginal bolaget har på sin försäljning. T ex. Klädaffärer har en god marginal på inköpspriset Livsmedelsaffärer av typ Lidl har en lägre marginal. Detta mått kan räknas med elller utan fasta kostnaderna medtagna. Vi inkluderar fasta kostnader för att få dupont formeln i ordning ROS EBIT OMSÄTTNING Kapitalets omloppshastighet mäter hur många gånger bolagets tillgångar omsätts varje år. Lidl omsätter t ex sitt kapital i större utsträckning än vad Juuris matbutik gör. OMSÄTTNING AT TK

9 Du Pont metoden Du Pont metoden visar med vilken strategi som bolaget har tjänat sina pengar. Antingen väljer man en lågpris strategi och försöker sälja väldigt mycket alternativt använder man sig av högre marginaler och säljer mindre. Exempel ASSET TURNOVER HI ASSET TURNOVER LO ROS HI STOCKMANNS MATBUTIK DELISH ROS LO LIDL TARMO Finansieringsmått När vi talar om finansieringsmått undersöker vi hur bolaget är finansierat. Dvs. hur mycket skuld respektive eget kapital bolaget har i balansräkningen. Mycket av den tidiga forskningen bygger på teorier kring varför bolaget är finansierat på ett särskiljt vis. T ex. Modligiani & Miller (1958) påvisade att under flertalet antaganden så spelar det ingen roll hur bolaget är finansierat. Dock har detta en stor betydelse i den verkliga världen då man släpper på dessa antaganden. Räntor är avdragsgilla i beskattningen vilket dividenden inte är. Detta blir tydligt om man tittar i resultaträkningen där skatter betalas efter räntekostnaderna erlagts. Därför kan man förenklat räkna värdet av skatteskölden som: Skattesköld = Skatte procent * räntekostnaden

10 Det vanligaste måttet för att mäta finansieringen i ett bolag är att använda ett soliditetsmått. EK SOLIDITET TK Soliditetsmåttet beaktar hur stor del av bolaget som är finansierat med eget kapital. Då man kan se skuldfinansiering som en fast kostnad som alltid måste betalas medan utbetalning av dividend är frivillig uppkommer en risk då man finansierar sig med skuldfinansiering. Därför tenderar bolag med låg operativ risk att ha en större andel skuldfinansiering i balansen. Vi har tidigare talat om att avkastningskravet på skuldfinansiering är lägre än vad det är på eget kapital. Detta tillsammans med skatteskölden som uppstår på grund att räntor är avdragbara i beskattningen har givit upp till flertalet teorier. 3 sammanfattade teorier kring soliditetsnivån Hackordningsteorin (Myers, 1984; Myers and Majluf, 1984) Bolag väljer sin finansiering utifrån vad som är billigast. Svårare att få skuldfinansiering än aktiefinansiering för noterade bolag i knipa. Billigare med skuldfinansiering än aktiefinansiering pga utbetalnings hierarkin. Dvs. Investerare har ett lägre avkastningskrav på skuldebrev än på aktier. 1. Internfinansiering 2. Skuldfinansiering 3. Blandfinansiering 4. Aktiefinansiering

11 Trade of teorin Trade off teorin bygger på att bolag har en trade off mellan fördelen med skatteskölden gentemot nackdelen med en högre sannolikhet att gå i konkurs om man väljer en högre skuldsättningsgrad. Därför brukar man säga att bolagets värde med skuldfinansiering är värdet på bolaget utan skuld finansiering + nuvärdet av skatteskölden nuvärdet av konkurskostnader. Detta gör att bolagets CD försöker maximera bolagets värde utifrån valet mellan konkursrisk och skattesköld. Empiriska bevis Andra viktiga aspekter att beakta för att kunna bestämma finansierings mixen för ett bolag är att undersöka hur Riskmått Vi har talat mycket om operativ och finansiell risk. Men hur mäter man detta? Det enklaste sättet är att titta på elasticiteter, dvs hur känsligt bolagets resultat är för en förändring i omsättningen. Här gör vi dock flertalet antaganden kring bolagets resultaträkning. Antaganden vi gör är att de enda variabla kostnaderna är kostnad för sålda varor samt skatterna. Detta för med sig att kostnader som kan vara halvfasta anses vara helt fasta i detta exempel. Man kan jämföra det med att elasticitetsmåtten fungerar i ett litet intervall kring den ursprungliga omsättningen alternativt EBIT. Omsättning Kostnad Sålda varor Administrativa kostnader Övriga operativa kostnader EBIT (Earnings before interest and taxes) Räntekostnader EBT (Earnings before taxes

12 Skatt = EBT*Skattesats Earnings Där den operativa verksamheten består av bolagets aktivitet från Omsättning till EBIT. Och bolagets finansiella aktivitet består av EBIT ner till vinsten. Operativ elasticitet För att beräkna den operativa elasticiteten förändrar vi Omsättningen med X% och antar att kostnad sålda varor förändras linjärt med omsättningen. Vi utgår från att alla andra kostnader över EBIT är fasta. När vi har gjort våra förändringar i resultaträkningen dividerar vi den resulterade procentuella förändringen i EBIT med den procentuella förändringen i omsättningen. Operativ Elasticitet= Ifall vi får en hög elasticitet vet vi att bolagets verksamhet är känslig mot externa chocker i försäljningen. Ett bolag med hög elasticitet tenderar att göra bättre ifrån sig i högkonjunktur och sämre ifrån sig i lågkonjunktur. Bolagets känslighet beror på hur stor andel fasta kostnader de har. För att illustrera med ett exempel så finns det 2 bolag som har en omsättning på 1000 vardera i ett normalläge och bolagen gör EBIT på 200. Det finns tre tillstånd i ekonomin Högkonjunktur, normalläge och lågkonjunktur. Försäljningen ökar med 50% i högkonjunktur och minskar med 50% i lågkonjunktur. Bolag A har fasta kostnader som uppgår till 800 och bolag B har fasta kostnader som uppgår till 0. Bolag A har rörliga Kostnader på 0 i ett normalläge och Bolag B har rörliga kostnader som uppgår till 800. Ifall vi nu räknar elasticiteten på Bolag A och B givet en ökning på 50% i omsättningen: BOLAG A Omsättning 1000 *1,5 =1500 Rörliga kostnader = 0 Fasta Kostnader = 800 EBIT = = 700 Detta ger procentuella förändringar i EBIT: 700/200-1= 2,5 Elasticiteten = 2,5/0,5=5 BOLAG B Omsättning 1000*1,5*1500 Rörliga kostnader = 800*1,5=1200 Fasta Kostnader = 0 EBIT = =300 Detta ger procentuella förändringar i EBIT: 300/200-1 = 0,5 Elasticiteten = 0,5/0,5 = 1

13 EBIT Hög: 5*0,5* =2,5* =700 EBIT Låg: 5*-0,5* =-2,5* =-300 EBIT Hög: 1*0,5* =0,5* =300 EBIT Låg: 1*-0,5* =-0,5* =100 Detta innebär att Bolag A kommer göra väldigt bra ifrån sig i en högkonjunktur, men i en lågkonjunktur då försäljningen minskar med 500 kommer EBIT att minska med -0,5%*5 = -2,5x. Så ifall försäljningen minskar med 50% kommer EBIT att minska med -2,5x (200*-2,5 = -500). Så vi kommer att få en EBIT för detta bolag i lågkonjunktur på =-300. Tolkningen av den operativa hävstången är alltså att en ökning i försäljning med x procent kommer att medföra en ökning i EBIT med (i detta fall) 2,5x. Från detta exempel blir det tydligt att ett bolag med högre hävstång är mer känsligt för konjunkturer. Vi ser att BOLAG A kommer få en negativ EBIT i en lågkonjunktur vilket även gör att bolaget inte kommer att kunna betala sina räntor med årets resultat. Vilket säger att ju större andel fasta kostnader ju högre risk tar bolagen. Finansiell elasticitet Den finansiella elasticiteten följer exakt samma intuition som den operativa. Den finansiella elasticiteten mäter ifall EBIT förändras med x% med hur många gånger förändras vinsten. % dvinst Finansiellelasticitet % debit Denna elasticitet påvisar att ju mer räntekostnader i relation till EBIT ett bolag har ju större vinstfluktuationer kommer vi att se. Detta är direkt relaterat till hur bolaget är finansierat då de två base case fallen är eget kapital alternativt skulder. Ett bolag med högre skuldsättningsgrad har högre finansiell elasticitet. Total Elasticitet Den totala hävstången undersöker bolagets totala risk. Det är ett mått på hur en förändring i omsättningen påverkar vinsten. Detta mått får man enkelt genom att multiplicera den finansiella och den operativa hävstången: Total Elasticitet = Operativ elasticitet X Finansiell Elasticitet Genom denna dekomponering kan man se hur bolaget fördelar sitt risktagande mellan operativ och finansiell risk. Vissa branscher är mer riskfyllda då de har stora fasta kostnader bundna inom produktionen och kan därför inte ta lån i samma utsträckning som andra branscher.

14 OBS! Man skall tänka på att olika branscher har olika konjunkturkänslighet och därför kan detta måttet vara en aning missvisande. Till exempel bilindustrin har visat sig vara väldigt konjunkturkänslig och lider i lågkonjunktur på grund av detta. Men dock så är det mindre variation i det totala elasticitets måttet mellan företag än vad det är i det operative alternativt det finansiella måttet.

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Bokslutsanalys. Magnus Blomkvist

Bokslutsanalys. Magnus Blomkvist Bokslutsanalys Magnus Blomkvist Idag 1. Varför kunna analysera bokslut? 2. Balansräkning 3. Marknadsmul?plar 4. Kapitalstruktur 5. Resultaträkning 6. Bokslutsanalys 7. Mul?pelvärdering Varför behöver du

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Övning 1a. Leverantörsskulder. Kor=ris7g och uppskjuten andel av Långfris7g skuld. Övrig kor=ris7g skuld

Övning 1a. Leverantörsskulder. Kor=ris7g och uppskjuten andel av Långfris7g skuld. Övrig kor=ris7g skuld Svar Övning 2 2013 Övning 1a Leverantörsskulder Skuld 7ll levarantörer på varor inköpta på faktura Kor=ris7g och uppskjuten andel av Långfris7g skuld Den delen av långfris7g skuld som har maturitet

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer