Boksluts- och nyckeltalsinformation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boksluts- och nyckeltalsinformation"

Transkript

1 Datum Sida August (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens bokslut. Nyckeltalsinformationen innehåller upp till 33 nyckeltal samt medianvärden för jämförbara företag i branschen. Är det omfrågade bolaget moderbolag i en koncern kan även information om koncernbokslut och koncernnyckeltal beställas.

2 Nyckeltalsdefinitioner Grundläggande begrepp och definitioner 1. Beräknat eget kapital Eget kapital plus 73,7 % av obeskattade reserver 2. Totala skulder Kortfristiga skulder plus långsiktiga skulder plus avsättningar plus 26,3 % av obeskattade reserver. 3. Totalt kapital Beräknat eget kapital plus totala skulder Anm. Alla kapitalmått avser utgående balanser. Omsättningen avser totala rörelseintäkter. Avkastningsstruktur 4. Avkastning på eget kapital, RE Resultat efter finansiella poster i procent av beräknat eget kapital. 5. Avkastning på totalt kapital, RT Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av totalt kapital. 6. Genomsnittlig skuldränta, RS Finansiella kostnader i procent av totala skulder 7. Riskbuffert, (RT-RS) Avkastning på totalt kapital minus genomsnittlig skuldränta. 8. Skuldsättningsgrad (S/E) Totala skulder dividerat med beräknat eget kapital Resultatstruktur 9. Rörelseresultat/omsättning Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättning. 10. Vinstprocent Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av omsättningen. 11. Resultat efter finansiella poster/omsättning Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen. 12. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. 13. Arbetskraftskostnad/omsättning Löner till anställda, arbetsgivaravgifter och kollektiva avgifter i procent av omsättning. 14. Resultat efter finansiella poster Hämtas direkt ur resultaträkningen 15. Resultat före bokslutsdispositioner Hämtas direkt ur resultaträkningen Kapitalomlopp 16. Kapitalomsättningshastighet Omsättning dividerat med totalt kapital 17. Omsättning per anställd Omsättning dividerat med antalet anställda 18. Cashflow/totala skulder Resultat före dispositioner minus skatt plus avskrivningar i procent av totala skulder. 19. Resultat före dispositioner minus skatt plus avskrivningar i procent av finansiella kostnader.

3 Rörelsekapital 20. Rörelsekapital/omsättning Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder i procent av omsättningen. 21. Likvida medel/omsättning Likvida medel och andra lätt realiserbara tillgångar i procent av omsättningen. 22. Kundfordringar/omsättning Kundfordringar i procent av omsättningen. 23. Varulager/Omsättning Varulager i procent av omsättning. 24. Kortfristiga skulder/omsättning Summa kortfristiga skulder i procent av omsättning Likviditet 25. Kassalikviditet Omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder. 26. Balanslikviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder Soliditet 27. Soliditet Beräknat eget kapital i procent av totalt kapital. 28. Konsolideringsgrad Eget kapital plus 100 procent obeskattade reserver i procent av totalt kapital. 29. Pantsatta tillgångar/totala skulder Ställda panter i procent av totala skulder. Tillväxt 30. Förändring omsättning Procentuell förändring av omsättning från föregående år. 31. Förändring totalt kapital Procentuell förändring av totalt kapital från föregående år. 32. Förändring beräknat eget kapital Procentuell förändring av beräknat eget kapital från föregående år. Övrigt 33. Avskrivningsprocent Avskrivning dividerat med avskrivningsbara anläggningstillgångar.

4 D73 Nyckeltalsinformation Nyckeltal År 1 År 2 År 3 År 4 Branschnyckeltal 1. Soliditet 23,4 24,0 13,7 21,1 *44,2 2. Räntetäckningsgrad ggr/år -1,9 1,6-8,2 7,9 3. Kassalikviditet % 82,2 79,1 56,1 77,1 *118,5 4. Avkastning på totalt kapital % -3,0 2,9-18,5 14,0 *5,1 5. Vinstprocent % -1,7 1,6-8,5 6,3 *5,1 6. Kapitalets omsättningsgrad ggr/år 1,7 1,8 2,2 2,2 *1,5 7. Genomsnittlig skuldränta 2,0 2,3 2,6 2,2 *2,3 8. Avkastning på eget kapital % -19,4 4,7-151,1 51,0 *7,5 9. Skuldsättningsgrad ggr/år 3,3 3,2 6,3 3,7 *0,9 10. Riskbuffert i procentenheter -5,0 0,6-21,1 11,8 *3,1 * Branschjämförelse med år 4 Nyckeltalen ger tillsammans en mycket god bild av företagets lönsamhet och ekonomiska ställning. Tillsammans med medianvärdet för jämförbara företag (branschen) ger de en ovärderlig information för att bedöma ett företags betalningsförmåga. Här kan t ex sambandet mellan avkastning och kapitalstruktur utläsas. RE=RT+(RT-RS)xS/E RE= Avkastning på eget kapital RT= Avkastning på totalt kapital RS= Genomsnittlig skuldränta S/E= Skuldsättningsgrad Företagets totalrisk (variation i RE), kan indelas i rörelserisk (variation i RT) samt finansiell risk (variation i (RT-RS)xS/E). Avkastningen på totalt kapital (RT) kan beräknas på följande sätt. RT = vinstprocent x kapitalets omsättningshastighet Räntetäckningsgraden ger en uppfattning om företagets förmåga att betala sina räntekostnader med den avkastning som rörelsen genererar. D75 Samtliga nyckeltal (hur det kan se ut ser Ni på följande uppslag) Nyckeltalen är uppdelade i nio grupper: Grundläggande begrepp och definitioner Här definieras beräknat eget kapital, totala skulder och totalt kapital. Avkastningsstruktur Avkastning på totalt kapital visar hur företagets lönsamhet på själva rörelsen varit. För eget kapital visas dessutom finansieringens inverkan. Storleken på differensen mellan rörelsens avkastning och genomsnittliga skuldräntan jämfört med skuldsättningsgraden ger en uppfattning om den finansiella risken. Resultatstruktur Visar företagets resultat på olika nivåer i förhållande till omsättningen samt företagets förmåga att betala sina räntekostnader med den avkastning som rörelsen genererar. Kapitalomlopp Visar hur väl företaget kunnat utnyttja sitt kapital, omsättningshastigheten samt omsättning per anställd. Rörelsekapital Visar hur rörelsekapital, likvida medel, kundfordringar, varulager och korta skulder har utvecklats i förhållande till omsättningen. Utvecklingen för dessa nyckeltal ger upplysning om hur kapitalbindningen i olika rörelsekapitalposter utvecklats, vilket är betydelsefullt vid bedömning av företagets likviditet. Likviditet Nyckeltalen kassa- och balanslikviditet används för att bedöma ett företagets betalningsförmåga på kort sikt. Soliditet Soliditet och konsolideringsgrad ger en god uppfattning om företagets långsiktiga betalningsförmåga. Ställda panter i förhållande till totala skulder belyser i vilken utsträckning ett företag ställt säkerheter för sin upplåning. Tillväxt Visar hur omsättning, totalt och beräknat kapital utvecklats över tiden.

5 D76 Egna nyckeltal Välj själv 12 nyckeltal, som även kan läggas upp som fast beställning (D77). D75 Samtliga Nyckeltal År 1 År 2 År 3 År 4 SCB Grundläggande begrepp 1. Beräknat eget kapital Tkr Totala skulder Tkr Totalt kapital Tkr Avkastningsstruktur 4. Avkastning på eget kapital % -19,4 4,7-151,1 51,0 a *7,5 5. Avkastning på totalt kapital % -3,0 2,9-18,5 14,0 B *5,1 6. Genomsnittlig skuldränta % 2,0 2,3 2,6 2,2 C *2,3 7. Riskbuffert i procentenheter -5,0 0,6-21,1 11,8 D *3,1 8. Skuldsättningsgrad ggr/år 3,3 3,2 6,3 3,7 E *0,9 Resultatstruktur 9. Rörelseresultat/omsättning % 2,5 6,4-3,8 10,9 *7,3 10. Vinstprocent % -1,7 1,6-8,5 6,3 F *5,1 11. Resultat efter finansiella poster/ -2,6 0,6-9,5 4,8 G omsättning % 12. Räntetäckningsgrad ggr/år -1,9 1,6-8,2 7,9 H 13. Arbetskraftskostnad/omsättning % 28,0 27,4 29,7 27,9 *27,7 14. Resultat efter finansiella poster Tkr Resultat före bokslutdisp. Tkr Kapitalomlopp 16. Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,7 1,8 2,2 2,2 I *1,5 17. Omsättning per anställd Tkr * Cashflow/totala skulder % 5,1 12,1-10,4 23,7 19. Cashflow/finansiella kostnader % 248,4 525,5-397,1 574,9 Rörelsekapital 20 Rörelsekapital/omsättning % 12,4 11,8 0,4 2,3 *17,3 21. Likvida medel/omsättning % 0 0,6 0 7,2 *0,7 22. Kundfordringar/omsättning % 17,9 18,7 15,5 16,3 *8,6 23. Varulager/omsättning % 16,6 17,5 14,1 9,8 *13,3 24. Kortfristiga skulder/omsättning % 23,4 27,4 31,2 32,8 *21,6 Likviditet 25. Kassalikviditet % 82,2 79,1 56,1 77,1 *118,5 26. Balanslikviditet % 153,1 143,1 101,4 107,1 Soliditet 27. Soliditet % 23,4 24,0 13,7 21,1 *44,2 28. Konsolideringsgrad % 27,6 27,7 13,7 21,5 J 29. Pants. Tillgångar/total skuld % 52,5 52,8 77,0 173,7 Tillväxt Förändring omsättning % 15,8 1,7-2,4-9,2 *-0,7 Förändring totalt kapital % 17,3-2,1-18,8-11,2 *2,0 Förändring beräknat eget kapital % -14,4 0,5-53,6 36,8 Övrigt Avskrivningsprocent % * Branschjämförelse med år 4

6 A Avkastning på eget kapital (RE) talar om hur stor avkastning ägarna har på det beräknade egna kapital som arbetar i företaget. Denna avkastning kan jämföras med den avkastning som ägarna kan erhålla på alternativa placeringar, t ex banksparande, obligationer m.m. B En avkastning på totalt kapital (RT) på 14,0 innebär att för varje 100 kronor i tillgångar som arbetar i företaget, tjänar företaget 14,0 kronor innan långivarna får sin ersättning (räntor m.m.) C En genomsnittlig skuldränta (RS) på 2,2 procent innebär att företagets genomsnittliga upplåningskostnad på totala skulder är 2,2 procent. Att denna ofta är låg beror på att det bland skulderna finns en rad normalt icke räntebärande skulder, t ex leverantörsskulder m.m. D Riskbufferten (RT-RS) mäter skillnaden mellan den avkastning företaget har på sina tillgångar innan finansiella kostnader har betalats och företagets genomsnittliga upplåningskostnad på totala skulder. Riskbufferten ger tillsammans med skuldsättnings-graden en uppfattning om den finansiella risken. Det vill säga så länge riskbufferten har positivt värde blir avkastningen på eget kapital högre än avkastningen på totalt kapital. Men om den har negativt värde avgör skuldsättningsgraden hur mycket av det egna kapitalet som förbrukas. I detta exempel har riskbufferten positivt värde, 11,8 procentenheter det vill säga skillnaden mellan avkastningen 14,0 procent och upplåningskostnaden 2,2 procent. E Skuldsättningsgraden (S/E) beskriver relationen mellan skulder och beräknat eget kapital. I detta exempel är totala skulder 3,7 gånger större än beräknat eget kapital. F En vinstprocent på 6,3 procent innebär att på varje 100 kronor i försäljning så tjänar företaget 6,30 kronor innan långivarna har fått sin ersättning. G Ett resultat efter finansiella poster/omsättning på 4,8 procent innebär att på varje 100 kronor i försäljning så är vinsten 4,80 kronor. H En räntetäckningsgrad på 7,9 gånger innebär att företaget med nuvarande lönsamhet klarar av att betala de finansiella kostnaderna 7,9 gånger. Ju högre tal desto bättre kapacitet har företaget att klara löpande räntebetalningar. I Kapitalomsättningshastigheten talar om hur stor omsättningen är i förhållande till det totala kapitalet som arbetar i företaget. En ökad kapitalomsättningshastighet är positivt. Genom olika kapitalrationaliseringsåtgärder (kortare kredittider med mera) kan omsättnings-hastigheten och lönsamheten öka. I detta exempel är omsättningen 2,2 gånger större än de totala tillgångarna. J Det enda som skiljer konsolideringsgrad från det traditionella soliditetsmåttet är att samtliga obeskattade reserver räknas som eget kapital. Ur kreditgivningssynpunkt kan detta motiveras med att ett företag som går med förlust kan upplösa obeskattade reserver utan att drabbas av den latenta skatteskuld på 28 procent som obeskattade reserver kan sägas innehålla.

7 D60 Bokslutsinformation Bokslutsår RESULTATRÄKNING (Tkr) År 1 År 2 År 3 År 4 Här visas resultat- Nettoomsättning och balansräkning Förändring av lager m m uppställda enligt Aktiverat arbete för annans räkning FAR s (Föreningen Övriga rörelseintäkter Auktoriserade Total omsättning Revisorer) Rekommendationer. Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övr externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från andelar i kcn-/intr ftg Ränteintäkter koncernföretag Externa ränteintäkter Övriga finansiella intäkter S:a finansiella intäkter Räntekostnader kcnföretag Externa räntekostnader S:a räntekostnader Övr. finansiella kostnader S:a finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiella poster Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader S:a extraordinära poster Resultat före bokslutsdispositioner Koncernbidrag Aktieägartillskott Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetsintressen Årets resultat

8 BALANSRÄKNING (Tkr) År 1 År 2 År 3 År 4 Tecknat ej inbetalt kapital Balanserade utgifter FoU Patent, licenser Goodwill Övr immateriella anl tillgångar S:a immateriella anl tillgångar Byggnader & mark Maskiner Inventarier S:a maskiner och inventarier Övr materiella anl tillg (ej avskrivn.bara) Övr materiella anl tillg (avskrivn.bara) Summa materiella anläggn.tillgångar Andelar i koncern och intresseföretag Fordringar på koncern och intresseftg Lån till delägare och närstående Övr finansiella anläggningstillgångar S:a finansiella anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar Pågående arbete Övrigt varulager S:a varulager Kundfordringar Fordringar hos kcn- och intresseftg Övr kortfristiga fordringar S:a kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa/bank Övriga omsättningstillgångar S:a omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övr bundet eget kapital S;a bundet eget kapital Balanserat resultat Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Årets resultat S:a fritt eget kapital S:a eget kapital Obeskattade reserver Minoritetsintressen Avsättningar Obligationslån Långfristiga skulder till kreditinstitut Långa skulder till kcn- och intresseftg Övriga långfristiga skulder S:a långfristiga skulder Korta skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Korta skulder till kcn- och intresseftg Övriga kortfristiga skulder S:a kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

9 NOTER År 1 År 2 År 3 År 4 Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Övriga säkerheter S:a säkerheter Kommentar säkerheter Villkorat aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser S:a ansvarsförbindelser Kommentar ansvarsförbindelser Utdelning Antal anställda Löner till styrelse/vd Varav tantiem Löner till övriga Varav resultatlön Sociala kostnader Avtal om avgångsvederlag J J J J Beviljad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Revisorskommentarer Bolagsstämmoprotokoll X År 1 År 2 År 3 År 4 Som ett bekvämt Resultaträkningens fördelning i % komplement till Omsättning (100%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% resultat och balans- Rörelseresultat före avskrivning 2,5% 6,4% -3,8% 10,9% räkningen, visas Rörelseresultat efter avskrivning -2,3% 1,4% -8,6% 6,1% även den procentu- Resultat efter finansiella poster -2,6% 0,6% -9,5% 4,8% ella fördelningen av Resultat före skatt 0 1,9% -2,0% 4,2% dessa. För resultat- Resultat efter skatt 0 1,3% -1,5% 2,9% räkningen kan de Balansräkningens fördelning i % olika marginalerna Balansomslutning (100%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (resultat) i procent av Summa omsättningstillgångar 62,6% 71,1% 69,1% 78,4% omsättningen) och Summa anläggningstillgångar 37,4% 28,9% 30,9% 21,6% deras utveckling ses. Summa kortfristiga skulder 40,9% 49,7% 68,2% 73,2% Kapitalbindningens Summa långfristiga skulder 31,5% 22,6% 18,1% 5,3% (tillgångarna) och Summa obeskattade reserver 15,1% 13,2% 0% 1,5% kapitalanskaffningens Summa eget kapital 12,5% 14,5% 13,7% 20,0% (skulder/eget kapital) fördelning och utveckling visas i balansräkningens fördelning. Bisnode Sverige AB Växel:

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

WASA Ventilation AB - 5567879290

WASA Ventilation AB - 5567879290 Standard 2015-02-26 09:34 Hans-Göran Grännby WASA VENTILATION AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR. 556787-9290

Läs mer

Demonbolaget i Sverige AB

Demonbolaget i Sverige AB Demonbolaget i Sverige AB 556959-6666 Företagsvärdering per bokslutsår 2009-12-31 Member of Innehåll Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...5 Värderingsmodell... 6 Värdering... 7 Känslighet... 7 Förutsättningar...

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Creditsafe i Sverige AB Organisationsnummer : 5565144408 Dagens datum : 2014-12-01 Företagsnamn Creditsafe i Sverige AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556514-4408 Aktiekapital

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: 556287-3777 Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: 26 200 Uttagen: 2010-03-17 Andel i branschberäkning:

Läs mer

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal

Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Sammanställning Ekonomiska ord, uttryck och finansiella nyckeltal Barbro Wallin 1 Förord Aktiebolagslagen säger att styrelsen fortlöpande ska bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern,

Läs mer

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006 Sammanfattning av Nyckeltalsanalys Christina Öberg, 2006 Innehållsförteckning NYCKELTALSANALYS... 3 STORLEKSUTVECKLING... 3 LIKVIDITET... 3

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318

Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB Org nr 556722-7318 Årsredovisning och koncernredovisning för Albin Metals AB För räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning- koncern 4 Balansräkning- koncern 5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065

Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets författningssamling Utgivare: Magnus Wallde (verksjurist) ISSN 1401-2065 Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings-

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer