Övning 1a. Leverantörsskulder. Kor=ris7g och uppskjuten andel av Långfris7g skuld. Övrig kor=ris7g skuld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övning 1a. Leverantörsskulder. Kor=ris7g och uppskjuten andel av Långfris7g skuld. Övrig kor=ris7g skuld"

Transkript

1 Svar Övning

2 Övning 1a Leverantörsskulder Skuld 7ll levarantörer på varor inköpta på faktura Kor=ris7g och uppskjuten andel av Långfris7g skuld Den delen av långfris7g skuld som har maturitet <1 år, denna skuld är räntebärande Övrig kor=ris7g skuld

3 Övning 1a Lång fris7g skuld Räntebärande långfris7g skuld (t ex Obliga7oner och banklån) Uppsjkuten beskamning SkaM som skall betalas vid em senare skede Övrig långfris7g

4 Övning 1a Ak7ekapital Det ak7ekapital insam av ägarna DeMa kapital är bundet i bolaget och får inte betalas ut. Fria reserver Bundet eget kapital Här hamnar premiet man betalar vid återköp Tidigare vinster Tidigare års vinster ackumulerade. FriM eget kapital DeMa kapital minskar då man betalar ut dividend eller återköper ak7er Övrigt

5 1b Räntebärande skuld: Långfris7g del av kor=ris7g skuld Lånedelen av långfris7g skuld

6 1c SOLIDITET = EK TK 2012: 7455/14204= : 7461/14881= : 7093/13453= : 6586/13318=

7 1c

8 SkuldsäMningsgrad Räntebärande skuld / Totalt kapital 2012: ( )/14 204= : ( )/14 881= : ( )/13 453= : ( )/13 318=0.30 Det är även ok am räkna med totala skulder/ eget kapital

9 1d Förändringar i eget kapital och skulder Eget kapital Förändring Skuld förändring % 5.19% 7.70% % 16.71% %

10 1e Eget kapital: Övrigt Skulder: Långfris7ga skulder

11 Förändring I eget kapital Det egna kapitalet ökar när: 1. Nya ak7er emimeras. 2. Bolaget går med vinst Det egna kapital minskar då: 1. Bolaget betalar ut en dividend större än årets vinst 2. Bolaget köper 7llbaka ak7er 3. Bolaget går med förlust

12 1f och 1g Dividend innebär am man betalar ut en del av årets vinst eller 7digare vinster 7ll ak7eägarna. Varför betala ut dividend när man gör minus resultat? Ingen ra7onell logik bakom Ak7eägare gillar am få sin dividend (Bird in Hand, Batcharraya (1979)) Extra tydligt I USA under Reagan administra7onen 80% dividend beskamning, 20% kapitalbeskamning ändå betalar bolag ut dividend. Ses som em svaghetstecken am sänka dividenden

13 1h EM bra exempel på em bolag som betalat ut dividend utan am egentligen ha råd med det är Nokia. De fick sin kreditvärdighet sänkt och var på brinken 7ll konkurs. Men betalade ändå ut dividend. Signalvärdet av am betala ut dividend kan ses som väldigt vik7gt

14 1i Vinsten adderas 7ll årets resultat/ 7digare årsvinster Dividenden tas från samma poster, samt am det minskar kassan med likvärdigt belopp.

15 1j ROE= Vinst/Eget kapital Vinst Totalt eget kapital ROE

16 2a Det verkar finnas väldigt stark säsongsbunden varia7on I apples försäljning och vinst. Det kvartal som verkar ha en radikalt mycket högre vinst är kvartal 4. DeMa kvartal sammanfaller med julhandeln Även kvartalet ejer julen verkar ha en rela7vt stark försäljning

17 2b För am beräkna EBITDA: EBIT + Avskrivningar EBIT Avskrivningar EBITDA

18 2c Apple har ur em historiskt perspek7v varit 100% finansierade med eget kapital. DeMa innebär am de inte har haj någon räntebärande skuld

19 2d Vilka kostnader varierar med försäljningen? Kostnad sålda varor (Rörliga Kostnad) Försäljning och administra7on (Fast Kostnad) Avskrivningar (halv fast kostnad) DeMa innebär am kostnadsposten är fast enda 7lls man måste öka kapaciteten märkbart.

20 2e BruMomarginal (ROS) = EBIT/OmsäMning 2013 Q Q1 2012Q4 2012Q3 2012Q2 EBIT Omsättning ROS 26.05% 28.80% 31.57% 30.43% 33.04%

21 2f Apples ak7e har rasat I takt med am lönsamheten har gåm ner. Men ha I åtanke am ak7epriser bygger på fram7da förväntningar vilket inte bokförda gör. De bygger på bolagetsställning just nu Det är även vik7gt am veta am ak7epris s7ger ifall bolag klarar av am slå marknadens genomsnimliga förväntningar på bolaget. Då de redan är prissama I ak7ekursen.

22 3a ROA (Avkastning på totalt kapital) ROA=EBIT/TILLGÅNGAR EBIT Totala tillgångar ROA 11.4% 12.9% DeMa innebär am Alfa Lavals 7llgångar avkastade 11,4% under år 2012.

23 3b Beräkna ROE (avkastning på eget kapital) ROE= Årets vinst/eget kapital Vinst Eget Kapital ROE 20.9% 21.5%

24 3c Beräkna ROS (BruMomarginal) ROS = EBIT/OmsäMning EBIT Omsättning ROS 13.5% 15.6%

25 3d AT (asset turnover, kapitalets omloppshas7ghet AT = OmsäMning/Totalt kapital Omsättning Totala tillgångar AT

26 3e Soliditet: Eget kapital / Totalt kapital Eget Kapital Totala tillgångar SOLIDITET 43.7% 43.4%

27 3f Dupont dekomposi7onen: ROA = ROS*AT

28 3f AT ROS 13.5% 15.6% ROA 11.4% 12.9%

29 3g EBIT Totala tillgångar ROA 16.9% 15.1%

30 3h Vinst Eget Kapital ROE 33.2% 31.8%

31 3i EBIT Omsättning ROS 13.2% 13.2%

32 3j Omsättning Totala tillgångar AT

33 3k Eget Kapital Totala tillgångar Soliditet 37% 45%

34 3l ROS 13.2% 13.2% AT ROA 16.9% 15.1%

35 3m KONE presterar bämre u7från samtliga måm utan marginalerna de kan ta ut på sina produkter

36 4a Enterprise Value (EV) = marknadsvärde + skuld- kassa- minoritetsintressen Det är även OK am exkludera minoritetsintressen från EV beräkningen som vi gjorde på föreläsningen Marknadsvärde EK Kassa Skulder Minoritetsintressen EV

37 4b Marknadsvärdet beaktar förväntningar på fram7da vinster Bokvärde fångar inte heller upp: Humankapital Korrektvärde av 7llgångarna (avskrivningar etc.) Korrekt värdering av immateriella 7llgångar

38 4c EV Omsättning EBITDA EBIT Multipel x EV/SALES 2.63 EV/EBITDA EV/EBIT 19.93

39 4d Thyssen Krupps och Kones mul7plar: Thyssen KONE EV/SALES EV/EBITDA EV/EBIT Kone ser ut am ha en högre värdering enligt samtliga mul7plar

40 För am värdera med mul7plar Ifall du vill värdera em bolag t ex en shopping kedja: HiMa benchmarks : ie Walmart, JCPenny, Sears Utgå från am marknaden korrekt har prissam bolagen. Utgå från am bolagen har samma risk (systema7sk och industri risk). utgå från am bolagens 7llväxtpoten7al är densamma. Utgå från am redovisnings tekniken för am få fram vinsten (bok värdet på EK,FSG eller EBIT, EBITDA) är densamma. IMPLIKATION: Mul7plarna borde vara likvärdiga med jämförelsebolagen. FÖR ATT VÄRDERA: Ta genomsnims mul7peln hos konkurenterna ( t ex P/E) Mul7plicera mul7peln med bolagets (EPS ifall det är P/E).

41 4e 1. Beräkna genomsnimsmul7peln på jämförelsebolagen: Thyssen KONE Genomsnitt EV/SALES EV/EBITDA EV/EBIT

42 4e Vi har fåm följande data beträffande värderingsobjektet: FÖRSÄLJNING EBITDA EBIT Kassa Minoritetsandelar Skulder

43 4e 2. Mul7plicera mul7peln med SALES, EBIT, EBITDA: P&L mulhpel EV FÖRSÄLJNING 500 1,5 748 EBITDA , EBIT ,

44 4e Vi vet alltså am bolagets enterprise value dvs värdet av eget kapital och skulder I bolaget är någonstans mellan: (748, 4657) DeMa är em väldigt brem spann i värderingen. Vi ser am dema bolag har väldigt höga marginaler. Därför skall bolaget ha en hög värdering I dema fall Inte rekomenderat am använda en sales mul7pel

45 4e Vi kan även räkna ut värdet på eget kapital I bolaget: Det får vi genom: EV=marknadsvärde + skuld kassa minoritetsandelar - > Marknadsvärde = EV- skuld+kassa +minoritetsandelar

46 4e SALES EBITDA EBIT EV KASSA Minoritetsandelar Skulder Värde EK DeMa ger em värde på eget kapital någonstans mellan 598 och 2818 Dock är det inte rekomenderat am använda en sales mul7pel Så värdet borde ligga mellan 2818 och 4507

Bokslutsanalys. Magnus Blomkvist

Bokslutsanalys. Magnus Blomkvist Bokslutsanalys Magnus Blomkvist Idag 1. Varför kunna analysera bokslut? 2. Balansräkning 3. Marknadsmul?plar 4. Kapitalstruktur 5. Resultaträkning 6. Bokslutsanalys 7. Mul?pelvärdering Varför behöver du

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en

Läs mer

En introduk+on +ll värdering. Magnus Blomkvist

En introduk+on +ll värdering. Magnus Blomkvist En introduk+on +ll värdering Magnus Blomkvist Agenda Begrepp Verktyg för värdering Lagen om e= pris Effek+va marknader Begrepp Blankning (Short sale): Man kan sälja en +llgång man inte äger och därigenom

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Värdeöverföring från aktiebolag

Värdeöverföring från aktiebolag Värdeöverföring från aktiebolag Tillämpning av belopps- och försiktighetsreglerna I Balans nr 6 7 år 2006 tog Stefan Engström och Martin Johansson upp några problemställningar som uppstått genom införandet

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer