Valuation Konkurrentrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valuation Konkurrentrapport"

Transkript

1 Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport

2 Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi har under lång tid arbetat med ekonomisk information. Flera av oss har tidigare bland annat haft ledande befattningar i företag som arbetar inom affärs- och kreditinformation både i Sverige och internationellt. Utveckling Valuation har även ett nära samarbete med Ekonomie Doktor Tomas Hjelström som är verksam forskare vid Handelshögskolan i Stockholm inom områdena redovisning och företagsvärdering. Tomas forskning fokuserar på frågor kring värderingen av företag och på ägarstrukturens inverkan på prissättning samt på hur valet av redovisningsmetod inverkar på värderingen av företag. Tomas är också verksam som lärare och programledare vid Handelshögskolan i Stockholm och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Valuation Värderingsrapport Innehåller en komplett företagsvärdering av ett specifikt bolag. I rapporten som är på sidor visas bl a värdet på bolaget, en känslighetsanalys, framtida prognoser över vinster och utdelningar samt ekonomisk historik på bolaget från den senaste -års perioden. Värderingsrating i guldbolag.se Valuation har också utvecklat som är den första gratistjänsten med rating baserat på företagsvärdering. Här kan du snabbt och enkelt få en objektiv rating och se om ditt företag är högt värderat jämfört med andra företag inom samma bransch och storleksklass. Kontakt Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB Hammarby Kaj 8 Stockholm

3 Konkurrentrapport Innehåll Innehåll Konkurrentrapport Värderingsmodellen... Företagens beräknade värde... Övergripande historik Företagens historik / utveckling år... Företagens ranking Företagens ranking... 6 Finansiella rapporter Resultaträkning (tkr)... 9 Balansräkning (tkr)... Kassaflödesanalys (tkr) Nyckeltal... Information Definitioner av nyckeltal...

4 Värderingsmodellen Konkurrentrapport Värderingsmodellen Vid värderingen i Valuation Konkurrentrapport tilllämpas en så kallad överavkastningsmodell. Denna modell fokuserar på företagets förmåga att generera värdeskapande vinster på kort och lång sikt. Modellen är härledd från en utdelningsdiskonteringsmodell och är helt jämförbar med traditionella kassaflödesbaserade modeller som utdelningsdiskonteringsmodellen eller fria kassaflödesmodellen. Fördelen med Valuations modell är att den direkt utnyttjar de nyckeltal för lönsamhet och tillväxt som vanligen används vid nyckeltalsanalys av företag. Valuation använder sig av tre huvudkomponenter för att beräkna företagets värde: Bokfört eget kapital vid värderingstidpunkten. Värdeskapande vinster från värderingstidpunkten fram till värderingshorisonten. Ett beräknat horisontvärde som bygger på långsiktigt uthållig lönsamhet och tillväxt. Bokfört eget kapital Basen för värderingen är det bokförda egna kapitalet vid värderingstidpunkten. Detta beräknas utgående från eget kapital vid det senaste tillgängliga bokslutet inklusive den del av obeskattade reserver som kan betraktas som eget kapital. Värdeskapande vinster Värdeskapande vinster är de vinster som överstiger det avkastningskrav på eget kapital som gäller för företaget. Avkastningskravet på eget kapital uttrycks vanligen i procent och kan jämföras med den faktiska avkastningen på eget kapital. Om avkastningen på eget kapital är större än avkastningskravet skapas värdeökande vinster för företaget vilket påverkar värderingen positivt. På motsvarande sätt skapas värdesänkande förluster om avkastningen på eget kapital är lägre än avkastningskravet. Horisontvärde Det beräknade horisontvärdet förutsätter att företaget har en långsiktigt uthållig lönsamhetsutveckling. Detta stadium uppnås när företaget har nått en stabil position på marknaden. Valuation tillämpar ett horisontvärde vid värderingshorisonten (7 år) som överstiger värdet på eget kapital. Detta förklaras av att modellen utgår ifrån att företaget kommer att leva vidare och att värderingen i redovisningen vanligen är lägre än marknadsvärdet. Horisontvärdet är branschberoende och bygger på forskningsresultat om långsiktiga övervärden i olika branscher. Lönsamhetsutveckling och tillväxt De värdeskapande vinsterna beräknas genom en uppskattning av framtida avkastning på eget kapital och framtida tillväxt i eget kapital. Dessa skattningar bygger på företagets historik för de väsentliga variablerna. Avkastning antas följa en långsiktigt uthållig lönsamhetsutveckling. Överbryggning sker under en period som ligger i paritet med en normal konjunkturcykel. Detta mönster bygger på analyser av lönsamhetsutvecklingen för en stor mängd företag över lång tid. Även tillväxten i eget kapital beräknas utifrån en historisk tillväxttakt. Tillväxten antas nå en långsiktig stabil nivå något tidigare än vad som gäller för lönsamheten. Även detta mönster bygger på analyser för en stor mängd företag över lång tid.

5 Konkurrentrapport Sammanfattning Företagens beräknade värde GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Värde (tkr) P/E-tal prognostiserat (ggr) N/A.6 P/E-tal historiskt (ggr) N/A N/A N/A Värde eget kapital (ggr) Värde per anställd (tkr) N/A Omsättning per anställd (tkr) N/A Lön per anställd (tkr) 9 66 N/A Värdering baserad på

6 Övergripande historik Konkurrentrapport Företagens historik / utveckling år Diagrammen visar företagens utveckling av nettomarginal, avkastning på sysselsatt kapital och soliditet under de senaste åren. Nettomarginal (%) GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag - Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Avkastning sysselsatt kapital (%) GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Soliditet (%) GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB

7 Konkurrentrapport Övergripande historik Företagens historik / utveckling år (forts) Diagrammen visar företagens utveckling av skuldsättningsgrad, kassalikviditet och självfinansieringsgrad under de senaste åren. Skuldsättningsgrad (ggr) GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Kassalikviditet (%) GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Självfinansieringsgrad (%) 6 GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB

8 Ranking Konkurrentrapport Företagens ranking I listan och diagrammet visas företagens nettoomsättning, rörelseresultat, årets resultat, eget kapital, omsättningstillväxt, avkastning på eget kapital, soliditet, obeskattade reserver och utdelning i fall ande ordning baserat på de senaste inlämnade uppgifterna. Nettoomsättning (tkr).. Tidaholms Bostadsaktiebolag (8.9) Hem i Kristinehamn AB (.). Törebodabostäder AB (.). Gullspångsbostäder AB (.77) GFO Fastighets AB (6.89) Rörelseresultat (tkr).. Hem i Kristinehamn AB (.8) Tidaholms Bostadsaktiebolag (.6). GFO Fastighets AB (.87). Gullspångsbostäder AB () Törebodabostäder AB (8) Årets resultat (tkr) GFO Fastighets AB (.) Tidaholms Bostadsaktiebolag (8) Gullspångsbostäder AB () Törebodabostäder AB (-.) Hem i Kristinehamn AB (-.6) 6

9 Konkurrentrapport Ranking Företagens ranking (forts) Eget kapital (tkr) Tidaholms Bostadsaktiebolag (.8) GFO Fastighets AB (.77) Törebodabostäder AB (.) Gullspångsbostäder AB (.6) Hem i Kristinehamn AB (8) Omsättningstillväxt (%) Tidaholms Bostadsaktiebolag () Törebodabostäder AB () Gullspångsbostäder AB () Hem i Kristinehamn AB () GFO Fastighets AB () Avkastning på eget kapital (%) GFO Fastighets AB () Tidaholms Bostadsaktiebolag (6) Gullspångsbostäder AB () Törebodabostäder AB (-6) Hem i Kristinehamn AB (-8) 7

10 Ranking Konkurrentrapport Företagens ranking (forts) Soliditet (%) GFO Fastighets AB (6) Tidaholms Bostadsaktiebolag (8) Gullspångsbostäder AB (6) Törebodabostäder AB (6) Hem i Kristinehamn AB () Obeskattade reserver (tkr) 7 6 GFO Fastighets AB (69) Tidaholms Bostadsaktiebolag () Törebodabostäder AB () Gullspångsbostäder AB () Hem i Kristinehamn AB () Utdelning (tkr) GFO Fastighets AB (8) Tidaholms Bostadsaktiebolag () Törebodabostäder AB () Gullspångsbostäder AB () Hem i Kristinehamn AB () 8

11 Finansiella rapporter Resultaträkning Resultaträkning (tkr) GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Nettoomsättning Arbetskraftskostnad Avskrivningar Andra rörelsekostnader Jämförelsestörande poster operativt Resultatandelar i koncernföretag Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Jämförelsestörande poster finansiellt Övriga finansiella poster Finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatt Årets resultat Hänförligt till: Majoritetens andel av årets resultat Minoritetens andel av årets resultat Resultatandel av bokslutsdispositioner Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner Schablonskatt ) % () () () () () % 6.% 6.% 6.% 6.% ) För att jämförelsen mellan åren ska bli konsekvent används samma skattesats. 9

12 Balansräkning Finansiella rapporter Balansräkning (tkr) GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Operativa tillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar Andelar i koncern- och intresseföretag Summa operativa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Summa operativa omsättningstillgångar Fordringar på koncern- och intresseföretag Övriga externa finansiella tillgångar Likvida medel Summa finansiella tillgångar och likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital, redovisat EK-andel av obeskattade reserver Minoritetsintresse Summa eget kapital () () () () ()

13 Finansiella rapporter Balansräkning Balansräkning (tkr) GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Finansiella skulder Externa finansiella skulder, långfristiga Externa finansiella skulder, kortfristiga Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga Summa finansiella skulder Operativa skulder Långfristiga operativa skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa operativa skulder Summa skulder och eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver Eget kapital andel av obeskattade reserver Förändring av eget kapital Ingående eget kapital Utdelning Årets resultat Aktieägartillskott Koncernbidrag Differens Utgående eget kapital () () () () ()

14 Kassaflödesanalys Finansiella rapporter Kassaflödesanalys (tkr) GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Rörelseresultat Finansnetto Skatt Justeringar Återläggning Avskrivningar Återläggning Resultatandelar i koncernföretag Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Förändring i varulager Förändring i kundfordringar Förändring i övriga omsättningstillgångar Förändring i leverantörsskulder Förändring i övriga operativa skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Förändring i finansiella skulder Nettoutdelning Kassaflöde från finansieringsverksamhet Differens i eget kapital Årets kassaflöde Förändring i likvida medel () () () () ()

15 Finansiella rapporter Nyckeltal Nyckeltal GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Kapitalmått Sysselsatt kapital Operativt kapital Lönsamhet under innevarande år Rörelsemarginal total Rörelsemarginal core Nettomarginal total Kapitalomsättningshastighet sysselsatt kapital Kapitalomsättningshastighet operativt kapital Avkastning på sysselsatt kapital total Avkastning på sysselsatt kapital core Avkastning på operativt kapital total Avkastning på operativt kapital core Avkastning på eget kapital i procent Lönsamhet i genomsnitt de senaste åren Rörelsemarginal Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på operativt kapital Avkastning på eget kapital () () () () () % 9.%.7%.% 8.% 9.% 9.%.7%.% 8.% 6.9%.% -7.8%.% -.9%,8,7,,7,6,6,9,6,8,6.6%.%.7%.7%.%.6%.%.7%.7%.% 77.%.6%.7%.6%.% 77.%.6%.7%.6%.%.6%.% -.9%.% -8.6% 6.% 6.%.9% -.%.%.%.%.8% -.% 6.% 6.%.%.% -.% 6.%.% 6.%.6% -7.% -8.%

16 Nyckeltal Finansiella rapporter Nyckeltal GFO Fastighets AB Tidaholms Bostadsaktiebolag Törebodabostäder AB Gullspångsbostäder AB Hem i Kristinehamn AB Finansiell ställning Soliditet i procent Skuldsättningsgrad räntebärande skulder Eget kapital / Omsättning Likviditet Kassalikviditet Likviditetsberedskap Självfinansieringsgrad Räntetäckningsgrad Värderingsbaserade nyckeltal Fritt kassaflöde Residualavkastning på eget kapital Avkastningskrav eget kapital Övriga nyckeltal Försäljning per anställd Rörelseresultat per anställd Genomsnittlig lön per anställd () () () () () 6.% 7.6% 6.% 6.%.% 6.%.% 7.%.9% 6786.% 6.7% 9.% 6.%.%.%,9,,98,,6,9,,9,,6 88,,8,, -,,,8,8,, %.%.%.%.%

17 Finansiella rapporter Definitioner av nyckeltal Definitioner av nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före finansiella kostnader dividerat med under året genomsnittligt eget kapital. Företagets operativa lönsamhet som ska kunna fördelas på kapitalägarna och staten. Avkastning på sysselsatt kapital (core) Resultat före finansiella kostnader och operativa jämförelsestörande poster dividerat med under året genomsnittligt eget kapital. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat dividerat med under året genomsnittligt operativt kapital. Företagets operativa lönsamhet som ska kunna fördelas på nettokapitalägarna och staten. Avkastning på operativt kapital (core) Rörelseresultat före operativa jämförelsestörande poster dividerat med under året genomsnittligt operativt kapital. Företagets operativa lönsamhet som ska kunna fördelas på nettolångivarna och ägarna. Avkastning på eget kapital Årets resultat dividerat med under året genomsnittligt eget kapital. Måttet visar företagets lönsamhet som tillfaller ägarna. Avkastningsmått genomsnitt Ett vanligt aritmetiskt medelvärde av avkastningsmåttet under de senaste åren. Balanslikviditet Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Företagets betalningsförmåga på kort sikt. Eget kapital / Omsättning Eget kapital dividerat med nettoomsättningen. Företagets förmåga att klara minskningar i omsättningen. Används mest för tjänsteföretag. Fritt kassaflöde Ett operativt kassaflöde efter schablonskatt, kassaflödet fördelas sedan mellan att hantera skulderna och lämna utdelningar/genomföra nyemissioner. Används för att värdera den operativa verksamheten. Försäljning per anställd Nettoomsättning dividerat med antal anställda. Indikerar arbetskraftsintensiteten och intjäningsförmågan. Genomsnittlig lönekostnad per anställd Arbetskraftskostnad dividerad med antal anställda. Indikerar arbetskraftens ersättningsnivå och bör studeras i kombination med övriga mått per anställd. Kapitalomsättningshastighet på sysselsatt kapital Nettoomsättning dividerat med sysselsatt kapital. Mäter hur effektivt företaget använder sitt, i rörelsen investerade kapital. Kapitalomsättningshastighet på operativt kapital Nettoomsättning dividerat med operativt kapital. Hur effektivt företaget använder sitt i rörelsen nettoinvesterade kapital. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder. Företagets betalningsförmåga på kort sikt utan att behöva sälja lager. Nettomarginal Årets resultat dividerat med nettoomsättningen. Hur mycket vinst som tillfaller aktieägarna i bolaget för varje försäljningskrona. Operativt kapital Sysselsatt kapital minus finansiella tillgångar. Residualavkastning värdeskapande resultat Skillnaden mellan avkastning på eget kapital och avkastningskravet på eget kapital. En positiv differens innebär att företaget skapar värde i förhållande till eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader. Företagets förmåga att täcka kostnaderna för den externa finansieringen.

18 Definitioner av nyckeltal Finansiella rapporter Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Hur mycket vinst, att fördela till kapitalägarna, varje försäljningskrona generar. Rörelsemarginal core Rörelseresultat inklusive jämförelsestörande poster på operativt kapital dividerat med nettoomsättningen. Vinst, att fördela till kapitalägarna, som varje försäljningskrona genererar. Rörelseresultat per anställd Rörelseresultat dividerat med antal anställda. Lönsamhetsmått för arbetskraftsintensiva företag. Självfinansieringsgrad Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med gjorda nettoinvesteringar. Företagets förmåga att finansiera sina investeringar med internt genererade kassaflöden. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Företagets blandning av finansieringsformer och dess finansiella risk. Soliditet Eget kapital dividerat med totala tillgångar. Företagets möjlighet att klara framtida förluster. Sysselsatt kapital Totala tillgångar minus operativa skulder (dessa antas vara räntefria). 6

19 Information Om Konkurrentrapporten Om Konkurrentrapporten Syftet med Valuation Konkurrentrapport är att ge användare möjlighet att på ett enkelt sätt jämföra utveckling och värdering på max stycken olika bolag. Företagen som ingår i rapporten är valfria enligt kundens önskemål och kan t ex vara olika företag inom samma bransch. I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för analysen och värderingen av företagen. Förutsättningar Alla underliggande beräkningar i Valuation Konkurrentrapport är baserade på företagens historik och på förväntningar beträffande inflations- och ränteutvecklingen under den kommande sjuårsperioden (den så kallade värderingshorisonten). Vid värderingen av ett företag i Valuation Konkurrentrapport beräknas prognoser för företagets framtida utveckling. Matematisk beräkningsmodell Vid beräkningen av prognoserna tillämpas en matematisk modell som är baserad på en rad antaganden i form av regler och relationer samt på olika parametrar som relaterar till företagets finansiella historik och till motsvarande parametrar för den bransch som företaget tillhör. Den matematiska modellen och de parametrar som ingår i beräkningen är av avgörande betydelse för en rättvisande värdering av ett företag. Den beräkningsmodell som används i Valuation Konkurrentrapport är vetenskapligt erkänd och beprövad efter att ha tillämpats framgångsrikt på olika företag i ett stort antal branscher. Det bör särskilt framhållas att Valuation Konkurrentrapport enbart bygger på analyser av företagets finansiella historik och att inga separata bedömningar av företagets ställning eller förväntade utveckling har gjorts inför värderingen. Det är också viktigt att påpeka att värdet av ett företag är beroende av olika förändringar av verksamheten som eventuellt kommer att ske under värderingshorisonten. Exempelvis kommer en köpare av ett företag som planerar att förändra företaget i betydande utsträckning eller, som kommer att integrera det med sin befintliga verksamhet, med stor sannolikhet att göra en annan värdering än en köpare som värderar företaget utan planer på förändringar av verksamheten. I Valuation Konkurrentrapport förutsätts att verksamheterna fortsätter att utvecklas normalt utan några stora förändringar. Ansvarsbegränsning Valuation Konkurrentrapport har sammanställts från källor som bedömts som tillförlitliga. Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB kan varken garantera källornas tillförlitlighet eller Valuation Konkurrentrapports fullständighet eller riktighet. Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt skada, av vilket slag det vara må, som grundar sig på användande av Valuation Konkurrentrapport.

20 Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB Hammarby Kaj 8 Stockholm

Valuation Värderingsrapport Företagsvärdering

Valuation Värderingsrapport Företagsvärdering Myggenäs Gård AB Org.nr: 556629-7676 Valuation Värderingsrapport Företagsvärdering Företagsvärdering Innehåll Innehåll EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar............... Företagets........ beräknade........

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB

Vallentuna, Värme, VVS AB Vallentuna, Värme, VVS AB Grundinformation Vallentuna, Värme, VVS AB Besöksadress: Bergvägen 7 Postadress: Bergvägen 7, 86 4 VALLENTUNA Organisationsnummer: 5567 929 D&B D-U-N-S nummer: 77-458-745 Telefonnummer:

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). Det operativa resultatet efter

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer