AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, SUNDBYBERG ORG.NR D&B D-U-N-S NR TELNR BOKSLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612"

Transkript

1 Page 1 of 7 Standard :06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, SUNDBYBERG ORG.NR D&B D-U-N-S NR TELNR BOKSLUT AAA Högsta kreditvärdighet Limit ksek DELOMDÖMEN Ålder / Verksamhet Ägare / Ledning Ekonomi Betalningsförmåga RATINGHISTORIK Datum Rating Limit Bokslut AAA 3 % av omsättningen B AAA 5 % av omsättningen AAA 5 % av omsättningen Ej fastställd rating AAA 5 % av omsättningen AAA 5 % av omsättningen AAA 5 % av omsättningen AAA 3 % av omsättningen B AAA 3 % av omsättningen AAA 4 % av omsättningen AAA 2 % av omsättningen AAA 4 % av omsättningen AAA 3 % av omsättningen B AAA 4 % av omsättningen AAA 3 % av omsättningen AAA 3 % av omsättningen AA 2 % av omsättningen AA 2 % av omsättningen Ej fastställd rating AA 2 % av omsättningen AA 1 % av omsättningen B B AA 4 % av omsättningen B AA 4 % av omsättningen AA 4 % av omsättningen Ålder / Verksamhet

2 Page 2 of 7 Företagsform Aktiebolag Ursprungsregistrering Nuv. namn registrerat Föregående namn Bjure AB Säte Solna kommun Registrerat aktiekapital SEK F-skattsedel Reg. arbetsgivare Ja Aktiv i moms Ja Reg. moms Ja Lagerbolag Nej Bolagsordning Verksamhetsbeskrivning SNI-kod 022 / Drivning Ägare / Ledning KONCERNINFORMATION ingen KONCERNTRÄD vid senaste bokslut ej tillgängligt BIFIRMOR / PARALLELLFIRMOR / FILIALER inga registrerade STYRELSEINFORMATION Kungörelsedatum: STYRELSEMEDLEMMAR Namn Personnr. Funktion Tillträtt Skuldman, Per Testperson Ledamot vd Skuldman, Erik Tore Testperson Ledamot Johansen, Lars Suppleant Synman, Eric Revisor STYRELSENS MEDLEMSANTAL Antal ledamöter Antal suppleanter Anmärkning 3 1 Enligt kungörelse Min/max enl. bolagsordning FIRMATECKNARE/STYRELSEKOMMENTARER Firman tecknas förutom av styrelsen av Per Skuldman dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder NYCKELTAL PER FÖRETRÄDARE Antal Antal företrädare Antal per företrädare Konkursengagemang Betalningsanmärkningar STYRELSEÄNDRINGAR inga ändringar registrerade

3 Page 3 of 7 HISTORISK STYRELSEINFORMATION inga poster registrerade Ekonomi NYCKELTAL Branschmedian Omsättning ksek Resultat efter finansnetto ksek Beräknat eget kapital ksek Tillgångar ksek Antal anställda Soliditet % Kassalikviditet % Balanslikviditet % Vinstmarginal % Avk totalt kapital % Avk eget kapital % Skuldränta % Riskbuffert Skuldsättningsgrad ggr/år Räntetäckningsgrad ggr/år Kapitalomsättningshastighet ggr/år AKTIEKAPITAL enligt senaste bokslut SEK TAXERAT FASTIGHETSINNEHAV ej registrerat KONKURSFORDRINGAR belopp i SEK Totalt registrerat saldo: 0 FÖRETAGSINTECKNINGAR Total registrerat belopp: Senast registrerade företagsinteckningar: Datum SEK 3 st Belopp i SEK REVISORSRESERVATION Revisorsreservation / särskilda kommentarer Revisorsreservation (R) / Revisorskommentar (K) Nej Nej Nej Nej Nej BOKSLUT RESULTATRÄKNING belopp i ksek

4 Page 4 of 7 Nettoomsättning Förändring av lager mm Aktiverat arbete Övriga rörelseintäkter Total omsättning Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övr externa kostnader Personalkostnader Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från andelar i koncern-/intresseföretag Ränteintäkt koncernföretag Externa ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Räntekostnader koncernföretag Externa räntekostnader Summa räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Jämförelsestörande finansiella poster Resultat efter finansnetto Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Summa extraordinära poster Resultat före bokslutsdisposition Koncernbidrag Aktieägartillskott Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetsintressen Årets resultat BALANSRÄKNING belopp i ksek Tecknat ej inbetalt kapital Balanserade utgifter FoU Patent, licenser Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) Summa immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Varav mark

5 Page 5 of 7 Maskiner Inventarier Summa maskiner och inventarier Övriga materiella anläggningstillgångar (ej avskrivningsbara) Övriga materiella anläggningstillgångar (avskrivningsbara) Summa materiella anläggningstillgångar Andelar i koncern- och intresseföretag Fordringar på koncern och intresseföretag Lån till delägare och närstående Övriga finansiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varav ej avskrivningsbara anläggningstillgångar Pågående arbete Övrigt varulager Summa varulager Kundfordringar Fordringar hos koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Summa kortfristiga placeringar Summa kassa/bank Övriga omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital Summa bundet eget kapital Balanserat resultat Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna/lämnade aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Minoritetsintressen Summa avsättningar Obligationslån Långfristiga skulder till kreditinstitutioner Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitutioner Leverantörsskulder Skulder till koncern- och intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder

6 Page 6 of 7 Summa eget kapital och skulder NOTER OCH ÖVRIG INFORMATION Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Övriga säkerheter Summa säkerheter Förklaring till kommentar F Säkerhet finns men belopp saknas Y Ytterligare säkerheter finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas Villkorat aktieägartillskott Övriga ansvarsförbindelser Summa ansvarsförbindelser Förklaring till kommentar F Ansvarsförbindelser finns men belopp saknas Y Ytterligare ansvarsförbindelser finns men är ej beloppsangivna N Uppgift saknas Utdelning Antal anställda Löner till styrelse och VD Varav tantiem Löner till övriga Varav resultatlön Sociala kostnader Avtal om avgångsvederlag J J J Beviljad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Betalningsförmåga BETALNINGSANMÄRKNINGAR inga registrerade ANSÖKNINGAR Totalt registrerat antal 2 Totalt registrerat belopp SEK Datum Typ Fordringsägare mm Belopp i SEK Ansökan bet förel återkallad Hi3G Access AB Ansökan bet förel återkallad Hi3G Access AB SKULDSALDO AKTUELLT SKULDSALDO inget registrerat HISTORISKT SKULDSALDO SENASTE 12 MÅNADERNA Inga

7 Page 7 of 7 TIDIGARE FÖRFRÅGNINGAR Totalt registrerat antal 1 Datum Beställare Belopp i SEK Händelser PÅGÅENDE HÄNDELSER inga registrerade HÄNDELSEHISTORIK Datum Kategori Händelse Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Hi3G Access AB, 180 SEK Ansökan Ansökan bet förel återkallad, Hi3G Access AB, SEK