Marknadsvärden. Hur påverkar de företagsvärderingen?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsvärden. Hur påverkar de företagsvärderingen?"

Transkript

1 Marknadsvärden Hur påverkar de företagsvärderingen? Peter Malmqvist Ordförande, värderingskommittén Sveriges Finansanalytikers Förening Ordförande Capital Markets Advisory Committee (IASB) Utredare NASDAQ OMX Stockholmsbörsen Lärare på Handelshögskolan och Stockholms Universitet

2 Värderingen görs olika för: Finansiella företag (banker, försäkring) Icke-finansiella (industri/service, fastighet) Finansiella värdering av eget kapital Icke-finansiella värdering av rörelsen med avdrag för nettoskuld

3 Värdering av icke-finansiella företag Rörelsevärdet baseras på rörelseresultatet (EBIT) + Finansiella tillgångar och skulder beaktas till marknadsvärdet = Värdet på eget kapital

4 Resultaträkning Försäljning - Produktionskostnad - Administration - Marknadsföring = Rörelseresultat + Finansiell intäkt - Finansiell kostnad = Resultat före skatt - Skatt +/- Avvecklad verksamh = Nettoresultat Relaterade poster i balansräkningen (marknadsvärdering) Likvida medel Aktier Pensionstillgångar Banklån Obligationer Pensionsskulder

5 Finansiella tillgångar och skulder Marknadsvärden, som sådana är viktiga, däremot inte förändringen. Värderingsmetoden är viktig. Trovärdigheten i marknadsvärdet ökar: a) Om posten är monetär (fastställd förfallotidpunkt), jämfört med icke-monetär. b) Om posten har ett pris som noteras regelbundet på en marknad.

6 Finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran diskonteras Pensionstillgångar marknadsvärderas Finansiella fordringar inkluderas, där ränteintäkt redovisas separat i resultaträkningen. Aktier i intressebolag marknadsvärderas. Resultateffekten exkluderas. Finansbolag betraktas som intressebolag Tillgångar och skulder i avvecklad verksamhet marknadsvärderas

7 Finansiella skulder Banklån: Bokfört värde = marknadsvärde Obligationer (räntederivat) marknadsvärderas Pensionsskulder marknadsvärderas (IAS19R) Optioner/konvertibler marknadsvärderas. Personaloptioner marknadsvärderas, med avdrag för befintligt bokfört värde. Preferensaktier marknadsvärderas som en skuld. Minoritetsintresse marknadsvärderas som en skuld.

8 Rörelsevärdering (Enterprise value) Rörelseresultat Vägd kapitalkostnad (WACC) (Värderingen kan göras antingen före eller efter skatt) Huvudproblem: Jämförelsestörande poster Marknadsvärden: Enbart rörelsekapitalet

9 Jämförelsestörande poster Huvuddimension: Återkommande ej återkommande På kvartalsbasis är många poster jämförelsestörande a) Kalendereffekter som påsk- och julledighet; b) valutaeffekter (inklusive säkringar); c) prisförändringar; d) större orders. I ett långsiktigt perspektiv dominerar: a) Omstruktureringskostnader, b) nedskrivningar Den enda praktiskt framkomliga vägen för att informera om dessa poster är att kommentera dem i rapporterna. Tabeller i anslutning till resultaträkningen är välkomna.

10 Jämförelsestörande poster Huvuddimension: Återkommande ej återkommenade Omstruktureringskostnader: Inkluderas om de är återkommande. Nedskrivningar: Exkluderas regelmässigt Valutahedge exkluderas regelmässigt Reavinster/reaförluster exkluderas ur rörelseresultatet som ej återkommande Legala tvister inkluderas om de är återkommande, vilket normalt bara brukar gälla USA Försäkringsrelaterade skador/ersättningar exkluderas

11 Jämförelsestörande (+) Gains/losses,+discon.nued+opera.ons+ 35,0# 30,0# 25,0# 20,0# 15,0# 10,0# 5,0# 0,0# 1303# 1203# 1103# 1003# 0903# 0803# 0703# 0603# 0503# 0403# 0303# 0203# 0103# 0003# 9903# 9803# 9703# #IAC#posi4ve#

12 Jämförelsestörande (-) 5 0 Items affecting comparability (excl. gains/losses) SEK Bn, quarterly data

13 Marknadsvärden i resultatet en analytikers ansats Resultaträkning Försäljning - Produktionskostnad = Bruttovinst - Marknadsföring - Administration = Rörelseresultat +/- Resultat intressebolag +/- Finansnetto = Resultat före skatt - Skatt - Minoritetsandelar = Nettoresultat +/- Avvecklad verksamhet = Res efter avvecklade verks Marknadsvärden Rörelseresultatet: - Förändring av marknadsvärden på monetära poster i rörelsekapitalet (fordringar, rörelseskulder) - Exkluderar vinster/förluster och nedskrivningar på icke-monetära tillgångar Financial net: - Värdeförändringar påverkar ej värderingen, eftersom de är relaterade till finansiella tillgångar och skulder

14 Marknadsvärden i resultatet en analytikers syn Övrigt totalresultat (utvidgad specifikation) Värdeförändringar: +/- Säkringsredovisning +/- Fastigheter (investering) +/. Biologiska tillgångar +/- Pensionsjusteringar +/- Omräkningsdifferens = Totalt Specification: - Effekten i rörelsen exkluderas - IAS 40 exkluderas från rörelsen - IAS 41 större omvärderingar exkluderas - Skall vara noll ackumulerat över flera år - Har ingen påverkan Totalsumman får ingen uppmärksamhet

15 Fastighetsbolag Vins%ndex) )(Q2)) 200$ 150$ 100$ 50$ 0$ 0603$ 0703$ 0803$ 0903$ 1003$ 1103$ 1203$ 1303$!50$!100$ $Fas/ghet$(RFS)$ $Fas/ghet$(ex$fas/ghetsvärden)$ $Börsen$(RFS)$

16 Fastighetsbolag Fas$ghetsbolag,(värdeförändringar), 14000$ 12000$ 10000$ 8000$ 6000$ 4000$ 2000$ 0$!2000$!4000$!6000$!8000$ 0603$ 0703$ 0803$ 0903$ 1003$ 1103$ 1203$ 1303$ $Värdeförändringar$ $Räntederivat$

17 Sammanfattning Marknadsvärdens effekt på rörelseresultatet Exkluderas om de inte avser värdeförändringar på monetära tillgångar i rörelseresultatet. Marknadsvärdets effekt på finansiella tillgångar och skulder Effekten i resultaträkningen används inte Posterna i balansräkningen beaktas till senaste kända marknadsvärde Övrigt totalresultat Påverkar inte värderingen, men ger en indikation på om rörelseresultatet skall justeras för främst säkringseffekter och pensionsdifferenser. Avvecklad verksamhet Tillgångar och skulder betraktas som finansiella och marknadsvärderas.

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Bactiguard Holding AB (f.d. lagerbolag - Quietus Advice K & W nr 770 AB) bildades 27 oktober 2010. Bolaget har varit

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER 2008

Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER 2008 Bokslutsrapport för New Wave Group AB (publ) JANUARI DECEMBER Perioden 1 oktober 31 december Omsättningen uppgick till 1 227 mkr, vilket var 8 % lägre än föregående år (1 331). Resultat efter skatt försämrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 19 Februari 2015 21% Ökning i omsättning 399 Mkr EBITDA 10,6% Rörelsemarginal Oktober-December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 873 Mkr (573), en ökning med 52%

Läs mer

Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisnings- och värderingsprinciper Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens finansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2005 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt under

Läs mer

Förändringar i Eget kapital

Förändringar i Eget kapital finansiell information 2011 Förändringar i Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Mkr Aktiekapital Övriga reserver 1 Balanserade vinstmedel Totalt Omräkningsdifferenser Minoritetsintresse

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Mattias Eriksson

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com. Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS

Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com. Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS Håll dig informerad. Besök www.pwcinform.com Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2012 Exempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor,

Läs mer

NOT 1. Transaktioner med närstående Alla transaktioner med närstående sker till marknadspriser.

NOT 1. Transaktioner med närstående Alla transaktioner med närstående sker till marknadspriser. Noter Husqvarna Årsredovisning 2010 NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Grunder för upprättande av redovisningen Koncernens fi nansiella rapporter upprättas med tillämpning av International Financial

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Intrum Justitia AB (publ) Stockholm den 17 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Resultat per aktie förbättrades till 2,36 SEK ( 2,12). Nettoresultatet för året ökade till 200,4 MSEK ( 180,2). Koncernens

Läs mer

Koncernens resultaträkning (TEUR)

Koncernens resultaträkning (TEUR) Räkenskaper Koncernens resultaträkning (TEUR) 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec 1 jan 31 dec Not Intäkter 8, 9 587 046 498 728 389 964 Kostnad sålda varor -47 130-41 255-37 028 Personalkostnader 10-207 295-182

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL...

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... Årsredovisning 2014 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 KONCERNRESULTATRÄKNING... 7 KONCERNBALANSRÄKNING... 9 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL... 11 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN...

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI-31 MARS Viktiga

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer