Retriever Aktiebolag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retriever Aktiebolag"

Transkript

1 VÄRDEUTLÅTANDE Retriever Aktiebolag org. nr: Rapporten skapad: Ett värdeutlåtande från Retriever Sverige AB

2 Om Retriever Sverige Retriever grundades 1999 och har sedan start varit digitala. Från 2008 har vi hjälpt stora finansiella institutioner med insikter om företag och branscher lanserades våra första produkter anpassade till små och medelstora företag, med löftet om att erbjuda dem tillgång till samma professionella beslutsunderlag som de största företagen har. Retriever ägs av TT Nyhetsbyrån och norska nyhetsbyrån NTB. Retriever Sverige AB Birger Jarlsgatan 6B, STOCKHOLM, Sweden Telefon: Mail: Webb: Om värdeutlåtandet Dr Tord Andersson är Retrievers analytiker bakom Värderingsutlåtandet. Han har varit verksam som universitetslektor i redovisning och finansiering, finansanalytiker av noterade och onoterade bolag, samt som mäklare av företag.

3 Innehållsförteckning 1. Företagets hälsokontroll 4 2. Värdeutlåtande 5 3. Sammanfattning Aktievärdet och rörelsevärdet 8 5. Historisk utveckling Avkastningskrav på eget kapital Balansräkningen till marknadsvärde Känslighetsanalys Kassaflödesanalys Historik och grundprognos Nyckeltal, historik och grundprognos 18 Bilaga 1. Nyckeltalsbeskrivning 19 Bilaga 2.1. Förutsättningar för bedömning av värdet 20 Bilaga 2.2. Retrievers ansvar 20

4 1. Företagets hälsokontroll Här är en sammanfattning över företaget baserat på bokslutsinformation. Hälsokontrollen kan ge insikt om företagets styrkor och svagheter, samt vad som kan förbättras för att öka företagets värde. Företaget har jämförts mot liknande företag i samma bransch samt motsvarande omsättningsklass

5 VÄRDEUTLÅTANDE Retriever Aktiebolag org. nr: Beräknat aktievärde SEK Det indikativa värdet baseras på de senaste 7 årens bokslut, varav det senaste är daterat Fakta om bolaget och värdeutlåtandet Bolagets namn: Retriever Aktiebolag Organisationsnummer: Baserad på information från åren:

6 3. Sammanfattning Värdet på aktierna i Retriever Aktiebolag har beräknats till 197,4 mkr baserat på de senaste 7 årens bokslut, varav det senaste är från Bolagets aktievärde består av rörelsevärdet på 124,3 mkr och den finansiella nettokassan på 73,1 mkr. Värdeutlåtandet har utförts med hjälp av en beräkningsmodell baserad på en diskontering av bolagets förväntade kassaflöden med en diskonteringsränta på 18,0%. Prognosen för de framtida kassaflödena har gjorts baserat på bolagets historiska intjäningsförmåga och vissa antaganden om framtida tillväxt och lönsamhet. För en köpare av bolaget kan aktievärdet delas upp i två delar, dels den så kallade synliga substansen, som utgörs av bolagets redan beskattade egna kapital plus 78% av en obeskattad reserv, på totalt 69,5 mkr. Dels övervärdena, även kallat bolagets goodwill, som alltså inte reflekteras i bolagets befintliga redovisning, på 127,9 mkr. Omsättning och resultat Historik Prognos tkr Omsättning EBITDA Rörelseresultat (EBIT) Årets resultat Fritt kassaflöde Omsättningstillväxt 16,0% 11,4% 1,9% 4,2% 4,1% 4,2% EBITDA-marginal 10,9% 12,1% 13,4% 12,1% 12,1% 12,1% EBIT-marginal 9,2% 10,5% 12,0% 10,8% 10,8% 10,8% - 6 -

7 Modellen som använts för värdeutlåtandet tillämpar nedanstående variabler och antaganden: - en omsättningstillväxt för närliggande prognosår baserat på data från Konjunkturinstitutet, därefter en uthållig tillväxt på 2,0%, jämfört med bolagets snittillväxt på 15,3%. - ett medianvärde för de senaste 7 årens EBITDAmarginal på 12,1%. - att bolaget behåller sin historiska kostnadsstruktur och historiska kapitalbindning. - att omsättningstillväxt och kassaflöde utvecklas i takt med den svenska ekonomins tillväxt. - ett marknadsmässigt avkastningskrav på eget kapital på 20,3%. Tillsammans med bolagets finansiella nettokassa på 73,1 mkr uppgår rörelsevärdet ("Enterprise value"), som alltså omfattar både aktievärdet och verksamhetens nettokassa, till 124,3 mkr. Beräkningen av bolagets rörelsevärde (EV) på 124,3 mkr motsvarar en multipel på hela företagets vinst före skatt, finansiella kostnader och av- och nedskrivningar (EBITDA), en så kallad EV/EBITDA-multipel på 3,4x 2016e och 3,3x 2017e. Ett annat sätt att uttrycka värdeutlåtandet är bolagets P/E-tal som anger priset på bolagets aktier (P) i förhållande till vinsten efter skatt (E). Värdeutlåtandet på 197,4 mkr motsvarar då ett P/E-tal på 7,8x 2016e och 7,5x 2017e. Ett förenklat sätt att tolka multiplarna ovan är att EV/EBITDA-multipeln på 3,3x 2017 indikerar att hela rörelsen inklusive skulder kan köpas till ett pris som motsvarar 3,3 rörelseresultat av 2017 års storlek, eller att P/E-multipeln på 7,8x 2016 indikerar att bolagets aktier kan köpas till ett pris motsvarande 7,8 årsvinster av 2016 års storlek. Enklare uttryckt kan man säga att en köpare av bolaget bedöms få tillbaka pengarna på sin investering efter 7,8 år med vinster av 2016 års storlek. Värdeutlåtande 2015 Aktievärde Nettoskuld(+) / kassa(-) Rörelsevärde (Enterprise value) Synlig substans och multiplar Synlig substans Pris/Omsättning 0,7 0,7 0,6 0,6 Rörelsevärde (EV)/EBITDA 3,2 3,4 3,3 3,1 Rörelsevärde (EV)/Anställd 0,8 P/E (Pris/Nettoresultat) 7,3 7,8 7,5 7,2 P/Synlig substans 2,8 6,0 5,8 5,5-7 -

8 4. Aktievärdet och rörelsevärdet I värdeutlåtandet bedöms aktievärdet som rörelsevärdet (så kallat enterprise value eller EV) med avdrag för bolagets finansiella nettoskuld och tillägg för rörelsefrämmande tillgångar, såsom aktier i dottereller intressebolag. Om betydande rörelsefrämmande tillgångar finns, bör de värderas separat för att ge en mer tydlig bild över bolagets aktievärde. Grundprognosen i värdeutlåtandet ger ett beräknat aktievärde på 197,4 mkr utifrån ett rörelsevärde på 124,3 mkr och en finansiell nettokassa på 73,1 mkr. Aktievärdet kan delas upp i två huvudkomponenter, dels den så kallade synliga substansen på 69,5 mkr, och dels på övervärdena på 127,9 mkr, som för en köpare av bolaget benämns som goodwill vid ett förvärv. Den synliga substansen utgörs dels av bolagets redan beskattade egna kapital och dels av 78% av bolagets obeskattade reserver. Vid normala överlåtelser kan den synliga substansen ses som ett golv för aktievärdet. Det egna kapitalet består av det kapital som ägarna satt in i företaget. Detta omfattar startkapital men också kapitaltillskott som satts in i efterhand, samt vinster som återstår efter aktieutdelning eller egna uttag. De obeskattade reserverna utgör medel som inte är beskattade, och har därför en mellanställning i redovisningen mellan skulder och eget kapital. Exempel på obeskattade reserver är periodiseringsfonder och avsättningar till ersättningsfonder. Övervärdena är de värden som enligt värdeutlåtandet finns i bolaget, men som inte reflekteras av bolagets beskattade egna kapital och de obeskattade reserverna. Vid normala överlåtelser kan den synliga substansen, alltså det egna kapitalet plus 78% av bolagets obeskattade reserver, ses som ett golv för aktievärdet, eftersom det i princip utgörs av medel som kan delas ut till aktieägarna ifall verksamheten avvecklas. Synlig substans tkr Obeskattade reserver 0 Uppskjuten skatt (22%) 0 Obeskattade reserver (78%) 0 Eget kapital Synlig substans

9 5. Historisk utveckling Omsättning De senaste 6 åren har den historiska omsättningstillväxten för bolaget i genomsnitt varit 15,3% (streckad linje). Det kan jämföras med branschens genomsnittliga tillväxt på 15,3%. Grundprognosen bygger på att bolaget växer i takt med ekonomins förväntade tillväxt

10 Resultat I värdeutlåtandet läggs fokus på rörelsens kostnadsstruktur och resultat, där modellen utgår ifrån företagets vinst före skatt, finansiella kostnader och av- och nedskrivningar (så kallad EBITDA) och dess relation till omsättningen. De senaste 7 åren har bolagets historiska intjäningsförmåga, mätt som EBITDA-marginal, uppgått till i genomsnitt 12,1%. Det är i nivå med det historiska genomsnittet i branschen på 12,1%. Grundprognosen bygger på att den historiska kostnadsstrukturen återupptas i framtiden, vilket innebär en förväntad genomsnittlig EBITDA-marginal på 12,1%

11 Kapitalbindning De senaste 7 åren har det operativa rörelsekapitalets andel av omsättningen uppgått till i genomsnitt -14,1%, vilket är i nivå med branschens genomsnitt på -14,1%. Samtidigt har anläggningskapitalet (netto) som andel av omsättningen uppgått till i genomsnitt 2,4%, vilket är i nivå med branschens genomsnitt på 2,4%. Med anläggningskapital avses immateriella och materiella tillgångar, exklusive fastigheter, som används i rörelsen med avdrag för avsättningar och uppskjuten skatt i obeskattad reserv. Grundprognosen bygger på att den historiska kapitalbindningen av rörelsekapital och anläggningskapital består även i framtiden. Finansiell nettoskuld/nettokassa De senaste 7 åren har den finansiella nettoskulden uppgått till i genomsnitt -17,8% av omsättningen (+ för nettoskuld / - för nettokassa). Det senaste räkenskapsåret har bolagets finansiella nettoskuld på -73,1 mkr motsvarat -25,4% av omsättningen, vilket är i nivå med branschens genomsnitt på -25,4%

12 6. Avkastningskrav på eget kapital Avkastningskravet är en av de centrala variablerna i värdeutlåtandet. Avkastningskrav Riskfri obligationsränta 0,65% Riskpremie svenska börsen 6,82% Riskpremie noterade småbolag 3,80% Riskpremie onoterat 9,00% Avkastningskrav eget kapital 20,27% Riskfri obligationsränta 0,65% Riskpremie lån 5,00% Avkastningskrav lån 5,65% Diskonteringsränta (WACC) 18,05% Avkastningskravet baseras på den 10-åriga obligationsräntan, riskpremien på börsen plus en beräknad riskpremie för onoterat bolag, baserad på dess rörelsevärde. Sammantaget uppgår avkastningskravet på eget kapital till 20,3%. Bolagets diskonteringsränta, baserad dels på detta avkastningskrav, beräknas till 18,0%

13 7. Balansräkningen till marknadsvärde Att göra ett värdeutlåtande innebär att man marknadsvärderar balansräkningen, där aktieägarnas värde utgörs av skillnaden mellan bolagets tillgångar och bolagets skulder. I den diskonterade kassaflödesmodellen som använts i värdeutlåtandet av bolaget uppstår ett övervärde på 127,9 mkr utöver den synliga substansen, som utgörs av bolagets egna kapital plus eget kapitals andel av den obeskattade reserven på totalt 69,5 mkr. Detta övervärde reflekteras i balansräkningen enligt tabellen. Balansräkning vid ett förvärv Tillgångar tkr Eget kapital och skulder tkr Anläggningstillgångar, netto Rörelsekapital, (exkl. rörelsekassa) Operativ rörelsekassa Bokfört värde på rörelsen Goodwill indikativt rörelsevärde (enterprise value) Obeskattade reserver 0 Uppskjuten skatt 0 EK-andel i obeskattad reserv 0 Eget kapital Synlig substans Goodwill Indikativt aktievärde Finansiella anläggningstillgångar Korta finansiella tillgångar Operativ rörelsekassa Marknadsvärde tillgångar Minoritetsandel Uppskjuten skatt i obeskattad reserv 0 Finansiella skulder 0 Marknadsvärde eget kapital och skulder Balansräkning enligt senaste årsredovisningen Tillgångar tkr Eget kapital och skulder tkr Immateriella tillgångar Avsättningar Materiella tillgångar Anläggningstillgångar Rörelsens långa skulder Varulager 0 Kundfordringar Övriga korta fordringar Övriga omsättningstillgångar 0 Rörelsens omsättningstillgångar (exkl. op kassa) Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Rörelsens korta skulder Räntebärande skulder till kreditinstitut mfl. 0 Finansiella anläggningstillgångar Kassa och bank Övriga korta finansiella tillgångar 0 Bokfört värde, tillgångar Obeskattade reserver 0 Minoritetsintressen Eget kapital Bokfört värde, eget kapital och skulder

14 8. Känslighetsanalys Alla värderingsanalyser avser att utvärdera något som ligger i framtiden och det gör att det alltid finns en viss grad av osäkerhet i analysen, därför är det bra att göra en känslighetsanalys som beskriver vad som händer om någon av de viktigaste antagna parametrarna förändras. Känslighetsanalysen nedan visar hur en förändring med 1, 3, respektive 5 procentenheter av de långsiktigt uthålliga antagandena för tillväxt, EBITDA-marginal respektive avkastningskrav påverkar det beräknade aktievärdet. Även omsättningstillväxten har betydelse för värdeutlåtandet av bolaget. Det bör noteras att ökad omsättningstillväxt inte alltid ökar värdet på bolagets aktier. Det beror på att om lönsamheten i verksamheten, mätt som avkastning på eget kapital understiger avkastningskravet på eget kapital så sjunker aktieägarvärdet när bolaget växer, eftersom verksamheten, förenklat uttryckt, säljer mer men till en lönsamhet som inte lever upp till ägarens krav på avkastning. Känslighetsanalysen visar att aktievärdet ökar mest vid en förändring av EBITDA-marginalen. Aktievärde (tkr) -1%-enhet Grundprognos +1%-enhet Uthållig tillväxt EBITDA-marginal Avkastningskrav Aktievärde (tkr) -3%-enhet Grundprognos +3%-enhet Uthållig tillväxt EBITDA-marginal Avkastningskrav Aktievärde (tkr) -5%-enhet Grundprognos +5%-enhet Uthållig tillväxt EBITDA-marginal Avkastningskrav

15 9. Kassaflödesanalys Historik Prognos tkr Resultat efter skatt Återläggning av- och nedskrivningar Förändring av obeskattad reserv Förändring av avsättningar Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av övriga kortfirstiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Fordr. hos koncern- och intresseföretag Investeringar i kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamhet Kassaflöde före finansiering Beslutad utdelning Övrigt förändring av eget kapital Prognostiserat utdelningsutrymme Förändring i minoritetsintressen samt vinst/förlust i db Förändring av långfristiga skulder Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut Förändring i kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Kassa och bank IB Kassa och bank UB

16 10. Historik och grundprognos 1. Resultaträkning Historik Prognos tkr Omsättning Rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar Redovisat Rörelseresultat (EBIT) Jämförelsestörande poster Underliggande Rörelseresultat (EBIT) Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella poster Resultat efter finansnetto Extraordinärt netto Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Minoritetsintressen Resultat efter skatt Rörelsevärdet ( Enterprise value ) styrs av ett antal väsentliga värdedrivare, där omsättningstillväxt, EBITDA-marginal och skattesats bestämmer kassaflödet före investeringar i rörelsekapital, immateriella och materiella anläggningstillgångar. Värdedrivare Omsättningstillväxt (%) 16,0 11,4 1,9 4,2 4,1 4,2 4,4 EBITDA-marginal (%) 10,9 12,1 13,4 14,3 14,9 15,5 16,2 Skattesats (%) 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0-16 -

17 2. Balansräkning Historik Prognos tkr Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Operativa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga korta fordringar Operativ rörelsekassa Operativa omsättningstillgångar Rörelsens operativa tillgångar Andelar i koncern och intressebolag Rörelsefrämmande tillgångar Fordringar på koncernbolag mm Likvida medel Operativ rörelsekassa Finansiell överskottslikviditet Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Minoritetsintressen samt vinst/förlust i dotterbolag Avsättningar Samtliga långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, korta Leverantörsskulder Skulder till koncern- och intresseföretag, korta Övriga kortfristiga skulder Summa skulder

18 11. Nyckeltal, historik och grundprognos Storlek (tkr) Omsättning EBITDA Rörelseresultat (EBIT) Årets resultat Antal anställda Utveckling Omsättningstillväxt 16,0% 11,4% 1,9% 4,2% 4,1% 4,2% Produktivitet (tkr) Omsättning per anställd Personalkostnad per anställd EBITDA per anställd Avkastning (tkr) Avkastning eget kapital 63,1% 67,5% 50,1% 43,5% 57,2% 60,7% Avkastning operativt kapital -712,9% 3483,5% -289,7% ,8% ,8% Marginal EBITDA-marginal 10.87% 12.14% 13.41% 12,1% 12,1% 12,1% Rörelsemarginal 9.2% 10.5% 12.0% 12,1% 12,1% 12,1% Kapital (tkr) Synlig substans Finansiella skulder Operativ rörelsekassa Andelar i koncern och intressebolag Operativt kapital Varav rörelsekapital Soliditet 32,4% 36,0% 48,7% Kassaflöde (tkr) Operativt kassaflöde efter schablonskatt Avskrivningar Ändring i rörelsekapital Investeringar anläggningstillgångar Fritt kassaflöde Värdering Pris / Omsättning 0,69 0,66 0,63 0,61 EV / EBITDA 3,22 3,42 3,28 3,15 P/E (Pris / nettoresultat) 7,30 7,83 7,51 7,21 P / Synlig substans 2,84 6,02 5,78 5,

19 Bilagor 1. Nyckeltalsbeskrivning Avkastning på eget kapital - årets resultat dividerat med genomsnittligt synlig substans under året. Avkastning på operativt kapital - rörelseresultat som andel av genomsnittligt operativt kapital under året EBIT - rörelseresultat. EBITDA - rörelseresultat före av- och nedskrivningar. EBITDA-marginal - rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av årets omsättning. Finansiell nettoskuld - räntebärande skulder och avsättningar minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel. I detta mått har även fordringar och skulder till koncern- och intressebolag medtagits. Fritt kassaflöde - ett schablonbeskattat EBITA-resultat med återläggning av avskrivningar och belastat med investeringar i rörelsekapital, immateriella och materiella anläggningstillgångar. Investeringar - investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar. Måttet har beräknats som skillnad mellan utgående och ingående balans för immateriella och materiella tillgångar med återläggning av avskrivningar. Omsättningstillväxt - årlig förändring av omsättningen. Operativt kapital - summan av eget kapital, minoritetsintresse och finansiell nettoskuld. Operativ rörelsekassa - den kassa som behövs för att driva verksamheten. Ofta 2 5 % av omsättningen. Pris - bolagets förväntade aktievärde. Rörelsefrämmande tillgångar - tillgångar som normalt sett inte behövs för att driva verksamheten i bolaget. I modellen har andelar i koncern- och intressebolag klassats som rörelsefrämmande. Rörelsekapital - summan av varulager, kundfordringar och övriga korta fordringar minskat med summan av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder. Rörelsevärde - bolagets värde ofinansierat och exklusive eventuella rörelsefrämmande tillgångar. Soliditet - eget kapital inklusive minoritet som andel av balansomslutningen. Synlig substans - summan av eget kapital och eget kapitals andel av obeskattad reserv (fn 78%)

20 2.1 Förutsättningar för bedömning av värdet Värdeutlåtandet förutsätter att verksamheten fortsätter bedrivas i nuvarande omfattning (s.k. going concern ) och att parterna som värderar bolaget inför en transaktion utgörs av rationella köpare och säljare som har tillgång till likvärdig och relevant information i en öppen och oreglerad marknad. Värdeutlåtandets grundprognos för kassaflödet bygger på att företagets historiska kostnadsstruktur och kapitalbindning är representativa för framtiden, samt att bolaget växer i takt med ekonomin. Detta kassaflöde diskonteras sedan till nuvärde med ett marknadsmässigt avkastningskrav. Om bolaget har betydande rörelsefrämmande tillgångar i form av byggnader och mark (fastighet) eller/och andelar i koncern- och intressebolag kan en fördjupad värdering krävas för att fånga värdet av dessa tillgångar. Det redovisade resultatet som används i värdeutlåtandet kan även behöva justeras för s.k. jämförelsestörande poster som inte framgår av redovisningen, såsom reavinster, kundförluster, ägares löneuttag. Detta gäller även balansräkningen. 2.2 Retrievers ansvar Retrievers värdeutlåtande är beroende av tillgänglig information från datakällor vid beräkningstillfället och därmed de antaganden som görs om framtiden baserad på denna information. Retriever kan inte garantera att värdet som presenteras i detta värdeutlåtande överensstämmer med en framtida köpeskilling, då denna fastställs i en förhandlingsprocess mellan säljare och köpare utifrån vid förhandlingstillfället av parterna känd information. Här kan även faktorer såsom synergier, strategiska ambitioner och finansieringsalternativ påverka parterna. I detta sammanhang kan detta värdeutlåtande utgöra ett informationsunderlag inför ett beslut om en försäljning eller förvärv av bolaget. Den information som har använts för värdeutlåtandet har sammanställts av Retriever från datakällor som bedömts som tillförlitliga. Vi kan inte garantera dessa källors tillförlitlighet och därmed informationens fullständighet eller riktighet. Retriever påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada, av vad slag det må vara, som grundar sig på användningen av detta värdeutlåtande

Retriever Aktiebolag

Retriever Aktiebolag VÄRDEUTLÅTANDE Retriever Aktiebolag org. nr: 556638-0738 Objektet värderat: 2017-01 - 03 Ett värdeutlåtande från Retriever Sverige AB Innehållsförteckning 1. Indikativt värdeutlåtande 2 2. Företagets hälsokontroll

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

HYLTE SOPHANTERING AB

HYLTE SOPHANTERING AB UC BASVÄRDERING HYLTE SOPHANTERING AB 557199-0001 per 2015-10-06 senaste bokslut 2014-12-31 En produktion av UC Affärsfakta AB Beräknat aktievärde (baserat på bokslut 2014-12-31) per 2015-10-06 Totalt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Valuation Värderingsrapport Företagsvärdering

Valuation Värderingsrapport Företagsvärdering Myggenäs Gård AB Org.nr: 556629-7676 Valuation Värderingsrapport Företagsvärdering Företagsvärdering Innehåll Innehåll EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar............... Företagets........ beräknade........

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier)

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,01 SEK (0,00 SEK) / 238 milj aktier (196 milj aktier) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 15,9 MSEK (17,4 MSEK), en minskning med ca 1,5 MSEK mot föregående år. Produktförsäljningen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer