HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag"

Transkript

1 HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före skatt 149 Mkr -5% Rörelsemarginal 14,8 % (15,9) Soliditet 48 % 42% Rörelseresultat exkl SCM s kopparverksamhet KONCERNEN 162 Mkr +7% NETTOOMSÄTTNING Första kvartalet 2005 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till Mkr, vilket är en ökning med 17% exkl SCM s kopparverksamhet, som avyttrades första halvåret Valutaeffekter till följd av en starkare krona påverkade omsättningen negativt med 3,5%. Volymerna, exklusive kopparverksamheten, ökade med 2% för motsvarande period. Den svaga ökningen av volymerna kan delvis förklaras av att vissa kunder tidigarelade leveranser 2004 för att minska effekten av ökade pristillägg vid årsskiftet. Efterfrågan har varit fortsatt stark i östra Europa samt i Sydamerika, medan västra Europa har haft en fortsatt svag utveckling. I Asien har utvecklingen jämfört med motsvarande period föregående år varit mer dämpad, delvis beroende på ovan nämnda överlagring. RESULTAT Rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till 162 Mkr (152 Mkr exkl SCM s kopparverksamhet). Resultatet före skatt uppgick till 149 Mkr (144 exkl koppar-verksamheten). De höga råvarukostnaderna, speciellt avseende molybden, har även under första kvartalet påverkat rörelseresultatet negativt. Detta på grund av att de sedan 2004 tillämpade pristilläggen för Järnpulver verkar med cirka ett halvt års fördröjning. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till 54 Mkr (43) och inkluderar bland annat resultat från terminskontrakt. Utfallet från terminskontrakt blev 39 Mkr (46). Obeaktat dessa terminskontrakt har den starkare kronan under 2005 påverkat rörelseresultatet negativt med cirka 15 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 106 Mkr (112) eller 3,10 kr per aktie (3,30). Effektiv skattesats uppgick till 28,9% (28,7). AFFÄRSOMRÅDEN Järnpulver Nettoomsättningen för affärsområdet Järnpulver ökade med 15% till 806 Mkr. Nettoomsättningen har påverkats negativt av valutautvecklingen och positivt av de ökade pristilläggen. Presspulvervolymerna för årets första kvartal uppgick till samma nivå som under fjolåret medan volymerna för hela affärsområdet ökade med cirka 2%. Volymutvecklingen har varit starkast i östra Europa och i Sydamerika. Rörelseresultatet uppgick till 122 Mkr (119). Höglegerade Metallpulver Nettoomsättningen för Höglegerade Metallpulver uppgick till 296 Mkr, en ökning med 22% jämfört med föregående år exklusive den tidigare avyttrade SCM-koppardelen. Volymen under det första kvartalet minskade med 2% jämfört med föregående år. Omsättningsökningen beror främst på priskompensationen för högre materialkostnader. Liksom för Järnpulver påverkade den starkare kronan omsättningen negativt. Rörelseresultatet uppgick till 40 Mkr att jämföras med ett resultat under första kvartalet i fjol om 33 Mkr exklusive SCM s kopparverksamhet. LÖNSAMHET Avkastningen på sysselsatt kapital var 16,1% (14,6) och avkastningen på eget kapital uppgick till 18,7% (18,7). Avkastningen är beräknad på den senaste 12- månadersperioden.

2 2 FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSA- FLÖDE Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 48%, att jämföras med 46% vid utgången av Eget kapital per aktie uppgick till 74 kr, att jämföras med 64 kr vid räkenskapsårets början. Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid perioden utgång till Mkr, en ökning med 93 Mkr sedan årsskiftet. Finansnettot blev -13 Mkr (-9). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -105 Mkr (8). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 52 Mkr (67). Sedan årsskiftet har kronan försvagats, vilket medfört ej likviditetspåverkande valutaeffekter på 106 Mkr (- 90). MEDARBETARE Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 1 586, vilket kan jämföras med vid början av året. MODERBOLAGET Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 594 Mkr (535) varav 263 Mkr till koncernbolag. Resultatet efter finansiella poster blev 100 Mkr (95). Investeringar i materiella anläggningstillgångar gjordes med 31 Mkr (39). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 60 Mkr, jämfört med 18 Mkr vid räkenskapsårets ingång. EFFEKTER AV IFRS-TILLÄMPNING mm I enlighet med Stockholmsbörsens rekommendation (november 2004) lämnades information om de mest väsentliga effekterna av övergången till IFRS redan i bokslutskommunikén för Denna omräkning ökade värdet på de totala tillgångarna med cirka 12 Mkr och eget kapital minskade med 7 Mkr. Resultaträkningen för 2004 har påverkats positivt med 14 Mkr, vilket i huvudsak utgjordes av återläggning av goodwillavskrivningar. Redogörelse lämnas i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2004 över effekterna vid övergång till IFRS. För Höganäs är det reglerna i IAS 39, som behandlar redovisning av finansiella instrument, som har den största inverkan. Genom övergången till IFRS värderas samtliga finansiella instrument till marknadspris kontinuerligt. IAS 39 skall tillämpas fr o m den 1 januari 2005 och är undantagen från kravet på omräkning av jämförelseåret. Denna redovisning ökade det ingående egna kapitalet per med cirka 270 Mkr. Utsläppsrätterna för koldioxid har redovisats som en immateriell tillgång och värderats till anskaffningsvärde baserat på första officiella notering. Periodens utsläpp har redovisats som statliga bidrag baserat på samma värdering. Periodens kostnad ingår i kostnad sålda varor, medan tillhörande intäkt visas bland övriga rörelseintäkter, varför detta ej haft någon påverkan på rörelseresultatet. IFRIC (IASBs akutgrupp) har givit ut ett uttalande om att utsläppsrätterna ska värderas till verkligt värde. Uttalandet är ännu inte godkänt av EU. Det verkliga värdet på den immateriella tillgången är på balansdagen cirka 20 MSEK högre än det bokförda. OPTIONSPROGRAMMET Under 2000 infördes ett optionsprogram med sista inlösendag Under första kvartalet har optioner lösts in mot aktier. Som en följd av detta har det egna kapitalet ökat med 10 Mkr. FRAMTIDSUTSIKTER För 2005 förväntas en fortsatt positiv utveckling av världsekonomin. Efterfrågan på Höganäs produkter bedöms öka. I Nordamerika förväntas en fortsatt positiv marknadsandelsutveckling. Totalt bedöms dessa faktorer resultera i ökade volymer. Eventuellt stigande råvarukostnader påverkar resultatet negativt, medan stabila eller fallande råvarukostnader påverkar resultatet positivt. Den tidigare lämnade prognosen för 2005 kvarstår, nämligen att resultatet före skatt förväntas bli i nivå med eller bättre än Höganäs den 14 april 2005 Claes Lindqvist VD och koncernchef REDOVISNINGSPRINCIPER Denna rapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards IFRS, IAS 34. Kvartalsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. EKONOMISK INFORMATION Höganäs avser att under 2005 publicera följande ekonomiska information: Delårsrapport avseende första halvåret den 14 juli Delårsrapport avseende de första nio månaderna den 17 Bolagsstämma oktober äger rum den 11 maj i Höganäs Höganäs AB (publ), SE Höganäs, Sweden

3 tel fax

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 4 Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader FoU - kostnader Övriga rörelseintäkter * 175 Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 14,8 15,9 15,3 15,6 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsintressen Periodens resultat Periodens av- och nedskrivningar Vinst per aktie, kr 3,10 3,30 12,60 12,80 Medelantal aktier efter återköp ('000) Antal aktier vid periodens utgång efter återköp ('000) * varav reavinst vid försäljning av SCM-kopparverksamheten 23 Mkr KONCERNENS BALANSRÄKNING 31 Mars 31 Mars 31 Dec Mkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritets intressen Räntebärande skulder och avsättningar Icke räntebärande skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Kv 1 Kv 1 Helår Mkr Ingående balans Effekter vid byte till IFRS ingående balans Återlagda goodwillavskrivningar Finansiella instrument Ändrad redovisning pensioner IAS19/RR Inlösen egna aktier Utdelning Skatt bokförd direkt mot eget kapital Periodens omräkningsdifferens Periodens resultat

5 5 OMSÄTTNING PER MARKNAD Europa Amerika Asien Övriga Totalt KONCERNENS KVARTALSDATA Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Mkr Nettoomsättning Kostnader Engångsposter 3* 20* 9 Avskrivningar Rörelseresultat Resutat före skatt Resultat efter skatt Rörelsemarginal, % 14,8 14,8 14,0 17,4 15,9 16,5 11,6 16,0 Rörelsemarginal, % exkl. engångsposter 14,8 14,5 14,0 15,6 15,9 16,5 11,6 15,1 * avser reavinst av försäljning av SCM's kopparverksamhet NYCKELTAL Kv 1 Kv 1 Helår Sysselsatt kapital, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital*, % 16,1 14,6 17,8 D:o exklusive engångsposter*, % 15,5 14,4 17,1 Eget kapital, Mkr Avkastning på eget kapital*, % 18,7 18,7 21,0 D:o exklusive engångsposter*, % 17,7 18,2 19,9 Eget kapital per aktie, kr 74,00 60,70 64,30 Soliditet, % 47,7 41,5 46,3 Finansiell nettoskuld, Mkr Skuldsättningsgrad, ggr 0,56 0,83 0,61 Räntetäckningsgrad, ggr 12,5 18,4 18,5 Antal anställda vid periodens slut * Senaste 12-månader KASSAFLÖDESANALYS Kv 1 Kv 1 Helår Mkr Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Förändring långfristiga lån Inlösen egna aktier Utdelning Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens utgång

6 6 NETTOOMSÄTTNING (MKR) Kv 1 RÖRELSERESULTAT (MKR) Kv 1 RESULTAT PER AKTIE (KR) Kv , , , , , AFFÄRSOMRÅDESDATA Nettoomsättning Rörelseresultat Kv 1 Kv 1 Kv 1 Kv 1 Mkr Järnpulver Höglegerade metallpulver Reavinst vid försäljning av SCM-kopparverksamheten Koncernjustering Totalt koncernen AFFÄRSOMRÅDE - JÄRNPULVER Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % 15,1 17,0 15,5 15,9 Tillgångar, Mkr Skulder, Mkr Nettoinvesteringar, Mkr Avskrivningar, Mkr AFFÄRSOMRÅDE - HÖGLEGERADE METALLPULVER Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat*, Mkr Rörelsemarginal*, % 13,5 13,4 12,5 12,5 Tillgångar, Mkr Skulder, Mkr Nettoinvesteringar, Mkr Avskrivningar, Mkr * exkl. reavinst vid försäljning av SCM-kopparverksamheten

7 7 JÄMFÖRANDE INFORMATION MED AVSEENDE PÅ FÖRSÄLJNINGEN AV SCM-KOPPARVERKSAMHETEN Siffrorna för den avyttrade verksamheten bygger på det interna operativa rapporteringssystemet Höganäskoncernen SCM-kopparverksamhet Höganäskoncernen KONCERNENS RESULTATRÄKNING exkl. SCM-koppar Kv 1 Kv 1 Helår Kv 1 Kv 1 Helår Kv 1 Kv 1 Helår Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader FoU - kostnader Övriga rörelseintäkter * 23* Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 14,8 15,9 15,6 12,8 14,0** 14,8 16,3 15,1 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetsintressen Periodens resultat Periodens av- och nedskrivningar * varav reavinst SCM's kopparverksamhet 23 Mkr ** exkl. reavinst SCM's kopparverksamhet Höganäskoncernen SCM-kopparverksamhet Höganäskoncernen KONCERNENS BALANSRÄKNING exkl. SCM-koppar 31 Mars 31 Mars 31 Dec 31 Mars 31 Mars 31 Dec 31 Mars 31 Mars 31 Dec Mkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritets intressen Räntebärande skulder och avsättningar Icke räntebärande skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder Höganäskoncernen SCM-kopparverksamhet Höganäskoncernen KASSAFLÖDESANALYS exkl. SCM-koppar Kv 1 Kv 1 Helår Kv 1 Kv 1 Helår Kv 1 Kv 1 Helår Mkr Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Investeringsverksamhet Kassaflöde efter investeringar Förändring långfristiga lån Inlösen egna aktier Utdelning Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Kursdifferens i likvida medel 5 4-2

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014 KABE AB (publ.) Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014 > en uppgick till 1 331,1 Mkr (1 264,9). > Resultat efter skatt uppgick till 63,9 Mkr (67,9). > Resultat per aktie var 7:10 (7:54). > Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler

Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014: Fortsatt positiv utveckling för försäljning och marginaler Nettoomsättning för första kvartalet, exklusive intäkter som avser Alfdex:

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 3.869,3 Mkr (3.337,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto minskade till 303,0 Mkr (326,1 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 3.869,3 Mkr (3.337,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto minskade till 303,0 Mkr (326,1 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 3.869,3 Mkr (3.337,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto minskade till 33, Mkr (326,1 Mkr) Resultatet efter skatt minskade till 211,1 Mkr (228,6 Mkr) Vinsten per

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Pressmeddelande den 29 oktober 1999 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 - Fortsatt stark förbättring av resultat och marginal Nio månader Tredje kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 214 Nettoomsättningen uppgick till 1 564 MSEK (1 583). Förändringen beror på 4 procent lägre leveranser vilket väsentligen kompenserats av 3 procent högre priser. Det operativa

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer