DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10) för hela koncernen. Resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (-0,75) för hela koncernen. Rörelseresultatet för affärsområde Timber ökade till 21 Mkr (-7). Rörelseresultatet för affärsområde Wood Products blev -3 Mkr (-2). I mars offentliggjordes att styrelsen beslutat att sälja affärsområdet Wood Products. Från den 1 april 2006 bedrivs den interna råvaruförsörjningen i eget bolag Rörvik Skog AB Fortsatt god resultatutveckling. RÖRVIK TIMBER AB (PUBL) Box 3003, Jönköping Tfn Org nr

2 Koncernens verksamhet Koncernen bedriver träförädling vid nio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i två affärsområden. AO Timber där koncernens 6 sågverk ingår tillsammans med råvaruanskaffning och legotryckimpregnering och AO Wood Products som säljer konsumentanpassade trädgårdsprodukter samt paneler, byggnadslist och limfog. Omsättning och resultat Nettoomsättningen för koncernen som helhet uppgick till 491 Mkr (332) och rörelseresultatet före finansiella poster till 15 Mkr (-12). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11 Mkr (-15). Företagsaffärer I mars 2006 offentliggjordes att styrelsen beslutat att sälja affärsområdet Wood Products med ditillhörande bolagen Jabo Wood Products AB, BJU i Rottne AB och AB Burseryds Listfabrik. Arbetet med försäljningen pågår och avslut förväntas under det andra kvartalet Affärsområde Timber Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 463 Mkr (304). Av den levererade volymen trävaror av egen produktion levererades 54 % (66) efter vidareförädling. Exportandelen av nettoomsättningen uppgick till 58 % (55). Rörelseresultatet blev 21 Mkr (-7). Den genomsnittliga prisnivån på trävaruleveranserna blev cirka 2 % lägre än föregående år. Kostnadsnivån för inköpt timmer under perioden steg med 1 %. Sågproduktionen under perioden steg till 193 tm³ (152). Årstakten i koncernens anläggningar är för närvarande 760 tm³. Marknaden för det sågade virket är stark, främst för fura där en markant prisuppgång har skett. Även granmarknaden har varit stark under kvartalet. På grund av gamla leveranskontrakt som löper ut under det andra kvartalet 2006 kommer det förbättrade försäljningspriset att påverka koncernens resultat positivt först under det tredje kvartalet Avsättningen för biprodukter bedöms fortsatt vara god. Biprodukter i form av exempelvis pellets som alternativ till olja och el har en starkare efterfrågan beroende på höga olje- och elpriser. Inför den kommande säsongen gör vi bedömningen att priserna på bränsleprodukterna kommer höjas. Fr. o. m den 1 april 2006 är koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk bolagiserad under namnet Rörvik Skog AB. Tillsammans med systerbolaget Wijkström Timber AB kommer verksamheten fr o m april 2006 redovisas som ett eget affärsområde (segment). Affärsområdets råvarustrategi innebär att anskaffningen i fortsättningen väsentligt kommer att överskrida behovet vid egna verk. Skälet till detta är att säkerställa att tillräcklig råvara finns i alla konjunkturlägen och att hålla nere råvarukostnaden. Importavtal har tecknats med flera leverantörer. Rörvik Timber beräknar att från och med innevarande år ha kontroll över ett timmerflöde som är större än 3 miljoner m³to. Affärsområde Wood Products Affärsområde Wood Products fokuserar på marknadsföring och logistik avseende konsumentprodukter och konsumentanpassade trävaror till byggmaterialhandeln i Norden. Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 47 Mkr (46). Exportens andel av omsättningen uppgick till 27 % (16). Rörelseresultatet blev -3 Mkr (-2). Den sena våren har, liksom föregående år, inneburit en försening för marknaden för utemiljöprodukter. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 32 Mkr (15), varav 1 Mkr är hänförliga till fastigheter och 31 Mkr till maskiner och inventarier. Anläggningar som finansieras genom finansiell leasing uppgår till 17 Mkr (0). Likviditet Likvida medel och beviljade outnyttjade krediter uppgick till 71 Mkr (34). Aktiedata och nyckeltal (hela koncernen) Resultatet per aktie uppgick till 0,59 kr (-0,75). Eget kapital per aktie uppgick till 18,25 kr (13,47). Soliditeten var 21,9 %(20,6). Delårsrapport Januari-mars 2006 Sidan 2 av 7 Rörvik Timber AB (publ.)

3 Omorganisation Styrelsen beslutade i januari 2006 att bolagisera sågverken innebärande att varje sågverk ska organiseras i egen juridisk person. Nybildade bolag har anskaffats för ändamålet. Bolagiseringen väntas vara klar under år Framtidsutsikter Fortsatt god resultatutveckling och tidigare bedömning om ett förbättrat resultat för år 2006 kvarstår. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR31 Delårsrapportering för koncernen. IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning har applicerats vad gäller den förestående försäljningen av affärsområde Wood Products. I föregående års delårsrapport för perioden januari-mars redovisades effekterna av koncernens säkringsredovisning över resultaträkningen. Denna princip ändrades till delårsrapporten januari-juni 2005 till att effekterna av valutasäkringen redovisas direkt mot eget kapital. I denna rapport har jämförelseårets siffror justerats efter den nya principen som är i överensstämmelse med IAS. Redovisningsprinciperna är i övrigt oförändrade i jämförelse med de tillämpade i 2005 års årsredovisning. Nästa rapportdatum Delårsrapport för perioden januari till juni 2006 kommer att avlämnas torsdagen den 30 augusti Jönköping den 18 maj 2006 Styrelsen Information lämnas av VD Johan Hansen, telefon Delårsrapport Januari-mars 2006 Sidan 3 av 7 Rörvik Timber AB (publ.)

4 Resultaträkningar 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader (Mkr) januari- januari- april- januarimars Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Skatt Nettoresultat för kvarvarande verksamhet Nettoresultat från verksamhet till försäljning Nettoresultat för hela koncernen Verksamhet till försäljning 3 månader - Affärsområde Wood Products januarimars 2006 Nettoomsättning 47 Kostnad för sålda varor -43 Bruttoresultat 4 Försäljningskostnader -4 Administrationskostnader -3 Rörelseresultat -3 Finansiella poster 0 Resultat före skatt -3 Skatt 1 Nettoresultat för kvarvarande verksamhet -2 Omsättning mellan den kvarvarande verksamheten och verksamheten som är till försäljning uppgår till 19 Mkr. I koncernen som helhet har denna omsättning eliminerats men i redovisningen för den kvarvarande verksamheten ovan är denna omsättning hanterad som extern. För redovisning av hela koncernen hänvisas till de kvartalsvisa resultaträkningarna nedan. Aktiedata 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader januari- januari- april- januarimars Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, kr 1) 0,75 Resultat per aktie för koncernen som helhet, kr 0,59-0,75 4,41 3,07 Eget kapital per aktie, kr 18,25 13,47 18,25 17,66 Börskurs på balansdagen, kr 21,80 12,00 21,80 18,80 Totalt uppgår antal aktier till Delårsrapport Januari-mars 2006 Sidan 4 av 7 Rörvik Timber AB (publ.)

5 Balansräkningar (Mkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella Materiella Finansiella Summa Omsättningstillgångar Varulager mm Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa o bank Summa Summa tillgångar i kvarvarande verksamhet Tillgångar för försäljning 1) 157 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Skulder Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Skulder med koppling till tillgångar för försäljning 1) 120 Summa Summa eget kapital och skulder ) Avser affärsområde Wood Products. Förändringar i eget kapital (Mkr) mar 31-mar 31-dec Vid årets början Övergång till IFRS, Finansiella instrument Resultat enligt IFRS Vid årets slut Delårsrapport Januari-mars 2006 Sidan 5 av 7 Rörvik Timber AB (publ.)

6 Kassaflödesanalyser 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader (Mkr) januari- januari- april- januari- Kassaflödesanalyser avser hela koncernen mars Kassaflöde före rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Kassaflöde efter investeringar Finansiering Förändring av likvida medel Redovisning per segment 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader (Mkr) januari- januari- april- januarimars Nettoomsättning Timber Wood Products Gemensamt och koncerneliminering Summa omsättning Rörelseresultat Timber Wood Products Gemensamt och koncerneliminering Summa rörelseresultat Nyckeltal 3 månader 3 månader 12 månader 12 månader Avser hela koncernen om inte annat anges januari- januari- april- januarimars Rörelsemarginal (kvarvarande verksamhet), % 1) 4,1 Rörelsemarginal, % 3,1-3,6 5,0 3,9 Vinstmarginal (kvarvarande verksamhet), % 1) 2,3 Vinstmarginal, % 1,7-3,2 3,0 2,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,8-1,2 12,0 12,4 Avkastning på eget kapital, % 13,2-6,7 27,5 19,1 Nettoskuldsättning, mkr Soliditet, % 21,9 20,6 21,9 24,5 Skuldsättningsgrad, ggr 1,8 2,4 1,8 1,4 1) Exkluderat affärsområdet Wood Products Delårsrapport Januari-mars 2006 Sidan 6 av 7 Rörvik Timber AB (publ.)

7 Kvartalsvisa resultaträkningar (Mkr) jan-mars jan-mars okt-dec okt-dec juli-sept juli-sept april-juni april-juni Hela koncernen Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Skatt Resultat Delårsrapport Januari-mars 2006 Sidan 7 av 7 Rörvik Timber AB (publ.)

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(10) För fri publicering: 2005-04-28 För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Delårsrapport

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2005

Delårsrapport Januari-mars 2005 Delårsrapport Januari-mars 2005 Org.nr 556025-5001 www.billerud.com 2005 I Kvartal 2004 IV Helår 2004 I 2004 Nettoomsättning, MSEK 1 739 1 753 1 820 7 159 Rörelseresultat, MSEK 66 161 255 781 Rörelsemarginal,

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014. Jul-sep 2014 förändr. Okt-dec 2014

ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014. Jul-sep 2014 förändr. Okt-dec 2014 ROTTNEROS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER Kvartalet i siffror Okt-dec Jul-sep förändr Okt-dec 2013 förändr Jan-dec Jan-dec 2013 förändr Omsättning, MSEK 370 404-34 317 53 1 547 1 389 158 Rörelseresultat,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer