Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital var 219 mkr, vilket motsvarar 15,84 kr per aktie. Råvarukostnaderna har ökat mera än intäkterna från sågade trävaror. Ojämn timmertillförsel under hösten har begränsat sågproduktionen. Jabo Träprodukter ökade omsättningen med 21 procent och fördubblade resultatet. Övrig vidareförädling har ökat med 21 procent i volym. Som ett led i ökad vidareförädling förvärvades BJU i Rottne AB. Värmecentral i Boxholm överlåts per 1 april Åtgärdsprogram för effektivisering utarbetas. Frågor med anledning av denna kommuniké besvaras av Helge Sjöberg,VD, telefon eller Delårsrapport för januari mars lämnas den 27 april Delårsrapport för januari juni lämnas den 24 augusti Delårsrapport för januari september lämnas den 28 oktober 1999.Bokslutskommuniké för januari december lämnas i slutet på februari 2. Se även Rörvik Timber AB (publ), Myresjö, Vetlanda Telefon ,Telefax E-post: 1

2 Allmänt Koncernen bedriver träförädlingsverksamhet på nio orter i södra Sverige. Sågproduktionen under 1998 uppgick till 48 tm 3 (473 tm 3 ) sågade trävaror. Vidareförädling av egna och inköpta trävaror uppgick till cirka 24 tm 3 (212 tm 3 ). Produktionen vid koncernens nyförvärv BJU i Rottne AB uppgick till 6 tm 3 limfog. Förändringar i koncernen Vid halvårsskiftet förvärvades BJU i Rottne AB. Bolaget tillverkar limfog för möbeltillverkning och byggnadsinredning. Underkoncernen Myresjö Trä avvecklades i slutet av året. Aktierna i Jobo Trä AB och Myresjö Såg AB överläts till moderbolaget. Boxholms Såg AB fusionerades med Myresjö Trä AB, som därefter namnändrades till Boxholms Såg AB. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Exportandelen var 42 procent (48 procent). För trävaror uppgick exportandelen till 46 procent (57 procent). Intäkterna från leveranser av trävaror från egna förädlingsenheter uppgick till 767 mkr (777 mkr) motsvarande 73 procent (72 procent) av nettoomsättningen. Omsättning och produktion, kvartalsvis mkr tm Rörelseresultatet blev 1,1 mkr (f.å proforma 41,5 mkr). Förhållandena har varierat kraftigt under året. Förbättrade marknadsförutsättningar och lägre råvarukostnader under andra kvartalet gav ett rörelseresultat för kvartalet på 6 mkr, exklusive säsongsvarierande Jabo Träprodukter. Trots successivt höjda priser på granvaror redovisas för fjärde kvartalet ett negativt rörelseresultat på 12 mkr (exklusive Jabo) på grund av höjda råvarupriser och fördyrande avverkningsförhållanden. Särskilt negativ har utvecklingen varit för träkomponenter till containrar där effekterna av den så kallade Asienkrisen blivit kännbara. Redovisat resultat efter full skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma efter schablonskatt 2,9 mkr). Moderbolaget Moderbolagets resultat före skatt och exklusive utdelningar och mottagna koncernbidrag blev -7,5 mkr (-5,5 mkr). Årets resultat (enligt ny definition, det vill säga exklusive koncernbidrag) blev 18,1 mkr (-5,5 mkr). Investeringar och finansiering Investeringarna exklusive företagsförvärv blev 48 mkr (33 mkr). En råsorteringsanläggning med automatisk virkessortering i Myresjö har tagits i drift under hösten. Som en följd av detta resurstillskott drivs sågen i tvåskift sedan årsskiftet. Den nya teknik som härmed introduceras inom Rörvik Timber ger nya möjligheter till stabil sortering av trävaror mot specifika kundkrav. Nettoskuldsättningen har ökat med 45 mkr och uppgår till 247 mkr. Lån mot fast ränta uppgår till 113 mkr, varav 25 mkr löper ut 1999 och 78 mkr har räntebindning till 23. Den genomsnittliga räntenivån är 6,6 procent. 1 5 Nettoomsättning mkr Produktion sågade trävaror tm 3 3 Likvida medel Bolagets disponibla likvida medel inklusive outnyttjade krediter var vid årsskiftet 9 mkr. Säsongsmässigt normalt utflöde av likvida medel och ökade trävarulager minskar likviditeten i början av

3 mkr Resultatutveckling, kvartalsvis Rörelseresultat efter avskrivningar Redovisat resultat Händelser efter årsskiftet Värmecentralen vid Boxholmssågen kommer att överlåtas per 1 april till Motala Energi AB (ingår i Vattenfall). I denna affär ingår också andel av ett fjärrvärmenät i Boxholm. Försäljningssumman uppgår till cirka 15 mkr och avyttringen resulterar i en vinst för koncernen på cirka 5 mkr. Försäljningen är ett led i strategin att frigöra kapital för kärnverksamheten. Under 1996 och 1997 har värmecentraler i Tranemo och Rörvik uppförts av Sydkraft. Respektive driftsenhet säljer biobränsle som erhålls i sågprocessen och köper energi i den omfattning som verksamheten kräver. Gemensamt dataystem för ekonomi- och verksamhetsstyrning har upphandlats. Utsikter för 1999 Den prisuppgång för granvaror som uppnåtts under hösten har stagnerat. Den stärkta svenska valutan är en bakomliggande orsak. Priserna för furuvaror har varit under press de senaste månaderna. En återgång till höstens priser är nu i sikte. Marknaden för komponenter till containrar är för närvarande svag. Förutsättningar för att använda trä i nya transportlösningar finns. En första order har tecknats avseende fingerskarvade komponenter för heltäckta containrar.tidigare leveranser har avsett golvträ till öppna containrar. Konkurrensen om lokal timmerråvara håller priserna på en, i relation till trämarknadspriserna, alltför hög nivå. Rörvik Timber har ett väl fungerande samarbete avseende import av ryskt timmer. Förutsättningar för att anskaffa råvara för oförändrad sågproduktion på 48-5 tm 3 är därmed goda. De investeringar som genomförts vid koncernens enheter de senaste åren möjliggör fortsatt ökning av förädlingsgraden för de trävaror som levereras. Investeringar under 1999 kommer att stödja Jabos fortsatta expansion inom områdena för konsumentanpassade produkter för inneoch utemiljö. Strukturaffärer Kontakter med sikte på förvärv av företag har tagits och pågår fortlöpande. Förutsättningar för gemensam syn på värdering av företagen har hittills saknats. Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 27 april kl 18. på Stadshotellet i Vetlanda. Särskild kallelse kommer att införas i Dagens Nyheter under vecka 12. Årsredovisning kommer att sändas till samtliga aktieägare under vecka 13. Nomineringskommittén inför bolagsstämman består av Johan Sjöberg, sammankallande, Ants Suurkuusk och Tage Johansson. Utdelning Koncernen saknar fria medel. Utdelning kan därför ej lämnas. Myresjö den 25 februari 1999 STYRELSEN Rörvik Timber AB (publ) org.nr

4 Resultaträkningar koncernen, mkr Proforma 6 månader Nettoomsättning Lagerförändring 19 6 Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader: Råvaror Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansnetto Skatt Årets resultat Nyckeltal Proforma 6 månader Sågproduktion, 1 m Exportandel (av nettoomsättningen), % Rörelsemarginal, %,1 3,8,1 Nettomarginal, % -,9 1,9 -,8 Vinst per aktie, kr -,67 1,51 -,29 Avkastning på sysselsatt kapital, %,5 Avkastning på eget kapital, % -4,2 Resultatuppgifter per kvartal, mkr Proforma Proforma Nettoomsättning Rörelseresultat efter avskrivningar Uppgifter för moderbolaget 4 Resultaträkning 1998, mkr Nettoomsättning Övriga externa kostnader -4 Personalkostnader -3 Rörelseresultat -7 Utdelning från dotterbolag 38 Nedskrivning dotterbolagsaktier -16 Finansiellt netto Skatt 3 Årets resultat 18 Balanssammandrag , mkr Tillgångar 448 varav: koncernfordringar 141 Eget kapital 241 Skulder till kreditinstitut 129 Övriga skulder 78 varav: koncernskulder 75 Likvida medel inkl outnyttjade kreditavtal 82

5 Balansräkningar i sammandrag koncernen, mkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar 8 8 Summa Omsättningstillgångar Varulager m.m Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank 8 18 Summa Summa Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver -4 Redovisat resultat -1-4 Summa Avsättningar och skulder Avsättningar 1 1 Latent skatt Räntebärande långfristiga skulder Räntebärande kortfristiga skulder 2 13 Övriga kortfristiga skulder Summa Summa Finansieringsanalys koncernen, mkr 1998 Kassaflöde före rörelsekapitalförändring 29 Rörelsekapitalförändring -12 Summa kassaflöde före investeringar 17 Investeringar Förvärv av koncern och intressebolag -6 Övriga investeringar -48 Försäljning anläggningstillgångar 3 Summa kassaflöde före finansiering -34 Finansiering Ökning långa lån 39 Minskning korta lån -12 Förändring latent skatteskuld -3 Summa förändring likvida medel -1 Likvida medel vid årets slut 8 Avtalad ej utnyttjad checkkredit 82 Disponibla likvida medel 9 Nyckeltal Soliditet, % 32, 33,6 Synligt eget kapital/aktie, kr 15,84 16,51 Nettoskuldsättning, mkr Likvida medel inklusive outnyttjade krediter, mkr 9 13 Sysselsatt kapital, mkr Antal aktier, tusental

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) DORO 1/6 Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 Fjärde kvartalet 2013 Omsättning för koncernen uppgick till 8.250 Tkr och resultatet till 3.649 Tkr. Styrelsen har under det fjärde kvartalet fortsatt

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009

DELÅRSRAPPORT. Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 DELÅRSRAPPORT Tekniska Verken-koncernen januari - augusti 2009 Tekniska Verken-koncernen RÖRELSENS INTÄKTER, +1% TILL 3.402 MNKR (3.379) RÖRELSERESULTATET +4% TILL 454 MNKR (437) LÅGT ELPRIS OCH STIGANDE

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer