DELÅRSRAPPORT Januari juni 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT Januari juni 2006"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2006 Nettoomsättningen ökade till Mkr (945). Rörelseresultatet ökade till 66 Mkr (38). I resultatet ingår en realisationsvinst från försäljningen av verksamheten i Jabo Wood Products. Resultatet efter skatt ökade till 42 Mkr (21). Resultatet per aktie uppgick till 3,01 kr (1,55). Rörelseresultatet för affärsområde Timber ökade till 50 Mkr (37). Rörelseresultatet för affärsområde Wood Products blev 9 Mkr (9). Den 30 juni offentliggjordes försäljningen av inkråmet i Jabo Wood Products AB. Försäljningen innebar en reavinst på 12 mkr Fortsatt god resultatutveckling. RÖRVIK TIMBER AB (PUBL) Box 3003, Jönköping Tfn Org nr

2 Koncernens verksamhet Koncernen bedriver träförädling vid nio produktionsenheter i södra Sverige. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden. AO Timber där koncernens 6 sågverk och två enheter legotryckimpregnering ingår. AO Råvara där koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk och tradingverksamhet bedrivs samt AO Wood Products som i och med försäljningen av verksamheten i Jabo Wood Products kommer att upphöra. De kvarvarande enheterna för byggnadslist och limfog kommer att redovisas i AO Timber. Omsättning och resultat Nettoomsättningen för koncernen som helhet uppgick till Mkr (945) och rörelseresultatet före finansiella poster till 66 Mkr (38) inkluderat en realisationsvinst på 12 Mkr avseende försäljningen av Jabo Wood Products. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 58 Mkr (29) Företagsaffärer I mars 2006 meddelades att styrelsen beslutat att sälja affärsområdet Wood Products. Den 30 juni 2006 offentliggjordes att Rörvik Timber tecknat avtal om att sälja inkråmet utgörande varumärket Jabo Wood Products inklusive produktgruppen trädgårdsartiklar till Stevert AB. Inom affärsområdet ingår också en anläggning för produktion av byggnadslist (Burseryds List) och en för limfog (BJU i Rottne). Dessa anläggningar kommer även i fortsättningen att ägas av Rörvik och redovisas inom AO Timber. Rörvik och Stevert kommer även framöver ha ett samarbete på marknadssidan. Stevert kommer under en treårsperiod att hyra lokaler av Rörvik i Tranemo för lager och utlastning. Transaktionen, som skedde den 30 juni, innebar en realisationsvinst på ca 12 mkr före skatt, som i koncernen redovisas som övriga rörelseintäkter. Affärsområde Timber Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 904 Mkr (821). Av den levererade volymen trävaror av egen produktion levererades 66 % (65) efter vidareförädling. Exportandelen av nettoomsättningen uppgick till 58 % (55). Rörelseresultatet blev 50 Mkr (37). Sågproduktionen under perioden steg till 387 tm³ (341). Årstakten i koncernens anläggningar är för närvarande 750 tm³. Marknaden för sågade trävaror är stark. Branschens prisindex har från juni 2005 till juni 2006 ökat med 12 % på furan och 7 % på granen. Priset på sågad fura har ökat under det andra kvartalet. Prisutvecklingen på gran stiger successivt i och med nya kontrakt tecknas. Äldre leveranskontrakt påverkar fortfarande koncernens resultat. Rörvik kommer under det tredje kvartalet kunna tillgodoräkna sig aktuella prishöjningar fullt ut. Efterfrågan för våra produkter är stark, framförallt på de svenska och danska marknaderna. Även efterfrågan från Tyskland och Nordafrika bedöms vara bra och kommer under kommande perioder att öka ytterligare. Verksamheten inom legotryckimpregnering har inte nått förväntad omsättning och resultat under perioden. Främsta anledningen till detta är försenade leveranser p g a den försenade våren. Avsättningen för biprodukter bedöms fortsatt vara god. Biprodukter i form av exempelvis pellets som alternativ till olja och el har en starkare efterfrågan beroende på höga olje- och elpriser. Inför den kommande säsongen gör vi bedömningen att priserna på bränsleprodukterna kommer att höjas. Affärsområde Råvara Fr. o. m den 1 april 2006 är koncernens råvaruanskaffning till egna sågverk bolagiserad under namnet Rörvik Skog AB. Tillsammans med systerbolaget Wijkström Timber bildar bolaget fr. o m april 2006 affärsområdet Råvara. Affärsområdet har sedan årsskiftet ökat vattenlagren till ca m3fub. Flödet av timmer har varit starkt under kvartalet och även under juli månad var aktiviteten hög. Avvecklingen av vattenlager kommer att ske från och med januari 2007 och pågå som längst till hösten Intresset för nya avverkningar från skogsägarna ökar. Det är troligt att flödet av färskavverkat Sidan 2 av 8

3 timmer blir relativt stort, vilket troligtvis kommer att hålla igen prisökningarna något eftersom de flesta sågverken i södra Sverige har stora vattenlager att såga upp. Affärsområdets råvarustrategi innebär att anskaffningen i fortsättningen väsentligt kommer att överskrida behovet vid egna verk. Skälet till detta är att säkerställa att tillräcklig råvara finns i alla konjunkturlägen och att hålla nere råvarukostnaden. Importavtal har tecknats med flera leverantörer. Rörvik Timber beräknar att från och med innevarande år hantera ett timmerflöde som är större än 3 miljoner m³to. Affärsområde Wood Products Affärsområde Wood Products är fokuserat på marknadsföring och logistik avseende konsumentprodukter och konsumentanpassade trävaror till byggmaterialhandeln i Norden. Under rubriken Företagsaffärer ovan har redogjorts för försäljningen av inkråmet utgörande varumärket Jabo Wood Products inklusive produktgruppen trädgårdsartiklar. Den avyttrade verksamhetens omsättning och resultat redovisas i AO Wood Products t o m den 30 juni Därutöver redovisas ca 12 Mkr före skatt som realisationsvinst. De kvarvarande produktionsenheterna för byggnadslist och limfog, Burseryds List och BJU i Rottne, kommer fr o m kvartal 3 redovisas i AO Timber. Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick till 179 Mkr (175). Rörelseresultatet blev 9 Mkr (9). Den avyttrade verksamhetens nettoomsättning uppgick till 159 Mkr (152) med ett rörelseresultat på 20 Mkr (8) inklusive en reavinst om 12 Mkr. Den svaga försäljningen under det första kvartalet fortsatte under inledningen av kvartal 2. Under maj månad kom dock försäljningen igång rejält och omsättningen blev ca 52 Mkr, vilket också var ett försäljningsrekord för enskild månad. Trots bra försäljning under senare delen av kvartalet har försäljningstappet, under främst mars och april, har man ej uppnått uppställda mål. Att de uppställda målen inte infriats är en direkt konsekvens av en sen vår. Vi kan dock konstatera att vi inte tappat några marknadsandelar då även våra konkurrenter haft motsvarande utveckling Försäljningen ackumulerat översteg föregående år och detta gäller framförallt produktgruppen trädgård vars intäkter ökat med ca 40 %. Detta har också påverkat täckningsgraden positivt. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 42 Mkr, varav 3 Mkr är hänförliga till fastigheter och 39 Mkr till maskiner och inventarier. Av nämnda investeringar finansieras 16 Mkr via finansiell leasing. Likviditet Likvida medel och beviljade outnyttjade krediter uppgick till 137 Mkr (75). Aktiedata och nyckeltal (hela koncernen) Resultatet per aktie uppgick till 3,01 kr (1,55). Eget kapital per aktie uppgick till 20,87 kr (15,77). Soliditeten var 24,3 %(20,5). Omorganisation Styrelsen beslutade i januari 2006 att bolagisera sågverken innebärande att varje sågverk ska organiseras i egen juridisk person. Nybildade bolag har anskaffats för ändamålet. Bolagiseringen väntas vara klar under år Viktiga händelser efter periodens utgång Rörvik Timber har förvärvat den verksamhet som bedrevs i handelsföretaget Niels Ulrich Pedersen APS (NUP). NUP är en av Danmarks ledande företag inom handel av sågade trävaror och tryckimpregnerade produkter. För år 2005 omsatte NUP 138 MDKr. Förvärvet av NUP är en ytterst viktig del i Rörviks strategi att vara en stor och betydande aktör av såväl sågade som tryckimpregnerade trävaror på den danska marknaden. Förvärvet tillträddes den 1 augusti På extra styrelsemöte i maj utsågs Per Rodert till ny verkställande direktör och koncernchef. Per tillträde sin befattning som vd den 31 juli Per Rodert har tidigare arbetat för Smurfit/Munksjö under många år och de sista 6 åren som VD. Avgående vd och tillika huvudägare Johan Hansen återgår till att vara arbetande styrelseordförande i Rörvik Timber. Rolf Ekedahl kvarstår i Rörviks styrelse. Framtidsutsikter Fortsatt god resultatutveckling och tidigare bedömning om ett förbättrat resultat för år 2006 kvarstår. Sidan 3 av 8

4 Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med de tillämpade i 2005 års årsredovisning. Nästa rapportdatum Datum för publicering av nästa delårsrapport, för perioden januari till september 2006, har ändrats från måndagen den 6 november 2006 till onsdagen den 8 november Jönköping den 30 augusti 2006 Per Rodert Verkställande direktör Information lämnas av VD Per Rodert telefon Sidan 4 av 8

5 Delårsrapport januari - juni 2006 Resultaträkningar - hela koncernen / (Mkr) jan-juni jan-juni rullande jan-dec 6 mån 6 mån 12 mån 12 mån Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Skatt Resultat I övriga rörelseintäkter ovan för perioderna jan-juni 2006 samt för rullande 12 månader ingår en realisationsvinst av engångskaraktär på 12 Mkr. Kvartalsvisa resultaträkningar (Mkr) april-juni april-juni jan-mars jan-mars okt-dec okt-dec juli-sept juli-sept Hela koncernen Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Andelar i intresseföretags resultat Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat före skatt Skatt Resultat I övriga rörelseintäkter ovan för perioden april-juni 2006 ingår en realisationsvinst av engångskaraktär på 12 Mkr. Sidan 5 av 8

6 Delårsrapport januari - juni 2006 Resultaträkningar 6 månader 6 månader Kvarvarande verksamhet januari- januari- (Mkr) juni juni Nettoomsättning 976 1) 851 1) Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter 4 1 Andelar i intresseföretags resultat 0 1 Övriga rörelsekostnader -4-2 Rörelseresultat Finansiella poster -7-8 Resultat före skatt Skatt Nettoresultat för kvarvarande verksamhet Avyttrad verksamhet - Jabo Wood Products Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader -7-6 Administrationskostnader -5-5 Realisationsresultat 12 2) 0 Rörelseresultat 20 8 Finansiella poster -1-1 Resultat före skatt 19 7 Skatt -5-2 Nettoresultat för avyttrad verksamhet ) Omsättning mellan den kvarvarande verksamheten och avyttrad verksamhet uppgår till 66 Mkr (58 Mkr). I koncernen som helhet har denna omsättning eliminerats men i redovisningen för den kvarvarande verksamheten ovan är denna omsättning hanterad som extern. 2) Resultatet är av engångskaraktär och avser vinst vid försäljning av verksamheten i Jabo Wood Products AB. Aktiedata 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader januari- januari- juli- januarijuni juni juni december / Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, kr 2,02 1,15 Resultat per aktie för koncernen som helhet, kr 3,01 1,55 4,53 3,07 Eget kapital per aktie, kr 20,87 15,77 20,87 17,66 Börskurs på balansdagen, kr 23,10 12,50 23,10 18,80 Totalt uppgår antal aktier till Sidan 6 av 8

7 Delårsrapport januari - juni 2006 Balansräkningar (Mkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella Materiella Finansiella Summa Omsättningstillgångar Varulager mm Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa o bank Summa Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Skulder Avsättningar Räntebärande skulder Övriga skulder Summa Summa eget kapital och skulder Förändringar i eget kapital (Mkr) jun 30-jun 31-dec Vid årets början Övergång till IFRS, Finansiella instrument Resultat enligt IFRS Vid årets slut Sidan 7 av 8

8 Delårsrapport januari - juni 2006 Kassaflödesanalyser 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader (Mkr) januari- januari- juli- januari- Kassaflödesanalyser avser hela koncernen juni juni juni december / Kassaflöde före rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Kassaflöde efter investeringar Finansiering Förändring av likvida medel Redovisning per segment 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader (Mkr) januari- januari- juli- januarijuni juni juni december / Nettoomsättning Timber Råvara 424 1) 424 Wood Products Gemensamt och koncerneliminering Summa omsättning Rörelseresultat Timber Råvara 0 1) Wood Products Gemensamt och koncerneliminering 7 2) Summa rörelseresultat ) Fr o m denna rapport redovisas råvaruanskaffningen som ett eget segment. Några jämförelsetal har ej kunnat redovisas då råvaruanskaffningen tidigare ingått i Timber-segmentet utan särredovisning 2) Realisationsvinst om 12 mkr ingår i posten. Nyckeltal 6 månader 6 månader 12 månader 12 månader Avser hela koncernen om inte annat anges januari- januari- juli- januarijuni juni juni december / Rörelsemarginal (kvarvarande verksamhet), % 4,7 3,5 Rörelsemarginal, % 1) 5,0 4,0 4,5 3,9 Vinstmarginal (kvarvarande verksamhet), % 2,9 1,9 Vinstmarginal, % 3,9 2,2 3,1 2,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % 17,0 12,6 14,2 12,4 Avkastning på eget kapital, % 30,8 20,0 24,8 19,1 Nettoskuldsättning, mkr Soliditet, % 24,3 20,5 24,3 24,5 Skuldsättningsgrad, ggr 1,5 2,2 1,5 1,4 Börskurs, kr 23,10 12,50 23,10 18,80 1) Realisationsvinst om 12 Mkr ej inkluderad. Sidan 8 av 8

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13

RöRvik TimbeR Årsredovisning 20 13 Rörvik Timber Årsredovisning 20 13 innehåll 2013 i sammandrag verksamheten 2013 Året i sammandrag 02 Affärsidé, mål och strategier 03 Vd har ordet 04 Detta är Rörvik Timber 06 Genomförda emissioner 07

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - juni 2001 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Delårsrapport januari - juni 2001 Delårsrapporten för perioden 1 januari 30 juni 2001 distribueras som en del av detta pressmeddelande. Koncernens omsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010

KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 KABE AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2010 en ökade med 23 % till 1 407,8 Mkr (1 144,7). Resultat efter skatt ökade med 90 % till 99,5 Mkr (52,3). *För jämförbara verksamheter blev ökningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014 KABE AB (publ.) Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014 > en uppgick till 1 331,1 Mkr (1 264,9). > Resultat efter skatt uppgick till 63,9 Mkr (67,9). > Resultat per aktie var 7:10 (7:54). > Rörelseresultatet

Läs mer

RÖRELSERESULTATET UPP 12 %

RÖRELSERESULTATET UPP 12 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012 RÖRELSERESULTATET UPP 12 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 Nettoomsättning 278,8 Mkr (265,7) Resultat efter finansnetto 34,6 Mkr (30,2) Rörelsemarginal

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2014

Delårsrapport Januari mars 2014 Delårsrapport Januari mars 214 Nettoomsättningen uppgick till 1 564 MSEK (1 583). Förändringen beror på 4 procent lägre leveranser vilket väsentligen kompenserats av 3 procent högre priser. Det operativa

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 3.869,3 Mkr (3.337,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto minskade till 303,0 Mkr (326,1 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 3.869,3 Mkr (3.337,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto minskade till 303,0 Mkr (326,1 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 3.869,3 Mkr (3.337,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto minskade till 33, Mkr (326,1 Mkr) Resultatet efter skatt minskade till 211,1 Mkr (228,6 Mkr) Vinsten per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer