AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google."

Transkript

1 Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap 1 och 3 enligt kurssynopsis. Uppdaterad Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp a) IRR b) APR c) Going concern d) APV Se Lärobok och/alt Google. Uppgift 2 (4 poäng) Du har följande uppgifter om företaget Gyllene Framtid Finans AB, Skulder Skr m Beräknad räntesats enligt företagets inkomstberäkning 7% YTM på nya lån 8% Antal utstående stamaktier Pris per aktie Skr50 Värdet på eget kapital enligt balansräkningen Estimerad förväntad avkastning på företagets 15% aktier Avkastning på eget kapital under de senaste 3 12% åren a) Vad blir företagets kapitalkostnad, om vi bortser från skatter? Lösningsförlag: D E rwacc = rd + re = * * 0.15 = 0.375* * 0.15 D + E D E = = b) Avkastningen på aktier är högre än räntan på skulder. Förklara varför/varför inte företaget kan sänka sin kapitalkostnad genom att öka andel lån (fortfarande under antagande om inga skatter) Lösningsförlag: Pga av att avkastningskravet på eget kapital ökar proportionellt mot en ökad andel skulder i företaget. M&M visar att så är fallet, och att WACC förblir oförändraat. c) Om det finns skatter vad blir svaret frågorna a) och b) ovan?

2 D E rwacc = (1 tc ) rd + re = D + E D E = 0.375* (1 t ) * c * (1 t c ) * 0.15 Svaret blir att kostnaden för skulder sjunker, medan kostnaden för eget kapital inte stiger proportionellt mot skuldsättningsgraden. Svaret blir att hitta en optimal kombination av skulder och eget kapital som minimerar kapitalkostnaden och maximerar företagetsvärde. Detta går att utveckla enligt kusen material. Uppgift 3 (2 poäng) Följande data är givna Aktie E(r) σ ρab A 10% 20% 0.5 B 15% 40% 0.5 a) Om du vill ha en avkastning på 12 % vilka blir vikterna i portföljen? Lösningsförlag: Sätt upp portföljen rp = wa10% + (1 wa)15% Lös ut wa = 0.60, vilket ger wb = 0.4 Dvs allokera 60% till aktie A och 40% till Aktie B. b) Vad blir portföljens standardavvikelse? Sätt upp formeln för portföljens varians, och räkna σ 2 p = waσ A + wbσ B + 2wAwBσ Aσ Bρ AB = Visa beräkningen, Standard avvikelse 24,33%

3 Uppgift 4 ( 3 poäng) Finansbolaget Gamma X har givet ut en obligation, med nominellt belopp (face value) 1,000, YTM 7%, inlösen datum (time to maturity) är om exakt 12 år. Kupongräntan (coupon rate) är satt till 6%. a) Vad är priset på obligationen idag? (Visa beräkningarna) Sätt upp formeln för att lösa obligationens pros, sätt in siffrorna, och lös, P 0 = ,56 444,01 920, = + = ( 1.07) 1.07 b) Är obligation över eller under par? Under par eftersom priset är under face value (=par value=nominal value) c) Vad skulle hända med priset på obligationen, och varför, om det visar sig att Gamma X tillgångar snabbt sjunker i värde? (De har kanske investerat i Grekiska statspapper) I denna situation blir Gamma X mera riskfyllt, deras kredbetyg kommer att revideras, och riskpremiet på deras skulder, obligationer, stiger. Detta leder till att priset på obligationen sjunker idag. Detta är så efterom den förväntade återbetalningen sjunker, därför måste priset sjunkas idag för att avkastningskravet skall uppnås. Uppgift 5 (1 poäng) Redogör kort för faktorerna i Fama and French 3-faktor model. Fama och French adderar 2 faktorer till CAPM. De 3 faktoerna blir marknadens avkastning (över risk-fri tillgång), en faktor som indikerar om företaget är ett relativt litet företag (småbolagseffekt) och en faktor som mäter förväntad tillväxt potential, dvs marknadsvärde över bokfört värde. Uppgift 6 (4 poäng) Du har följande information om tre aktier A, B och C.

4 Den förväntade avkastningen på dessa aktier är E(RA) = 10%, E(RB) =14%, och E(RC) = 20%. Den risk-fria räntan är 2 % (men behövs egentligen inte för uppgiften) Företagens Betavärden är βa = 0.7, βb = 1.2, och βc = 1.8. a) Vad blir den förväntade avkastningen på en lika-viktad portfölj med dessa aktier? Vikterna blir 1/3. Alltså blir svaret 14.67% (visa beräkningen) b) Vad blir portföljens Beta värde? Betavärden viktas ihop linjärt på samma sätt som avkastning (Med lika vikt i detta fall) Portföljbeta = 1.23 c) I jämförelse med en marknadsportföljen, skall denna portfölj ses som mer eller mindre rskfylld? Motivera! Mera riskfylld pgaav att Betavärdet > 1.0. Portföljen värden kommer att svänga mer (högre volatilitet, och högre förväntad avkastning) än marknadsportföljen. d) I jämförelse med CAPM är dessa aktier korrekt prissatta? Motivera och använd relevanta grafer och ekvationer. d) Rita en graf med Beta på den horisontella axeln och avkastning på den lodrätta axeln. Om CAPM håller så skall alla Beta värden ligga på en rät linje, dvs lutningen för alla beta måste vara den samma. Man kan se från grafen att så inte blir fallet. Mera formellt: Lutning mellan A och B = ( ) / ( ) = -0.04/-0.5 = 0.8 Lutning mellan A och C = ( ) / ( ) = -0.1/ -1.1 = Lutning mellan B and C = ( ) / ( ) = / -0.6 = 0.10 Pga av deta är de inte korrekt prissatta enligt CAPM. (Alternativt, hitta på en lämplig riskpremie för marknaden, och använd i CAPM).

5 Uppgift 7 (3 poäng) a) Förklara skillnaden mellan residual dividend policy och signaling dividend policy. Residual dividend policy betyder att man delar ut det överskott som blir i varje period, efter att ha gjort lönsamma återinvesteringar. Utdelningarna kommer därför att variera över tiden. Signaling betyder att företagets ledning jämnar ut utdelningarna över tiden och ändrar dem när de långsiktiga fria kassaflödena ändras. Man signalerar till aktieägarna att allt är som förut, det har blivigt varaktigt sämre eller varaktigt bättre. b) Med vilket(vilka) argument används dessa metoder användas/motiveras för att öka företagets värde? Här gäller det att bygga upp ett svar runt EMH och hur marknaden fungerar. Mer och korrekt information bör leda till bättre prissättning. Å andra sidan kan det finnas betydande asymmetrisk information som gör att företagets ledning vetr mer om företagets framtid än marknaden. Det talar för signaling, men det också användas för att dölja dåliga siffror om detta ligger i ledningen intresse. Utveckla! c) Vad menas med home-made dividends? Hur påverkar det återköp av aktier jämfört med vanlig aktieutdelning? Home-made: Aktieägaren kan själv genom att sälja av aktier åstadkomma en avkastning som är bäst för aktieägaren. Utveckla! Dvs. Om företaget inte delar ut vinsten utan återinvesterar den upp står en kapitalvinst i företaget. Denna kapitalvinst blir lika stor som utdelningen. Detta gör att aktiägaren kan på egen hand genom att sälja aktier på egen hand få motsvarande summa kontanter i handen som en aktieutdelning skulle gå. Att så är fallet visas av Modigliai och Miller under antaganden om inga transaktionskostnader, inga skatter och att alla har samma (fullständiga) information. Under M&M:s antaganden får återköp av aktier samma effekt som utdelning. Efter återköp blir det mindre vinst men också färre utestående aktier att dela den framtida vinsten på. Uppgift 8 (7poäng) Ett företag har Beta värde lika med 0.95, och räntan på företagets lån är 5%. Ett av företaget planerat investeringsprojekt ger följande årliga kassaflöden i miljoner SEK, (från år 0)

6 t = t = t = t = t = t = t = t = % tillväxt i all evighet Kassaflöden varierar fram till år 4:a. Från och med år 4: a de konstanta fram till år 11:a. Från År 11: växer flödena med 3% per räknat från år 10. Den riskfria räntan är nu 2 %, och avkastningen på marknadsportföljen är 5%. Företaget planerar att finansiera investeringen med 20% lån och 80% eget kapital a) Skall detta projekt förkastas eller antas? (Gör de relevanta beräkningarna och motivera svaret med ekonomiska argument) Beräkna avkastningskravet, kapitalkostnad enligt WACC, vilket blir 4.9% (Lite perverst eftersom avkastningen på eget kapital blir lite lägre än YTM på skulden ) Sedan: Upp till år 4 räkna per år. Från år 4:a till 10 använd annuitetsformeln. Efter år 10, från år 11 använd växande perpetuity NPV = ( 1.049) (1.03) + = ( = ) = = b) Vad uttrycker diskonteringsräntan (mer än en sak)? Den risk-fria avkastningen + kompensation för icke-diversifierbar risk i detta projekt. b ) Alternativa investeringskalkyler är IRR och Pay-back. Redogör kort för vilka problem dessa kalkyler medför.

7 IRR saknar jämförelse avkastning. Klarar inte kassaflöden som ändrar tecken. Pay-back som inte diskonteras blir fel. Även med dskontering blir det fel pga av godtycklig bryt-tid för projektet. Hela projektets livslängd bör finnas med. d) Redogör kort för hur kostnader som uppkommer i samband med finansiering skulle kunna tänkas påverka valet av finansieringsformer. Skatter Konkurskostndaer Kostnader för att använda olika slags finansiering (transaktionskostnader) Kostnader pga ac assymetrisk information mellan Företagets ledning och aktieägarna.

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen

Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet på ex-dagen Vårterminen 2007 Författare: Handledare: Alexander Lemland Oskar Sinha Hossein Asgharian Sammanfattning Titel: Marknadens effektivitet vid aktieprisfallet

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren

IAS 17 - Leasing. En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen. Författare: Handledare: Stefan Sundgren IAS 17 - Leasing En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen Författare: Frida Andersson Marlene Eriksson Handledare: Stefan Sundgren Student Handelshögskolan

Läs mer

Låneportföljförvaltning:

Låneportföljförvaltning: Låneportföljförvaltning: Bra eller dåliga nyheter för den finansiella stabiliteten? ANTHONY M. SANTOMERO Anthony M. Santomero, Senior Advisor på McKinsey & Company, var tidigare chef för Federal Reserve

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte): Linjära samband Räta linjens ekvation Förmågan att se, analsera och förstå olika samband är egenskaper som är viktiga att ha i vardagslivet men oundvikliga för kommande studier och arbetsliv. Med ett samband

Läs mer

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport

Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Bolån i Sverige - en begränsad marknad Marknadsrapport Maj 21 Titel: Bolån i Sverige - en begränsad marknad, Marknadsrapport, maj 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson,

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33

Affärsänglar...27 Avtalet...27 Du står risken...29 Finansiell medverkan...32 Var hittar du en affärsängel?...33 Innehåll Om boken...7 Affärsplanen...9 Vad är en affärsplan?...9 Affärsplanens innehåll...10 Två affärsplaner...11 Så läser finansiären din affärsplan...12 Affärsplanens framställning...16 Förslag till

Läs mer