Tenta Lösningsförslag fråga 1-8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8"

Transkript

1 Udaterad Tenta Lösningsförslag fråga -8 Notera att det är lösningsförslag. Inga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar å essä-ty frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. Ugift ( oäng) Definiera kortfattat följande begre a) CAPM b) WACC c) IRR d) APV För definitioner se läroboken. För att få oäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet å förkortningen. Ugift ( oäng) Amazon.co.uk erbjuder ett kreditkort med en månatlig ränta satt till 6.9% APR. a) Vad betalar du i ränta er månad å kortet om du utnyttjar krediten? Enligt standard anges räntan er år, även om det är satt er månad. APR står för (Simle) Annual Percentage Rate. Det man betalar er månad blir, 0.69/ = eller.4% b) Vad får du betala i ränta om du utnyttjar krediten under ett helt år? APR = Annual Percentage Rate EPR = Effective Annual Rate APR = 6.9% m= APR m EAR m => EAR = 8.7% Ugift 3 ( oäng)

2 Företaget NEKFEK AB har givet ut en obligation, med nominellt belo (face value),000, yield to maturity är 7%, inlösen datum (time to maturity) är om exakt 0 år. Kuongräntan (couon rate) är satt till 6%. a) Vad är riset å obligationen idag? (Visa och förklara beräkningarna) Notera att enbart beräkningarna visas här P T t C t T t 0 r r FV T b) Om riset å obligationen vid utgivningsdagen sattes at ar vad var då YTM denna dag? 6% Men varför blir det så? Det går att visa genom att sätta 6% som YTM och lösa ut värdet, samt att om YTM = kuongräntan => Priset å obligationen lika med nominellt värde (face value) Bedömningen här är ganska kategoriskt eftersom det är en enkel räkneugift. Mindre räknefel som i del a har inte bestraffats hårt så länge svaret är rimligt, och beräkningarna redovisas tydligt. Ugift 4 (4 oäng) Du har följande information om två aktier A och B, (där E(.) står för förväntade värden) E(r A) = %, E(r B) = 7%, σ A = 0% σ B = 0%, cov(r A, r B) = 50. Den riskfria räntan är r f = 4%, Med dessa två aktier bildas en ortfölj med vikterna w A = 0.80 och w B = 0.0. a) Vad blir den förväntade avkastningen å ortföljen? E(r ) = 0.8x x0.07 = 0. eller % b) Hur hög blir risken å denna ortfölj (i rocent)? % c) Vad blir den förväntade avkastningen och risken å en ortfölj där du blandar 50/50 mellan den riskfyllda ortföljen ovan med den riskfria tillgången? (Hint: en riskfri tillgång kan aldrig vara korrelerad med riskfyllda tillgångar)

3 Bland 50/50 riskfri och risk-ortfölj Förväntad avkastning: E(r ) = 0.5x x = 7.5% Eftersom riskfri = 0 och Cov (r, r f ) = 0, blir risken rf Noter att det blev en halvering av risken, men förväntad avkastning minskade betydligt mindre. Ugift 5 (4 oäng) I slutet av 008 köte en investerare 000 aktier i XYZ för 08 SKr/aktie. Under följande år erhölls 5 kronor i utdelning er aktie. Vid slutet av 009 stod aktiens ris i 0 Skr / aktie. a) Hur hög blev avkastningen i kronor? Kö: 000 x 08 = Värde: 000 x 0 = Utdelning 000 x 5 = Kaitalvinst = = 000:-. Totalavkastning i kronor = 7 000:- b) Vad blev avkastningen mätt i HPR? P P0 Divt HPR % P c) Om man jämför genomsnittlig HPR mellan aktier och statsobligationer över tiden finner man att avkastningen för aktier är högre. -Varför blir det så? Aktier är riskfyllda, risk-averta investerare kräver en högre avkastning för att köa riskfyllda investeringar jft med riskfria tillgångar. => De betalar mindre för dessa riskfyllda tillgångar och förväntar sig därmed högre avkastning ( i roortion mot risken). Utveckla mera, och med egna ord. 3

4 - Vad uttrycker den genomsnittliga skillnaden mellan avkastning i aktier och statsobligationer? Ett riskremium, som komenserar för den risk som följer med aktier jrt med statsobligationer. - Utifrån vad du lärt dig å kursen, hur kan man å enklast möjliga sätt knyta iho avkastningen å individuella aktier med skillnaden i avkastning mellan hela marknaden och avkastningen å statsobligationer? Svar : Marknadens riskremium = Avkastning å hela marknadsortföljen riskfri avkastning - Hur hänger riset å en finansiell tillgång idag iho med den förväntade avkastningen å samma tillgång? Priset är diskonterade nuvärdet av frörväntade kasaflöden. Diskonteringsräntan (=avkastningskravet) styra då avkastningskrav = riskfri avkastning + riskremium som komenserar för risk. Riskremet är större än noll, eller lika med noll ifall avkastningen är riskfri. Här bedömningen att de krävs lite längre utläggningar än att ge kortast möjliga svar för att unå full oäng å hela frågan. Att använda relevanta grafer har belönats. Ugift 6 (5 oäng) Ett företag har Beta värde lika med.0, och räntan å företagets lån är 3%. Ett av företaget lanerat investeringsrojekt ger följande årliga kassaflöden, (från år 0) t=0-00 t= 400 t= 600 t=3 800 Från och med år tre antas kassaflödena öka med.5% er år i all evighet. Den riskfria räntan är nu %, och avkastningen å marknaden är 6.5%. Företaget lanerar att finansiera investeringen med 40% lån och 60% eget kaital. a) Förklara kort den ekonomiska rincien för att anta eller förkasta denna investering? NPV = 0 eller NPV > 0 Redogör för kort men kärnfullt för rincien bakom NPV, och att diskonteringsräntan anger den alternativa användningen av det knaa kaitalet. b) Skall detta rojekt förkastas eller antas? (Gör de relevanta beräkningarna och motivera svaret) 4

5 Använd CAPM för att få avkastningen å eget kaital: r. (6.5 ) 6.95% E WACC blir: r % WACC För år 4:a blir kassaflödet 800 x.05 = 8. Detta kommer att växa i evighet med.5%, av detta får vi nuvärdet genom en growing eretuity för år 3, vilket sedan måste diskonteras till år NPV Alltså skall rojektet antas eftersom avkastningen överstiger den alternativa avkastningen för motsvarande riskfyllda rojekt å marknaden. Man jämför inte denna investering med vad som helst, t.ex. att sätt engarna å banken eller investera i en valfri aktiefond, utan jämförelsen görs med existerande samma-ty-av-risk investering. Notera att det ugiften anges att kassaflödet år 3 är 800, och att tillväxten startar från år 3 det betyder att år 4:a blir 800(+g) som blir kassflödet i formeln för terminal value. c) Enligt Modigliani-Miller så kan inte värdet å denna investering ändras genom att man ändrar relationen skuld/eget kaital. Förklara kortfattat varför det blir så i deras modell (vilka centrala antaganden leder fram till denna slutsats och varför; kortfattat) Företagets värde är A = D +E, A = diskonterade förväntade fria kassaflöden. Enligt M&M:s antaganden fins det inget sätt som D/E kan åverka de fria kassflöden eller diskonteringsräntan (WACC) i M&M:s värld stiger avkastningskravet å eget kaital roortionellt mot låneräntan (=YTM å företagets skulder) när företagets skuldsättning ökar. Detta går enkelt att förklara intuitivt varför det blir så. M&M antar en erfekt marknad. De 4:a kritiska antaganden är ) Inga skatter ) Inga transaktionskostnader 3) Ingen konkursrisk (eller mera kritiskt inga kostnader i samband med konkurs) 4) Alla, aktieägare, långivare, företagsledning, har samma (fullständiga) information. Givet dessa antaganden selar skuldsättningsgraden ingen roll för företagets värde. Det finns inga länkar mellan finansiering och det som definierar företagets värde. (Det utveckla detta svar med exakta formler)

6 Det är givet dessa antaganden som M&M formulerar Pro I och II. Här har bedömningen varit lite hårdare för att få full oäng. Det krävs t.ex. att man refererar till de antaganden som M&M gör. Ugift 7 (4 oäng) Ett företag har en utdelning i år å 0 kronor er aktie. Dessa utdelningar väntas från och med i år öka med % i all evighet. Avkastningen å företagets aktier är korrelerade med avkastningen å marknaden så att kovariansen är 00, samtidigt som avkastningen å marknaden uvisar en varians motsvarande 400. Riskremiet å marknaden är 5% medan den risk fria räntan är %. a) Vad blir riset å aktien idag? Svar Beta = 00/400 = 0.5 r E % 0.0 P b) Om nu någon säger att de läste i Dagens Industri igår att man borde köa denna aktie därför att konjunkturen är å väg u. Förklara, utifrån vad du lärt dig å kursen, varför denna information med största sannolikhet är värdelös och delvis felaktig. Först ett förtydligande, denna fråga handlar inte om Dagens Industri, exemlet är helt fiktivt. DI får genom sitt starka varumärke reresentera aktierekommendationer via media i allmänhet. i) Vi kan utgå från att aktiemarknaden är tillräckligt effektiv (svagt, och semisvagt) för att detta skall vara en gamal nyhet när den når tidningens läsare. Om det fanns något substands i nyheten gällande företagets värdering skulle detta ha varit känt när artikeln skrevs och vid dent idunkten redan varit inbakad i riset. ii) Vi vet från forskning att tidningars aktierekommendation inte genererar några riskjusterade avkastningar, och knaast går åt rätt håll, utom i genomsnitt möjligen vid säljrekommendationer. iii) Sedan kan man eka å att aktiens Beta är 0.5 det är ingen aktie att satsa å om konjunkturen och avkastningen å marknaden är å väg u. Däri ligger det felaktiga, i kombination med i) och ii). Här bedöms första delen ganska snällt, medan för fråga b) referenser till EMH (kurmoment) belönas, samt lite lus för att man insett vad det låga Beta-värdet betyder i sammanhanget. 6

7 Ugift 8 (3 oäng) a) Förklara skillnaden mellan residual dividend olicy och signaling dividend olicy. Residual dividend olicy betyder att man delar ut det överskott som blir i varje eriod, efter att eventuellt ha använt överskott till lönsamma återinvesteringar. Utdelningarna kommer därför att variera över tiden. Men de kommer att återsegla företagets verkliga kassaflöden till aktieägarna, och de kommer i kombination med att förteget ger korrekta kvartalsraorter och har en för övrigt transarent information om investeringar att ge aktieägarna korrekt information att göra värderingar av framtida fria kassaflöden. Signaling betyder att företaget/ledningen jämnar ut utdelningarna över tiden och ändrar utdelningens nivå först när de långsiktiga fria kassaflödena ändras ermanent. Man signalerar till aktieägarna att i) allt är som förut, ii) det har blivit varaktigt sämre eller iii) varaktigt bättre. b) Med vilket(vilka) argument kan dessa metoder användas/motiveras för att öka företagets värde? Här måste man utveckla argumenten och referera till hur aktier rissätts, EMH och hur man ser å aktiemarknadens funktionsätt. Kritik av signaling behövs också nämnas. Skatteroblemet, om det nu är ett roblem, är en annan asekt. c) Vad menas med home-made dividends? Hur åverkar det återkö av aktier jämfört med vanlig aktieutdelning? Förklara rincien bakom att en aktieägare genom att sälja aktier (och casha in kaitalvinster) å egen hand kan skaa kassaflöden som motsvara utdelningar. 7

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011

avancerad mikroekonomisk teori 2006 2011 Nationalekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling INKÖPINGS UNIVERSITET Tentamenssamling med lösningsförslag för ugifter å avancerad mikroekonomisk teori 006 0 Thomas Sonesson Observera

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Amortering eller alternativinvestering

Amortering eller alternativinvestering Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats Vårterminen 2008 Amortering eller alternativinvestering - En studie om hur ett bolån kan

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL?

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, Finansiering EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Författare Paula Axell Carl-Johan Axsäter

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Södertörns högskola Kandidatuppsats Lärare Åke Bertilsson VT 2007 Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Sammanfattning När man säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav,

Läs mer

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar

Under en polerad yta om etiska fonder och smutsiga pengar om etiska fonder och smutsiga pengar Joakim Sandberg, doktorand i praktisk filosofi Under de senaste åren har allt fler organisationer och finansinstitut börjat intressera sig för etiska frågor i samband

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal

Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2009 Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal En studie om världens åtta största

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer