Kurs 311. Finansiell ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs 311. Finansiell ekonomi"

Transkript

1 Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen omfattar 5 frågor som maximalt kan ge 100 poäng. Varje fråga ger normalt 20 poäng, men en fråga kan också ge 15 eller 25 poäng. Frågorna kommer att vara av både problemkaraktär (dvs. som uppgifterna under övningskursen) och essäfrågor. Normalt kommer det att vara 4 beräkningsuppgifter och en essäfråga. För betyget Godkänd krävs minst 50 poäng, för betyget Med beröm godkänd krävs minst 70 poäng samt för betyget Berömlig krävs minst 85 poäng. Tillåtna hjälpmedel: Räknedosa enligt Handelshögskolans bestämmelser, tabell över den standardiserade normalfördelningen (Samma tabell som har används under övningskursen.), tabell 1 och 3 i Brealey & Myers (Tabellerna över nuvärde och summa nuvärde). I texten till en uppgift kommer Black & Scholes formel att ingå. Inga andra formler kommer att ges. Det kommer alltså inte att finnas något separat formelblad. Längst bak i detta häfte finns tabellerna. Till essäfrågorna ges inget svar, utan enbart en hänvisning till litteraturen.

2 SKRIFTLIG TENTAMEN I FINANSIELL EKONOMI (Kurs 311) TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 2002 KL Starta svaret på var och en av uppgifterna högst upp på ett nytt ark! Glöm ej skriva Ditt namn och inskrivningsnummer på varje ark! Samtliga frågor bör besvaras, om möjligt även samtliga delfrågor. Jämnheten i svaren kommer att beaktas vid tentamensbedömningen!. Besvara frågorna kortfattat utan onödiga utvikningar och använd en systematisk gruppering (gärna i punktform) av fakta och synpunkter. Vid bedömningen av Dina svar fästes vikt vid denna systematik! Svaren skall vara motiverade! Gjorda kalkyler skall redovisas! Skriv tydligt och ordentligt! Tillåtna hjälpmedel Räknedosa! OBS! Endast av HHS godkända räknedosor får användas! Skrivark tillhandahålles av HHS (egna skrivark får ej medföras)! LYCKA TILL! 2

3 Uppgift 1 (Max 20 poäng) Antag en aktiemarknad som består av tre aktier med dessa egenskaper: Aktie Förväntad avkastning Standardavvikelse A 12% 20% B 15% 30% C 20% 20% Korrelationen mellan de olika aktierna är ρ AB = 0.2, ρ AC = 0.3 och ρ BC = 0. Marknadsportföljen består till 50 % av aktie A och till 25 % vardera av aktie B och C. Den riskfria räntan är 5 %. a) Beräkna standardavvikelsen för marknadsportföljen och β för aktie A. Ange dessutom hur stor del av marknadens risk som kan hänföras till aktie A. (10 p) a) Anta att man kan låna och låna ut till den riskfria räntan. En placerare vill ha en förväntad avkastning på 23 %. Konstruera en så bra portfölj som möjligt med denna avkastning. Beräkna också denna portföljs standardavvikelse och β. (6 p) c) Anta nu i stället att det finns 1000 aktier på en nationell aktiemarknad, alla med standardavvikelsen 20 % och korrelationen 0.2. Hur stor blir standardavvikelsen för en fullt diversifierad portfölj på denna marknad? Antag att man även diversifierar internationellt. Vad kommer i så fall att hända med standardavvikelsen på den fullt diversifierade internationella portföljen jämfört med den nationella portföljen. Motivera ditt svar! (4 p) 3

4 Uppgift 2 (Max 20 poäng) På den svenska statsobligationsmarknaden finns idag tre obligationer med följande karakteristika: Obligation Nominellt värde Återstående löptid i år Kupong % Effektiv årsränta Yield-to-Maturity OBL % 4,5 % OBL % 4,8 % OBL % 5,2 % Dessutom uppgår den ettåriga riskfria effektiva årsräntan idag till 4,0 %. a) Bestäm avkastningskurvans räntor (avistaräntorna) med ett, två, tre, respektive fyra års löptid. (4 p) b) Bestäm durationen för obligationerna OBL-1, OBL-2 och OBL-3. (4 p) c) Om två år ges en ny obligation ut på marknaden och kommer då att ha följande karakteristika: Obligation Nominellt Löptid i år Kupong % värde OBL % Bestäm terminspriset på obligation OBL-4 med avseende på ett kontrakt att köpa obligation OBL-4 (med betalning om två år) givet dagens marknadsräntor. (7 p) d) Antag att din portfölj består av två st. obligation OBL-1 och en st. obligation OBL-2. Hur kan du skydda ( hedga ) din portfölj mot ränterisk om du säljer en st. obligation OBL-4 på termin och erhåller förskottsbetalning motsvarande nuvärdet av terminspriset samt använder dig av antingen kontanta medel (duration = 0 år) eller kortfristiga skulder (duration = 0,5 år)? (5 p) 4

5 Uppgift 3 (Max 25 poäng) Du har precis läst kurs 311 och bestämmer dig för att se hur teorierna i optionsvärdering stämmer med verkligheten. Du väljer att se på köp- och säljoptioner i Ericsson B vars löptid är 0,4 år och som har lösenpriset 6,00 kr. Börskursen i Ericcson B är 4,00 kr ser du på en börsskärm. För att bestämma volatiliteten gör du en analys av Ericsson aktiens historiska kursrörelse. Den visar att standardavvikelsen på avkastningen på aktien i Ericsson på årsbasis (volatiliteten) har varit 100 %. Du antar att Ericsson aktien kommer att fortsätta att röra sig med samma volatilitet och väljer därför σ =100 % i dina beräkningar. Den riskfria räntan för 0,4 år hittar du som en notering bland statsskuldväxlar med löptiden 0,4 år, och den är omräknad till den årliga riskfria kontinuerligt återinvesterade räntan 4,25 %. Ericsson aktien ger ingen utdelning under perioden. a) Beräkna med Black & Scholes formel värdet på köpoptionen och säljoptionen om de vore europeiska. (6 p) b) Det visar sig att marknadspriset på köpoptionen är 0,70 kr och att priset på säljoptionen är 2,45 kr. Visa hur du idag kan göra riskfritt arbitrage på marknaden genom att sälja en portfölj av värdepapper och köpa en annan. Du kan låna och låna ut till den riskfria räntan samt blanka (sälja aktier man inte äger) samtliga värdepapper utan att behöva erlägga någon ersättning för detta. (6 p) c) Direkt när du upptäcker att det går att tjäna riskfria pengar ringer du din mäklare för att handla enligt din strategi. Mäklaren meddelar dig då att optionerna inte är europeiska som du trodde utan amerikanska. Kan du fortfarande göra riskfritt arbitrage eller fungerar inte längre din strategi? Svaret måste motiveras för att ge poäng! (4 p) d) Beräkna även värdet på säljoptionen (den amerikanska) med en två periodisk binomialmodell. Ledning: väljer man u = e σ h och d=1/u, där h är tiden mellan stegen, motsvarar det en volatilitet på σ.(9 p) Black & Scholes formel för en europeisk köpoption på en aktie som inte ger någon utdelning: c = S N(d 1 ) - EX e -r * T N(d 2 ) ln(s/ex) + (r + σ 2 /2) T d 1 = σ T ln(s/ex) + (r - σ 2 /2) T d 2 = = d 1 - σ T σ T 5

6 Beteckningar: c S = Europeisk köpoption = Dagens aktiepris/aktiekurs EX = Lösenpriset T r σ = Tid till inlösen = Den årliga riskfria kontinuerligt återinvesterade räntan = Volatiliteten Uppgift 4 (Max 20 poäng) a) Företaget Alfa undersöker ett investeringsprojekt. Grundinvesteringen vid år 0 (= nu) är 1000 (penningenheter). Projektet har en livslängd på 3 år. Det ger vid slutet av vart och ett av åren 1, 2 och 3 ett förväntat inbetalningsöverskott från driften efter skatt på 400. Projektet har inte några ytterligare betalningskonsekvenser. Affärsrisken i projektet är den samma som för Alfas redan i förväg existerande aktiviteter. Avkastningskravet r E på Alfas egna kapital är 10 %. Alfas låneränta r D, som är marknadsmässig, är 5 %. De nämnda beloppen och räntorna är nominella (dvs. efter antagen inflation). Låneandelen D/(D+E) i Alfas finansiering är 0,4. (Liksom i Brealey-Myers betyder D marknadsvärdet på företagets skulder, som i denna uppgift approximeras med det bokförda värdet. E betyder marknadsvärdet på företagets egna kapital.) Alfas skattesats är 30 %. Alfa är lönsamt och kan förväntas betala skatt i överskådlig framtid. Skattesatsen bedöms inte heller komma att ändras under de kommande åren. De nu nämnda förutsättningarna gäller för samtliga deluppgifter i denna uppgift. Beräkna Alfas vägda genomsnittliga avkastningskrav (WACC) och använd sedan detta avkastningskrav för att beräkna nuvärdet av det aktuella projektet! Visa Din uträkning av nuvärdet så tydligt som möjligt! (5 p) b) Att använda Alfas WACC för att beräkna nuvärdet av projektet innebär ett visst antagande om hur projektet ska finansieras. Redogör (verbalt) för det antagandet! Med andra ord: Hur förutsätts projektet finansierat, när man beräknar dess nuvärde med användande av Alfas redan i förväg existerande WACC? (Observera, att det redan har förutsatts, att affärsrisken i projektet är den samma som Alfas redan i förväg existerande aktiviteter. Du behöver alltså inte kommentera den aspekten.) Hur stort lån ska i så fall upptas för att klara projektets finansiering, och hur mycket eget kapital måste i så fall satsas i projektet? (4 p) 6

7 c) Antag att det aktuella projektet avskiljs som ett separat miniföretag (som således kommer att avvecklas vid slutet av år 3). Finansieringen av miniföretaget ska ske i enlighet med den finansieringspolicy, som ligger implicit i användandet av Alfas i förväg existerande WACC för att värdera projektet. Ställ upp miniföretagets förväntade (ex ante) balansräkningar i termer av marknadsvärden vid följande tre tillfällen: (1) Vid slutet av år 0 omedelbart efter att miniföretaget har startats (dvs. omedelbart efter det att grundinvesteringen har genomförts). (2) Vid slutet av år 1. (3) Vid slutet av år 2. Du ombedes alltså ställa upp tre förväntade balansräkningar som innehåller ekonomiska värden. En balansräkning ska på aktivsidan omfatta det beräknade värdet på miniföretagets tillgångsmassa (assets), och på skuldsidan de två posterna värde på lån och värde på eget kapital. (Marknadsvärde på lån antas vara lika med bokfört värde.) (7 p) d) Det antages alltjämt, att det aktuella projektet avskiljs som ett miniföretag och med en finansiering som stämmer överens med användandet av Alfas i förväg existerande WACC för att värdera projektet. Hur stor förväntad ränteutbetalning och amortering sker det vid slutet av vart och ett av åren 1, 2 och 3 till miniföretagets långivare? Hur stor blir den förväntade utbetalningen av eget kapital (utdelningar) till ägarna av miniföretagets aktier vid slutet av vart och ett av åren 1, 2 och 3? Är dessa förväntade utbetalningar till långivare och aktieägare konsistenta med värdet på lånet och värdet på det egna kapitalet enligt den ekonomiska balansräkningen vid slutet av år 0? (Den ekonomiska balansräkningen vid slutet av år 0 är den första av de tre balansräkningar, som Du skulle ställa upp i deluppgift c).) Om svaret är Ja, visa då detta genom tydliga beräkningar! Om svaret är Nej, förklara varför! (4 p) Uppgift 5 (Max 15 poäng) a) Vilka uppgifter fyller den finansiella sektorn enligt Nils Lundgren i samhället? Den finansiella sektorn har fått kritik på grund av sitt sätt att fungera. Vilka sk. dysfunktioner har den finansiella sektorn och vilka problem orsakar dessa dysfunktioner? (6 p) b) I kursen har behandlats några modeller/teorier/hypoteser om vilken betydelse företagets utdelningspolitik har för företagets värde. Redogör för dessa! (9 p) 7

8 SKRIFTLIG TENTAMEN I FINANSIELL EKONOMI (Kurs 311) TORSDAGEN DEN 9 JANUARI 2003 KL Starta svaret på var och en av uppgifterna högst upp på ett nytt ark! Glöm ej skriva Ditt namn och inskrivningsnummer på varje ark! Samtliga frågor bör besvaras, om möjligt även samtliga delfrågor. Jämnheten i svaren kommer att beaktas vid tentamensbedömningen!. Besvara frågorna kortfattat utan onödiga utvikningar och använd en systematisk gruppering (gärna i punktform) av fakta och synpunkter. Vid bedömningen av Dina svar fästes vikt vid denna systematik! Svaren skall vara motiverade! Gjorda kalkyler skall redovisas! Skriv tydligt och ordentligt! Tillåtna hjälpmedel Räknedosa! OBS! Endast av HHS godkända räknedosor får användas! Skrivark tillhandahålles av HHS (egna skrivark får ej medföras)! LYCKA TILL! 8

9 Uppgift 1 (Max 20 poäng) På marknaden gäller att den riskfria räntan är 5 % och marknadens riskpremium är 6 %. Anta i uppgiften att CAPM gäller och att Du kan bortse från skatt. Företag A:s tillgångar består av maskiner och byggnader på 1100 MKr samt likvida medel på 100 Mkr, och företag A har en skuldsättningsgrad (skulder/eget kapital) på 2. Skulderna löper till en ränta på 7 %. Aktiebeta är 1,2 och betavärdet för de likvida medlen är noll. Företag A funderar på att investera i ett av de mindre företagen B eller C, och ber Dig om råd hur de ska göra. Man räknar med att företag B kommer att generera 10 MKr om året i 25 år, varefter den verksamheten avslutas med restvärdet noll. Prislappen på B är 85 MKr. Företag C kommer också det att generera 10 MKr om året, men kommer att göra så i all oändlighet. Priset på C är 100 MKr. Inget av företagen har några skulder och båda har ett tillgångsbeta på 0,5. a) Rekommenderar Du A att investera i något av de mindre företagen och i så fall vilket? Motivera Ditt svar. Beräkna också aktiebeta för företag B och C. (4p) b) A lyckas förhandla ner priset på företag C till 90 MKr och förvärvar då detta företag. Betalningen sker med A:s likvida medel. Beräkna det sammanslagna företagets tillgångsbeta och aktiebeta efter förvärvet, samt avkastningskravet på det sammanslagna företagets tillgångar och dess egna kapital. Anta att lånevillkoren inte ändras i och med affären. Redovisa gjorda antaganden. (12p) c) Anta att man kan gå kort (sälja aktier man inte äger) i vilken aktie man vill. Visa hur det är möjligt att konstruera en aktieportfölj bestående av marknadsportföljen och företag B:s aktie som har samma betavärde som företag A:s aktie före förvärvet. Vilken avkastning kommer portföljen att ha? (4p) Uppgift 2 (Max 20 poäng) Det finns på en marknad idag tre obligationer: Obligation Nominellt Återstående Kupong % Pris värde löptid i år OBL % 95,5 OBL % 99,5 OBL % 96,9 a) Bestäm yield-to-maturity (effektiva årsräntan) för obligationerna OBL-1 och OBL-2 (en decimals noggrannhet). (4p) 9

10 b) Bestäm durationen för obligationerna OBL-1 och OBL-2. (4p) c) Antag att en investerare tror att terminsstrukturen (avistaräntorna) ser likadan ut om två år som idag. Hur värderar han då obligation OBL-3 utifrån detta antagande (Vad är priset om två år sett från dagens perspektiv med det givna antagandet)? (6p) d) En investerare äger en portfölj bestående av två st. OBL-1 och en st. OBL-2. Beräkna prisförändringen av portföljen med hjälp av den approximativa linjära durationsformeln vid förändring av yield-to-maturity med en procentenhet uppåt (ränteökning med en procent för alla löptider). Portföljens yield-to-maturity före ränteökningen är 5,0 %. Beräkna sedan den verkliga prisförändringen. (6p) Uppgift 3 (Max 20 poäng) Du har fått i uppgift att se på teoretiska värden av europeiska köp- och säljoptioner i SEB vars löptid är 0,6 år och som har lösenpriset 60 kr. Börskursen på SEB-aktien är 50 kr, vilket du ser på en börsskärm. För att bestämma volatiliteten (standardavvikelsen för avkastningen på årsbasis) gör Du en analys av SEB-aktiens historiska avkastning. Denna beräkning visar att volatiliteten är 50 %. Du väljer därför σ = 50 % i Dina beräkningar. Den riskfria räntan för 0,6 år hittar du som en notering bland statsskuldväxlar med löptiden 0,6 år. Priset på dessa är 97,63 % (100 kr om 0,6 år kostar 97,63 kr). Marknadens riskpremium uttryckt som enkel årsränta är 5 % och β för SEB-aktien mot marknaden är 1,5. SEB-aktien ger ingen utdelning under perioden. e) Beräkna med Black & Scholes formel värdet på köpoptionen och säljoptionen. (6p) a) Beräkna även värdet på både köp och säljoption med en två periodisk binomialmodell. Ledning: väljer man upphoppsfaktorn u=e σ h och nedhoppsfaktorn d=1/u, där h är tiden mellan hoppen, motsvarar det en volatilitet på σ.(6p) g) Givet samma tvåperiods binomialmodell som i b, dvs. att aktien under en period endast kan gå upp med u med sannolikheten p eller ned med d med sannolikheten (1-p). Antag att CAPM gäller. Vad medför det för verkliga sannolikheter för att aktien går upp med u respektive ned med d? Om dessa är de verkliga sannolikheterna, vad får man då för förväntad avkastning på säljoptionen respektive köpoptionen över löptiden 0,6 år om marknaden prissätter dem enligt Ditt svar i b? (Om Du inte har löst b kan Du använda Ditt svar i a.) Kan det vara förenligt med CAPM att en option kan ha en förväntad avkastning i den verkliga världen som är lägre än den riskfria räntan eller t.o.m. en negativ förväntad avkastning? Om svaret är nej- varför? Om svaret är ja- varför vill någon i så fall äga optionen? (8p) 10

11 Black & Scholes formel för en europeisk köpoption på en aktie som inte ger någon utdelning: c = S N(d 1 ) - EX e -r * T N(d 2 ) ln(s/ex) + (r + σ 2 /2) T d 1 = σ T ln(s/ex) + (r - σ 2 /2) T d 2 = = d 1 - σ T σ T Beteckningar: c = Europeisk köpoption S = Dagens aktiepris/aktiekurs EX = Lösenpriset T = Tid till inlösen r = Den årliga riskfria kontinuerligt återinvesterade räntan σ = Volatiliteten Uppgift 4 (Max 20 poäng) a) Företaget Beta undersöker ett investeringsprojekt. Grundinvesteringen vid år 0 (= nu) är 1000 (penningenheter). Projektet har en livslängd på 3 år. Det ger vid slutet av vart och ett av åren 1, 2 och 3 ett inbetalningsöverskott från driften efter skatt på 420. Varje sådant inbetalningsöverskott är efter avdrag för skatter som har att göra med driften. (Du ska alltså inte räkna om 420 till ett belopp efter skatt. Du ska även förutsätta, att skatteeffekten av avdragsgilla avskrivningar redan finns inlagd i beloppen 420.) Affärsrisken i projektet är den samma som för Betas redan i förväg existerande aktiviteter. Avkastningskravet r E på företagets egna kapital är 10 %. Företagets låneränta r D, som är marknadsmässig, är 5 %. De nämnda beloppen och räntorna är nominella (dvs. efter antagen inflation). Låneandelen D/(D+E) i företagets finansiering är 0,4. (Liksom i Brealey-Myers betyder D marknadsvärdet på företagets skulder, som i denna uppgift approximeras med det bokförda värdet. E betyder marknadsvärdet på företagets egna kapital.) Företagets skattesats är 50 %. Företaget är lönsamt och kan förväntas betala skatt i överskådlig framtid. Skattesatsen bedöms inte heller komma att ändras under de kommande åren. Beräkna Betas vägda genomsnittliga avkastningskrav (WACC) och använd sedan detta avkastningskrav för att beräkna nuvärdet av det aktuella projektet enligt WACCmetoden! Visa Din uträkning av nuvärdet så tydligt som möjligt! (5 p) 11

12 b) Beta tänker även beräkna nuvärdet av projektet med APV-metoden (Adjusted Present Value). För en sådan beräkning måste man bl. a. känna till företagets avkastningskrav vid enbart egenkapitalfinansiering, som av Brealey och Myers kallas för opportunity cost of capital och betecknas med r. Beta har bestämt sig för att r ska vara lika med 8 %. Är denna opportunity cost of capital r på 8 % konsistent med de förutsättningar som nämndes i deluppgift a? Om svaret är ja, visa då (så tydligt som möjligt) på vilket sätt r = 8 % är konsistent med förutsättningarna i deluppgift a! Om svaret är nej, förklara då (så tydligt som möjligt) på vilket sätt r = 8 % är inkonsistent med förutsättningarna i deluppgift a! (5 p) c) I denna deluppgift ombedes Du ställa upp en investeringskalkyl för det aktuella projektet med användande av APV-metoden. Beta har bestämt sig för att opportunity cost of capital r ska vara lika med 8 %, och Du ska alltså följa den förutsättningen (även om Du i Ditt svar på deluppgift b har kommit fram till att r = 8 % inte är konsistent med förutsättningarna i deluppgift a). Det upplyses i detta sammanhang, att projektet ska finansieras med ett lån på 400 till räntan r D = 5 %. Lånet ska amorteras med 200 vid slutet av år 1, 80 vid slutet av år 2 och 120 vid slutet av år 3. Hur stort blir nuvärdet av projektet enligt APV-metoden, under dessa förutsättningar? Precisera tydligt eventuella ytterligare förutsättningar, som Du vill införa! (5 p) d) Du har nu gjort två beräkningar av nuvärdet av det aktuella projektet, en med användande av WACC-metoden, och en med användande av APV-metoden. Ger de två beräkningarna samma resultat? Om svaret är ja, förklara då (så tydligt som möjligt) varför de ger samma resultat! Om svaret är nej, förklara då (så tydligt som möjligt) varför de inte ger samma resultat! (5 p) Uppgift 5 (Max 20 poäng) a) Hur fungerar olika typer av aktiemarknader? Vilka olika typer av handelssystem brukar man urskilja? Hur går det till att placera en order och hur går ett avslut till? Vilka risker uppkommer i samband med att affärer görs över en aktiebörs? (10 p) b) Vilken validitet har CAPM? Vilka alternativa modeller finns det till CAPM? Redogör för dessa! (10 p) 12

13 SKRIFTLIG TENTAMEN I FINANSIELL EKONOMI (Kurs 311) TORSDAGEN DEN 14 AUGUSTI 2003 KL Starta svaret på var och en av uppgifterna högst upp på ett nytt ark! Glöm ej skriva Ditt namn och inskrivningsnummer på varje ark! Samtliga frågor bör besvaras, om möjligt även samtliga delfrågor. Jämnheten i svaren kommer att beaktas vid tentamensbedömningen!. Besvara frågorna kortfattat utan onödiga utvikningar och använd en systematisk gruppering (gärna i punktform) av fakta och synpunkter. Vid bedömningen av Dina svar fästes vikt vid denna systematik! Svaren skall vara motiverade! Gjorda kalkyler skall redovisas! Skriv tydligt och ordentligt! Tillåtna hjälpmedel Räknedosa! OBS! Endast av HHS godkända räknedosor får användas! Skrivark tillhandahålles av HHS (egna skrivark får ej medföras)! LYCKA TILL! 13

14 Uppgift 1 (Max 20 poäng) a) I portföljvalsteori används ofta något som kan kallas mean-standarddeviation graf. Förklara vad detta är samt rita upp ett exempel på hur en sådan graf kan se ut, både om det finns en riskfri ränta och om det inte gör det. Vilka antaganden om placerarna ligger bakom teorin om hur man hittar optimala portföljer i det här ramverket? Markera alla portföljer i grafen som kan anses som optimala för någon (teoretiskt möjlig) investerare. Pricka i grafen in en portfölj som inte är optimal enligt teorin. Varför är den inte optimal? Markera också alla portföljer som dominerar (enligt teorin är bättre än) den portfölj du markerat. (5 p) b) Företaget A har ett avkastningskrav på 8 %. Man funderar på att starta upp en kompletterande verksamhet i form av ett fristående dotterbolag. Man har skattat avkastningskravet i den bransch verksamheten skulle bedrivas till 12 %. Om man genomför planerna skulle det nya bolaget stå för 2 % av marknaden i den branschen. Man räknar med att dotterbolaget kommer att generera en ström av vinster på 1M år 1 och med en tillväxt som kommer att vara 1 % om året i all framtid. Projektet kommer att kosta 10M. Är det en bra idé att genomföra det eller inte? Redovisa alla beräkningar och argument. (3 p) a) Anta nu att aktiemarknaden består av tre aktier med egenskaperna i tabellen nedan. Korrelationen mellan de olika aktierna är ρ AB = 0.2, ρ AC = 0.3 och ρ BC = 0. Marknadsportföljen består till 7 % av aktie A, 21 % av aktie B och 72 % av aktie C. Den riskfria räntan är 5 %. CAPM gäller. Aktie Avkastning Standardavvikelse A 12 % 20 % B 15 % 30 % C 20 % 20 % Beräkna standardavvikelsen för marknadsportföljen. β för aktie A kan beräknas på (åtminstone) två sätt: via CAPM och genom att använda standardavvikelsen du nyss beräknat. Redovisa båda sätten. Ger de samma svar? Beräkna Sharpe-ratio för alla aktierna. Om man bara skulle investera i en av aktierna (och eventuellt i den riskfria räntan), vilken skulle du rekommendera med hänsyn till de Sharpe-måttet? Är det optimalt, på det sätts som avses i delfråga a, att bara investera i denna enda aktie? Varför eller varför inte? (12 p) 14

15 Uppgift 2 (Max 20 poäng) a) På den svenska finansmarknaden finns i augusti 2003 två företag som har följande låneräntor för lån med kort löptid (rörlig ränta) och lån med lång löptid (bunden ränta): Företag Rörlig ränta Bunden ränta A STIBOR + 0,40 % 6,00 % B STIBOR + 0,70 % 7,20 % En bank planerar att föreslå en swap för företagen. Konstruera en swap som ger företag A och företag B lika stor vinst och banken 0,10 % i vinst. (8 p) b) En obligation har tre års löptid, en kupong på 5 % och ett nominellt värde på 100. Gällande marknadsränta (yield-to-maturity) är 8 %. Bestäm priset på obligationen och bestäm obligationens duration. Bestäm också värdet på obligationen med hjälp av måttet för duration då marknadsräntan ändrar sig från 8,00 % till 7,50 % och jämför ditt framräknade (approximativa) värde med det korrekta värdet. Förklara varför du får eller inte får en skillnad mellan de framräknade värdena. (6 p) c) I augusti 2003 kan du identifiera följande obligationer på den svenska obligationsmarknaden: Obligation Nominellt Löptid i år Kupong % Pris (Kr) värde OBL % OBL % 100,03 OBL % Bestäm priset på OBL-3 idag. Avistaräntan (spoträntan) idag för tre år är 5,50 %. Bestäm priset idag på ett terminskontrakt på att köpa obligation OBL-3 om ett år. Obligation OBL-3 ges ut idag och om ett år har OBL-3 två år kvar av sin löptid. (6 p) 15

16 Uppgift 3 (Max 20 poäng) Efter dina studier vid HHS har du fått jobb på en investmentbank. Din första arbetsuppgift är att bestämma värdet på en köp- och en säljoption i Volvo B. Löptiden på optionerna är 0,8 år och båda har lösenpriset 180 kr. Börskursen i Volvo B är 175 kr ser du på en börsskärm. För att bestämma volatiliteten gör du en analys av Volvo aktiens historiska kursrörelse. Den visar att volatiliteten på Volvo B det senaste året har varit 40 %. Du väljer därför σ = 40 % i dina beräkningar. Den riskfria räntan för 0,8 år hittar du som en notering bland statsskuldväxlar med löptiden 0,8 år, och den är omräknad till den årliga riskfria kontinuerligt återinvesterade räntan 3,25 %. Du antar dessutom att Volvo aktien inte ger någon utdelning under perioden. h) Beräkna med Black & Scholes formel värdet på köpoptionen och säljoptionen om de vore europeiska. (6p) i) Det finns ett marknadspris på köpoptionen som är 23,50 kr men för säljoptionen saknas det marknadspris. Visa hur du genom att köpa och sälja andra instrument kan skapa en syntetisk säljoption, dvs. visa att det finns en portfölj av värdepapper som har samma betalningsflöden som en säljoption oavsett utfall av aktiepriset. Beräkna också priset på denna syntetiska option och visa på tabellform hur betalningsflödena för portföljen med dess komponenter blir vid de olika tidpunkterna. Du får anta att du kan låna och låna ut till den riskfria räntan samt blanka (sälja aktier man inte äger) samtliga värdepapper utan att behöva betala någon ersättning för detta. (6p) j) När du visar dina resultat för din chef påpekar han att Volvo aktien faktiskt kommer att ha en utdelning på 10 kr som utfaller direkt efter halva perioden (dvs. efter 0,4 år). Det medför inte bara att dina beräkningar är fel utan att man dessutom måste använda andra metoder för att bestämma värdet av optionerna. Han ber dig därför att bestämma värdet på köpoptionen med hjälp av en binomialmodell. Beräkna därför värdet på köpoptionen (som är amerikansk) med en två periodisk binomialmodell och ta hänsyn till utdelningen. Ledning: väljer man u = e σ h och d=1/u, där h är tiden mellan stegen, motsvarar det en volatilietet på σ. (8p) Black & Scholes formel: C = S N(d 1 ) - EX e -r * T N(d 2 ) ln(s/ex) + (r + σ 2 /2) T d 1 = σ T ln(s/ex) + (r - σ 2 /2) T d 2 = = d 1 - σ T σ T 16

17 Uppgift 4 (Max 20 poäng) a) Företaget Gamma undersöker ett investeringsprojekt. Grundinvesteringen vid år 0 (= nu) är 1000 (penningenheter). Projektet har en livslängd på 3 år. Det ger vid slutet av vart och ett av åren 1, 2 och 3 ett inbetalningsöverskott från driften efter skatt på 430. Varje sådant inbetalningsöverskott är efter avdrag för skatter som har att göra med driften. (Du ska alltså inte räkna om 430 till ett belopp efter skatt. Du ska även förutsätta, att skatteeffekten av avdragsgilla avskrivningar redan finns inlagd i beloppen 430.) Affärsrisken i projektet är den samma som för Gammas redan i förväg existerande aktiviteter. Avkastningskravet r E på företagets eget kapital är 10%. Företagets låneränta r D, som är marknadsmässig, är 5%. De nämnda beloppen och räntorna är nominella (dvs. efter antagen inflation). Låneandelen D/(D+E) i företagets finansiering är 0,5. (Liksom i Brealey-Myers betyder D marknadsvärdet på företagets skulder, som i denna uppgift approximeras med det bokförda värdet. E betyder marknadsvärdet på företagets egna kapital.) Företagets skattesats är 20%. Företaget är lönsamt och kan förväntas betala skatt i överskådlig framtid. Skattesatsen bedöms inte heller komma att ändras under de kommande åren. Beräkna Gammas vägda genomsnittliga avkastningskrav (WACC) och använd sedan detta avkastningskrav för att beräkna nuvärdet av det aktuella projektet enligt WACC-metoden! Visa Din uträkning av nuvärdet så tydligt som möjligt! Om projektet ska genomföras, hur stort belopp ska i så fall aktieägarna tillskjuta för grundinvesteringen, och hur stort belopp ska upptas i lån? (5 p) b) Antag att det aktuella projektet avskiljs som ett miniföretag (som således kommer att avvecklas vid slutet av år 3). Finansieringen av miniföretaget ska ske i enlighet med den finansieringspolicy, som ligger implicit i användandet av Gammas i förväg existerande WACC för att värdera projektet. Ställ upp miniföretagets förväntade (ex ante) balansräkning i termer av ekonomiska värden (OBS! ej samma som bokförda värden) vid följande tre tillfällen: (1) Vid slutet av år 0 omedelbart efter att miniföretaget har startats (alltså omedelbart efter det att grundinvesteringen har genomförts); (2) vid slutet av år (1); (3) vid slutet av år 2. Du ombedes alltså ställa upp tre förväntade balansräkningar med de av dig beräknade värdena. En balansräkning ska på aktivsidan omfatta det beräknade värdet på miniföretagets tillgångsmassa (assets), och på skuldsidan de två posterna värde på eget kapital och värde på lån. Marknadsvärde på lån antas vara lika med bokfört värde. (7 p) Uppgift 4 fortsätter på nästa sida! 17

18 c) En annan diskonteringsmetod, som diskuteras i Brealey & Myers kapitel 19, är flow-to-equity-metoden. Som du erinrar dig, går denna metod ut på att diskontera det betalningsflöde som tillfaller aktieägarna, med användande av avkastningskravet på företagets eget kapital. Hur stort är betalningsflödet till aktieägarna, vid slutet av år 1, vid slutet av år 2, och vid slutet av år 3? Beräkna värdet på miniföretagets eget kapital vid slutet av år 0, omedelbart efter det att grundinvesteringen har genomförts, med användande av flow-toequity-metoden! Jämför det värde, som du har erhållit, med det värde på eget kapital vid samma tidpunkt som du beräknade för den förväntade balansräkningen vid slutet av år 0 i deluppgift b! Om de två beräknade värdena på eget kapital är lika, kommentera varför. Om de inte är lika, kommentera varför. (8 p) Uppgift 5 (Max 20 poäng) a) Redogör för Miller & Modiglianis proposition om företagets utdelningspolitik. Redogör för Lintners teori om företagets utdelningspolitik. (8 p) b) Hur genomförs en affär på en aktiemarknad och vilka risker är förknippade med handeln med värdepapper? (6 p) c) Brealey & Myers ställer följande fråga: Varför kan projekt ha positiva nuvärden? Redogör för deras diskussion. Förklara även med utgångspunkt i deras diskussion, om investeringar i oljeprospekteringsföretag kan vara en investering med ett positivt nuvärde. (6 p) 18

19 Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi Lösningsförslag till tentamen den 24 oktober 2002 Uppgift 1 a) Variansen för marknadsportföljen är σ 2 M = var(r M ). Marknadsportföljen består av vikterna 0.5, 0.25 och 0.25 i aktierna A, B och C. Om vi stoppar in detta i stället för R M så får vi: var(r M ) = var (0.5*R A *R B *R C ). Dela upp uttrycket med hjälp av standardformeln: *σ 2 A *σ 2 B *σ 2 C + 2*0.5*0.25*ρ AB *σ A *σ B + 2*0.5*0.25*ρ AC *σ A *σ C + 2*0.25*0.25*ρ BC *σ B *σ C. Och om vi sätter in värden: * * * *0.5*0.25*0.2*0.2* *0.5*0.25*0.3*0.2* *0.25*0.25*0*0.3*0.3 = = För att få standardavvikelsen tar vi roten ur resultatet: σ M = sqrt(0.0241) = = 15.52%. För att hitta β A beräknar vi först kovariansen mellan aktie A och marknadsportföljen, dvs. cov(r A, R M ). Precis som ovan substituerar vi in vad marknadsportföljen består av, och får då cov(r A,R M ) = cov(r A, 0.5*R A *R B *R C ). Det uttrycket kan vi spalta upp som cov(r A, 0.5*R A ) + cov(r A, 0.25*R B ) + cov(r A, 0.25*R C ) = 0.5*var(R A ) * cov(r A, R B ) *cov(R A, R C ). Sätter vi in värden får vi 0.5* *0.2*0.2* *0.3*0.2*0.2 = = Från definitionen av β har vi sen att β A = cov(r A,R M )/σ 2 M = 0.026/ = Aktiernas bidrag till marknadsportföljens risk kan fås ur följande samband: β A *(A s andel av marknaden) + β Andra aktier *(andra aktiers andel av marknaden) = β M. Detta säger alltså att aktie A s bidrag till marknadsportföljens risk är betavärdet gånger vikten i marknadsportföljen, dvs. Andel risk: (andel R A )*β A = 0.5* = = 53.94%. b) Marknadsportföljens avkastning är R M = 0.5* * *0.2 =

20 Antag att vi investerar andelen a i den riskfria räntan och (1 - a) i marknadsportföljen. Det innebär alltså att vi investerar a + (1 - a) = 1 = 100% av vårt kapital. För att vi ska få avkastningen 23% måst följande gälla: 0.23 = a* (1-a)* Löser vi ut a får vi att a = -( )/( ) = Alltså: låna andelen till den riskfria räntan, R f, och investera = (dvs. hela kapitalet plus det vi lånat) i marknadsportföljen. För att få standardavvikelsen går vi till väga precis som tidigare σ 2 P = var(r P ) = var(-0.846*r f * R M ) = (-0.846) 2 *var(r f ) *var(r M ) + 2*cov(R f, R M ) = * = σ P = sqrt(0.0821) = Om man konstruerar den här typen av portfölj, där man investerar dels i en riskfri tillgång och dels i marknadsportföljen, blir alltså σ P alltid andelen i R M gånger standardavvikelsen för R M, dvs. i det här fallet * = För att sen beräkna β PM måste vi först ha ett uttryck för kovariansen: cov(r P, R M ) = cov(-0.846*r f * R M, R M ) = *cov(R f, R M ) *var(R M ) = 1.846*σ 2 M Från definitionen har vi sen att β PM = cov(r P, R M )/σ 2 M = 1.846*σ 2 M/σ 2 M = Av uträkningen kan man se att β för en portfölj av den riskfria räntan och marknadsportföljen alltid är lika med hur stor andel man köpt av den senare. c) Variansen för en portfölj av så många aktier blir, ungefär, densamma som kovariansen mellan aktierna, dvs. ρ*σ*σ = 0.2*0.2*0.2 = Det behövs inget index på ρ och σ eftersom alla aktierna har samma värden på dem. Standardavvikelsen blir alltså, approximativt, sqrt(0.008) = Vill man vara exakt så blir formeln (1/1000)*σ 2 + (999/1000)*ρ*σ*σ = (1/1000)* (999/1000)*0.2*0.2*0.2 = Om man diversifierar internationellt kommer standardavvikelsen att sjunka ytterligare. Detta beror på att det som spelar roll i en väldiversifierad portfölj är kovariansen mellan tillgångarna. Att diversifiera internationellt minskar kovariansen och alltså även standardavvikelsen. Uppgift 2 a) r 1 = 4,00 % ( given som den ettåriga riskfria räntan ) r 2 = 4,50 % ( = y OBL-1 då nollkupongsobligation ) 20

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914

TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914 TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914 Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3.

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3. STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 2. Luenberger: 2:1-5, 9, 11, 12. Övning 1. Du lånar 200000 kr i en bank

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs Clas Bergström 005-08-9 Kurs Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 004/005 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen omfattar

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Fredrik Armerin Matematisk statistik, KTH Aktuarieföreningen 17-18 november 2004 Dag 2 NOLLKUPONGSKURVOR 1 Nollkupongsobligationer En nollkupongsobligation

Läs mer

Lösningar till tentamen i Grundläggande nansmatematik. 21 december 2006 kl. 914

Lösningar till tentamen i Grundläggande nansmatematik. 21 december 2006 kl. 914 STOCKHOLMS UNIVERSITET MS 3290 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avd. Matematisk statistik 21 december 2006 Lösningar till tentamen i Grundläggande nansmatematik 21 december 2006 kl. 914 Uppgift 1 Priset

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) 2014-08-25 Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23/8 13 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare SFE011 Nationalekonomi

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg BeBo Räknestuga 12 oktober 2015 Gothia Towers, Göteborg 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs av

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8 Udaterad 05047 Tenta 00506 Lösningsförslag fråga -8 Notera att det är lösningsförslag. Inga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar å essä-ty frågor. Och, att kursen undervisas lite

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng 0 HÖGSKOLAN I BORÅS Sektionen Företagsekonomi och Textil Management TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 28 maj 2015 kl 14.00-19.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 2014-10-29 kl 09.00-14.00 Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20 OBS! För

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-10-23 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09

Apoteket AB:s Pensionsstiftelse. Absolutavkastning 2014-04-09 Absolutavkastning 2014-04-09 Innehåll Affärside och mål Portföljstruktur Risker och riskkontroll Nyckeltal Affärside och mål Skapa en jämn genomsnittlig årsavkastning på 7 % inom intervallet 0-15 %. Låg

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6)

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-06-08 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Föreläsning 4 ffektiva marknader Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris ffektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Konsekvens: ndast ny information påverkar

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande

Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Riskbegreppet kopplat till långsiktigt sparande Vad är risk? På de finansiella marknaderna är en vedertagen och accepterad definition av risk att den definieras som variation i placeringens avkastning.

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04. Finansmatematik II Kapitel 1 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 06 04 04 Finansmatematik II Kapitel 1 Ränta 2 Finansmatematik II 1 Rak ränta Med rak ränta ska vi

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter som

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) Kurs med kurskod ME1002 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1200 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2010-05-25 Sid 1 (6) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovannämnda kurser.

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman

Finansiell ekonomi. Instuderingsuppgifter. Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Finansiell ekonomi Göran Hägg, Johan Holmgren & Linn Lones Luthman Instuderingsuppgifter Finansiell ekonomi... 1 Instuderingsuppgifter... 1 1 Begrepp och termer...2 2 TVM och värdering av tillgångar...

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer