Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor"

Transkript

1 Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation mot traditionella tillgångsslag bidrar till förbättrad riskspridning Kapitalskyddad placering med två års löptid

2 Handelsbankens valutastrategier Hög avkastningspotential och goda portföljegenskaper Handelsbanken erbjuder en placering kopplad till en likaviktad korg av tre valutastrategier. Strategierna är utvecklade av Handelsbanken och har gett en hög historisk avkastning. De har även en låg korrelation (samvariation) med andra tillgångsslag och bidrar därmed till en ökad riskspridning i en portfölj av aktier och räntebärande placeringar. De tre valutastrategierna är: SHB FX Yield Spread Model 02 SHB FX Equity Correlation Model SHB FX Commodity Correlation Model Strategierna bygger på matematiska modeller och tillämpar strikta regler för att ta såväl långa (köpta) som korta (sålda) positioner i G10-ländernas valutor. Detta ger en balanserad exponering mot olika regioner, hög likviditet, och låga transaktionskostnader. De positioner som tas avgörs av rörelser på ränte-, aktie- respektive råvarumarknaden. Strategiernas positioner justeras varje dag. För att upprätthålla en stabil risknivå i respektive strategi har samtliga valutapar lika stor riskjusterad vikt. Detta innebär att ett valutapar som har en hög volatilitet (kursrörelse) har en lägre vikt än ett valutapar med låg volatilitet. Hög avkastning till låg risk Tillsammans har de tre strategierna gett en hög historisk avkastning till en låg risk. Den beräknade avkastningen i korgen sedan millennieskiftet uppgår till 14,5 procent per år. Sedan oktober 2007, då samtliga strategier har handlats aktivt, uppgår avkastningen till 18 procent. Detta är betydligt bättre än såväl aktiemarknaden som hedgefonder, se nedan. Utveckling valutastrategier, världsindex för aktier och hedgefonder Jämfört med aktiemarknaden uppvisar korgen av valutastrategierna en relativt jämn utveckling, där de flesta månader har en positiv avkastning. Den största nedgången en enskild månad är drygt 4 procent, se nedan. Månatlig avkastning för valutastrategikorgen 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% Dec-99 Jun-00 Dec-00 Jun-01 Dec-01 Jun-02 Dec-02 Jun-03 Månatlig avkastning Dec-03 Strategierna är konstruerade för att ha en låg och stabil volatilitet på cirka 10 procent. Eftersom strategierna har en låg korrelation mellan varandra har korgen endast cirka 6 procent i volatilitet. Som jämförelse har den globala aktiemarknaden haft en volatilitet om cirka 13 procent sedan millennieskiftet och Stockholmsbörsen cirka 23 procent. Kombinationen av hög avkastning och låg risk gör att den riskjusterade avkastningen blir mycket god. Korgen har en historiskt beräknad Sharpekvot på 1,9 sedan år De avkastnings- och riskberäkningar som redovisas ovan bygger delvis på historiska simuleringar och delvis på data som publicerats av SIX. Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Genomsnittlig månatlig avkastning Jun Korg av tre valutastrategier Världsindex aktier Globalt hedgefondindex Källa: Reuters Ecowin, Handelsbanken

3 Fördelaktiga portföljegenskaper Valutastrategiernas låga korrelation (-0,06) med den globala aktiemarknaden, representerat av MSCI World index, gör att de bidrar till en ökad riskspridning i en portfölj med aktier och räntebärande placeringar. Korrelationen med andra finansiella tillgångar, till exempel hedgefonder är också låg (-0,03) jämfört med ett globalt hedgefondindex, HFR Global Hedge Fund Index. Sambandet mellan avkastningen i valutastrategikorgen och världsindex för aktier Världsindex aktier (%) Korg av tre valutastrategier (%) Källa: Reuters Ecowin, Handelsbanken En korrelation nära noll mellan två tillgångar betyder att de har en låg samvariation med varandra. Det betyder att om till exempel aktiemarknaden skulle falla, är det lika sannolikt att korgen av valutastrategier faller i värde som att den stiger i värde. För- och nackdelar med valutamodeller En fördel med matematiska valutamodeller är att de styrs av i förväg bestämda regler och har därför ingen förvaltarspecifik risk. Nackdelen är det inte möjligt att ändra modellerna i efterhand om sambanden som ligger till grund för positionstagningen förändras. Genom att erbjuda en korg av strategier minskas risken för att förändringar i marknadens beteende ska påverka avkastningen väsentligt. Varje strategi representeras av ett index. Dessa index beräknas av SIX, en oberoende indexleverantör, vilket skapar transparens.

4 Placera i strategiobligation SHB FX 1164 Strategiobligationen är en kapitalskyddad placering där avkastningen är kopplad till en likaviktad korg av tre valutaindex. Respektive valutaindex speglar utvecklingen i en av de tre valutastrategierna framtagna av Handelsbanken. Strategiobligationen har en löptid om två år och på återbetalningsdagen, den 5 november 2010, återbetalas nominellt belopp samt ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet bestäms av värdeutvecklingen i korgen av de tre valutaindexen och uppräkningsfaktorns storlek. Strategiobligationen erbjuds i två alternativ. I alternativ 1164A är priset 100 procent av nominellt belopp och den preliminära uppräkningsfaktorn är 135 procent. I alternativ 1164B är priset 110 procent av nominellt belopp och den preliminära uppräkningsfaktorn är 340 procent. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs på affärsdagen den 5 november Kapitalskyddet innebär att även om valutaindexkorgen har fallit får du ändå tillbaka hela det nominella beloppet, kronor per post, på återbetalningsdagen. Så här beräknas återbetalningsbeloppet Antag att du köper en post av 1164B för kronor, uppräkningsfaktorn fastställs till 340 procent och valutaindexkorgen stiger med 20 procent. Då får du tillbaka ( % 20 %) = kronor. Om valutaindexkorgen sjunker, får du ändå tillbaka hela det nominella beloppet, kronor. Så här stort blir återbetalningsbeloppet Tabellen visar hur utvecklingen för valutaindexkorgen påverkar de belopp som du får på återbetalningsdagen den 5 november Återbetalningsbeloppen är beräknade på ett nominellt belopp på kronor och en uppräkningsfaktor för 1164A på 135 procent och för 1164B på 340 procent. Årseffektiv avkastning Tabellen visar den årseffektiva avkastningen beräknad med ett courtage på 2 procent och en uppräkningsfaktor för 1164A på 135 procent och för 1164B på 340 procent. Utveckling i valutakorg Utveckling per år Återbetalt belopp 1164A Återbetalt belopp 1164B Avkastning per år 1164A Avkastning per år 1164B 40 % 18,3 % ,9% 45,0% 30 % 14,0 % ,4% 34,2% 20 % 9,5 % ,6% 22,4% 10 % 4,9 % ,5% 9,3% 0 % 0,0 % ,0% -5,6% -20 % -10,6 % ,0% -5,6% Så här anmäler du dig Fyll i anmälningssedeln och lämna in den på något av våra bankkontor senast den 31 oktober Kontakta oss Prata med din rådgivare om du har frågor om strategiobligationen, alternativt ring Du kan också e-posta dina frågor direkt till

5 Fakta om Strategiobligation SHB FX 1164 Pris per post Pris per post är kronor för 1164A och kronor för 1164B. Courtage Courtaget är 2 procent, beräknat på priset. Anmälan Sista dag för anmälan är den 31 oktober Affärsdag Den 5 november Betalningsdag Strategiobligationen ska betalas den 5 november Startkurser Startkurser fastställs den 5 november Andrahandsmarknad Du kan följa värdet på Strategiobligationen på se/kapitalskydd under Kurser, Strategiobligationer. Strategiobligationen börsnoteras den 10 november Detta gör att det enkelt att sälja strategiobligationen under löptiden. Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du ett courtage. Observera att Strategiobligationens kapitalskydd endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan Strategiobligationens värde vara lägre än det nominella beloppet. Slutkurser Slutkurser för respektive valutaindex fastställs den 22 oktober Återbetalningsdag Återbetalningsdag är den 5 november Lägsta återbetalning Du får minst tillbaka kronor per post på återbetalningsdagen. Uppräkningsfaktor Uppräkningsfaktorn anges i procent och talar om hur stor del av en uppgång i indexet du får ta del av. Om uppräkningsfaktorn är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska uppgången. Uppräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära. Definitiva uppräkningsfaktorer fastställs på betalningsdagen. Uppräkningsfaktorernas nivåer avgörs bland annat av hur svenska och internationella räntor samt den framtida förväntade volatiliteten i indexet förändras fram till betalningsdagen. Valuta Alla beräkningar och betalningar görs i svenska kronor. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnotan beräknas sändas ut den 3 november Handelsbanken har rätt att ställa in erbjudandet om uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst 120 procent i 1164A respektive 300 procent i 1164B. Handelsbanken har rätt att ställa in erbjudandet i vissa fall. För ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angivits. Kreditrisk Vid köp av Strategiobligation 1164 tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s och Aa1 från Moody s. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna obligationslån och en placering i Strategiobligation 1164 omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Strategiobligationer är en kombination av en obligation och en valutaplacering. Valutaplaceringen representeras av en option. Värdet på optionen påverkas inte enbart av hur värdet på den underliggande valutaindexkorgen förändras, utan också av en rad andra faktorer såsom optionens löptid, framtida förväntad volatilitet och marknadsräntor. Eftersom en Strategiobligation återbetalar nominellt belopp om den underliggande valutaindexkorgen sjunker i värde, tas en risk motsvarande den ränta som hade fåtts om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande instrument. Likviditetsrisk och risk vid förtida försäljning Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja Strategiobligationen. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Kapitalskyddet gäller endast på Strategiobligationens återbetalningsdag. Vid försäljning av Strategiobligationen under löptiden riskerar du därför att få tillbaka mindre än nominellt belopp. Överkurs, ökad risk större potential Om Strategiobligationen köps till överkurs riskeras denna del, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet. Ett alternativ med överkurs ger en högre uppräkningsfaktor och därmed större möjlighet till hög avkastning. Specifika risker avseende olika Strategiobligationer Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut Strategiobligationer. Olika Strategiobligationer kan vara kopplade till samma index, men vara konstruerade på olika sätt. Det bör därför uppmärksammas att jämförbarheten mellan olika Strategiobligationer på samma index ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av denna Strategiobligation bör placerare läsa Grundprospektet och Slutliga Villkor. Arrangörsarvode På betalningsdagen fastställs villkoren för Strategiobligationen och likvid inklusive courtage betalas. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om Strategiobligationen säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande cirka 0,4 0,8 procent per år av Strategiobligationens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Handelsbanken bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i Strategiobligationen. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i Strategiobligationens pris. Fullständiga villkor Strategiobligation 1164 ges ut under Handelsbankens MTNprogram. Det fullständiga prospektet för Strategiobligation 1164 utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrantoch Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen.

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial september 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 77 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 1725 oktober april 2014 Så

Läs mer

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik

www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik www.handelsbanken.se Sista dag för köp är den 17 maj Företagsobligation Sandvik Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag Till följd av den senaste tidens kraftiga inbromsning i konjunkturen har

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7

Lån 915. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 Lån 915 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7

Lån 920. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 Lån 920 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Sverige Balans 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Tillväxtmarknader Balans

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2

En kinesisk omkörning. Asiatisk konsumtion 2 Foto: NordicPhotos Asiatisk konsumtion 2 Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 16 DECEMBER En kinesisk omkörning Kategori Aktieindexobligation Kapitalskydd Ja Emittent Barclays Bank

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7

Lån 917. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 5. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 Lån 917 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 5 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Grön teknik 6 7 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Kina Balans 8 9 n Kompletterande

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5082

Slutliga Villkor avseende lån 5082 Slutliga Villkor avseende lån 5082 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG.

Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Lån 1383 Avseende: Telstra Corp Ltd, Teliasonera AB, AT&T inc, Telefonica SA, Vodafone Group Plc, Orange, Verizon Communications inc och Swisscom AG-REG. Emissionsdag: 10 juli 2015 Slutliga Villkor Lån

Läs mer