Kurs 311. Finansiell ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs 311. Finansiell ekonomi"

Transkript

1 Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs Clas Bergström Kurs Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 004/005 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen omfattar 5 frågor som maximalt ger 00 poäng. Varje fråga ger normalt 0 poäng, men en fråga kan också ge 5 eller 5 poäng. Frågorna är framförallt av problemkaraktär (dvs som seminarieuppgifterna). Essäfrågor kan dock förekomma. För betyget Godkänd krävs minst 50 poäng, för betyget Med berömd godkänd krävs minst 70 poäng samt för betyget Berömlig krävs minst 85 poäng. Endast av HHS godkända räknedosor får användas.

2 SKRIFTLIG TENTAMEN I FINANSIELL EKONOMI (Kurs ) TORSDAGEN DEN OKTOBER 004 KL Starta svaret på var och en av uppgifterna högst upp på ett nytt ark! Glöm ej skriva Ditt namn och inskrivningsnummer på varje ark! Samtliga frågor bör besvaras, om möjligt även samtliga delfrågor. Jämnheten i svaren kommer att beaktas vid tentamensbedömningen! Besvara frågorna kortfattat utan onödiga utvikningar och använd en systematisk gruppering (gärna i punktform) av fakta och synpunkter. Vid bedömningen av Dina svar fästes vikt vid denna systematik! Svaren skall vara motiverade! Gjorda kalkyler skall redovisas! Skriv tydligt och ordentligt! Tillåtna hjälpmedel Räknedosa! OBS! Endast av HHS godkända räknedosor får användas! Skrivark tillhandahålles av HHS (egna skrivark får ej medföras)! LYCKA TILL!

3 Fråga (0 poäng) (Svar på denna delfråga kan lämnas på svenska eller engelska) a) Show in a diagram (in the expected return and standard deviation space) how lending and borrowing can extend the range of investment possibilities (label the borrowing and lending clearly). What is the best investment strategy (assume you have a best efficient portfolio S). (4 poäng) b) Assume CAPM holds. Can a stock lie above or below the security market line? Why or why not? Illustrate your answer in an expected return, Beta diagram. (4 poäng) c) State how a stock s return is calculated in the APT model (write down the formula for a stock s return) as well as some principal factors (at least ) which have been considered important. What factors are considered in the Fama-French three factor model and how are they defined? (4 poäng) d) Consider the following data. Equity Expected Return (%) Standard deviation (%) A 5 8 B 5 C 0 The correlation coefficients are as follows; ρab 0.0 ; ρac 0.0 and ρbc 0.5 The risk free interest rate rf 5% An individual forms an equally weighted portfolio of Stocks A, B and C. Calculate the standard deviation of the portfolio as well as the Beta for stock A relative to the equally weighted portfolio (using the standard deviations and covariances). How much does share A contribute to the risk of the portfolio? (4 poäng) e) Assume your equally weighted portfolio above is the market portfolio and that CAPM holds. Calculate the Beta for stock A using CAPM. (4 poäng)

4 Fråga (0 poäng) På den svenska statsobligationsmarknaden finns idag tre obligationer med följande karakteristika: Obligation Nominellt Återstående Kupong (%) Effektiv årsränta/ Pris belopp (kr) löptid (år) Yield-to-Maturity (%) OBL ,00 OBL ,00 0,89 OBL ,65 Du får anta att marknaden är fri från arbitrage, att det inte förekommer några transaktionskostnader, att obligationerna ej behöver handlas i heltal samt att blankningsaffärer är tillåtna. a) Beräkna pris för OBL- samt effektiv årsränta (yield-to-maturity) för OBL-. Ange svaren med decimalers noggrannhet. (4p) b) Bilda en portfölj bestående av OBL-, OBL- och OBL- så att portföljens duration uppgår till. Portföljens värde ska vara 000 kr idag. Visa i en tabell portföljens totala kassaflöden för respektive år och din beräkning av portföljens duration. Beakta att obligationerna ej behöver handlas i heltal samt att blankningsaffärer är tillåtna. (5p) c) Antag nu att den effektiva årsräntan (yield-to-maturity) sjunker med en halv procentenhet för alla löptider. Beräkna först prisförändringen av portföljen i delfråga dp D b) med hjälp av den approximativa linjära durationsformeln, dy P + y Beräkna sedan den verkliga prisförändringen. Observera att denna fråga även kan besvaras oberoende av svaret i delfråga b). (4p) d) Om precis ett år kommer följande statsobligation att ges ut: Obligation Nominellt belopp Återstående Kupong (%) (kr) löptid (år) OBL Bestäm det nu gällande terminspriset för köp av en OBL-4 om ett år. Ange svaret med decimalers noggrannhet. (4p) e) Förklara kort varför det uppkommer en riskpremie enligt the Liquidity Preference Hypothesis, samt vilken implikation detta har på relationen mellan terminsräntor och förväntade framtida spoträntor. (p)

5 Fråga (0 poäng) Efter dina studier vid HHS har du fått jobb på en investmentbank. Din första arbetsuppgift är att bestämma värdet på en köp och en säljoption i biomedicin företaget Alfa som forskar kring läkemedel mot cancer. Löptiden på optionerna är år och båda har lösenpriset 55 kr. Börskursen i Alfa är 50 kr ser du på en börsskärm. Alfaaktien har det senaste året haft en standardavvikelse (σ) på 5%. Du gör därför bedömningen att σ för Alfaaktien kommer att vara 5% även de närmaste månaderna. Den riskfria räntan för år hittar du som en notering bland statsskuldväxlar med löptiden år. Priset på dessa är 95,79 % (00 kr om år kostar 95,79kr). a) Beräkna med dessa antaganden och Black & Scholes formel värdet på köpoptionen och säljoptionen som om de vore europeiska. (5p) b) När din chef ser dina resultat skäller han ut dig och säger att så kan man inte göra. För det första säger han att optionerna är amerikanska vilket innebär att Black & Scholes formel inte får användas. Han påstår dessutom att B & S formel inte fungerar på biomedicinska bolag eftersom standardavvikelsen inte är konstant i tiden. Han förklarar för dig att om 9 månader kommer Alfa presentera Fas II studien för deras viktigaste produkt (resultaten av vad det nya läkemedlet har för effekt på cancer patienter). Blir resultatet av studien positivt kommer aktien att gå upp mycket kraftigt och är resultatet dåligt kommer aktien att gå ner mycket. Han föreslår därför att du istället använder en tvåperiodisk binomialmodell, där du under den första perioden (6m) låter den historiska standardavvikelsen på 5% bestämma u och d. Ledning: väljer man ue σ h och d/u, där h är tiden mellan stegen, motsvarar det en årlig standardavvikelse på σ. För den andra perioden föreslår han att du istället väljer u och d 0,5 för att justera för den förväntade kursrörelsen vid resultatet av FAS II studien som inträffar under perioden. Beräkna värdet på säljoptionen som är amerikanska med den föreslagna metoden. (9p) c) Det visar sig att marknadspriset på köpoptionen är,50 kr och att priset på säljoptionen är 5kr (Optionerna är fortfarande Amerikanska). Visa hur du kan göra ett riskfritt arbitrage (köpa en korg av instrument till priser som gör att du garanterat tjänar pengar). Vad gör du? Hur mycket tjänar du? Du kan både köpa och sälja alla instrument inklusive aktien hur många gånger som helst och både låna och låna ut till den riskfria räntan. Redovisa resultatet i tabellform där det klart framgår vad du måste betala för dina instrument vid T0 och vad de är värda T år för samtliga värden på Alfa aktien. (6p)

6 Black & Scholes formel för en europeisk köpoption på en aktie som inte ger någon utdelning: c S N(d ) - EX e -r * T N(d ) ln(s/ex) + (r + σ /) T d σ T ln(s/ex) + (r - σ /) T d d - σ T σ T Beteckningar: c Europeisk köpoption S Dagens aktiepris/aktiekurs EX Lösenpriset T Tid till inlösen (optionskontraktets löptid) r Den årliga riskfria kontinuerligt återinvesterade räntan σ Volatiliteten Fråga 4 (0 poäng) a) En aktie har i dag (vid början av innevarande år) börsvärdet 40 (penningenheter). Den förväntade utdelningen på aktien vid slutet av innevarande år är,. Utdelningen förväntas öka med % varje år, med början året efter innevarande år. Hur stort (hur många procent) är det avkastningskrav som marknaden ställer på denna aktie? Visa tydligt den modell som du använder i din beräkning! (4 poäng) b) I samband med aktievärdering förekommer i Brealey & Myers begreppet Present Value of Growth Opportunities (PVGO). Vad menas med detta? Ställ gärna upp en formel som definierar PVGO! Förklara innebörden av den formeln så tydligt som du kan! Följande data är givna för en aktie: Vi befinner oss vid början av innevarande år. Avkastningskrav för aktieägarna är 9%, förväntad vinst per aktie vid slutet av innevarande år 5 (penningenheter), utdelningsandel av vinst per aktie 70%, samt Return on Equity (ROE) %. (Som du erinrar dig från kapitel 4 i Brealey & Myers är ROE ett bokföringsmått på avkastning på eget kapital och utgörs av vinst per aktie under ett år dividerad med årets ingående bokvärde per aktie.) Avkastningskrav, utdelningsandel och ROE kan förväntas vara oförändrade under all framtid. Estimera PVGO för den aktuella aktien! (6 poäng) c) Den riskfria räntan är 4%. Marknadens förväntade riskpremium är 5%. En aktie har i dag (vid början av innevarande år) ett noterat börsvärde på 6. Aktiens betavärde är,. Den förväntade vinsten per aktie för den aktuella aktien vid slutet av innevarande år är 7. Vilken är marknadens uppfattning om denna akties PVGO! (Du ombedes alltså estimera, vad marknaden tror att denna akties PVGO är.) (5 poäng)

7 d) Ett företags P/E-tal (Price-Earnings ratio) kan definieras som P 0 /EPS, där P 0 är värdet ( det noterade börspriset) vid början av innevarande år ( slutet av år 0), och EPS är vinsten per aktie vid slutet av innevarande år ( slutet av år ). Om P/E-talet är högt, innebär det i så fall en automatisk presumption för att marknaden bedömer att företaget har högt PVGO? Eller finns det andra omständigheter som kan medföra att företagets P/E-tal blir högt? Du ombedes med andra ord med utgångspunkt i ett formellt modellresonemang redogöra för faktorer som kan medföra, att ett företag får ett högt P/E-tal. (5 poäng) Fråga 5 (0 poäng) Som huvudägare i Andersson AB har Du lett företaget genom en snabb expansionsfas. I dag ser det ut som om marknaden har stabiliserats och din bedömning är att företaget inte har några nya lönsamma projekt att investera i. För närvarande har företaget inga skulder. I dagarna har du fått ett löfte från X-banken att få låna upp till 00 miljoner kronor till 6 % ränta. Din bedömning är att det framtida rörelseöverskottet före räntekostnader kommer att vara 90 miljoner kronor per år under all framtid. Företagets aktiebeta är lika med,5 ( β E,5 ) vid finansieringen med enbart eget kapital. Marknadens riskpremium uppgår till 6 procent och den riskfria räntan är likaså 6 procent. a) Bortse från konkurskostnader. Antag att det inte förekommer några skatter och att förutsättningarna i övrigt motsvarar Modigliani - Millers ideala kapitalmarknad. Lönar det sig för Andersson AB att skuldsätta sig? Förklara varför och ange de antaganden som Du utnyttjar. Beräkna avkastningskravet på eget kapital och företagets vägda kapitalkostnad (WACC) under förutsättning att du lånar 00 miljoner till 6 procents ränta. (6 p) b) Antag att det enbart förekommer företagsskatt och att denna är 0 % ( T C 0. ) och att du lånar 00 miljoner till 6 % ränta. Vad bör värdet vara på Andersson AB? Varför? Ange vilka antaganden du gör. (4 p) c) Antag att det, förutom den i delfråga b) angivna företagsskatten, förekommer beskattning av privatpersoner. Beskattningen av ränteinkomster är T D och beskattningen av kapitalinkomster (utdelning och reavinster) är T E. Förklara hur värdet på företaget varierar då dessa skatter varierar. Vad är värdet på företaget under förutsättning att det svenska symmetriska ( T D TE ) skattesystemet gäller? (4 p) d) För Anderson AB är kanske inte indirekta kostnader för finansiellt obestånd (eller som de ibland kallas indirekta konkurskostnader) så aktuella. Men i vissa situationer kan de vara högst påtagliga. Redogöra för ett par olika intressekonflikter mellan aktieägare och långivare och förklara vilken inverkan dessa har på företagets verksamhetsinriktning eller val av investeringsprojekt. (Konstruera inte numeriska exempel. Förklara i stället med ord vad du menar). (6 p)

8 SKRIFTLIG TENTAMEN I FINANSIELL EKONOMI (Kurs ) TORSDAGEN DEN OKTOBER 004 Lösningsförslag: Fråga a) Borrowing Lend S r f If you invest in portfolio S and lend or borrow at the risk free rate rf, you can achieve any point along the straight line from rf. For example you could invest some of your money in T- bills (i.e. lend) and place the remainder in the common stock portfolio S. This would mean that you can obtain any combination of expected return and risk alone the straight line from rf to S. You could also borrow (which is negative lending) and extend the range of possibilities to the right of S, i.e. beyond S). You get the highest expected return by a mixture of portfolio S and borrowing or lending (to suit your risk preferences) regardless of the level of risk you choose. (The portfolio S, which is the best efficient portfolio, is found by drawing the steepest line from rf to the curved line of efficient portfolios. The efficient portfolio at the tangency point is better than all others; it offers the highest ratio of risk premium to standard deviation). With the best efficient portfolio, investors only invest in two benchmark investments, the risk free loan (borrowing or lending) and the risky portfolio S. If everyone has the same information, then S will be the market portfolio. The diagram should look like the one on page 9 in B&M. (not quite exact here - ). The x axis is standard deviation in percent and the y is expected return in percent.

9 b) Expected return C Security Market Line rm Market portfolio B r f A Beta (β) This should look like the diagram on page 98. No, no security can lie above or below the security market line. Consider stocks A and B. No one would choose to invest in these stocks since they can achieve a higher return by a combination of the risk free asset (borrowing in the case of stock B and lending which amounts to investing in a T-bill in the case of stock A) and the market portfolio. Thus the prices of stock A & B cannot hold and will have to fall until the expected return is equal to the return on the combination of the risk free asset and the market portfolio since an investor can always obtain the expected risk premium β(rm-rf). All stocks together form the market portfolio and on average stocks lie on the security market line. Since no stock lies below the line, it follows that there cannot be any above the line. Thus each stock lies on the security market line and offers and expected risk premium of r-rf β(rm-rf). c). The APT model assumes that each stock s return depends partly on the pervasive macroeconomic influences or factors and partly on noise (events that are unique to the company). They obey the following relationship: Return a + b (r factor ) +b (r factor ) + b (r factor ) +.+ noise The theory does not state what these factors are. There are two sources of risk, first the risk that stems from pervasive macro-economic factors, which cannot be eliminated away by diversification and the second is risk arising from possible events that are unique to the

10 company. Diversification can eliminate the unique risk i.e. the noise. The expected risk premium on a stock is affected by factor or macroeconomic risk and not by unique risk. The expected risk premium on a stock depends on the expected risk premium associated with each factor (r factor i rf) and the stock s sensitivity to each of the factors (b, b, b, etc). Thus: Expected risk premium on investment r-rf b (r factor - rf) + b (r factor - rf) +.. Principal factors which have been identified (Elton, Gruber and Mei) include;. Yield spread return on the long-term government bonds less the return on a 0 day T-bill. Interest rate change in the T-bill return. Exchange rate change in the value of USD relative to a basket of currencies 4. Real GNP change in the forecasts of real GNP 5. Inflation change in the forecasts of inflation. In the Fama-French factor model we have: r- rf b market (r market factor ) + b size (r size factor ) + b book to market (r book to market factor ) where the factors are:. Market factor : the return on the market index minus the risk free interest rate. Size factor: The return on small firm stocks less the return on large firm stocks. Book to market ratio: Return on high book to market ratio stocks less the return on low book to market stocks. d). Start with calculating the covariances to plug into the covariance matrix. Covij ρij σiσj Cov AB σ AB 0. * 8 * 5 54 Cov AC σ AC 0. * 8 *.6 Cov BC σ BC 0.5 * 5 * 45 σ A 4 ; σ B 5: σ C 44 covariance matrix: A B C A B C

11 Calculate each share s covariance with the portfolio: σ Ap / * 4 + / * 54 + / *.6. σ Bp / * 54 + / * 5 + / * σ cp / *.6 + / * 45 + / * σ p The weighted sum of each share s covariance with the portfolio. σ p ( )/.4 / 0.8 σ p 0.9 % Beta for stock A σ Ap / σ p. / The proportion of risk from stock A weight of stock A * Beta for stock A / * e). CAPM implies that r A rf + B(rm-rf) This implies that B A r A -rf /(rm-rf) Expected return on the market portfolio / *5 + / * + / *0. B A 5-5 /(. -5) 0/7..6 Fråga a) P 05,77 + y + 0,04 P 0 (+ y ) 0 + (+ y ) (+ y ) 6,65 0 (+ 0,04) + 0 (+ 0,04) (+ 0,04) y y y 0,04 4,00% y r r r 0,04 4% b) Det enklaste sättet att lösa denna uppgift är att replikera kassaflödet från en -årig nollkupongsobligation, dvs se till att portföljens kassaflöden år och år är lika med noll. x antalet OBL- y antalet OBL- z antalet OBL- Vi vet att portföljens värde idag är (x *6,65) + (y *0,89) + (z *05,77) 000

12 Kassaflödet år : 000*( + r) 000*( + 0,04) 4, 86 x *0 4,86 x 0,60 y *05 + 0,60 *0 0 y 0,979 z *0 + 0,60 *0 0,979 *5 0 z 0,8854 År Kassaflöde Nuvärde (4%) Proportion av totalt t*w t värde w t , /000 * SUMMA 000 c) Yield-to-maturity sjunker med en halv procentenhet för alla löptider: y y y r r r 0,05,5%. i) Prisförändring om vi använder oss av den approximativa linjära durationsformeln: dp *( 0,005) * ,4 + 0,04 Nytt approximativt värde är därmed 000+4,4 04,4 4,86 4,86 ii) Det verkliga värdet idag vid,5% ränta är därmed: 04, 56 (+r ) (+ 0,05) d) Vi måste först beräkna terminsräntorna: ( + r) *( + f ) ( + r ) f ( + r ( + r) ( + 0,04) ( + )*( + f ) ( + ) f r ) ( + r) r ( + 0,04) ( + 0,04) ( + ) ( + 0,04) r 0,04 4% 0,04 4% Vi kan därefter räkna ut det idag gällande terminspriset för köp av en OBL-4 om år: , ( + f ) ( + f ) ( + 0,04) ( + 0,04) Alternativt sätt att räkna ut terminspriset: terminspris dagspris t ( + r ) t 0 dagspris (+ r ) (+ r) terminspris dagspris* ( + r ) 0 (+ 0, 04) (+ 0, 04) 07, 04 07,04 * ( + 0,04),

13 e) Liquidity Preference Hypothesis: A theory of risk premium. The longer the bond maturity the larger the price sensitivity to changes in interest rates, hence longer maturities will require higher spot rates beyond market expectations. The forward rate must be higher than the expected spot rate. Fråga S50 X55 σ 5% T år Beräkna r som skall vara en kontinuerlig ränta! 95,79* e (r*) 00 rln(00/95,79)/4,% Sätt in i Black & Scholes formel ln(50/55)+(0,04+0,5 /)* d ,7 0,5* d-0.5-0,5* 0,6-0,4 Ur tabell fås N(d) N(-0,7)96 samt N(d) N(-0,4)0,7 > C50*0,96-55*e (-0,04*) *0,7,9 Put Call Parity ger PC+X*e -r*t -S P,9+55*e (-0,04+*) -504,60 b) Suu66,78 Puu0 Su55,59 Pu,07 Sdu4,90 Pdu0 So50 Po, Sd44,97 Pd5,9 Sud7,80 Pud7,0 Sdd,48 Pdd,5

14 Tid per periodh /0.5år So50 X55 re (0,04*0,5),07 Det blir olika u, d och p för de olika perioderna! För period gäller u e 0,5* 0,5,895 d / u 0,89965 Beräkna de riskneutrala sannolikheterna p och (- p ) för första perioden r - d,07-0,89965 p ,5757 -p 0,44 u - d,895-0,89965 För andra perioden gäller u och d 0,5 r d,07-0,5 p ,087 -p 0,79 u - d -0,0,5 Beräkna aktiepriserna i de olika noderna SuSo*u 55,59 SdSo*d 44,97 SuuSo*u *u 66,78 SudSu*d 7,80 SduSd*u 4,90 SddSd*d,48 Beräkna optionspriserna vid tt för samtliga aktiepris utfall Puu Max(55-66,78;0)0 Pud Max(55-7,80;0)7,0 Pdu Max(55-4,9;0)0 Pdd Max(55-,48;0),5 Beräkna optionspriserna vit tt/ för samtliga aktiepris utfall om man låter optionen leva och jämför med vad optionen är värd om den löses in i förväg. Pu ej inlösen (p *Puu+(-p )Pud)*e (-r*t/) ( 0.087*0+0,79*7,)*e (-0,04*0,5),07 Pu inlösen 55-55,59-0,59 PuMax(Pu ej inlösen, Pu inlösen ) Pu ej inlösen,07 >Lös ej in optionen om aktien går upp Pd ej inlösen (p *Pdu+(-p )Pdd)* e (-r*t/) (0.087*0+0,79*,5)*e (-0,04*0,5) 5,9 Pd inlösen 55-44,970,0 PdMax(Pd ej inlösen, Pd inlösen ) Pd ej inlösen 5,9 > Lös ej in optionen om aktien går ner Beräkna optionspriserna vit t0 om man låter optionen leva och jämför med vad optionen är värd om den löses in i förväg.

15 Po ej inlösen (p *Pu+(-p )Pd)*e (-r*t/) ( 0,5757*,07 +0,44*5,9)*e (-0,04*0,5), Po inlösen PoMax(Po ej inlösen, Po inlösen ) Po ej inlösen, >Lös ej in optionen direkt c) Put call parity gäller bara europeiska optioner men Alfa optionerna var amerikanska! Då ingen utdelning ges under perioden kommer aldrig köpoptionen att lösas in i förväg, vilket innebär att den kan betraktas som en europeisk option. Det betyder att om vi med de givna priserna kan hitta en strategi, där man äger säljoptionen, som skulle medföra ett riskfritt arbitrage om optionerna vore europeiska går den att genomföra även med amerikanska optioner. Man kan ju alltid själv välja att inte lösa in säljoptionen i förtid! Put call parity för europeiska optioner säger att P+SC+ X*e -r*t V.LP+S kostar H.LC+ X*e -r*t,5+55*e -0,04* 55,9 Strategin blir därför att köpa V.L och sälja H.L och inte lösa in säljoptionen i förväg. Tabell över kassaflöden T0 Tår S<55 Tår 55<S Köp Säljoption S 0 strike 55 Köp Alfa aktien -50 S S Sälj Köpoption +, S strike 55 Låna 5,69 kr till +5, ,% kont rta Summa 0,9 0kr 0 kr Fråga 4 a) Följande är givet: Aktiepriset vid slutet av år 0 lika med början av år P 0 40, den förväntade utdelningen vid slutet av år DIV,; utdelningens ökningstakt med början år g 0,0. Låt det okända avkastningskravet som marknaden ställer på denna aktie betecknas med r. Enligt Gordons växt-formel: P 0 DIV / ( r g ). Med användande av de givna uppgifterna: 40, / ( r 0,0 ). Den okända r kan lösas ur ekvationen. Vi får r ( DIV / P 0 ) + g (, / 40 ) + 0,0 0,06 6%. Se Brealey & Myers s b) Innebörden av PVGO diskuteras av Brealey & Myers på sid Aktiepriset i dag (vid slutet av år 0 lika med början av år ) P 0 kan tänkas uppdelat i två delar: P 0 ( EPS / r ) + PVGO. EPS är vinsten per aktie under år (som till sist uppkommer vid slutet av år ). r är det avkastningskrav som ställs på aktien. I denna deluppgift gäller r 0,09. För att beräkna P 0 använder vi ånyo Gordons växtformel. Det är upplyst, att återinvesteringsandelen av vinsten är b 0,0 och att utdelningsandelen av vinsten ( b ) 0,70. Då blir DIV ( b )*EPS 5*0,7. Det är vidare upplyst, att ROE 0,. Utdelningens ökningstakt g blir då

16 lika med ROE*b 0,*0,. (Se även Brealey & Myers s. 66 för en utförligare diskussion av denna ansats för att bestämma g.) P 0 beräknas med Gordon som ( 5*0,7 ) / ( 0,09 0,*0, ) 07,08. ( EPS / r ) ( 5 / 0,09 ) 77,778. PVGO erhålles sedan som P 0 ( EPS / r ) 07,08 77,778 9,40. c) I denna deluppgift är det givet, att P 0 6. (P 0 ska alltså inte beräknas med Gordons växtformel.) Det är vidare givet, att EPS 7. PVGO P 0 ( EPS / r ). Avkastningskravet på aktien r bestäms med CAPM. Den riskfria räntan är 0,04. Marknadens förväntade riskpremium är 0,05, och aktiens betavärde är,. Då blir r 0,04 +.*0,05 0,0. PVGO erhålles sedan som 6 ( 7 / 0,0 ) 46. d) Vi utgår från formeln P 0 ( EPS / r ) + PVGO. Vi dividerar med EPS och får då ( P 0 / EPS ) ( / r ) + ( PVGO / EPS ). Vänstersidan ( P 0 / EPS ), dvs. P/E-talet, ska här uppfattas som given. Dvs. dagens aktiepris P 0 är givet på marknaden (börsen) (vid slutet av år 0 lika med början av år ), och EPS är den förväntade vinsten per aktie under år (som till sist kommer att uppkomma vid slutet av år ). (Den vinsten skulle t. ex. kunna vara förväntad och publicerad av en aktieanalytiker, som följer den aktuella aktien.) Högersidan anger nu olika kombinationer av omständigheter som skulle kunna förklara ett högt värde på ( P 0 / EPS ). En möjlighet är att P/E-talet är högt därför att PVGO är stort, dvs. företaget anses ha goda tillväxtmöjligheter. En helt annan möjlighet är att P/E-talet är stort därför att r är litet. Dvs. avkastningskravet på aktien är lågt, därför att aktien anses ha mycket låg risk. Slutligen finns även den möjligheten att EPS visserligen är positiv men ändå mycket låg. I så fall kan också P/E-talet uppenbarligen bli högt. (Se även Brealey & Myers s. 75 för en något utförligare diskussion.) Fråga 5 a) MM-teoremet utgår från följande antagande Inga skatter Inga transaktionskostnader Företagsledningen maximerar företagets värde (inga agentkostnader) 4 Inga informationsassymeterier 5 Kapitalstrukturen påverkar inte företagets val av verksamhetsinriktning eller investeringsprojekt. Under dessa förutsätningar är företagets värde oberoende av skuldsättningsgrad (kapitalstruktur). För Andersson AB kan vi resonera på följande sätt: Betrakta följande alternativ (sett ur hela aktieägarkollektivet): Alternativ. Antag att företaget tar ett lån på 00 miljoner och delar ut 00 till aktieägarna (verksamhetsinriktningen och investeringsprogrammet är oförrändrat och inga nya lönsamma investeringar finns tillgängliga). Aktieägarna erhåller 00 miljoner och företagets kassaflöden blir x 0,06 78 miljoner. Alternativ. Aktieägarna tar privata lån på totalt 00 miljoner. De betalar ränta på miljoner per år. Företaget ger ett kassaflöde på 90 och de privata räntebetalningar blir, dvs 78 miljoner.

17 De båda alternativen är således likvärdiga. Vi har alltså visat att företagets aktieägare är likgiltiga för vilken kapitalstruktur företaget har. Aktieägarna är indifferenta vad gäller företagets skuldsättningsgrad. För att alternativen skall vara likvärdiga krävs att räntan på företagets lån är lika hög som räntan på de privata lånen. D E WACC r + D + E D + E r D 6% D r E Vid finansiering utan skuldsättning uppgår aktiebeta till,5 ( βe β avkastningskravet på det egna kapitalet är r r r + β marknadens riskpremium 6 +,5 6 5%. A E D E Värdet på företaget ( V U ) är därför 90/0, A,5) och Vid skuldfinansiering ändras inte värdet på företaget. Avkastningskravet på det egna kapitalet D ökar däremot eftersom (den finansiella) risken ökar: β E + β A. Eftersom E skuldsättningen enligt antagandena inte påverkar valet av investeringsprojekt (dessutom är det angivet att företaget inte har några nya lönsamma investeringsprojekt att investera i) gör bolaget en utdelning till aktieägarna motsvarande det nya banklånet. V D + E ger att E Aktiens beta vid skuldsättningsgrad 00/400 blir +,5, (Beräkningen förutsätter att lånet är riskfritt och därmed är β D 0 ). Avkastningskravet på aktierna blir då re rd + βe marknadens riskpremium 6 +,5 6 9,50 och den vägda kapitalkostnaden uppgår till : WACC 6 + 9,50 5, (Skuldfinansieringen har således inte påverkat företagets kapitalkostnad). b) Ingen skuldsättning Skuldsättning (00) Rörelseöverskott före räntor (EBIT) Räntekostnader (lån 00, räntan 6%) 0 Rörelseöverskott efter räntor och före bolagsskatt (EBT) Skatt (0%) 7,40 Röresleöverskott efter skatt EAT 6 54,60 Kassaflöde till aktieägare och bank 6 66,60 Årlig skattesköld 66,6-6 r D, 6 T C D

18 Så länge företaget har en sådan intjäningsförmåga att man förväntar sig att betala skatt i all framtid kan vi anta att den årliga skatteskölden r D,6 kan diskonteras med den T C D riskfria räntan. Nuvärdet av de årliga skatteskölderna blir då: TCrDD TCD 0,0 x rd Under förutsättning att bolagsskatten är 0 % är värdet på företaget 6 VL VU + TCD (Värdet på det egna kapitalet, aktierna är 0,5 80). c) Värdet på det skuldsatta företaget kan skrivas VL VU + TgD där (- TC )(- TE ) Tg - (- TD ) T Corporate tax rate, Personal tax rate on interest C T D T E Personal tax rate on equity (Observera att ovanstående formel för stadgar upp det intuitive resonemanget som följer men formeln är inte nödvändig att rapportera för att få full poäng på frågan) Företagets värde kan öka eller minska med skuldsättningen Det maximala värdet på skatteskölden uppnås då a) det inte finns några personliga skatter eller b) då skattesystemet är symmetriskt ( T ) T g E T D Vinsterna med skuldsättning minskar då TE p TD Dvs då högre skatter betalas privat för ett skuldsatt företag än för ett icke skuldsatt företag. Skatteskölden är noll då ( Tc )( TE ) ( TD ), dvs då skatten på aktieinkomster är tillräckligt liten för att uppväga dubbelbeskattningen. Om detta gäller betalar investerarna lika mycket i direkta personliga skatter och indirekt genom bolagsskatten för varje krona bolaget tjänar fore skatt. Vinsterna med skuldsättning kan faktiskt vara negativ (tex då T 0 and T p T ) Skatteskölden vid det svenska skattesystemet: T C 0.8 T E : (- 0.8)( 0.0) T g ( 0.0) d) Indirekta konkurskostnader Företag som är lånefinansierade och som agerar i aktieägarnas intressen kan komma att följa ett annat beslutskriterium än det som tillämpas i företag som inte är lånefinansierat. Ett antal E T D c D

19 olika konfliktsituationer där verksamhetsinriktning och investeringsplaner påverkas av skuldsätningsgraden (jmf MM-antagandena): The asset substitution problem (överinvestingsproblemet) Aktieägarna kan på långivarnas bekostnad dra fördel av att företaget väljer en mer riskfyllda projekt med en högre skuldsättningsgrad och tom negativa NPV. Begränsat ansvar medför att aktieägarna bekymrar sig mer för upside returns än downside risk. Enligt optionsteorin kan aktierna i ett skuldsatt företag betraktas som en köpoption. Skuldernas nominella belopp är lösenpriset på optionen. Högre risk eller volatilitet medför större värde på optionen. The reluctance to liquidate problem (likvidationsproblemet) En jämförbar situation betecknas likvidationsproblemet. Det aktualiseras då aktieägarna i ett företag som inte är livsdugligt trots detta fortsätter med verksamheten. Om värdet på tillgångarna är högre om företaget likvideras jämfört med om verksamheten skulle fortsätta borde företaget avvecklas. På grund av begränsat personligt ansvar för aktieägarna har aktieägarna incitament att fortsätta att driva verksamheten. Aktieägarna förlorar sitt företag vid en likvidation eller avveckling, medan fortsatt verksamhet kan, om än med mycket låg sannolikhet, ge en utdelning. För långivarna kan det omvända gälla, särskilt om likvidationsvärdet motsvarar de fordringar dessa har på bolaget. De har då allt att vinna på en likvidation eller avveckling. The debt overhang problem (underinvesteringsproblemet) Aktieägare i företag med en signifikant risk att komma på obestånd finner ofta att lönsamma investeringar gagnar långivarna på aktieägarnas bekostnad och följden blir därför att lönsamma projekt inte genomförs.

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning elkurs Finansiering Föreläsning 8-9 Kapitalstruktur BMA: Kap. 17-19 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningarnas innehåll Företags finansieringskällor Mätning av företagets

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 16 februari 2017

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 16 februari 2017 Tentamen Finansiering (FE3) Torsdagen den 16 februari 017 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 1:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap. 8-9 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Förväntad avkastning och volatilitet i portföljer Förväntad avkastning och volatilitet

Läs mer

TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914

TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914 TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914 Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 27/3 2015 Tid: 14:00 19:00 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

Läs mer

Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53

Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53 Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53 Modul 2: Pengars tidsvärde, icke arbitrage, och vad vi menar med finansiell risk. Fråga 1: Enkel och effektiv ränta a) Antag att den enkla årsräntan

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 203-0-5 Skrivtid: 09:00 4:00 Antal uppgifter: 2 ( 30 poäng ). Examinator: Norbert Euler Tel: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Betygsgränser: 4p 9p = 3; 20p 24p

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 23/8 13 Tid: 09:00 14:00 Hjälpmedel: Miniräknare SFE011 Nationalekonomi

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) 2014-08-25 Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03)

TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) TENTA 2011-08-15 723G28/723G29 (uppdaterad 2014-02-03) LÖSNINGSFÖRSLAG: Notera förslag och att det är skisser inte fullständiga svar på definitioner och essäfrågor Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp, ordinarie tentamen 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 18/3 16 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare, rutat papper,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal agent problemet asymmetrisk information Pengars tidsvärde > Värdering:

Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal agent problemet asymmetrisk information Pengars tidsvärde > Värdering: Översikt 2015 723G29 & 730G21 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp. Det finns en Synopsis av Kursen på hemsidan. 723G29 & 730G21 Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3.

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 3. STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. ÖVNINGAR TILL DAG 2. Luenberger: 2:1-5, 9, 11, 12. Övning 1. Du lånar 200000 kr i en bank

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning Delkurs Finansiering Föreläsning 7 Introduktion till kapitalmarknadsteorin BMA: Kap. 8-9, 13 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningens innehåll Security Market Line (SML)

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Asa Hansson. Sign: ECTS: D Civilekonom D Ekon.kand. D Pol.kand. D Fristående D LTH D Utbytesstudent D Annat. Betyg: Nationalekonomiska institutionen

Asa Hansson. Sign: ECTS: D Civilekonom D Ekon.kand. D Pol.kand. D Fristående D LTH D Utbytesstudent D Annat. Betyg: Nationalekonomiska institutionen Nationalekonomiska institutionen Sign: Lunds universitet TENTAMEN Leg OK: D Kurs: NEKA12 Finansiell ekonomi Lokal & tid: _E_ft_e_r_n_a_m_n_=------------------------------~P_e_~_o_n_n_r_: ~VIC 1 +2 08-13

Läs mer

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Finansiell ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen 21FE1B Nationalekonomi 1-30 hp 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap. 5-6 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Investera eller dela ut? F03 - Investeringsbedömning 2 Huvudmetoder för investeringsbedömning Payback-metoden

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Fredrik Armerin Matematisk statistik, KTH Aktuarieföreningen 17-18 november 2004 Dag 2 NOLLKUPONGSKURVOR 1 Nollkupongsobligationer En nollkupongsobligation

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra.

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra. Pre-Test : M3M - Linear Algebra. Test your knowledge on Linear Algebra for the course M3M by solving the problems in this test. It should not take you longer than 9 minutes. M3M Problem : Betrakta fyra

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Tentaen Finansiering (2FE23) Onsdagen den 17 ebruari 2016, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 tiar (kl. 08:00 12:00) Hjälpedel: Kalkylator och kursens orelblad. OBS! Endast orler so står ed på orelbladet år prograeras

Läs mer

Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU

Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU Tentamen MMG610 Diskret Matematik, GU 2017-01-04 kl. 08.30 12.30 Examinator: Peter Hegarty, Matematiska vetenskaper, Chalmers/GU Telefonvakt: Peter Hegarty, telefon: 0766 377 873 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel,

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 28 August 2014, 08:00-12:00 Examinator/Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765) a. You are permitted to bring: a calculator; formel -och tabellsamling i matematisk statistik

Läs mer

Tentamen i Matematik 2: M0030M.

Tentamen i Matematik 2: M0030M. Tentamen i Matematik 2: M0030M. Datum: 2010-01-12 Skrivtid: 09:00 14:00 Antal uppgifter: 6 ( 30 poäng ). Jourhavande lärare: Norbert Euler Telefon: 0920-492878 Tillåtna hjälpmedel: Inga Till alla uppgifterna

Läs mer

Formelsamling för kursen Grundläggande finansmatematik

Formelsamling för kursen Grundläggande finansmatematik STOCKHOLMS UNIVERSITET 13 december 006 Matematiska institutionen Avd. för matematisk statistik Mikael Andersson Formelsamling för kursen Grundläggande finansmatematik 1 Fundamental Theorem of Asset Pricing

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8 Udaterad 05047 Tenta 00506 Lösningsförslag fråga -8 Notera att det är lösningsförslag. Inga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar å essä-ty frågor. Och, att kursen undervisas lite

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

CAPM (capital asset pricing model)

CAPM (capital asset pricing model) CAPM (capital asset pricing model) CAPM En teoretisk modell för förväntad avkastning i jämvikt, d.v.s. när utbudet av varje tillgång är lika med efterfrågan på motsvarande tillgång. Detta betyder att CAPM

Läs mer

OMTENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

OMTENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) OMTENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng 2014-03-29 kl 09.30-14.30 Hjälpmedel:

Läs mer

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 1 Volatilitet Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är volatilitet?... 3 Volatility trading... 3 Historisk volatilitet... 3 Hur beräknas volatiliteten?... 4 Implicit volatilitet... 4 Smile... 4 Vega...

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Kapitlet är främst en introduktion till följande kapitel. Avsnitt 9-1, 9-2, 9-4 och 9-5 ingår i kursen.

Kapitlet är främst en introduktion till följande kapitel. Avsnitt 9-1, 9-2, 9-4 och 9-5 ingår i kursen. Kurs 407, VT 2010 Martin Flodén Läsanvisningar för föreläsning 9 15 Vi kommer inte att följa lärobokens kapitel 9 12 till fullo. Boken introducerar inledningsvis (i kapitel 10) den s k LM-kurvan som utgår

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Lösningar till tentamen i Grundläggande nansmatematik. 21 december 2006 kl. 914

Lösningar till tentamen i Grundläggande nansmatematik. 21 december 2006 kl. 914 STOCKHOLMS UNIVERSITET MS 3290 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avd. Matematisk statistik 21 december 2006 Lösningar till tentamen i Grundläggande nansmatematik 21 december 2006 kl. 914 Uppgift 1 Priset

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Question: Can you increase the value of the firm by changing the way in which the company pays out its earning to stock holders?

Question: Can you increase the value of the firm by changing the way in which the company pays out its earning to stock holders? 2015-04-08 Bo Sjö Question: Can you increase the value of the firm by changing the way in which the company pays out its earning to stock holders? The principal Answer is No, unless there is asymmetric

Läs mer

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version

Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00. English Version Kurskod: TAMS11 Provkod: TENB 07 April 2015, 14:00-18:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. You are allowed to use: a calculator; formel -och tabellsamling

Läs mer

Question: Can you increase the value of the firm by changing the way in which the company pays out its earning to stock holders?

Question: Can you increase the value of the firm by changing the way in which the company pays out its earning to stock holders? 2014-09-12 Bo Sjö Question: Can you increase the value of the firm by changing the way in which the company pays out its earning to stock holders? The principal Answer is no, unless there is asymmetric

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

1. Varje bevissteg ska motiveras formellt (informella bevis ger 0 poang)

1. Varje bevissteg ska motiveras formellt (informella bevis ger 0 poang) Tentamen i Programmeringsteori Institutionen for datorteknik Uppsala universitet 1996{08{14 Larare: Parosh A. A., M. Kindahl Plats: Polacksbacken Skrivtid: 9 15 Hjalpmedel: Inga Anvisningar: 1. Varje bevissteg

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

2(x + 1) x f(x) = 3. Find the area of the surface generated by rotating the curve. y = x 3, 0 x 1,

2(x + 1) x f(x) = 3. Find the area of the surface generated by rotating the curve. y = x 3, 0 x 1, MÄLARDALEN UNIVERSITY School of Education, Culture and Communication Department of Applied Mathematics Examiner: Lars-Göran Larsson EXAMINATION IN MATHEMATICS MAA5 Single Variable Calculus, TEN Date: 06--0

Läs mer

Övningsexempel i Finansiell Matematik

Övningsexempel i Finansiell Matematik KTH Matematik Harald Lang 27/3-04 Övningsexempel i Finansiell Matematik 1. Riskjusterade sannolikhetsmått 1. Vi betraktar en stokastisk utbetalning X(ω) som ger utdelning enligt tabellen ω 1 ω 2 ω 2 pris

Läs mer

BeBo Räknestuga 4-5 februari 2016. Central Hotel, Stockholm

BeBo Räknestuga 4-5 februari 2016. Central Hotel, Stockholm BeBo Räknestuga 4-5 februari 2016 Central Hotel, Stockholm 1 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg BeBo Räknestuga 12 oktober 2015 Gothia Towers, Göteborg 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs av

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer