TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng"

Transkript

1 0 HÖGSKOLAN I BORÅS Sektionen Företagsekonomi och Textil Management TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng 28 maj 2015 kl Hjälpmedel: Miniräknare Max poäng: 40 Väl godkänt: 30 Godkänt: 20 OBS! För att era tentafrågor skall bli rättade: Kryssa i rutan för respektive fråga på konvolutet för att frågan skall betraktas som behandlad! Svara inte på fler än en fråga per löst blad (det är dock tillåtet att använda fler än ett blad för en fråga)! Lägg frågorna i nummerordning! Markera tydligt vad som är ditt svar! Siffror utanför något sammanhang betraktas inte som svar! (Skriv Svar:, Färgpenna, Överstrykningspenna m m) Resultatet tillkännages senast Lycka till! önskar UÖ

2 1 Gemensam text till Uppgifterna 1-6: Galne Gunnar sitter på sin kammare och räknar. Han har just fått en offert på bergvärme där installationen skulle uppgå till kr. Den löpande driften för uppvärmning skulle efter installation uppgå till kr per år i ökade elkostnader samtidigt som uteblivna betalningar för villaolja väntas uppgå till kr per år. När galne Gunnar undersöker kostnader för sitt kapital vill han gärna låna till investeringen. En korrigerad låneränta är för närvarande 2.1%. Galne Gunnars planeringshorisont är 8 år. Uppgift 1. (1 poäng ) Hur lång är återbetalningstiden ( pay-back ) utan hänsyn till ränta? a/ mellan 3 och 4 år b/ mellan 4 och 5 år c/ mellan 5 och 6 år d/ mellan 6 och 7 år e/ mer än 7 år Uppgift 2. (1 poäng ) Hur lång är återbetalningstiden ( pay-back ) med hänsyn till ränta? a/ mellan 3 och 4 år b/ mellan 4 och 5 år c/ mellan 5 och 6 år d/ mellan 6 och 7 år e/ mer än 7 år Uppgift 3. (1 poäng ) Investeringens nettonuvärde uppgår till (avrundat till närmaste hela tusental kronor) a/ + 35 kkr b/ + 46 kkr c/ - 8 kkr d/ - 12 kkr e/ ett annat värde än ovanstående alternativ

3 2 Uppgift 4. (1 poäng ) Investeringens slutvärde uppgår till (avrundat till närmaste hela tusental kronor) a/ + 10 kkr b/ + 50 kkr c/ - 15 kkr d/ - 20 kkr e/ ett annat värde än ovanstående alternativ Uppgift 5. (1 poäng ) Investeringens internränta uppgår till (avrundat till närmaste hela procenttal) a/ 2 % b/ 5 % c/ 8 % d/ 12 % e/ negativ Uppgift 6. (2 poäng ) Investeringens tillväxtränta uppgår till (avrundat till närmaste hela procenttal) a/ 2 % b/ 5 % c/ 8 % d/ 12 % e/ negativ Uppgift 7. (1 poäng) Ett företag arbetar med en nominell kalkylränta på 12% före skatt. En styrelseledamot hävdar att detta leder till en real urholkning av företagets egna kapital, eftersom inflationen är 5% och företagets skattesats är 30%. Har styrelseledamoten rätt? Den reala kalkylräntan efter skatt uppgår till (avrundat till hela procent) a/ 8 % b/ 5 % c/ 3 % d/ 1 % e/ Inget av ovanstående

4 3 Uppgift 8. (2 poäng) Inom AB Solvens har följande underlag tagits fram för två olika investeringar i nya maskiner, som skall ersätta befintliga maskiner. Båda investeringarna kan ur teknisk synpunkt genomföras parallellt, men Solvens har just nu brist på pengar och vill därför veta vilket av projekten A och B som är mest lönsamt. Projekt A Projekt B Grundinvestering 900 kkr kkr Minskade lönekostnader 200 kkr per år 700 kkr per år Minskade energikostnader 80 kkr per år 190 kkr per år Restvärde 0 kkr 0 kkr Ekonomisk livslängd 4 år 4 år Kalkylräna 8 % 8 % Beroende på företagets likviditetssituation väljer man att beräkna de olika projektens nuvärdekvoter. Dessa nuvärdekvoter är a/ för projekt A och för projekt B 0,0421 b/ för projekt A och för projekt B 0,0200 c/ för projekt A och för projekt B 0,0200 d/ för projekt A och för projekt B 0,0102 e/ annat alternativ ( inget av alternativen a - d ) Uppgift 9. (1 poäng) Ett företag tillämpar betalningsvillkoret 30 dagar + fri leveransmånad. Man överväger att införa 20 dagar minus 0,5%. Vid vilken kalkylränta är dessa alternativ likvärdiga? (Ett år är 365 dagar). Avrunda till närmast hela procenttal. a/ 5 % b/ 7 % c/ 9 % d/ 15 % e/ Annan procentsats Följande förutsättningar gäller för Uppgifterna 10 och 11. Ett företag tar ett lån på kkr. Räntan är 12% och amorteringen sker års-vis i 15 år.

5 4 Uppgift 10. (1 poäng) Hur mycket måste företaget amortera år 2 om lånet är ett annuitetslån (avrundat till hela kkr) a/ 58 kkr b/ 147 kkr c/ 120 kkr d/ 117 kkr e/ 30 kkr Uppgift 11. (1 poäng) Hur mycket mer/mindre måste företaget betala i ränta år 1 om lånet amorteras rakt istället för att vara ett annuitetslån? (avrundat till hela kkr) a/ 12 kkr mer b/ 6 kkr mer c/ 0 kkr mer d/ 6 kkr mindre e/ 12 kkr mindre Uppgift 12. (1 poäng) Vad är kostnaden för en checkkredit i procent om - Kreditavgiften är 1 % - Räntan är 12 % - Limiten är kr - Genomsnittligt utnyttjande av krediten är 80 % a/ 12,75 % b/ 13,25 % c/ 14,40 % d/ 15,25 % e/ Inget av ovanstående Uppgift 13. (2 poäng) Ett företag ( = enskild firma ) har satt upp följande måltal för sin verksamhet: Räntabilitet på Totalt kapital, R T, skall vara 15 %. Soliditeten, E/(E+S), uppskattas till 20 %. Den genomsnittliga räntekostnaden för skulderna, R S, beräknas till 10 %. Uppgift: Vilken avkastning, R E, komer det egna kapitalet att ge under dessa förutsättningar?

6 5 Uppgift 14. (5 poäng) En placerare skall placera ett belopp i 150 dagar. Han kan välja mellan: 1. Att köpa en statsskuldväxel till räntan 9.55 %. 2. Att placera terminssäkrat i dollar till räntan 3.40 %. 3. Att köpa en 3-månaders statsskuldväxel till räntan 9.65 %, för att sedan omplacera i statsskuldväxlar ytterligare 60 dagar. Avistakursen är 7.30 SEK/USD. a/ Vid vilka terminskurser SEK/USD är alternativ 2 att föredra framför alternativ 1? b/ Till vilken ränta måste han omplacera i alternativ 3 för att detta skall vara lönsammare än alternativ 1? c/ vilken effektiv årsavkastning får placeringen i alternativ 1? Uppgift 15. (4 poäng) För en obligation gällde följande: Nominellt belopp SEK Kupongränta % Kupong utbetalas med ett års mellanrum fram till förfallodagen. Marknadsränta % Förfallodag Likviddag Uppgifter: Bestäm Pris, Likvidbelopp och Upplupen kupong för ovanstående obligation. Uppgift 16. (3 poäng) En aktiespekulant köpte kontrakt köpoptioner i ABB med lösennivå 30 kr för 3,60 samtidigt som han utfärdade kontrakt säljoptioner i ABB med lösennivå 40 kr för 22 kr. En månad senare kunde han sälja köpoptionerna till kursen 34,30 kr samtidigt som han kunde köpa tillbaka de utfärdade säljoptionerna för 1,25 kr. Vilken blev spekulantens sammanlagda vinst? 1 kontrakt avser 100 aktier.

7 6 Uppgift 17. (4 poäng) Ett företag har ett utestående konverteringslån med exakt fem års löptid och en fast kupongränta på 8 %. Konverteringskurs till aktier är satt till 125 kr och du har också följande information: Konvertibel nominellt belopp Konvertibel marknadspris Aktiens aktuella börskurs = kr = kr (= 112 % kurs) = 110 kr För en motsvarande obligation utan konverteringsegenskaper med en kupongränta på 8 % är marknadsräntan 7 %. Uppgifter: a/ Hur många aktier kommer att erhållas om konvertering sker, dvs vad är konverteringskvoten? (1 p) b/ Vilken är premien för denna konvertibel, avseende skillnaden mellan konvertibelns pris och motsvarande obligationsvärde? (1 p) c/ Vilken är premien för denna konvertibel, avseende skillnaden mellan konvertibelns pris och priset för antalet aktier som kan erhållas vid konvertering * aktiernas aktuella börsvärde (konverteringsvärdet)? (1 p) d/ Vad kostar en aktie om den köps via denna konvertibel? (1 p) Uppgift 18. (4 poäng) Ett företag överväger följande leasingkontrakt: Anskaffningspris för maskin: kr och Restvärde om 3 år: kr Leasinbetalningar: månadsvis i förskott Leasingränta: 12 % per år Uppgifter: a/ Bestäm leasingbetalningarnas storlek b/ Bestäm restskulden efter att den 18:e leasingbetalningen är betald.

8 7 Uppgift 19. (4 poäng) Företaget Älgiskogen AB som omsätter 40 Mkr överväger factoring och erhåller följande erbjudande: Factoringbolaget Peltor AB erbjuder sig att låna ut 70 % av kundfordringarna mot 100 % säkerhet. Maximal kredit är kr. För detta betalar Älgiskogen: - Kreditavgift på 0,5 % av beviljad kredit - Ränta 5,8 % på utnyttjad kredit - Provision (hanteringsavgift) på hanterad omsättning. Provisionen är på 45 kr per faktura. Övriga upplysningar: Genomsnittligt fakturabelopp är kr. Bortse från besparingar i fråga om reskontrabokföring etc som Älgiskogen eventuellt gör. Förutsätt att Älgiskogen utnyttjar krediten upp till 70% av fakturabeloppet, dock max hela tiden. Räkna med att året har 360 dagar. Genomsnittlig kredittid är 45 dagar (såväl före som efter att Älgiskogen börjat anlita factoringbolagets tjänster) Uppgifter: a/ Bestäm kapitalkostnaden uttryckt i procent av frigjort kapital för Älgiskogen b/ Tag hänsyn till besparingar i reskontrabokföring och förutsätt att anlitande av factoringbolaget leder till att de egna administrationskostnaderna för reskontra sjunker med 60 kronor per faktura. Vilken blir i så fall kapitalkostnaden?

9 8 Formelsamling Du-Pont sambandet R T =vinstmarginal Totalkapitalets omsättningshastighet Hävstångsformeln R E = R T + [R T - R S ) E S Sambandet mellan avkastning och inflation rn = Nominellt avkastningskrav (nominell ränta) rr = Realt avkastningskrav (Real ränta) q = Inflation (1 + r ) n (1+rn) = (1+rr) (1+q) (1+rr) = (1 + q) Sambandet mellan effektiv årsränta (r eff ) och enkel årsränta (r) r eff = 1+ r d d 1 Penningmarknadens fundamentalsamband (1 + r 1 d 1 d ) = (1 + r 2 2 d ) (1 + r 3 3 ) (1 + r 3 d 3 ) = 360 d1 1 + r1 360 d2 1 + r 2 360

10 9 Paritetsvillkoren: Förväntad skillnad i inflationstakt E(1+i inhemsk ) E(1+i utländsk ) Fisher effekten PPP FO Förväntad förändring i växelkursen E(S ) S Förväntningshypotesen Skillnad i ränta 1+r inhemsk 1+r utländsk IRP Skillnad mellan terminskurs och spotkurs f S Växelkursprognoser under förutsättning om fritt rörliga växelkurser. Teckenförklaringar: i = inflationstakt, r = ränta, f = terminskurs, S = spotkurs, E ( ) = förväntad