Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring i kapitalförsörjningsförordningen"

Transkript

1 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1 juli och innebär att löptiden för lån till anläggningstillgångar inte längre behöver överensstämma med tillgångarnas ekonomiska livslängd. Syftet är att förenkla administrationen av modellen med lån i Riksgäldskontoret (RGK) för att finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i en myndighets verksamhet. Nya lånemodellen Att lånens löptid inte längre behöver stämma överens med tillgångarnas ekonomiska livslängd innebär i praktiken att antalet lån kan reduceras väsentligt, i princip behöver varje myndighet bara ha ett enda lån. Förutom detta medför förändringen möjlighet att förenkla administrationen även i andra avseenden, exempelvis genom enklare rutiner vid upplåning. Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Följande ändring har gjorts i 6 första stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188): Tidigare lydelse: Ny lydelse: Ett låns löptid skall anpassas till tillgångarnas ekonomiska livslängd. Flera tillgångar får finansieras med ett gemensamt lån. Ett lån som inte är amorteringsfritt skall amorteras minst två gånger per år. Riksgäldskontoret skall fastställa ränta och andra lånevillkor på marknadsmässiga grunder. Ett lån som inte är amorteringsfritt skall amorteras minst två gånger per år. En myndighets samlade lån enligt 5 får inte väsentligt avvika från motsvarande tillgångars bokförda värden per den 30 juni och per den 31 december. Riksgäldskontoret skall fastställa ränta och andra lånevillkor på marknadsmässiga grunder.

2 Produkter Grundprodukten i den nya lånemodellen är ett s.k. avistalån vilket fungerar som en löpande kredit, mot vilken nyupplåning och amortering görs. Avistalånet har precis som räntekontot en repobaserad ränta. Räntan betalas kvartalsvis och amortering sker genom egna inbetalningar till RGK alternativt genom nettoförfarande vid nyupplåning (se även avsnittet amortering nedan). Om myndigheten inte önskar binda räntan för delar av lånet behövs endast ett enda lån för myndighetens samlade anläggningstillgångar. I det fallet kommer den nya lånemodellen rent finansiellt att fungera precis som om investeringarna finansierades direkt från räntekontot. Det vill säga precis som tillgångar som myndigheten inte behöver låna till. Då myndigheten inte lånar till investeringen belastas räntekontot med utgiften. Om investeringen finansieras via avistalånet belastas istället detta konto med motsvarande belopp. Eftersom båda dessa konton har en repobaserad ränta blir det ingen skillnad när det gäller faktiska framtida räntebetalningar. Räntekostnaden på avistalånet kompenseras av motsvarande minskning av räntekostnaden (alternativt ökning av ränteintäkten) på räntekontot. Skillnaden blir endast redovisningsteknisk, d.v.s. de belopp som belastar avistalånet registreras hos RGK som lån till anläggningstillgångar. För de myndigheter som vill binda räntan för delar av lånestocken finns möjligheten att göra detta genom att ta upp ett eller flera amorteringsfria lån (s.k. bulletlån). Ett amorteringsfritt lån återbetalas, till skillnad från ett amorteringslån, i sin helhet på slutförfallodagen. Amortering sker även i detta fall genom avistalånet. Av detta skäl måste de myndigheter som går över till nya lånemodellen ha åtminstone en liten andel rörliga lån i sin portfölj. Hur stor denna andel måste vara beror på flera faktorer. Exempelvis behöver myndigheten ha en större andel på avistalånet om det bokförda värdet på anläggningstillgångarna varierar mycket från år till år, annars blir det svårt att hantera amorteringar utan att behöva förtidsinlösa amorteringsfria lån. Amortering Amortering sker i den nya lånemodellen genom att myndigheterna själva tar initiativet och gör en inbetalning till RGK för att minska skulden på avistalånet. Amortering kan precis som upplåning ske när som helst under året. Då syftet med modellen bl.a. är att minska administrationen kommer förmodligen huvuddelen av amorteringarna ske i samband med upplåning genom nettoförfarande. Avskrivningarna kommer sannolikt att vara styrande för amorteringarnas storlek. Exempel: Antag att myndigheten under första halvåret har gjort investeringar i anläggningstillgångar motsvarande 8 mkr (varav 1 mkr ska direktamorteras). Under samma period görs avskrivningar som uppgår till 6 mkr på redan lånefinansierade tillgångar. Myndigheten begär då en 2

3 utbetalning på 1 mkr från avistalånet. 1 Genom ett sådant nettoförfarande reduceras periodens upplåning och amortering till en enda ut- eller inbetalning. Samtidigt minskar problemet med att lånen i RGK ska matcha tillgångarnas bokförda värde. Har exempelvis en tillgång sålts av reglerar myndigheten helt enkelt detta genom att beloppet amorteras i samband med den halvårsvisa avstämningen. Avgifter För närvarande är avgiften på vanliga amorteringslån 0,15 % av lånebeloppet per år vid bunden ränta och 0,20 % vid rörlig ränta (6 månaders bindningstid). Det finns dessutom ett golv och ett tak, 250 respektive kronor. Den nya lånemodellen innebär mindre administration såväl för RGK som för myndigheterna. Ambitionen är därför att de allra flesta ska få lägre totala avgifter och att ingen ska få högre avgifter vid en övergång till den nya lånemodellen. För avistalån kommer avgiften att vara 0,15 %, min 250 kr och max kr. För amorteringsfria lån kommer avgiften att vara 0,10 %, min 250 kr och max kr. Nuvarande avgifter Nya avgifter Produkter Fast ränta Rörlig ränta Fast ränta Rörlig ränta Amorteringslån 0,15 % 0,20 % 0,15 % 0,20 % Amorteringsfria lån 0,10 % 0,10 % Avista lån 0,25 % 0,15 % Riksgäldskontoret kommer inte att ta ut någon administrativ avgift för lösen av befintliga lån vid en övergång till den nya lånemodellen. Lånen kommer dock att marknadsvärderas på sedvanligt sätt, då kompenseras antingen RGK eller myndigheten för skillnaden mellan lånets räntesats och aktuella marknadsräntor (se även avsnittet lösen av gamla lån nedan). Portföljhantering I nya lånemodellen ses alla ingående lån (och motsvarande investeringar) som en portfölj eller korg av lån, det finns ingen direkt koppling mellan olika lån i portföljen och de enskilda tillgångar som låneportföljen ska finansiera. 1 Av avstämningskäl måste liksom tidigare amorteringarnas storlek ändå anges när uppdraget skickas till Riksgäldskontoret. 3

4 Ett steg i planeringen över hur portföljen ska struktureras är att fundera över hur pass känslig myndigheten är för finansiella risker. Med det menas vilka konsekvenser en eventuellt högre räntenivå skulle få. Om räntan bör bindas och i sådana fall hur stor andel som bör bindas varierar från myndighet till myndighet. Det kan generellt sägas att om myndigheten klarar av att bära en ränteuppgång på några procent de närmaste åren talar mycket för att endast avistalånet behöver utnyttjas. För myndigheter med ett stort positivt saldo på räntekontot 2 finns det egentligen ingen anledning att binda räntan (ur risksynpunkt). Om den rörliga räntan stiger ökar räntekostnaderna på lånet men samtidigt ökar också ränteintäkterna på räntekontot. Eftersom de har samma räntebas (Riksbankens reporänta) elimineras risken helt om saldot på räntekontot överstiger lånens storlek. Ett av de huvudsakliga syftena med den nya lånemodellen är att minska administrationen, både för RGK och för myndigheterna. Avsikten är inte att myndigheterna skall ägna sig åt någon mer avancerad/aktiv portföljförvaltning av lånen. Kostnaden för den ökade administration som det skulle innebära, både för RGK och för myndigheten, skulle inte uppvägas av minskade räntekostnader för staten. I bästa fall skulle myndigheten minska sina räntekostnader men detta resulterar endast i en omfördelning inom staten. Syftet med att binda räntan bör snarare ses som ett medel att minska ränterisken på ett par års sikt. Nedan beskrivs hur denna förhållandevis kortsiktiga riskminskning kan åstadkommas på ett enkelt sätt. Ett annat argument för att binda räntan är att det ger en ökad planeringssäkerhet i och med att myndigheten vet hur stora räntekostnaderna blir under räntebindningstiden. Genom att ta upp ett antal amorteringsfria lån som förfaller vid olika tidpunkter framåt i tiden får en förändring av ränteläget fullt genomslag först efter några år. Det skulle exempelvis kunna gå till på följande sätt. I samband med övergången till den nya lånemodellen tas förutom avistalånet tre amorteringsfria lån upp. Ett som förfaller om ett år, ett som förfaller om två år och ett som förfaller om tre år. När ett år gått och det första amorteringsfria lånet förfaller tas ett nytt lån upp på motsvarande belopp med förfall om tre år. Fortsättningsvis ersätts de lån som förfaller med ett nytt lån med tre års löptid (se även figur 1 ovan). På detta sätt får en permanent räntehöjning fullt genomslag först efter tre år. Myndigheten får ett gott skydd mot räntehöjningar på medellång sikt samtidigt som endast fyra lån behövs (oavsett hur många enskilda anläggningstillgångar dessa finansierar). Det finns ett närmast oändligt antal varianter på samma tema. En annan löptid kan väljas, lånen kan förfalla halvårsvis och så vidare. Dessutom kan olika stor del av lånestocken bindas i amorteringsfria lån. När varje lån som 2 Stort i förhållande till de totala lånen till anläggningstillgångar. 4

5 förfaller ersätts med ett nytt lån på samma belopp hålls den bundna delen av lånen konstant. Om myndigheten önskar minska den bundna delen ersätts helt enkelt de lån som förfaller inte fullt ut (eller inte alls). Tvärtom ersätts förfallna lån med nya på högre belopp om den bundna delen ska ökas. Totalt lånebelopp Avistalån 2år 1år Tid (år) Figur 1. Skiss över låneportföljens sammansättning över tiden om denna består av ett avistalån och tre amorteringsfria lån vilka förfaller ett per år. Övergång till nya lånemodellen Tidplan Från och med den 1 juli när förordningsändringen trädde i kraft är det möjligt att ta upp avistalån. Övergången kommer för intresserade myndigheter att genomföras med början hösten år Det går givetvis även att gå över i ett senare skede för dem som önskar det. Från och med den 1 oktober är det möjligt att konvertera gamla lån till den nya modellen. I november och december kommer det att vara ett tillfälligt uppehåll p.g.a. att befintliga lån aviseras och amorteras under denna period. Praktiskt tillvägagångssätt Som ett första steg i en övergång kontaktar myndigheten sin lånehandläggare som tar fram en marknadsvärdering över de lån till anläggningstillgångar som myndigheten har i RGK. Av denna marknadsvärdering framgår vilka betalningsflöden som en övergång till den nya lånemodellen medför. Marknadsvärderingen innehåller uppgifter om hur mycket myndigheten skall betala i upplupna räntor och avgifter samt betala/erhålla i räntekompensation. Tillsammans med handläggaren 5

6 bestäms också ett datum då övergången ska ske. Vid detta datum löses befintliga lån och det nominella lånebeloppet omförs till myndighetens nya avistalån. Myndigheten får sedan en faktura på upplupna avgifter, upplupna räntor samt räntekompensation. Lösen av gamla lån Vid en övergång till den nya lånemodellen förtidsinlöser myndigheten befintliga lån till anläggningstillgångar. Vi rekommenderar att samtliga lån löses även om detta inte är nödvändigt. Vid lösen marknadsvärderas varje lån, det innebär att räntan på lånet jämförs med ränteläget det datum lånet ska lösas. Om räntan på lånet är högre än det aktuella ränteläget får myndigheten kompensera RGK för den uteblivna ränteintäkten på mellanskillnaden. Om räntan på lånen är lägre kompenseras myndigheten på motsvarande sätt. Lånets ränta jämförs med den aktuella räntan med bindning fram till varje kommande amortering. För ett femårigt amorteringslån med tre år kvar till slutförfall jämförs räntan alltså inte med räntan för ett femårigt amorteringslån vid lösentillfället. Något förenklat jämförs det istället med ett treårigt amorteringslån. I tabell 1 på nästa sida visas hur räntekompensation beräknas för ett fiktivt lån. Egentligen är diskussionen om räntekompensation inte speciellt intressant, det är ingen merkostnad. Myndigheten hade mött motsvarande kostnader även om lånet inte lösts, de hade bara infunnit sig senare i tiden (vilket tas hänsyn till eftersom beloppet nuvärdesberäknas). Enda tillfället då detta kan ställa till problem är om stora lån med mycket hög ränta och lång bindningstid löses och detta inte ryms i myndighetens budget. Vår bedömning är att detta inte ska behöva bli fallet. Det här innebär analogt att en övergång till nya lånemodellen inte kan ses som ett sätt att bli av med dyra lån genom att lösa in dem, den kostnaden får myndigheten bära ändå. På samma sätt finns det ingen anledning att inte lösa in lån med låg ränta, om detta är fallet kompenseras ju myndigheten för den låga räntan. Rekommendationen är därför att de myndigheter som går över till den nya lånemodellen löser samtliga gamla lån. Den eventuella räntekompensationen bör inte heller vara ett hinder för att konvertera eftersom kostnaden i slutänden ändå blir densamma. 6

7 Amorteringslån, 5 år, kr. Likviddag: Slutförfallodatum: Lösendatum: Ränta: 5,000 % Saldo Jmf-ränta Skillnad Utebliv rta Nuvärde ,954% 1,046% ,193% 0,807% ,429% 0,571% ,607% 0,393% ,723% 0,277% ,822% 0,178% Räntekompensation: Tabell 1. Beräkning av räntekompensation för ett femårigt amorteringslån med 3 år kvar till slutförfall. Kolumnen Saldo avser saldo sedan senaste amorteringsförfall. I sista kolumnen diskonteras den uteblivna räntan för respektive period, summan av dessa blir räntekompensationen. I det här exemplet får myndigheten kompensera RGK med kr (om räntan på lånet varit 4 % hade istället myndigheten kompenserats med kr). 7

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet I april 2012 fick jag i uppdrag att se över vissa bestämmelser i konsumentkreditlagen om ränteskillnadsersättning och förtidsbetalning. Jag får härmed överlämna promemorian Ränteskillnadsersättning

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2

TORBJÖRN INGVARSSON. Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 TORBJÖRN INGVARSSON Lån i telefon dags att reglera? 2009-10 NR 2 384 DEBATT Lån i telefon dags att reglera? Marknaden för finansiella tjänster förändras oupphörligen och lagstiftaren måste ständigt förhålla

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer