SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEK:s lilla handbok i exportfinansiering"

Transkript

1 SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

2 Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur kan riskerna hanteras?...sid 5 Vilka räntevillkor gäller?...sid 6 Är statsstödd kredit ett bättre alternativ?...sid 7 Regler för statsstödda krediter...sid 8 När ska lånen återbetalas?...sid 9 Vilka kostnader är förknippade med en exportkredit?...sid 10 Vad kan finansieras?...sid 11 EKN:s vanligaste garantier...sid 12 Hur går det till?...sid 13 Trade Finance/Kundfinansiering... sid 14 Vad kan SEK hjälpa mindre exportörer med?... sid 15 Hur får jag veta mer?... sid 16 1

3 Varför behövs exportfinansiering? Det finns flera sätt att få betalt för en exportaffär, till exempel faktura, remburs, växlar och kreditavtal. Vilket alternativ man väljer beror på flera faktorer bland annat hur väl man känner sin kund, affärens storlek och kredittidens längd. Rätt upplagd kan finansieringen bli en viktig konkurrensfördel. 2

4 Vilka alternativ finns det att välja mellan? Det finns olika former av exportkrediter. Enkelt uttryckt kan de indelas i leverantörs- och köparkrediter. Leverantörskrediten innebär att exportören beviljar köparen en kredit. Det betyder att exportören belastar sin balansräkning och själv tar risken att köparen inte betalar. Exportören kan sedan välja att sälja sin fordran, för att på så sätt förstärka sin likviditet och eliminera risken. Köparkrediten lämnas ofta för större affärer och kan utformas på två sätt. Antingen som en bank-till-köparekredit där exportörens bank träffar ett avtal direkt med köparen eller en bank-till-bank-kredit där exportörens bank träffar ett kreditavtal med köparens bank. Banken eller exportören kan överlåta fordran till SEK eller ha kvar den i egen balansräkning och refinansiera den. 3

5 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Finansieringen kan ske i många olika valutor. På så sätt kan valutariskerna elimineras för både köparen och exportören. Krediten kan lämnas i annan valuta än den som köpekontraktet är tecknat i. Om priset är överenskommet i svenska kronor men låntagaren vill ha en kredit i USD, kan lånet lämnas i motvärdet i USD av svenska kronor. Det innebär att det exakta lånebeloppet i USD fastställs vid varje utbetalning, medan exportören får sin betalning i svenska kronor. SEK är en av de aktörer som kan erbjuda finansiering i ett stort antal valutor. I vissa fall kan finansiering erbjudas i den utländska köparens egen valuta. Villkoren varierar från fall till fall och krediten arrangeras i nära samarbete med bank, exportör och köpare. Svenska företag med dotterbolag i utlandet kan också låna i det landets valuta för att eliminera sina ränte- och valutarisker. 4

6 Hur kan riskerna hanteras? Risken att köparen inte betalar kan hanteras på olika sätt. Ett alternativ är att exportören litar på köparens vilja och förmåga att betala och därför väljer att ta risken själv. Ett annat alternativ är EKN-garantin. Den utfärdas av den statliga Exportkreditnämnden och är enkelt uttryckt en försäkring som skyddar exportören mot kundförluster eller banken från kreditförluster. EKN-garantin betraktas av banker och finansinstitut som en förstklassig säkerhet. För exportören blir den därför inte bara ett skydd mot kundförluster utan också en möjlighet att underlätta finansieringen. (Se vidare på sid 12) Krediter som SEK lämnar garanteras oftast av EKN tillsammans med en eller flera banker, ibland av någon av EKN:s motsvarigheter utomlands. 5

7 Vilka räntevillkor gäller? SEK:s räntevillkor kan se ut på olika sätt och kan skräddarsys efter individuella önskemål. Låntagaren väljer helt enkelt den typ av ränta som passar bäst. Några tänkbara alternativ är: Fast ränta. Räntan kan låsas för hela kredittiden inklusive utbetalningstiden. Rörlig ränta. Rörlig ränta med option att senare övergå till fast. Fast ränta för en del av kredittiden med option att vid en viss tidpunkt övergå till rörlig. Rörlig ränta med tak mot räntehöjning över en viss nivå. 6

8 Är statsstödd kredit ett bättre alternativ? SEK erbjuder krediter både på marknadsmässiga och statsstödda villkor. De statsstödda krediterna baseras på den så kallade Consensusöverenskommelsen mellan OECD-länderna och kan tillämpas vid export av kapitalvaror där kredittiden är minst två år. Genom det statsstödda systemet erbjuder SEK så kallad CIRR-ränta (Commercial Interest Reference Rate) i ett antal valutor. På statsstödda krediter lämnar SEK kostnadsfritt en fast CIRR-ränteoffert som gäller i fyra månader. Inom den tiden ska köpekontraktet tecknas. Leverantörskrediter ska accepteras i samband med kontraktstecknande, för köparkrediter har man sex månader på sig att förhandla låneavtal. Valet mellan marknadsmässig och statsstödd ränta sker först när SEK:s offert accepteras och beror på det då aktuella ränteläget. Är räntan för den aktuella valutan stigande är CIRR-räntan vanligtvis mest fördelaktig. En detaljerad beskrivning av villkor och fördelar med de statsstödda krediterna finns på 7

9 Regler för statsstödda krediter Minst 15 procent av kontraktsbeloppet ska betalas som förskott till exportören. Återbetalning skall normalt ske genom lika stora amorteringar med högst sex månaders mellanrum. Räntan är fast för hela kreditperioden. Kreditens löptid är beroende av varans art, kontraktsbeloppet och köparlandet men måste vara minst två år. Ansökan måste ha inkommit till SEK innan köpeavtalet tecknats och varorna skeppats. Statsstödda krediter kan beviljas utan EKN-garanti. De krav som EKN ställer för en garanti måste dock vara uppfyllda. SEK ska informeras när köpekontraktet tecknats. Krediten ska accepteras när kreditdokumentationen (köpekontraktet för leverantörskrediter respektive kreditavtalet för köparkrediter) undertecknats och innan leveranserna påbörjats. 8

10 När ska lånen återbetalas? Man skiljer mellan korta och långa krediter. Kredittider upp till två år betraktas som korta och dokumenteras med till exempel fakturor eller remburs. För längre krediter är återbetalningsalternativen många. Vanligast är: kvartals- eller halvårsvisa amorteringar eller allt vid ett tillfälle. För EKN-garanterade krediter gäller dock EKN:s villkor. Statsstödda och EKN-täckta krediter ska återbetalas i lika stora, halvårsvisa amorteringar med högst sex månaders intervall. I vissa fall kan återbetalningsstrukturen anpassas till investeringens förväntade kassaflöde. För de statsstödda och EKN-täckta krediterna räknas kredittiden inte från utbetalning utan från en startpunkt som bestäms av varans art, exempelvis från leveranstidpunkten för varor som kan användas var för sig, eller, om exportören har ansvar för montage, från tidpunkten när montaget av den kompletta anläggningen är färdigt. Fattigare länder kan få upp till 10 års kredit medan kredittiden är begränsad till fem eller undantagsvis åtta och ett halvt år för rikare länder. 9

11 Vilka kostnader är förknippade med en exportkredit? Räntan är den enda kostnaden för en statsstödd kredit. För marknadskrediter debiteras dessutom en löftesprovision beräknad på det ännu ej utbetalda kreditbeloppet från den dag då räntan fastställts. SEK tar dessutom ut en riskprovision på den del av krediten som inte garanteras av EKN. Därutöver tillkommer EKN-premie och normala bankavgifter, till exempel inkassokostnader, riskprovision och agentprovision. I statsstödda krediter erhåller agentbanken en räntemarginal på 0,25 procent för att täcka sina hanteringskostnader. 10

12 Vad kan finansieras? För statsstödda krediter finns regler för vad som kan omfattas av en finansiering. Endast svenska kapitalvaror kan komma i fråga. I praktiken innebär det att en vara som tillverkats och slutmonterats i Sverige kan finansieras till statstödda villkor även om en stor del av de ingående komponenterna är importerade. En viss del av utländska leveranser som ingår i kontraktet kan finansieras men den svenska andelen får inte understiga 50 procent. Vissa lokala kostnader kan finansieras liksom reservdelar upp till procent av kontraktsvärdet. Slutligen kan även EKN-premien och de räntor som förfaller under byggtiden inkluderas i finansieringen. De delar av en exportaffär som inte kan omfattas av en statsstödd kredit, exempelvis förskottet, kan finansieras till marknadsränta. 11

13 EKN:s garantier Hos EKN kan exportörer och banker försäkra sig mot risken för utebliven betalning. Premien baseras huvudsakligen på köparens kreditvärdighet, köparlandet, risktiden och affärens storlek. Fordringsförlustgarantierna ger skydd mot risken att exportörens kund inte betalar. Den finns i olika varianter, anpassade till hur lång kredittiden är och om det är exportören eller banken som står för krediten. Ibland kräver exportörens kund en kontraktsgaranti. Exportörens bank ställer då ut en garanti. Med EKN:s motgaranti kan banken dela sin risk med EKN. Med EKN:s växelgaranti kan banken försäkra diskonterade växlar och med rembursgarantin kan banken dela risk med EKN när banken bekräftar remburser. Med EKN:s rörelsekreditgaranti kan banken dela risk med EKN när banken ger rörelsekrediter. Denna garanti är till för små och medelstora företag. Se också 12

14 Hur går det till? Ju tidigare i processen de finansiella frågorna kommer in desto större är möjligheterna att hitta en förmånlig lösning. Ansökan lämnas in av exportören eller dennes bank på den blankett som finns på SEK fattar beslut och skickar offert inom några dagar. Offerten kan omfatta både ett fast CIRR-räntetak i fyra månader och en marknadsränta om denna vid accept visar sig vara lägre. Offerten ska accepteras när både köpe- och kreditdokumentationen färdigförhandlats. Då fastställs också räntesatsen. Kreditdokumentationen ska överlåtas till SEK. Villkoren för överlåtelsen bestäms av SEK:s Allmänna villkor för exportkrediter eller SEK:s Avtal om övertagande av krediter från banker. SEK har sådana avtal med ett stort antal svenska och utländska banker. Utbetalning sker direkt till exportören i samband med leverans eller annan prestation som överenskommits i köpekontraktet. 13

15 Handelsfinansiering och Kundfinansiering SEK deltar i handelsfinansieringar genom att finansiera bankers transaktioner eller själv diskontera exportörers fordringar under fakturor, växlar eller remburser och därmed minska exportörens behov av rörelsekapital. Kontraktsgarantier lämnas av SEK, där en importör garanteras betalning ifall exportören inte fullgör sina åtaganden. Kontraktsgarantier kan täcka alla åtaganden under ett kontrakt, från återbetalning av förskott till generellt fullgörande. SEK erbjuder kundfinansieringsprogram för svenska exportföretags kunder. Under programmet finansieras kapitalutrustning med varan som säkerhet. Programavtalet innebär ett nära samarbete med exportören där SEK tillhandahåller finansieringen med risk på slutkund och exportören ansvarar för bland annat löpande kontakter med slutkund, återtag och återförsäljning av utrusning vid behov och har även ett begränsat garantiåtagande. 14

16 Vad kan SEK hjälpa mindre exportörer med? För små och medelstora företag verkar SEK genom sina samarbetspartners: de svenska affärsbankerna, de lokala sparbankerna samt ALMI Företagspartner AB ( ALMI ). Tillsammans med ALMI och EKN har SEK tagit fram Exportlånet. Det är till för företag som har ett kapitalbehov i samband med en exportsatsning och ges i utländsk valuta. Om exportaffären görs i utländsk valuta kan valutarisken minskas genom att lånet tas i antingen USD eller EUR. Ansökan görs på exportörens lokala ALMI-kontor. För export till vissa marknader kan SEK också erbjuda finansiering till köparen genom en traditionell exportkredit. Kontakta oss gärna på för mer information! SEK erbjuder också programavtal avseende finansiering av svenska företags internationella kunder. Se föregående sida. 15

17 Hur får jag veta mer? Titta på Ring till Sänd e-post till Faxa till Skriv till AB Svensk Exportkredit Box 194, Stockholm 16

18

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Vi ger dig råd i ditt nya land

Vi ger dig råd i ditt nya land Vi ger dig råd i ditt nya land 1 Vi ger dig råd i ditt nya land - finansiera din bostad i utlandet med hjälp av Nykredit Att köpa bostad utomlands och flytta bort under en kortare eller längre tid är ett

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning.

Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Låna SAMMANFATTNING Konsumentskyddet på låneområdet är tillfredsställande, men några problem växer i omfattning. Antalet betalningsförelägganden hos Kronofogden med anledning av snabbkrediter har ökat

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

Willhem AB (publ) MTN-program

Willhem AB (publ) MTN-program Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer 556797-1295) ( Bolaget

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer