Allmänna villkor Paxo Finans AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor Paxo Finans AB"

Transkript

1 Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB Allmänt Kreditprövning Lånet Ränta och avgifter Återbetalning och avbetalning Kredittagarens rätt till förtidsbetalning Avräkning Kredittagarens ångerrätt Meddelande Dröjsmålsränta och påminnelseavgift Indrivning och inkasso Överlåtelse av kredit Kreditgivarens rätt att säga upp lånet till återbetalning i förtid Ändring av kontaktuppgifter Ändring av kreditvillkor Personuppgifter Identifiering Cookies Begränsning i ansvar och force majeure Klagomål och tvister Tillsynsmyndighet Kreditgivarens kontaktuppgifter... 6

2 Allmänna villkor Paxo Finans AB November Allmänt Paxo Finans AB, org.nr (nedan Kreditgivaren ) erbjuder lån till privatpersoner (nedan Kredittagaren ). Kreditgivaren är registrerad hos Finansinspektionen och tillämpar konsumentverkets riktlinjer och rekommendationer avseende konsumentfrågor. Kreditgivarens verksamhetsidé är att snabbt tillhandahålla ett mindre lån, under en kortare period, utan någon ställd säkerhet. Tanken är att bistå Kredittagarens kortsiktiga behov av likvida medel. Lånevillkoren gäller mellan Kreditgivaren och Kredittagaren och träder ikraft när Kredittagaren godkänner dem. Godkännande sker genom en fullbordad ansökan, i vilken Kredittagaren bekräftar att han har tagit del av och accepterar dessa villkor samt innehållet i standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 2. Kreditprövning Enligt lag är Kreditgivaren skyldig att göra en kreditprövning av Kredittagaren. För att möjliggöra kreditprövning inhämtas en kreditupplysning hos en tredje part vilket inte kommer att synas i framtida kreditupplysningar. En kopia av kreditupplysningen skickas antingen per post eller elektroniskt. Genom att ansöka om ett lån hos oss godkänner Kredittagaren att en kreditupplysning inhämtas. 3. Lånet Kredittagaren ansöker om lån på Kreditgivarens hemsida eller per telefon. Efter beviljat lån betalar Kreditgivaren ut lånet till Kredittagarens personliga angivna bankkonto i svensk bank. Understiger beviljat kreditutrymme Kredittagarens sökta kredit ges Kredittagaren möjlighet att få ett lån beviljat motsvarande det lägre kreditbeloppet varvid krediten ska återbetalas enligt de villkor som gäller för den beviljade krediten. 4. Ränta och avgifter För lånet är Kredittagaren skyldig att erlägga de räntor och eventuella avgifter som vid var tidpunkt framgår av aktuell prislista på Kreditgivarens hemsida. Räntan som tillämpas är fast och ändras inte under avtalstiden. Kreditgivaren kan under avtalstiden besluta om ändring av räntor och eventuella avgifter, dock ej ändringar som kan anses vara till nackdel för Kredittagaren. Dessa ändringar publiceras på Kreditgivarens hemsida.

3 Kredittagaren ska ersätta de kostnader som uppkommer för att bevaka och driva in Kreditgivarens fordran hos Kredittagaren eller annan betalningsskyldig. 5. Återbetalning och avbetalning Kredittagaren ansvarar för att erlägga betalning enligt dessa allmänna villkor. Krediterna har löptid på 30, 60, 90 och 120 dagar. Kredit med löptid 30-dagar förfaller till fullo till betalning efter 30 dagar sedan kreditens utbetalning. Krediterna med löptid på 60-, 90- och 120 dagar är avbetalningslån, så kallade annuitetslån vilket innebär att Kredittagaren ska återbetala beloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande ränta, amortering och avgifter till dess lånet till fullo återbetalats. Faktura ska vara betalad på förfallodatum som anges i relevant faktura. Fakturan skickas till en av Kredittagaren uppgiven e-postadress. Betalning ska ske till det av Kreditgivaren angivna bankgirokontot. Om Kredittagaren betalar ett för stort belopp, ska Kreditgivaren återbetala det överskjutande beloppet om det är minst 25 kronor. Om fakturans förfallodatum inte är en bankdag ska betalningen vara Kreditgivaren tillhanda senast närmaste påföljande bankdag. Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, julafton, midsommarafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag. 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning Enligt lag har Kredittagaren rätt att betala krediten innan den ordinarie förfallodagen. Vid förtidsinlösen har Kreditgivaren rätt att, utöver lånebeloppet, få betalt för avtalad ränta och kostnader intill återbetalningsdagen. 7. Avräkning Vid Kredittagarens betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga för lånet förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på lånebeloppet. 8. Kredittagarens ångerrätt Enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) har Kredittagaren 14 dagars ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. Ångerrätten räknas från dagen då avtalet ingicks. Ångerrätten utnyttjas genom att Kredittagaren meddelar Kreditgivaren att ångerrätten åberopas. När Kredittagaren utnyttjat ångerrätten ska lånebeloppet återbetalas jämte upplupen ränta räknat från dagen då Kredittagaren fick tillgång till lånebeloppet fram tills återbetalningsdagen. Kredittagaren ska meddela Kreditgivaren följande uppgifter vid utövande av ångerrätt:

4 - Namn och personnummer - Lånebelopp - Förklaring av att avtalet ångrats - Plats och datum - Underskrift Att Kredittagaren väljer utnyttja ångerrätt ska meddelas genom ett av följande kommunikationsmedel: via e-post till via post till Paxo Finans AB, Kungsgatan 37, Stockholm, via telefon till , via fax till Meddelande Meddelande som Kreditgivaren sänt till Kredittagarens folkbokföringsadress eller till en av Kredittagaren uppgiven adress, ska anses kommit mottagaren tillhanda senast sju (7) dagar efter att meddelandet skickades. Meddelande som Kreditgivaren sänder genom e-post eller SMS ska anses kommit mottagaren tillhanda senast sju (7) dagar efter avsändandet om meddelandet är skickat till ett av Kredittagaren uppgivet telefonnummer. 10. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift Om lånet inte betalas tillbaka i tid har Kreditgivaren rätt att ta ut en (1) påminnelseavgift om 60 kr. Kreditgivaren har även rätt att på förfallet belopp, vilket utöver fakturabeloppet inkluderar eventuella inkassokostnader etc., debitera en dröjsmålsränta om 3 procent per påbörjad månad tills dess att betalning skett. 11. Indrivning och inkasso Om inte betalning har skett efter påminnelse, har Kreditgivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid lagstadgande inkassoavgifter kan komma att åläggas Kredittagaren. 12. Överlåtelse av kredit Kredittagaren kan inte överlåta krediten eller några rättigheter eller skyldigheter under låneavtalet utan skriftligt medgivande från Kreditgivaren. Kreditgivaren har rätt att utan Kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta fordran och samtliga krav och rättigheter under krediten och låneavtalet till annan. 13. Kreditgivarens rätt att säga upp lånet till återbetalning i förtid Kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid om någon av följande omständigheter inträffar: (1) Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran, (2) Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter, (3) Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning, (4)

5 eventuell säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller (5) det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vid Kreditgivarens uppsägning enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid om 4 veckor räknat från dagen för Kreditgivarens eller dess samarbetspartners avsändande av uppsägningen. Kreditgivarens rätt till förtidsinlösen faller om Kredittagaren innan uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. 14. Ändring av kontaktuppgifter Om Kredittagaren under avtalets gång ändrar sina kontaktuppgifter (adress, telefon, e-post, etc.) ska Kreditgivaren utan dröjsmål meddelas om ändringen. 15. Ändring av kreditvillkor Kreditgivaren förbehåller sig rätten att ändra på kreditvillkoren förutsatt att Kredittagaren på förhand meddelas om ändringen. Detta under förutsättningen att Kredittagarens skyldigheter inte utvidgas och dennes rättigheter inte minskas, med undantag för ändringar föranledda av lagändringar och myndighetsbeslut. 16. Personuppgifter De personuppgifter som Kredittagaren lämnar vid ansökan eller som annars inhämtas i samband med uppläggning av lån, behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter sker för att Kreditgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot Kredittagaren. Kreditgivaren ges även rätt att använda behandlade personuppgifter vid samarbete med myndigheter och externa samarbetspartners som ett led i att uppfylla skyldigheter enligt avtal eller lag. Behandlad information används även vid marknadsföring av egna eller samarbetspartners utvalda produkter och tjänster. Kreditgivaren har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med Kredittagaren. 17. Identifiering Kreditgivaren har rätt att via telefonsamtal bekräfta låntagarens identitet. Kreditgivaren har även rätt att vid behov begära vidimerad kopia av identitetshandling såsom pass, körkort eller legitimation. 18. Cookies Denna hemsida använder sig av cookies. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring eller informerar dig varje gång en hemsida begär att få använda cookies. 19. Begränsning i ansvar och force majeure Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för ren förmögenhetsskada, om skadan inte uppkommer genom konstaterat uppsåt eller av grov oaktsamhet från

6 Kreditgivarens sida. Kreditgivaren ansvarar inte för någon form av skada hänförliga till Kredittagarens angivning av felaktiga eller ofullständiga uppgifter vid ansökan eller i övrigt orsakad av Kredittagarens oaktsamhet eller passivitet. Kreditgivaren är heller inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, blockad, strejk, naturkatastrof eller annan liknande omständighet, s.k. force majeure. 20. Klagomål och tvister Klagomål sker genom telefon eller e-post till Kreditgivaren. Kredittagaren kan vid missnöje av Kreditgivarens hantering även vända sig allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, , Stockholm, telefon: Svensk rätt tillämpas på lånet och svensk domstol är behöriga att pröva eventuella tvister. 21. Tillsynsmyndighet Behörig tillsynsmyndighet för Kreditgivarens verksamhet är Konsumentverket, Box 48, Karlstad, telefon: Kreditgivarens kontaktuppgifter Paxo Finans AB Organisationsnummer: Kungsgatan Stockholm Telefon: Fax: E-post:

7 STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon Fax E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr Kungsgatan 37, Stockholm Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Det sammanlagda kreditbeloppet Villkoren för kreditutnyttjandet Mindre lånebelopp utan säkerhet (s.k. mikrolån). Krediterna har löptid på 30, 60, 90 och 120 dagar. Kredit med löptid 30- dagar förfaller till fullo till betalning efter 30 dagar sedan kreditens utbetalning. Krediterna med löptid på 60-, 90- och 120 dagar är annuitetslån vilket innebär att Kredittagaren ska återbetala beloppet månadsvis genom lika annuiteter, inkluderande ränta, amortering och avgifter till dess lånet till fullo återbetalats. Kreditbeloppet kan uppgå till maximalt kr. Ett individuellt kreditutrymme fastställs för varje Kredittagare baserat på den kreditbedömning som genomförs vid varje enskild ansökan. Beviljat lån utbetalas till Kredittagarens personliga och angivna bankkonto i svensk bank. Förutsättningar för att få lån är att Kredittagaren är folkbokförd i Sverige, är minst 20 år och ej har skyddad identitet. Kredittagaren skall vidare klara sedvanlig kreditprövning. Kreditavtalets löptid Kreditavtalet kan som lägst omfatta 30 dagar och som högst 120 dagar. Det totala belopp som På förfallodagen skall lånet samt ränta och

8 ska betalas och avräkningsordning eventuella avgifter betalas genom inbetalning på det bankgirokonto som Kreditgivaren anvisar. Förfallodag och det belopp som skall inbetalas anges på fakturan från Kreditgivaren. Det belopp som skall betalas styrs av det kreditbelopp och återbetalningstid Kredittagaren valt. Exempelvis ska kredit om kr i 30 dagar ska återbetalas med kr. Avräkning sker enligt följande ordning: 1. Avgifter 2. Ränta 3. Kapital. 3. Kreditkostnader Kreditränta För lånet är Kredittagaren skyldig att erlägga de eventuella avgifter och räntor som vid var tid gäller enligt aktuell prislista. Exempelvis löper kredit om kr i 30 dagar med 221 procent nominell årsränta. Effektiv ränta Kredit 3 000kr, ränta á 18,4 % per månad i 30 dagar ger en effektiv ränta på 662 procent. Det totala beloppet att återbetala är kr vilket ger en kostnad uppgående till 545 kr för krediten. Är det för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om

9 - en försäkring som säkrar krediten, eller - någon annan kompletterande tjänst? Det finns inga krav på att teckna försäkring eller någon annan tilläggstjänst för ingående av kreditavtalet. Det finns inga krav på att teckna tilläggstjänst för ingående av kreditavtalet. Kostnader för krediten Ingen kostnad utöver avtalad ränta utgår för krediten. Kostnader i samband med försenade betalningar Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av lånet i tid i enlighet med aktuellt låneavtal mellan Kreditgivaren och Kredittagaren, har Kredittagaren rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna kreditbeloppet till dess att full betalning har skett. Kredittagaren har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om för närvarande 60 kr. Dröjsmålsräntan utgår med 3 procent per månad. Vid utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att vidta inkassoåtgärder varvid inkassoavgifter enligt lag kan komma att debiteras Kredittagaren. 4. Andra viktiga rättsliga aspekter Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna kreditavtalet. För att utnyttja ångerrätten ska Kredittagaren inom 14 dagar från dagen då denna information sändes till Kredittagaren meddela Kreditgivaren att kreditavtalet ångrats. Kredittagaren skall snarast och senast inom 30 dagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att låneavtalet frånträds, betala tillbaka lånebeloppet samt betala upplupen ränta räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till

10 krediten till och med den dag då den återbetalas. Förtidsåterbetalning Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av lånet i förtid. Kreditgivarens rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning Vid händelse av att en förtida återbetalning görs är Kredittagaren skyldig att även återbetala upplupen ränta fram till återbetalningsdagen och andra kostnader för lånet för tiden fram till återbetalningsdagen. Kredittagaren har rätt att utta ränteskillnadsersättning av kredittagaren för den tid som återstår till förfallodagen. Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en extern databas har Kredittagaren rätt att snarast och kostnadsfritt meddelas resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagsstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal Nekad kredit Kredittagaren har rätt att kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om Kreditgivaren inte avser att ingå ett låneavtal med Kredittagaren. Beviljas inte Kredittagaren kredit kommer Kredittagaren att få meddelande om detta.

11 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster a) Beträffande kreditgivaren Registrering Den berörda tillsynsmyndigheten Paxo Finans AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer Konsumentverket utövar tillsyn över Kreditgivaren rörande villkoren för kreditgivningen. Mer information finns på konsumentverkets hemsida Den 1 januari 2015 kommer även Finansinspektionen utöva tillsyn över verksamheten som vid detta datum blir tillståndspliktig. Mer information finns på Finansinspektionens hemsida b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren har rätt att frånträda det ingångna kreditavtalet. För att utnyttja ångerrätten ska Kredittagaren inom 14 dagar från dagen då denna information sändes till Kredittagaren meddela Kreditgivaren att kreditavtalet ångrats. Kredittagaren skall snarast och senast inom 30 dagar efter att Kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att låneavtalet frånträds, betala tillbaka lånebeloppet samt betala upplupen ränta räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då den återbetalas. Tillämplig lag Svensk lag är tillämplig på kreditavtalet. I

12 avtalsförhållandet tillämpas konsumentkreditlagen (2010:1846). Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska och Kreditgivaren har för avsikt att under låneavtalets löptid kommunicera på svenska. c) Beträffande prövning Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Vid klagomål kontaktar du Kreditgivaren via post: Paxo Finans AB, Klagomålsansvarig, Kungsgatan 37, Stockholm. Kredittagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefon:

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Delbetala din faktura

Delbetala din faktura Delbetala din faktura Erbjudande om räntefri delbetalning via Resurs Bank Vi ger dig nu möjlighet att delbetala den bifogade fakturan från din leverantör. Du behöver inte betala hela summan på en gång

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Santander Consumer Bank AB Mitt Kort mastercard Kontokredit för konsumentbruk Allmänna villkor 203-12 Juni 2015

Santander Consumer Bank AB Mitt Kort mastercard Kontokredit för konsumentbruk Allmänna villkor 203-12 Juni 2015 203-12 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 10 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 891

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer