räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande"

Transkript

1 räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

2 räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder eller pengar på bankkonto. På aktiemarknaden är samtidigt svängningarna stora och risken hög. Av den anledningen har många investerare sökt placeringsalternativ med högre avkastningspotential än traditionella räntebärande placeringar, till en lägre marknadsrisk än aktiemarknaden. Eftersom företagsobligationer är svårtillgängliga för privata investerare har en ny sparform uppstått på den svenska marknaden. Erik Penser Bankaktiebolag är nu stolta att som första oberoende arrangör lansera Räntebevis. varför räntebevis? Ett Räntebevis är på många sätt likt en företagsobligation. Investeraren tar en kreditrisk på underliggande bolag, och kan därför förvänta sig en högre avkastning än i ett traditionellt räntesparande, med en lägre marknadsrisk än en investering i enskilda aktier. Samtidigt som Räntebevisen liknar företagsobligationer på många sätt, är de betydligt mer tillgängliga för privata investerare. I denna broschyr förklarar vi den grundläggande terminologin kring ett Räntebevis, vilka faktorer och marknadsförutsättningar som styr dess avkastning, och varför det kan vara en attraktiv sparform för privata investerare. vad är en företagsobligation? När ett företag behöver tillgång till kapital kan ett alternativ vara att ge ut obligationer, och på så sätt låna kapital av marknaden under en viss löptid. Köparen av obligationen kompenseras för detta lån, och för den risk som ett lån innebär, genom regelbundna ränteutbetalningar. Ju högre risken bedöms vara i företaget, och ju svårare företaget har att låna pengar till förmånliga villkor på marknaden, desto högre ränta är det villigt att betala för lånet. Storleken på räntan beror även på obligationens löptid. Ju längre löptid, desto större är risken att företaget ska råka i betalningssvårighter, vilket innebär en högre ränta i placeringen. Den allra säkraste formen av obligationer i svenska kronor är statsobligationer, eftersom svenska staten står som garant då pengarna skall betalas tillbaka till investeraren vid löptidens slut. företagsobligation bra produkt, svår att investera i Även om företagsobligationer är en attraktiv sparform, är de svårtillgängliga för privatpersoner. De handlas normalt över telefon, och är ofta noterade i poster om minst 1 miljon kronor. I vissa fall är de noterade i utländsk valuta, vilket innebär att köparen av obligationen även är exponerad mot förändringar i valutakurser. räntebevis bra produkt, lätt att investera i Ett Räntebevis är en strukturerad produkt som tar tillvara på fördelarna med företagsobligationer, men som samtidigt är betydligt mer lättillgänglig för privatpersoner. På samma sätt som i en företagsobligation, tar köparen av ett Räntebevis en kreditrisk på det bolag som placeringen är kopplad till under produktens löptid. Med kreditrisk menas risken att bolaget inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden, och avkastningen i Räntebeviset baseras på hur stor kreditrisken

3 i det underliggande bolaget bedöms vara. Kreditrisken i bolaget gestaltar sig i form av risken för en kredithändelse, vilket beskrivs utförligare nedan. Ett Räntebevis har dock en rad fördelar i jämförelse med företagsobligationer. Det handlas i poster om kr och är dessutom noterat på börsen, vilket innebär att investeraren kan sälja produkten under dess löptid, samt placera det i ISK, investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Vidare är det noterat i svenska kronor. avkastningen i ett räntebevis Avkastningen i Räntebeviset utgörs av en årlig kupong som utbetalas kvartalsvis, och som består av den rörliga 3 mån STIBOR-räntan plus ett procentuellt fast tillägg som beror på kreditrisken i bolaget. Kreditrisk bedöms av oberoende kreditbedömningsinstitut där bolag med högre kreditrisk ges ett lägre betyg. Ett Räntebevis kopplat till ett bolag med lägre kreditbetyg ger under normala omständigheter ett högre fast tillägg utöver STIBOR-räntan. Vid löptidens slut återbetalas nominellt belopp, så länge företaget inte har drabbats av en kredithändelse. vad är en kredithändelse? Definitionen av en kredithändelse baseras på ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association. Följande händelser, som beskrivs utförligare i Räntebevisets slutliga villkor, utgör kredithändelser: Utebliven betalning Bolaget underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld på minst 1 miljon amerikanska dollar. Rekonstruktion (omläggning av skulder) Bolaget omförhandlar villkoren avseende en finansiell skuld om minst motsvarande 10 miljoner amerikanska dollar till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka. Insolvensförfarande Bolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande. vad händer med investeringen om en kredithändelse inträffar? Det är emittenten som avgör huruvida en kredithändelse inträffat, baserat på ISDA:s regelverk. Om de finner att så har skett, upphör omedelbart ränteutbetalningarna för återstående löptid. Det nominella beloppet förloras, och vid löptidens slut återbetalas istället ett så kallat återvinningsbelopp till investeraren. I exemplet nedan infaller en kredithändelse tredje kvartalet år tre. Q1 Q2 Q3 Q4 År 1 Kupong alla kvartal År 2 Kupong alla kvartal År 3 Kredithändelse tredje kvartalet år tre År 4 Ingen kupong År 5 Ingen kupong + Återvinningsbelopp = Kupong = Ingen kupong hur bestäms återvinningsbeloppet? Återvinningsbeloppet fastställs i ett auktionsförfarande inom ramen för ISDA:s regelverk, och uppgår normalt till marknadsvärdet på det underliggande bolagets skuldförbindelser efter kredithändelsen. Med stor sannolikhet kommer återvinningsbeloppet att understiga det nominella beloppet, vilket

4 innebär att investeraren förlorar delar av sitt investerade kapital. Om återvinningsbeloppet fastställs till noll förloras hela det investerade kapitalet. Den stora variationen beror bland annat på hur allvarlig kredithändelse som skett, hur den påverkat företagets finansiella ställning, samt det allmänna klimatet på marknaden. varför avkastar ett räntebevis mer än motsvarande företagsobligation? Ett Räntebevis är inte utgivet av det företag som företaget är kopplat till, utan av en emittent (bank), likt andra strukturerade produkter. Till skillnad från en företagsobligation lånar alltså inte investeraren ut pengar till det underliggande bolaget. Då köparen av en strukturerad produkt även tar en kreditrisk på den emitterande banken, nås en högre årlig utbetalning än motsvarande företagsobligation. I de Räntebevis som Erik Penser Bankaktiebolag nu lanserar är den emitterande banken Société Général, med kreditbetyg A hos kreditbedömningsinstitutet Standard and Poor s (S&P) och A1 hos Moody s. vad är ett kreditbetyg? Kreditbedömningsinstitut gör regelbundna bedömningar av företags och staters finansiella ställning. Ett företag eller en stat med en stabil ekonomi ges ett högt kreditbetyg, enligt tabellen till höger. Kreditbetyg BBB eller bättre benämns Investment Grade, och dit hör bland annat Svenska Staten (AAA hos S&P i maj 2012), Vattenfall (A-) och Ericsson (BBB+). Företag med något lägre kreditbetyg benämns ofta High Yield. Dit hör bland annat Stora Enso Oyj (BB) och Stena Aktiebolag (BB+). Kreditbetyg Standard & Poor s Förklaring Jämförbar rating från Moody s INVESTMENT GRADE AAA Absolut högsta kvalitet Aaa AA Högsta kvalitet Aa A Hög kvalitet A BBB Ganska hög Baa HIGH YIELD BB Något spekulativt Ba B Spekulativt B CCC Klart spekulativt Caa CC Mycket spekulativt Ca C Nära betalningsinställelse C D Har ställt in betalningarna - Dessa kreditbetyg ger investerare vägledning om hur stor kreditrisken bedöms vara. De två mest kända instituten är Standard & Poor s och Moody s. vad är en credit default swap (cds)? Ett sätt att mäta kreditrisken i ett företag eller en stat, är att titta på kostnaden på dess Credit Default Swap. En CDS är ett finansiellt kontrakt som används för att skydda sig mot risken att ett företag eller en stat inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden, inte helt olikt en försäkring. Kontraktet är en överenskommelse mellan två parter, där köparen maj -08 maj -09 maj -10 CDS nivå för Stora Enso Oyj och Stena Aktiebolag Källa: Bloomberg LP Stena Aktiebolag maj -11 Stora Enso Oyj maj -12

5 av CDS:en kompenseras till 100 % av säljaren, om det underliggande bolaget inte skulle klara sina betalningsåtaganden eller gå i konkurs. Priset på kontraktet anger kostnaden för detta. Ju större risken bedöms vara i bolaget, desto dyrare är det att försäkra sig genom en CDS. I en förenklad värld skulle priset på en CDS kunna jämföras med en försäkringspremie. En CDS prissätts i baspunkter, det vill säga hundradelar av en procent. Ett pris på innebär därför att försäkringen kostar 10 % av det totala beloppet varje år, eller kronor för att försäkra 1 miljon investerade kronor. vad är 3 månaders stibor-ränta? Avkastningen i ett Räntebevis utgörs av 3 månaders STIBOR och ett fast procentuellt tillägg. På en fungerande finansiell marknad lånar bankerna pengar av varandra dagligen för att säkra sitt kapitalflöde STIBOR 0 maj -07 maj -08 maj -09 maj -10 maj -11 maj -12 Utvecklingen för 3 månaders STIBOR-ränta sedan maj 2007 Källa: Bloomberg LP Stockholm Interbank Offered Rate, ofta kallad STI- BOR-räntan eller marknadsräntan, är ett mått på hur hög räntan är på dessa lån. Varje dag anger ett antal utvalda banker verksamma på den svenska marknaden hur hög ränta de kräver för att låna ut pengar till varandra. Med undantag för den högsta och den lägsta observationen utgör snittet av dessa STIBOR-räntan. NASDAQ OMX sammanställer dagligen dessa räntor, med löptider från en dag upp till ett år. I mitten av maj 2012 låg 3 månaders STIBOR-räntan på 2,13 %. Under tider av stor turbulens och ekonomisk osäkerhet, som under finanskrisen 2008/09, kräver bankerna en högra ränta för att låna ut pengar till varandra. Av den anledningen kan STIBOR-räntan vara betydligt högre än Riksbankens reporänta. hur prisar ett räntebevis i andrahandsmarknaden? Den faktor som främst påverkar priset på ett Räntebevis i andrahandmarknaden är det underliggande bolagets CDS. Skulle CDS:en stiga i värde, innebär det att marknaden prisar in en större risk för kredithändelse, och priset på Räntebeviset faller därför. Skulle CDS:en däremot falla i värde, stiger priset på Räntebeviset. Dessutom beror värderingen på den emitterande bankens upplåningskostnad. Kvartalsvisa utbetalningar gör att priset i andrahandsmarknaden fluktuerar i mindre utsträckning än om dessa skulle ske årsvis.

6 högre avkastning än traditionellt räntesparande ränteutbetalning 4 gånger per år lägre marknadsrisk än aktiemarknaden börsnoterade; kan därför placeras i ips, investeringssparkonto och kapitalförsäkring handlas elektroniskt erbjuds i poster om kronor handlas alltid i svenska kronor Erik Penser Bankaktiebolag Biblioteksgatan 9, Box 7405, Stockholm Telefon: ,

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer