Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?"

Transkript

1 Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor gäller? sid 6 Är statsstödd kredit ett bättre alternativ? sid 7 Regler för statsstödda krediter sid 8 När skall lånen återbetalas? sid 9 Vilka kostnader är förknippade med en exportkredit? sid 10 Vad kan finansieras? sid 11 EKNs vanligaste garantier sid 12 Hur går det till? sid 13 Trade Finance/Kundfinansiering sid 14 Vad kan SEK hjälpa mindre och medelstora exportörer med? sid 15 Hur får jag veta mer? sid 16 1

2 Varför behövs exportfinansiering? Det finns flera sätt att få betalt för en exportaffär, t ex faktura, remburs, växlar och kreditavtal. Vilket alternativ man väljer beror på flera faktorer bl a hur väl man känner sin kund, affärens storlek och kredittidens längd. Rätt upplagd kan finansieringen bli en viktig konkurrensfördel. 2

3 Vilka alternativ finns det att välja mellan? Det finns olika former av exportkrediter. Grovt kan de indelas i leverantörs- och köparkrediter. Leverantörskrediten innebär att exportören beviljar köparen en kredit. Det betyder att exportören belastar sin balansräkning och själv tar risken att köparen inte betalar. Exportören kan sedan välja att sälja sin fordran, för att på så sätt förstärka sin likviditet och eliminera risken. Köparkrediten lämnas ofta för större affärer och kan utformas på två sätt. Antingen som en banktill-köpare-kredit där exportörens bank träffar ett avtal direkt med köparen eller en bank-till-bankkredit där exportörens bank träffar ett kreditavtal med köparens bank. Banken eller exportören kan överlåta fordran till SEK eller ha kvar den i egen balansräkning och refinansiera den. 3

4 I vilka valutor kan man låna? Finansieringen kan ske i många olika valutor. På så sätt kan valutariskerna elimineras för både köparen och exportören. Krediten kan lämnas i annan valuta än den som köpekontraktet är tecknat i. Om priset är överenskommet i svenska kronor men låntagaren vill ha en kredit i USD, kan lånet lämnas i motvärdet i USD av svenska kronor. Det innebär att det exakta lånebeloppet i USD fastställs vid varje utbetalning, medan exportören får sin betalning i svenska kronor. SEK är en av de aktörer som kan erbjuda finansiering i flest valutor. I vissa fall kan finansiering erbjudas i den utländska köparens egen valuta. Villkoren varierar från fall till fall och krediten arrangeras i nära samarbete med bank, exportör och köpare. Svenska företag med dotterbolag i utlandet kan också låna i det landets valuta för att eliminera sina ränte- och valutarisker. 4

5 Hur kan riskerna hanteras? Risken att köparen inte betalar kan hanteras på olika sätt. Ett alternativ är att exportören litar på köparens vilja och förmåga att betala och därför väljer att ta risken själv. Ett annat alternativ är EKN-garantin. Den utfärdas av den statliga Exportkreditnämnden och är enkelt uttryckt en försäkring som skyddar exportören mot kundförluster eller banken från kreditförluster. EKN-garantin betraktas av banker och finansinstitut som en förstklassig säkerhet. För exportören blir den därför inte bara ett skydd mot kundförluster utan också en möjlighet att underlätta finansieringen. (Se vidare på sid 12) Krediter som SEK lämnar garanteras oftast av EKN tillsammans med en eller flera banker, ibland av någon av EKNs motsvarigheter utomlands. 5

6 Vilka räntevillkor gäller? SEKs räntevillkor kan se ut på olika sätt och kan skräddarsys efter individuella önskemål. Låntagaren väljer helt enkelt den typ av ränta som passar bäst. Några tänkbara alternativ är: Fast ränta. Räntan kan låsas för hela kredittiden inklusive utbetalningstiden. Rörlig ränta. Rörlig ränta med option att senare övergå till fast. Rörlig ränta med tak mot räntehöjning över en viss nivå. 6

7 Är statsstödd kredit ett bättre alternativ? SEK erbjuder krediter både på marknadsmässiga och statsstödda villkor. De statsstödda krediterna baseras på den s.k. Consensusöverenskommelsen mellan OECD-länderna och kan tillämpas vid export av kapitalvaror där kredittiden är minst två år. Genom det statsstödda systemet erbjuder SEK s k CIRR-ränta (Commercial Interest Reference Rate) i ett antal valutor. På statsstödda krediter lämnar SEK kostnadsfritt en CIRR-ränteoffert som gäller i fyra månader. Inom den tiden skall köpekontraktet tecknas Leverantörskrediter skall accepteras i samband med kontraktstecknande, för köparkrediter har banken sex månader på sig att förhandla låneavtal. Valet mellan marknadsmässig och statsstödd ränta sker först när SEKs offert accepteras och beror på det då aktuella ränteläget. Är räntan för den aktuella valutan stigande är CIRR-räntan vanligtvis mest fördelaktig. En detaljerad beskrivning av villkor och fördelar med de statsstödda krediterna finns på 7

8 Regler för statsstödda krediter Minst 15% av kontraktsbeloppet skall betalas som förskott till exportören. Återbetalning skall normalt ske genom lika stora amorteringar med högst sex månaders mellanrum. Räntan är fast för hela kreditperioden. Kreditens löptid är beroende av varans art, kontraktsbeloppet och köparlandet men måste vara minst två år. Ansökan måste ha inkommit till SEK innan köpeavtalet tecknats och varorna skeppats. Statsstödda krediter kan beviljas utan EKNgaranti. De krav som EKN ställer för en garanti måste dock vara uppfyllda. SEK skall informeras när köpekontraktet tecknats. Krediten skall accepteras när kreditdokumentationen (köpekontraktet för leverantörskrediter resp. kreditavtalet för köparkrediter) undertecknats och innan leveranserna påbörjats. 8

9 När ska lånen återbetalas? Man skiljer mellan korta och långa krediter. Kredittider upp till två år betraktas som korta och dokumenteras med t ex fakturor eller remburs. För längre krediter är återbetalningsalternativen många. Vanligast är: kvartals- eller halvårsvisa amorteringar eller allt vid ett tillfälle. För EKNgaranterade krediter gäller dock EKNs villkor. Statsstödda och EKN-täckta krediter ska normalt återbetalas i lika stora, halvårsvisa amorteringar med högst sex månaders intervall. I vissa fall kan återbetalningsstrukturen anpassas till investeringens förväntade kassaflöde. För de statsstödda och EKN-täckta krediterna räknas kredittiden inte från utbetalning utan från en startpunkt som bestäms av varans art, t ex från leveranstidpunkten för varor som kan användas var för sig, eller, om exportören har ansvar för montage, från tidpunkten när montaget av den kompletta anläggningen är färdigt. Fattigare länder kan få upp till 10 års kredit medan kredittiden är begränsad till fem eller undantagsvis åtta och ett halvt år för rikare länder. 9

10 Vilka kostnader är förknippade med en exportkredit? Räntan är den enda kostnaden för en statsstödd kredit. För marknadskrediter debiteras dessutom en löftesprovision beräknad på det ännu ej utbetalda kreditbeloppet från den dag då räntan fastställts. SEK tar dessutom ut en riskprovision på den del av krediten som inte garanteras av EKN. Därutöver tillkommer EKN-premie och normala bankavgifter t ex inkassokostnader, riskprovision och agentprovision. I statsstödda krediter erhåller agentbanken en räntemarginal på 0,25% för att täcka sina hanteringskostnader. 10

11 Vad kan finansieras? För statsstödda krediter finns regler för vad som kan omfattas av en finansiering. Endast kapitalvaror kan finansieras till statsstödda villkor och ett svenskt intresse måste finnas i affären. T.ex. kan det innebära att en stor del av de ingående komponenterna i den svensktillverkade varan är importerade eller att varan tillverkats i ett svenskägt dotterbolag utomlands. En viss del av utländska leveranser som ingår i kontraktet kan finansieras men om den svenska andelen understiger 50% behöver det motiveras av ett starkt svenskt intresse. Lokala kostnader upp till 30% av exportvärdet kan finansieras liksom reservdelar upp till 10-15% av kontraktsvärdet. Slutligen kan även EKN-premien och de räntor som förfaller under byggtiden inkluderas i finansieringen. De delar av en exportaffär som inte kan omfattas av en statsstödd kredit, t ex förskottet, kan finansieras till marknadsränta. 11

12 EKN:s garantier Hos EKN kan exportörer och banker försäkra sig mot risken för utebliven betalning. Premien baseras huvudsakligen på köparens kreditvärdighet, köparlandet, risktiden och affärens storlek. Fordringsförlustgarantierna ger skydd mot risken att exportörens kund inte betalar. Den finns i olika varianter, anpassade till hur lång kredittiden är och om det är exportören eller banken som står för krediten. Ibland kräver exportörens kund en kontraktsgaranti. Exportörens bank ställer då ut en garanti. Med EKN:s motgaranti kan banken dela sin risk med EKN. Med EKN:s växelgaranti kan banken försäkra diskonterade växlar och med rembursgarantin kan banken dela risk med EKN när banken bekräftar remburser. Med EKN:s rörelsekreditgaranti kan banken dela risk med EKN när banken ger rörelsekrediter. Denna garanti är till för små och medelstora företag. Se också 12

13 Hur går det till? Ju tidigare i processen de finansiella frågorna kommer in desto större är möjligheterna att hitta en förmånlig lösning. Ansökan lämnas in av exportören eller dennes bank på den blankett som finns på SEK fattar beslut och skickar offert inom några dagar. Offerten kan omfatta både ett fast CIRRräntetak i fyra månader och en marknadsränta om denna vid accept visar sig vara lägre. Offerten ska accepteras när både köpe- och kreditdokumentationen färdigförhandlats. Då fastställs också räntesatsen. Kreditdokumentationen skall överlåtas till SEK. Villkoren för överlåtelsen bestäms av SEKs Allmänna villkor för exportkrediter eller SEKs Avtal om övertagande av krediter från banker. SEK har sådana avtal med ett stort antal svenska och utländska banker. Utbetalning sker direkt till exportören i samband med leverans eller annan prestation som överenskommits i köpekontraktet. 13

14 Handelsfinansiering och Kundfinansiering SEK deltar i handelsfinansieringar genom att finansiera bankers transaktioner eller själv diskontera exportörers fordringar under fakturor, växlar eller remburser och därmed minska exportörens behov av rörelsekapital. Kontraktsgarantier lämnas av SEK, där en importör garanteras betalning ifall exportören inte fullgör sina åtaganden. Kontraktsgarantier kan täcka alla åtaganden under ett kontrakt alltifrån återbetalning av förskott till generellt fullgörande. SEK erbjuder kundfinansieringsprogram för svenska exportföretags kunder. Under programmet finansieras kapitalutrustning med säkerhet i varan. Programavtalet innebär ett nära samarbete med exportören där SEK tillhandahåller finansieringen med risk på slutkund och exportören ansvarar för bl a löpande kontakter med slutkund, återtag och återförsäljning av utrusning vid behov och har även ett begränsat garantiåtagande. 14

15 Vad kan SEK hjälpa mindre och medelstora exportörer med? SEK har ett affärsområde för medelstora företag. Utbudet är detsamma som för stora företag. För mindre företag verkar SEK genom sina samarbetspartners: de svenska affärsbankerna, de lokala sparbankerna samt ALMI Företagspartner AB ( ALMI ). Kontakta oss gärna på för mer information! 15

16 Hur får jag veta mer? Titta på Ring till Sänd e-post till Faxa till Skriv till AB Svensk Exportkredit Box 194, Stockholm 16

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Projektfinans. Falkenbergs Laxrökeri moderniserade med EU-medel. Global Incentives Advisor. I detta nummer A PRIL 2004 N YHETSBREV 3

Projektfinans. Falkenbergs Laxrökeri moderniserade med EU-medel. Global Incentives Advisor. I detta nummer A PRIL 2004 N YHETSBREV 3 A PRIL 2004 N YHETSBREV 3 Projektfinans Global Incentives Advisor Falkenbergs Laxrökeri moderniserade med EU-medel Våren 2003 stod familjeföretaget Falkenbergs Laxrökeri inför ett par nödvändiga moderniseringar

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Apex 1. Obligationsplacering bestående av en portfölj av nordiska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 1. Obligationsplacering bestående av en portfölj av nordiska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 1 Begränsat erbjudande Obligationsplacering bestående av en portfölj av nordiska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Arrangör PRODUKTkonstruktör Strukturinvest

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 13 februari 2014 Diarienummer: 14-471 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Vi ger dig råd i ditt nya land

Vi ger dig råd i ditt nya land Vi ger dig råd i ditt nya land 1 Vi ger dig råd i ditt nya land - finansiera din bostad i utlandet med hjälp av Nykredit Att köpa bostad utomlands och flytta bort under en kortare eller längre tid är ett

Läs mer

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation ab svensk exportkredit swedish export credit corporation årsredovisning 2014 4. VD/SO-ord 6. Framtidsutsikter 8. Förvaltningsberättelse med Bolagsstyrningsrapport 8. Det här är SEK 9. Vårt erbjudande 10-11.

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening

Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Mars 2010 Bilaga A Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Detta erbjudande är inte ett prospekt i den mening som anges i lagen om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid

Inledning. endast som referens. Vision för en ljus framtid Inledning Vision för en ljus framtid Om Du tar Dig lite tid att fundera över Din framtid, vad ser Du då? Ett bekvämt och angenämt liv som pensionär, att Dina barn kan få den bästa utbildning som kan köpas

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2011 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 ISBN: 978-91-7249-246-5 FÖRFATTARE: Curt Johansson LAYOUT: Lena Rebeling, ESV EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX 45316 104 30 STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON:

Läs mer

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Riskvarning för CFDer. Januari 2015. Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 CMC MARKETS UK PLC Riskvarning för CFDer Januari 2015 Registrerade i England. Organisationsnummer 02448409 Auktoriserade och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 173730 1 CMC

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer