Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti"

Transkript

1 Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari (7)

2 Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet att erlägga kapitalbelopp och/eller upplupen ränta i enlighet med kreditavtalet, GARANTIBELOPP: det högsta belopp som EKN kan komma att utbetala som skadeersättning under en utfärdad rörelsekreditgaranti, GARANTIFÖRBINDELSE: den handling varigenom rörelsekreditgarantin utfärdas, GARANTITAGARE: den som erhållit EKN:s rörelsekreditgaranti enligt dessa allmänna villkor, GEMENSAM SÄKERHET: sådan säkerhet som ställts av kredittagaren eller annan till förmån för garantitagaren och som EKN har del i enligt vad som framgår av garantiförbindelsen, KREDIT: den kredit som täcks av rörelsekreditgaranti, KREDITAVTAL: det avtal om kredit ingånget mellan kredittagaren och garantitagaren som är föremål för rörelsekreditgarantin, KREDITTAGARE: kredittagaren under kreditavtalet, RÄNTA: för garanti i SEK den vid varje tidpunkt gällande marknadsräntan beräknad efter STIBOR för tre (3) månader med tillägg av 0,25 procentenheter, för garanti i EUR eller USD den vid varje tidpunkt gällande marknadsräntan beräknad efter EURIBOR respektive LIBOR för tre (3) månader med tillägg av 0,25 procentenheter. RÖRELSEKREDITGARANTI: garanti som utfärdas av EKN enligt dessa allmänna villkor. 2 (7)

3 2 Rörelsekreditgarantins omfattning 2.1 Rörelsekreditgarantin medför rätt till ersättning för förlust som garantitagaren lidit till följd av betalningsdröjsmål, i den utsträckning och procentuella omfattning som framgår av garantiförbindelsen och dessa allmänna villkor. Garantibeloppet anges i garantiförbindelsen. 2.2 Rörelsekreditgarantin omfattar inte förlust som uppstår på grund av fel eller försummelse från garantitagarens sida. 2.3 Rörelsekreditgarantin gäller från den tidpunkt då kreditavtal ingåtts eller från annan tidpunkt som anges i garantiförbindelsen och omfattar förluster som inträffar därefter. 3 Förutsättningar för rörelsekreditgarantins giltighet 3.1 Kreditavtalet skall vara skriftligt och ingånget av företrädare för garantitagaren och kredittagaren som därigenom bundit sina huvudmän på avsett vis. 3.2 Kreditavtalet skall överensstämma med vad som redovisats i samband med ansökan om rörelsekreditgarantin. Kreditavtalet får därefter inte ändras utan EKN:s skriftliga medgivande. 3.3 Garantitagaren får inte utan EKN:s skriftliga medgivande avstå, vare sig helt eller delvis, från ersättnings- eller skadeståndsanspråk mot kredittagaren eller annan i anledning av kreditavtalet eller från gemensam säkerhet. 3.4 Gemensam säkerhet skall vara gällande mot den som ställt säkerheten i fråga och skall kunna tas i anspråk och realiseras i enlighet med vad som avtalats därom. 3.5 Garantitagarens ansvar enligt vad som i sägs gäller även om EKN i samband med ansökan om rörelsekreditgaranti eller senare har tagit del av kreditavtalet eller andra handlingar av relevans för krediten. 3.6 Garantitagaren skall erlägga premie i enlighet med vad som framgår av garantiförbindelsen. 4 Överlåtelse 4.1 Garantitagaren får inte utan EKN:s skriftliga medgivande - överlåta eller pantsätta hela eller delar av fordran under kreditavtalet, - överlåta eller pantsätta rättigheterna under rörelsekreditgarantin eller 3 (7)

4 - teckna försäkring, betinga sig regressrätt eller vidta annan liknande åtgärd för täckande av förlust till följd av betalningsdröjsmål för vilken ersättning inte erhålles under rörelsekreditgarantin. 5 Garantitagarens skyldigheter 5.1 Garantitagaren skall visa samma omsorg och aktsamhet som om han inte haft någon rörelsekreditgaranti. Garantitagaren är skyldig att vidta de åtgärder samt förhålla sig på ett sådant sätt som rimligen kan anses ankomma på honom för att förhindra eller begränsa förlust. 5.2 Garantitagaren skall utan dröjsmål informera EKN så snart det kommit till hans kännedom att kredittagaren ändrat verksamhetsinriktning eller att den faktiska eller juridiska kontrollen över kredittagaren till icke oväsentlig del övergått till annan. 5.3 Garantitagaren är skyldig att till EKN utan dröjsmål skriftligen anmäla om garantitagaren fått kännedom om förhållande som väsentligt ökat risken för att kredittagaren inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet i enlighet med kreditavtalet. 5.4 Föreligger betalningsdröjsmål på mer än fem (5) dagar eller fullgör kredittagaren på annat sätt inte sina skyldigheter enligt kreditavtalet eller under annan utestående förpliktelse än krediten som kredittagaren har gentemot garantitagaren, skall garantitagaren, inom femton (15) dagar från tidpunkten då betalningsdröjsmålet eller annan bristande fullgörelse uppkommit, anmäla detta till EKN. 5.5 Om händelse som omtalas i 5.3 eller 5.4 inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående ska garantitagaren samråda med och hålla EKN informerad om de åtgärder som kan bedömas erforderliga för att undvika förlust. 5.6 Garantitagaren är skyldig att föra sådan redovisning att av denna klart framgår de uppgifter som erfordras för utredning om storleken av uppkommen förlust. Garantitagaren är vidare skyldig att vid anfordran tillhandahålla EKN eller av EKN anlitad sakkunnig sina räkenskaper och andra handlingar som rör den garanterade krediten, samt att lämna alla sådana upplysningar som är tillgängliga för honom eller som han kan hämta in och som kan vara av betydelse för EKN. 5.7 EKN har rätt att begära att garantitagaren säger upp krediten till omedelbar återbetalning om: - kredittagaren har försatts i konkurs eller likvidation, - kredittagaren är insolvent i konkurslagens mening, - annan utestående förpliktelse än krediten som kredittagaren har gentemot garantitagaren har förfallit till betalning på grund av kredittagarens avtalsbrott, - kredittagaren har använt krediten eller icke försumbar del därav för annat ändamål än vad som uppgivits vid ansökan av rörelsekreditgaranti, 4 (7)

5 - garantitagaren annars har rätt att säga upp krediten till omedelbar betalning i enlighet med kreditavtalet. Efterkommer inte garantitagaren EKN:s begäran om uppsägning av krediten till omedelbar återbetalning senast inom tio (10) dagar från mottagandet av EKN:s begäran gäller att EKN:s ansvar under rörelsekreditgarantin begränsas till att omfatta utestående och fram till utgången av ovannämnda tidsfrist för uppsägning av krediten förfallna fordringsbelopp under krediten. För efter sagda tidpunkt förfallna fordringsbelopp under krediten är rörelsekreditgarantin inte bindande för EKN. 6. Skadereglering 6.1 Allmänt Ansökan om skadeersättning skall vara skriftlig och ha inkommit till EKN inom ett (1) år från dagen då betalningsdröjsmål uppstod. För att förlust skall anses ha uppkommit skall en tidsfrist på tre (3) månader löpt ut. Tidsfristen räknas från den dag betalningsdröjsmål uppstod. Någon tidsfrist tillämpas inte om gäldenären har inställt sina betalningar eller försatts i konkurs eller garantitagaren sagt upp krediten efter anmodan från EKN enligt Skadeersättning utbetalas inom femton (15) dagar efter det att garantitagaren styrkt sin rätt till ersättning enligt rörelsekreditgarantin. Ränta på ersättningsbeloppet utgår från och med dagen då betalningsdröjsmål uppstod till dess att skadeersättning utbetalas Garantitagaren är skyldig att inför skadereglering eller vid en senare tidpunkt - vid anfordran och utan vederlag - till EKN överlåta den utestående förfallna fordran under kreditavtalet jämte, i förekommande fall, därtill hörande skuldebrev, växlar och gemensam säkerhet samt eventuellt skadeståndsanspråk mot kredittagaren eller annan i anledning av betalningsdröjsmålet. 5 (7)

6 6.2 Beräkning av förlust Förlusten utgörs av skillnaden mellan å ena sidan den utestående förfallna fordringens kapitalbelopp jämte upplupen ränta med undantag för dröjsmålsränta och å andra sidan belopp som uppburits avseende krediten, belopp som influtit vid ianspråktagande av gemensam säkerhet eller annan säkerhet som ställts till förmån för garantitagaren med anledning av kredittagarens förpliktelser gentemot garantitagaren, i fråga om annan säkerhet dock endast till den del det influtna beloppet hänförs till krediten, uppburet skadestånd eller annan kompensation som reducerat garantitagarens förlust samt motfordran som kredittagaren kan göra gällande mot garantitagaren. 6.3 Åtgärder efter skadereglering Efter skadereglering skall garantitagaren och EKN samråda om åtgärder för återvinning av utestående fordran och ianspråktagande av gemensam säkerhet Är förfarandet förenat med kostnader skall dessa fördelas mellan garantitagaren och EKN i förhållande till garantibeloppets andel av krediten Belopp som inflyter efter skadereglering avseende krediten skall fördelas mellan garantitagaren och EKN i förhållande till garantibeloppets andel av krediten. 7 Jämkning och ogiltighet 7.1 Rörelsekreditgarantin är i sin helhet inte bindande för EKN om: - någon av förutsättningarna för rörelsekreditgarantins giltighet enligt kapitel 3 inte föreligger, - garantitagaren underlåtit att iaktta vad som åligger honom enligt 4.1 eller - garantitagaren förfarit bedrägligt mot EKN eller varit grovt oaktsam. 7.2 Garantitagaren förlorar rätten till skadersättning under rörelsekreditgarantin för ett enskilt dröjsmålsanmält förfall om inte ansökan om skadeersättning inkommit till EKN inom i första stycket föreskriven tid. 6 (7)

7 7.3 För det fall garantitagaren - försummat anmälningsskyldigheten enligt 5.3 eller 5.4, - lämnat EKN oriktig, ofullständig eller missvisande uppgift eller - inte fullgjort sina skyldigheter enligt 5.1, 5.2, 5.5 eller 5.6 skall skadeersättningen skäligen jämkas. Sådan jämkning kan i vissa fall ske till noll (0) kronor. 7.4 Garantitagaren skall ersätta EKN för kostnad och skada som föranletts av att garantitagaren förfarit bedrägligt eller vårdslöst eller inte iakttagit vad denne är skyldig att göra enligt garantiförbindelsen och dessa allmänna villkor. Ersättningsskyldigheten begränsas dock, utom då garantitagaren förfarit bedrägligt eller grovt vårdslöst, till det belopp garantitagaren uppburit i skadeersättning jämte ränta. 8. Tvist rörande rörelsekreditgaranti 8.1. För rörelsekreditgarantin gäller svensk lag Tvist rörande rörelsekreditgarantin avgörs av skiljemän enligt vid tidpunkten för påkallande av skiljeförfarande gällande svensk lag om skiljeförfarande. Plats för tvistens avgörande skall vara Stockholm. I skiljeförfarandet används svenska språket och skiljedom skall avfattas på svenska. Om garantitagaren vill att skiljemän prövar av EKN meddelat beslut, skall han begära sådan prövning inom tolv (12) månader från det att han erhållit del av beslutet. I annat fall förlorar han sin rätt till talan. Stannar i värderingsfråga skiljemännen för var sitt värde gäller medelvärdet. 7 (7)

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar Allmänna villkor för värdepapperslån Sida 1 Allmänna villkor för värdepapperslån 1. Tillämpningsområde mm 1.1 Dessa Allmänna villkor utgör avtalsvillkor för mellan parterna träffat Ramavtal för Värdepapperslån.

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830)

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde.

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med tillhörande tjänster visst kontoslag

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter f8c9c154-20f0-4dbb-bccd-9826212ce6d5 Ansvarsförsäkring för tekniska Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper.

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 1 bankdag Beräkningsansvarig dag som inte är lördag eller söndag

Läs mer