Projektfinans. Falkenbergs Laxrökeri moderniserade med EU-medel. Global Incentives Advisor. I detta nummer A PRIL 2004 N YHETSBREV 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektfinans. Falkenbergs Laxrökeri moderniserade med EU-medel. Global Incentives Advisor. I detta nummer A PRIL 2004 N YHETSBREV 3"

Transkript

1 A PRIL 2004 N YHETSBREV 3 Projektfinans Global Incentives Advisor Falkenbergs Laxrökeri moderniserade med EU-medel Våren 2003 stod familjeföretaget Falkenbergs Laxrökeri inför ett par nödvändiga moderniseringar i tillverkningen. Den tio år gamla tvätten var oekonomisk och dålig för både miljö och arbetsmiljö. Dessutom behövdes en ny printer för att kunna märka varorna på ett sätt som gör det möjligt att spåra varan till ett visst parti. Spårbarhet är numera ett viktigt inslag i all livsmedelsproduktion och köparna ställer allt högre krav. 20 procent i stöd Vi kände till att man kunde söka stöd för den här typen av investeringar från Fiskeriverket, så kallat Strukturstöd till fiskerinäringen, berättar Niklas Korshag som arbetar med ekonomi- och datafrågor på Falkenbergs Laxrökeri. Eftersom de planerade investeringarna skulle leda till klara förbättringar inom både miljö, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet trodde vi oss ha en god chans till stöd och bestämde oss därför för att söka. I mars 2003 lämnades ansökan in till länsstyrelsen i Halland som är ansvarig för att bereda ansökan. Länsstyrelsen skickade sedan ansökan vidare till Fiskeriverket som är beslutande myndighet. I början av juli 2003 kom så beskedet att Falkenbergs Laxrökeri hade beviljats den summa som de ansökt om, kronor. Det motsvarade 20% av det totala investeringsbeloppet vilket är maximal finansieringsnivå. Av dessa kom 15% från EU:s fiskerifond och 5% från länsstyrelsen i Halland. I detta nummer Falkenbergs Laxrökeri moderniserade med EU-medel Garantier från Utvecklingsprojekt kan få stöd av Norrlandsfonden Nytt stöd till industriell forskning kring säkerhet IT-utvecklingsprojekt på gång?

2 Lätt administration Det har inte alls varit svårt eller jobbigt administrativt, konstaterar Niklas. Det största arbetet var ansökan men där hade vi ju hjälp av Ernst & Young så även det gick smidigt. Det enda vi behövt göra därefter är att redovisa de kostnader som vi har haft. Just kostnaderna och därmed även stödet visade sig bli något lägre än vi förutsåg eftersom vi bytte leverantör av printern. Men det viktigaste för oss var ju inte att ta en dyr lösning bara för att använda upp stödet, utan att få en printer som passade våra behov och det fick vi. Efter lite justeringar i tvättkabinen fungerar både den och printern perfekt. Det känns särskilt roligt eftersom det redan lett till en markant förbättring i arbetsmiljön för våra kollegor som sköter rengöringen. Och förbättringarna för miljön och i livsmedelssäkerheten känns förstås alltid bra, avslutar Niklas. Stöd i hela landet Strukturstöd till fiskerinäringen går att söka i hela landet och under perioden finns 630 miljoner kronor avsatta i EU-medel (därtill kommer även svensk finansiering). Ansökningsblanketter finns att tillgå hos länsstyrelserna och Fiskeriverket. I de norra delarna av Sverige ingår stöd till fiskerinäringen som en integrerad del i mål 1- programmen. Intresserade i dessa regioner bör vända sig till Mål 1-sekretariaten. (EKN) har som uppgift att främja svensk export genom att utfärda garantier som skyddar mot risken att göra förluster vid affärer utomlands. Garantier från (EKN) har som uppgift att främja svensk export genom att utfärda garantier som skyddar mot risken att göra förluster vid affärer utomlands. EKNs garanti är en form av försäkring mot förlust orsakad av händelser kopplade till den utländske köparen eller till köparlandet (politiska händelser). EKNs garanti kan fungera som en försäkring där svenska staten tar vissa risker, exempelvis utebliven betalning. Garantin kan även användas som säkerhet för lån vid finansiering av en affär. Vad kan garanteras? EKN garanterar export av varor, tjänster, anläggningar och entreprenadarbeten. Såväl små som stora affärer kan garanteras. EKN kan även garantera konsulttjänster, leasing, risker vid ställande av vissa säkerheter (kontraktsgarantier) samt bankers finansieringar och bekräftade remburser. EKN försäkrar också svenska företags investeringar i utlandet. Den vanligaste garantin täcker risken för utebliven betalning, fordringsförlust. Även risker under tillverkningstiden, t ex att köparen häver avtalet helt eller delvis eller att genomförandet avbryts under en längre period, kan garanteras. EKN har också garantier som täcker andra typer av risker, t ex politiska risker i samband med investeringar i utlandet eller risker i samband med säkerheter till utländsk förmånstagare. Vad kostar det? Det kostar ingenting att ansöka om garanti från EKN. Premien tas först ut när garanti utfärdas. Premien för en 2 APRIL 2004

3 garanti avspeglar riskerna i den specifika affären. Premiens storlek är beroende av köparland, köparens kreditvärdighet, eventuella säkerheter, risktid och belopp. Minimipremien är 750 kronor. Betalningsvillkoren i en affär som EKN garanterar kan vara allt från kontant betalning vid leverans till mer än tio års kredittid. På EKNs hemsida, kan du själv med hjälp av en förenklad beräkningsmall få en uppfattning om premien för garanti för fordringsförlust. På hemsidan hittar du också en uppdaterad lista på i vilka länder som EKNs garantier kan användas. I princip är alla världens länder aktuella! Vem kan ansöka om garanti? EKNs kunder består till största delen av exportföretag och banker, men även leasingbolag och andra finansieringsinstitut kan ansöka. Den vanligaste EKN-garantin, mot fordrings- och tillverkningsförlust, kan sökas av exportörer - svenska och utländska företag som säljer eller hyr ut svenska produkter. Även leveranser som innehåller utländska andelar kan täckas av garantin. En svensk eller utländsk bank (eller andra kreditinstitut), som lämnar en kredit som används av köparen för att betala den svenska leverantören, kan ansöka om garanti för fordringsförlust. Norrlandsfondens uppgift är att främja utvecklingen för norrländska företag. Utvecklingsprojekt kan få stöd av Norrlandsfonden Norrlandsfondens uppgift är att främja utvecklingen för norrländska företag. Riskvilliga lån och garantier erbjuds till tillverkande och tjänsteproducerande företag i Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Fonden kan även delta i finansieringen av projekt som berör angränsande län, under förutsättning att det finns en stark anknytning till fondens verksamhetsområde. Sedan 1961 har Norrlandsfonden lånat ut 3,5 miljarder kronor till det norrländska näringslivet. Satsningarna har totalt genererat investeringar för ca 8 miljarder. Norrlandsfonden är med andra ord en betydande aktör för den norrländska näringslivsutvecklingen. De lån som erbjuds är till för norrländska företag i alla branscher som investerar i framtida utveckling, nyetableringar samt investeringar i nya produkter, nya marknader, maskiner och byggnader samt för utveckling av nya produktionsmetoder och till rörelsekapital. Undantag är lokal handel, agenturer och serviceverksamhet. Norrlandsfonden arbetar med tre olika produkter, varav lån är den vanligast förekommande: Lån: Företag kan få lån för att investera i anläggningar, utveckla produkter samt för marknadsinsatser. Dessutom kan lån ges för att tillgodose företags behov av rörelsekapital. Lån kan täcka upp till halva projektkostnaden och är normalt amorteringsfritt under projekttiden. Löptiden är normalt tre till fem år med ränta från utbetalningsdagen. Villkorslån: Villkorslån ges till företag som investerar i nya produkter eller nya 3 APRIL 2004

4 marknader. Syftet med villkorslånet är att reducera en del av företagets eget risktagande för att inte äventyra företagets framtid. Om projektet misslyckas kan lånet avskrivas. Lånet kan uppgå till halva finansieringsbehovet och villkor för räntor och amorteringar kan skräddarsys. Den normala återbetalningstiden är tre till fem år. Garantier: Garantier avser normalt enskilda affärsuppgörelser. I praktiken betyder det att fonden garanterar förskott och åtaganden som kundföretag tagit på sig. Norrlandsfonden har som ambition att handläggning och beslut skall ske så effektivt som möjligt. Rutiner och riktlinjer har under de senaste åren gjorts tydligare vilket underlättar ansökningsprocessen. En företagsanalytiker och en kreditanalytiker går igenom varje projekt, vilket säkerställer kvalitén och kan vara en viktig hjälp för den som ansöker. Som kompletterande finansiär kan Norrlandsfonden ge liv till bra affärsidéer och investeringar. Norrlandsfondens huvudkontor ligger i Luleå, men kontor finns också i Sundsvall. Kommissionen lanserar en så kallad Förberedande Åtgärd med namnet Utveckling av den europeiska industrins potential inom forskning kring säkerhetsaspekter. Nytt stöd till industriell forskning kring säkerhet Kommissionen lanserar en så kallad Förberedande Åtgärd med namnet Utveckling av den europeiska industrins potential inom forskning kring säkerhetsaspekter. Den förberedande åtgärden är ett slags testprogram som föregår upprättandet av ett europeiskt forskningsprogram inom säkerhet som kommer att starta år Åtgärden kommer att vara öppen och har en budget på 65 miljoner euro. Det första callet (ansökningsomgången) som väntas i månadsskiftet mars april prioriterar projekt som fokuserar kring teknik och metoder inom: Förbättrad medvetenhet om risker och hot exempelvis system för övervakning av gränser, utrustning för att följa/ spåra gods, tillgångar och personer. Säkerhet inom nätbaserade system exempelvis lösningar för spårning, förhindrande, förvarning av intrång Skydd mot terrorism exempelvis spårning av hot, identifiering, skydd och oskadliggörande av giftiga substanser Förbättring av krishantering inklusive förebyggande, förberedande och hanterande verksamhet Integrering av olika typer av system på säkerhetsområdet Samarbete prioriteras Maximalt stöd är 75% av projektkostnaderna. Projekt måste omfatta minst två partners från två olika medlemsstater. Då samarbete mellan organisationer i olika länder är ett av huvudsyftena med åtgärden kommer partnerskapets sammansättning utgöra en viktig aspekt i utvärderingsprocessen och det kan därför vara bra att ha flera partners än vad reglerna kräver. Intresserade kan bevaka publiceringen av callet på hemsidan: 4 APRIL 2004

5 IT-utvecklingsprojekt på gång? Då är ni ute i rätt tid! Inom EU:s tre stora IT-program econtent, eten och IST är full aktivitet under våren. econtent är först ut och har deadline för projektansökningar den 14 maj. eten är nästa program på tur och här ligger deadline den 9 juni. Under våren väntas också en ny ansökningsomgång inom IT-området (IST, Information Society Technologies) i EU:s stora forskningsprogram 6:e Ramprogrammet. Hör gärna av er till Ernst & Young om ni vill veta mer om chanserna till IT-stöd från EU! Besök även vår hemsida: Global Incentives Advisor, GIA är Ernst & Youngs globala nätverk av experter inom offentlig finansiering. Vi bistår företag och organisationer på området offentlig finansiering genom kartläggning av stödmöjligheter och framtagande av professionella ansökningar. Nyhetsbrevet Projektfinans utges tio gånger om året till de Ernst & Young-kunder som tecknat abonnemang avseende rådgivning i offentlig finansiering. Projektfinans informerar om aktuella och särskilt intressanta offentliga finansieringsmöjligheter från såväl EU som nordiska och svenska aktörer. Uppgifterna i denna publikation har noggrant kontrollerats, men bör inte användas som slutgiltigt råd i enskilda konsultationer. Ansvarig utgivare: Ulf Castenfors, gruppchef, Redaktör: Sofia Malmborg, rådgivare, Kontakta oss gärna för ytterligare information, via telefon eller e-post: Ulf Castenfors, gruppchef, Christina Sjunnesson, sekreterare, Anna Sundin, rådgivare, Cecilia Augustsson, rådgivare, Jennika Gill, rådgivare, Matti Ek, rådgivare, Mona Mansour, rådgivare, Sofia Malmborg, rådgivare, Stefan Rosenlund, marknad, John Svensson, marknad,

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

Kapital för landsbygdsföretagare

Kapital för landsbygdsföretagare Kapital för landsbygdsföretagare Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 4 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson Redaktör: Gunilla Agerlid 2 Kapital

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län 2005 2005:219:19:05001a.doc FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer