Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp"

Transkript

1 Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen och Bokföringslagen) Räknedosa Totalt antal poäng: 40 För betyg G krävs: 20 För betyg VG krävs: 30 Allmänna anvisningar: Resultat anslås tidigast efter tre veckor Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in! Lycka till! Ansvarig lärare: Tina Carlson Ingdahl ( ) 1

2 Fråga 1 (5 poäng) Besvara följande frågor kring redovisningens syfte och principer. Svara kortfattat. a. Redovisning ur det externa perspektivet är lagreglerad genom bl a Bokföringslagen och Årsredovisningslagen. Beskriv övergripande vad Bokföringslagen respektive Årsredovisningslagen reglerar och hur dessa båda lagar kompletterar varandra. (3p) b. Beskriv övergripande vad en resultaträkning respektive en balansräkning skall innehålla och hur de hänger ihop. Tänk dig att du förklarar för en person som inte är kunnig inom redovisningsämnet och försök uttrycka dig på ett sätt så att denne förstår. (2p) 2

3 Uppgift 2 (6 poäng) Ange med vilket belopp händelserna I VI påverkar resultat respektive likviditet för ett år. Händelse: I. Kontant inköp av varor som inte hinner säljas kr. II. Kontant inköp av maskin för kr. Ekonomisk livslängd 5 år. III. Amortering av banklån kr. IV. Ränta på banklån kr. V. Kreditförsäljning av varor för kr, som betalas först nästa år. VI. Försäljning av varor kontant för kr. Varorna köptes och betalades förra året med kr. 3

4 Uppgift 3 (2 poäng) AB Tankesmedjan har följande uppgifter om sin verksamhet under åren 2007 till Använd given information för att beräkna och fylla i de utelämnade uppgifterna (tomma rutor). Alla belopp i tusentals kronor. Balansräkning Tillgångar den 31/ Skulder den 31/ Eget kapital den 31/12 Resultaträkning Summa intäkter Summa kostnader Resultat 400 Övriga uppgifter Utdelning under året Ägartillskott

5 Uppgift 4 (6 poäng) Du äger och driver en mäklarfirma. Värdet av tillgångar, skulder och eget kapital vid slutet av år 2009 framgår av följande balansräkning. BALANSRÄKNING 31/ Kundfordringar Eget kapital Kassa Banklån Checkräkningskonto Leverantörsskulder Summa tillgångar Summa eget kapital och skulder Bokför dessa ingående balanser och följande löpande affärshändelser som inträffar under januari månad 2010 på bifogade konton. Din uppgift är också att beräkna ett preliminärt resultat för januari månad utifrån de bokförda verifikationerna för perioden. Periodens intäkter: Periodens kostnader: Periodens resultat: 12 januari Du betalar leverantörsfakturor med motsvarande kronor inklusive moms. Betalningen sker via checkräkningskontot. 15 januari Du betalar hyra kontant för januari månad med motsvarande kr (ingen moms på hyra). 17 januari Du erhåller betalning till checkräkningskontot från kunder med kr (inkl moms). 21 januari Du erhåller en faktura för inköp av kontorsmaterial. Beloppet exklusive moms är kronor. 25 januari Betalning av januari månads löner till dina anställda via checkräkningskonto. Bruttolönerna motsvarar kr och preliminär A-skatt motsvarar kr. Arbetsgivaravgiften är 35 %. 26 januari Du fakturerar kunder för utförda mäklaruppdrag med kr inklusive moms. 30 januari En klient reklamerar ett utfört och fakturerat mäklaruppdrag. Du godkänner reklamationen genom att skicka en kreditnota på beloppet kr inklusive moms. 31 januari Momsredovisning 5

6 1510 Kundfordringar 1910 Kassa 1930 Checkräkningskonto 2010 Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskulder 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms 2650 Redovisningskonto moms 2710 Personalskatt 2730 Lagstadgade sociala avgifter 3010 Försäljning/ Mäklararvoden 5010 Lokalhyra 6100 Kontorsmateriel 7010 Löner 7510 Lagstadgade sociala avgifter 6

7 Uppgift 5 (4 poäng) a. Förklara sambandet mellan balansräkning och resultaträkning när det gäller värdering av tillgångar och skulder utifrån nedanstående figur. b. Förklara innebörden av lägsta värdets princip (LVP). Visa genom ett exempel hur principen tillämpas. 7

8 Fråga 6 (4 poäng) Trivselbostäder AB äger och förvaltar en fastighet. Fastigheten köptes år 2001 för kr. Avskrivningar har gjorts varje år med 5 % på byggnaden. Fastighetens taxeringsvärde var uppdelat på mark och byggnad enligt följande: Taxeringsvärde: Mark Byggnad Under innevarande år 2007 säljer man fastigheten för kr. Likvid erhålles genom att köparen sätter in köpesumman på bolagets bankkonto. Rekonstruera ingående balanser på bifogande konton samt bokför försäljning samt realisationsvinst/förlust Byggnader 1119 Ack avskrivn på byggnader 1130 Mark 1930 Checkkonto 3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark 7972 Förlust vid avyttring av byggnader och mark 8

9 Fråga 7 (8 poäng) (se bokslutstablå för perioden 1/ / på nästa blad) Det är dags att göra bokslut per den 31 december 2009 i brf Vackergården. I detta skall följande bokslutsnoteringar beaktas. Alla värden är i tkr. 1. Vid bokslutet görs avskrivning på byggnaden med 2 % på anskaffningsvärdet. 2. Bland de under året betalda fakturorna finner du en som avser fastighetsförsäkring för perioden 1 november 2009 till 31 januari Beloppet på fakturan är 60 tkr. 3. Medlemmarna har under december månad betalat årsavgifter som avser januari 2010 med totalt 220 tkr. 4. Ränta på lånet betalas två gånger per år. Nästa betalning sker den 31 mars 2010 (för perioden 1 oktober mars 2010). Räntesatsen är 2 % på lånebeloppet. Din uppgift är att göra erforderliga noteringar med anledning av uppgifterna ovan, att beräkna och bokföra årets resultat och att därefter färdigställa bokslutstablån. Besvara också följande frågor: 1. Vad uppgår årets utgifter för fastighetsförsäkring till? 2. Vad uppgår årets kostnad för fastighetsförsäkring till? 9

10 Konto Saldobalans Omföringar Balansräkning Debet Kredit Debet Kredit Anläggningstillgångar Byggnader Ack. avskrivningar byggn Mark Omsättningstillgångar Kundfordringar 440 Förutbetald fastighetsförsäkring 9 Kassa 108 Checkräkning 443 Summa tillgångar Eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Ansamlad förlust/balanserat resultat Årets resultat Långfristiga skulder Reverslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 286 Övriga kortfristiga skulder 81 Förutbetalda årsavgifter 200 Upplupna räntekostnader 350 Summa eget kapital och skulder Årsavgifter Fastighetskostnader 370 Reparationer 530 Övriga driftskostn. 235 Fastighetsförsäkring 120 Personalkostnader 52 Avskrivningar (byggnad) Ränteintäkter, oms.tillgång 500 Räntekostnader, lång skuld Årets resultat Summa Resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Årets resultat 10

11 Uppgift 8 (5 poäng) Besvara kortfattat följande frågor som gäller räkenskapsanalys. a) Vilket nyckeltal visar ett företags möjlighet att överleva och betala sina skulder långsiktigt (finansiell styrka) och hur beräknas detta nyckeltal? (1 poäng) b) Förklara varför årets redovisade resultat i resultaträkningen inte alltid ger en rättvisande bild när det gäller att spegla resultatet i en bostadsrättsförening. (1,5 poäng) c) Hur kan du genom redovisad vinstdisposition och/eller balansräkningen istället utläsa hur resultatutvecklingen har varit för en bostadsrättsförening? (1,5 poäng) d) Ge exempel på ett viktigt nyckeltal för en mäklarbyrå när det gäller att bedöma om byrån använder sina resurser på ett effektivt sätt. Motivera kort. (1 poäng) 11

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p).

ALTERNATIV 2. (4p) IEF 100 för er som läst tidigare läsperioder och klarat av organisation & marknadsföringsdelarna (1p). LÖSNINGSFÖRSLAG Luleå tekniska universitet Inst för Ind. Ekonomi och Samhällsvetenskap Avd. för Företagsekonomi och Verksamhetsutveckling Magnus Konradsson (Uppgift 1 5) Sven Andersson (Uppgift 6) Ted

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80

TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13. Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr: 013-28 25 06, 0708-13 33 80 LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Ekonomiska Institutionen Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck TENTAMEN Ekonomisk Grundkurs, TEIE13 Torsdag 17 augusti 2005, kl. 14-19 Tentajour: Christina Öberg Telefonnr:

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer