Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budgetprognos 2003:1. Budgetprognos 2003:1. Tema. Nya statsskuldsbegrepp 2003. Ekonomistyrningsverket, 8 april 2003"

Transkript

1 Budgetprognos 2003:1 Tema Nya statsskuldsbegrepp

2 Tema Nya statsskuldsbegrepp 2003 Sammanfattning De statsskuldsbegrepp som gäller från och med årsskiftet är följande: Okonsoliderad statsskuld Konsoliderad statsskuld Statsskuld enligt nationalräkenskaperna Okonsoliderad statsskuld definieras som samtliga instrument som Riksgäldskontoret ställt ut, det vill säga utan hänsyn till vilka som äger statspappren. Nytt är att skulden beräknas inklusive derivatinstrument och att skuldinstrumenten värderas till nominellt slutvärde enligt samma principer som tillämpas inom EU. Måttet används i styrningen och utvärderingen av skuldförvaltningen och publiceras månadsvis av Riksgäldskontoret. När statliga myndigheters innehav av statspapper exkluderats erhålls den konsoliderade statsskulden. I övrigt definieras den på samma sätt som den okonsoliderade statsskulden. Måttet ger en samlad bild av statens ekonomiska ställning och används i exempelvis budgetpropositionen och årsredovisningen för staten. Det beskriver även statens bidrag till den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som den mäts i EU-sammanhang. Ekonomistyrningsverket tar fram detta mått ur den statliga redovisningen och det publiceras för närvarande årsvis. Statsskulden enligt nationalräkenskaperna värderas till marknadsvärde enligt aktuella marknadsräntor och redovisas tillsammans med finansiella tillgångar så att den finansiella nettoförmögenheten kan belysas. Eftersom nationalräkenskaperna innehar status som officiell statistik föreslås måttet fortsättningsvis även fylla den funktionen. Statistiska centralbyrån ansvarar för detta mått och redovisar det års- och kvartalsvis i finansräkenskaperna. I slutet av Temaavsnittet finns en faktaruta med förklaringar till vissa av de begrepp som förekommer i detta avsnitt. Tidigare skuldbegrepp För att öka transparensen och tydligheten i hur statsskulden beskrivs och redovisas har regeringen beslutat om reviderade statsskuldsbegrepp från och med Riksgäldskontoret har på uppdrag av regeringen lämnat en rapport i frågan och regeringens beslut hittills följer Riksgäldskontorets förslag. Huvuddelen av informationen i detta avsnitt är hämtad från rapporten 1). För att mäta statsskulden måste man besluta vilka definitioner, avgränsningar och värderingsprinciper som skall gälla. Statsskulden påverkas således av hur man avgränsar begreppet staten, vilka låneinstrument som räknas in och hur man värderar dessa instrument. Det är inte alltid självklart hur man gör detta, vilket illustreras av att det tidigare fanns minst sex olika mått på statens skuldsättning. I Riksgäldskontorets löpande externa rapportering fanns det två skuldbegrepp. Det första måttet kallades Statsskuld och definierades som summan av statens utestående skuldinstrument. Detta var även den definition som användes i den officiella statistiken. Värderingsprinciperna var sådana att nominella statsobligationer i kronor (kupongobligationer) redovisades till det nominella värdet, det belopp som skall betalas på förfallodagen. Diskonteringsinstrument, som statsskuldväxlar och reala nollkupongobligationer, redovisades däremot till anskaffningsvärde, det vill säga det belopp som staten fick in när lånet gavs. Lån i utländsk valuta värderades på motsvarande sätt, men med hänsyn tagen 1) Statsskulden hur och av vem skall den mätas och redovisas? Regeringsrapport från (Dnr 2002/104). Se Riksgäldskontorets hemsida (www.rgk.se). 2

3 till aktuell valutakurs. Upplupna räntor och ackumulerad inflationskompensation på reallån skuldfördes inte, utan redovisades först vid förfall (eller eventuellt uppköp/byte). Det andra måttet i den löpande externa rapporteringen kallades Statsskuld inklusive skuldskötselåtgärder. Det utgick från den officiella definitionen, men hänsyn togs även till de derivatinstrument som Riksgäldskontoret använder för att påverka statens åtaganden, framför allt statens exponering mot valutarisk. Eftersom Riksgäldskontoret skapar en stor del av statens valutaexponering via derivatinstrument, ger detta mått en annan bild av statsskuldens sammansättning. Tas hänsyn till derivatinstrument uppgick valutaandelen till 31 procent i slutet av Utan dessa instrument var valutaandelen 17 procent. Andelen nominell kronskuld ändras i motsatt riktning, eftersom skuldbytesavtalen gör att lån i kronor omvandlas till exponering i utländsk valuta. I och med att derivatinstrumentens marknadsvärde påverkas av kronans växelkurs, kunde den totala skulden mätt inklusive skuldskötselåtgärder avvika från den officiella skulden som inte inkluderade dessa. I Riksgäldskontorets årsredovisning finns ett tredje mått på skulden, kallat Statsskulden till marknadsvärde. Utöver att hänsyn tas till aktuella valutakurser marknadsvärderas samtliga instrument på basis av aktuella räntor. Det innebär att skulden blir större om marknadsräntorna i genomsnitt fallit sedan lånen gavs ut och vice versa om räntorna stigit. Dessutom inkluderas upplupna räntor på samtliga instrument. I årsredovisningen för staten användes ett fjärde skuldmått, också kallat Statsskulden. Det motsvarades av den tidigare officiella skulddefinitionen med avdrag för statliga myndigheters innehav av statspapper. Det var alltså ett konsoliderat skuldmått. Skillnaden mellan officiell statsskuld och konsoliderad statsskuld har under senare år varit 3 5 miljarder kronor, eftersom myndigheters innehav av statspapper varit litet. Under andra halvåret 2002 ökade emellertid skillnaden till 39 miljarder kronor till följd av att Kärnavfallsfonden och Insättningsgarantinämnden omvandlat kontofordringar hos Riksgäldskontoret till statspapper 2). Denna förändring är en anledning till att regeringen från budgetpropositionen för 2002 övergick till att redovisa den konsoliderade statsskulden. Justering av statsskulden för statspapper som innehas av statliga myndigheter ansluter till måttet den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, det skuldbegrepp som används i EU-sammanhang, till exempel vid beräkningar av EMU-konvergenskraven. Vid beräkning av den konsoliderade bruttoskulden värderas emellertid de enskilda instrumenten på ett annat sätt än i den dåvarande svenska statsskuldsredovisningen. Huvudprincipen är att alla instrument redovisas till det nominella belopp som skall betalas vid förfall nominella slutvärden. Den metod som i Riksgäldskontorets redovisning används för nominella statsobligationer (såväl tidigare som nu) tillämpas således även för diskonteringsinstrument som statsskuldväxlar. För reala instrument räknas dessutom lånebeloppet upp med upplupen inflationskompensation. Även det kan sägas avspegla huvudprincipen genom att det ger en bild av det nominella belopp som ska betalas vid sluttidpunkten, dock utan att beakta att inflationstakten kan tänkas vara positiv under den återstående löptiden. Hänsyn tas till derivat (swappar och terminer) på samma sätt som i Riksgäldskontorets Statsskuld inklusive skuldskötselinstrument. Den viktigaste skillnaden mellan den dåvarande svenska och den EU-mässiga skuldvärderingen var att nollkuponginstrument i EU-sammanhang redovisas till slutvärde, medan de i Sverige togs upp till anskaffningsvärde. Enligt EU-reglerna skuldförs också upplupen inflationskompensation på realobligationer löpande under lånets löptid, medan dessa enligt tidigare svenska redovisningsprinciper skuldfördes först i samband med utbetalning. Följaktligen var konsoliderad statsskuld i svensk redovisning inte liktydigt med det mått som framkommer om man mäter Statens bruttoskuld, definierat som 2) Även Premiepensionsmyndigheten omvandlade kontofordringar till statspapper, sammanlagt cirka 16 miljarder kronor. Dessa elimineras dock ej vid konsolideringen i likhet med AP-fondens statspapper, med den avgränsning som regeringen beslutat för årsredovisningen för staten. 3

4 statens bidrag till den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld i EU-sammanhang, även om båda måtten exkluderar inomstatligt innehav av statspapper. Slutligen finns det ett mått på statsskulden enligt nationalräkenskaperna (NR). Den nationalräkenskapsmässiga principen är marknadsvärdering, vilket innebär att hänsyn tas till aktuella marknadsräntor på alla typer av överlåtbara instrument. NR-måttet bygger således på den marknadsvärderade statsskulden som den redovisas i Riksgäldskontorets årsbokslut. Motsvarande skuld för hela den offentliga sektorn redovisas med uppdelning på stat, kommun och socialförsäkringssektor. Skulden redovisas tillsammans med finansiella tillgångar så att finansiella nettoförmögenheten kan belysas och redovisas ofta ihop med transaktioner (finansiellt sparande). Vid beräkningen av statsskulden skulle man i princip också kunna argumentera för att andra myndigheters än Riksgäldskontorets upplåning skulle ingå, exempelvis affärsverkens skulder. Något sådant mått tas dock inte fram. Analys av lämpliga mått Vid analysen av lämpliga mått på statsskulden utgick Riksgäldskontoret från ett funktionellt angreppssätt för att säkerställa att rätt mått användes i respektive sammanhang, både vad gäller statsskuldens storlek och sammansättning. Det fanns också en önskan att inte använda alltför många skuldbegrepp, med risk för begreppsförvirring, och att det begrepp som används som officiellt mått bör vara så generellt rättvisande som möjligt. Lämpligt mått för statsskuldsförvaltningen Riksgäldskontoret drog slutsatsen att den dåvarande skulddefinitionen inte var ändamålsenlig. Skuldmåttet bör inkludera skuldskötselåtgärder så att det mäter reell valutaexponering och överensstämmer med de riktlinjer som gäller för statsskuldsförvaltningen. Enligt skuldförvaltningens riktlinjer skall dock skuldbegreppet inte innefatta orealiserade marknadsvärdeändringar orsakade av ränterörelser. Motivet är att låneinstrumenten i liten utsträckning köps upp i förtid och att en värdering som bygger på tanken att hela skulden skall köpas upp och refinansieras på en gång därmed inte är rättvisande. Däremot skall skulden i utländsk valuta värderas på grundval av aktuella växelkurser. Riksgäldskontoret anser att en övergång till de principer som används för att värdera skulden i EU-sammanhang ger en rimlig avvägning mellan rättvisande bild och enkelhet. Den gamla principen var inte enhetlig. De blandade redovisning av nominellt värde för kupongobligationer med anskaffningsvärde för nollkupongobligationer. Ingen hänsyn togs heller till upplupna räntor eller upplupen inflationskompensation på reala instrument. En mer rättvisande värderingsprincip vore den om upplupet anskaffningsvärde. Den betyder att ett låneinstrument redovisas till inbetalt belopp vid emissionstillfället samt att värdet löpande räknas upp med upplupen ränta, inklusive eventuell inflationskompensation. Nackdelen med denna princip vore emellertid att det skulle kvarstå en skillnad gentemot EU:s värderingsprinciper och att man därmed skulle få fler skuldbegrepp. Principen med värdering till nominellt slutvärde leder visserligen till en överskattning av skulden avseende långa nollkuponginstrument men detta är ett begränsat och övergående problem. När det gäller nominella kupongobligationer är skillnaden normalt liten. Den viktigaste skevheten att upplupen inflationskompensation på realobligationer inte skuldförs rättas till även med EU:s regler. Eftersom EU-skulden även inkluderar skuldskötselåtgärder innebär detta att Riksgäldskontoret kan använda ett skuldbegrepp som motsvarar statens bidrag till den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som den mäts i EU-sammanhang när man beskriver förvaltningen av statsskulden. Den enda skillnaden är att måttet bör inkludera statliga myndigheters innehav av statspapper. Det vore inte ändamålsenligt, och är av praktiska skäl olämpligt, att använda ett konsoliderat mått för styrning av statsskuldsförvaltningen. 4

5 I kompletterande syfte kan Riksgäldskontoret i årsredovisningen redovisa statsskulden även i marknadsvärdetermer (liksom hittills) eller till upplupet anskaffningsvärde. Lämpligt mått i budgetpropositionen och årsredovisningen för staten Budgetpropositionen och årsredovisning för staten syftar båda till att ge en samlad bild av statens ekonomiska ställning. Därför är det rimligt att använda ett konsoliderat begrepp, som inte påverkas av inomstatliga skuld- och fordringsförhållanden. Konsolideringen bör göras med utgångspunkt i ett mått som inkluderar skuldskötselåtgärder enligt resonemanget ovan. Det är också mer relevant vid en jämförelse med anslaget Räntor på statsskulden eftersom det påverkas av skuldskötselinstrumenten. Skälen för att byta värderingsprincip är giltiga även för ett mått på konsoliderad statsskuld. Därmed skulle den konsoliderade statsskulden motsvara statens bidrag till den konsoliderade offentliga sektorns bruttoskuld som den mäts i EU-sammanhang. Då blir redovisningen av den offentliga sektorns skuldsättning i budgetpropositionen mer begriplig. Officiell statistik Det officiella skuldbegreppet bör vara generellt i meningen att det skall vara användbart i så många tillämpningar och sammanhang som möjligt. Enkelhetsskäl talar samtidigt för att inte ha ett särskilt begrepp som enbart används i officiell statistik. I stället bör något befintligt begrepp ha status av officiell statistikdefinition. Av de två begrepp som har behandlats ovan framstår den konsoliderade statsskulden som bäst lämpad för detta ändamål. Det officiella måttet bör i likhet med budgetpropositionen och årsredovisningen för staten ge en generellt användbar beskrivning av statens ekonomiska ställning. Det finns dock ett tredje skuldbegrepp som redan har status av officiell statistik, nämligen den marknadsvärderade skulden som den redovisas i nationalräkenskaperna (NR). Fördelen med att välja detta begrepp är att man undviker att ha två olika mått i den officiella statistiken. En nackdel med det måttet är dock att det kan överdriva svängningarna i skuldstorleken genom att orealiserade marknadsvärdeändringar till följd av ränterörelser får genomslag, trots att de i många fall förblir orealiserade. Den nackdelen är dock inte av sådan vikt att det motiverar ett ytterligare mått för den officiella statistiken. NR-måttet är också på väg att få en mer framträdande plats i internationella sammanhang. Därför föreslår Riksgäldskontoret statsskuldsmåttet enligt NR som enda definition med status av officiell statistik. Riksgäldskontoret fortsätter att presentera detaljerade upplysningar om sammansättning på den skuld som Riksgäldskontoret förvaltar i månadsbladet Den svenska statsskulden. Informationen har intresse för aktörer på penning- och obligationsmarknaden och kan ses som led i kontorets marknadsvård. Den enda skillnaden mot tidigare är att den inte har status som officiell statistik. För användarna har detta emellertid liten betydelse. 5

6 Effekter av byte av skuldbegrepp De nya statsskuldsbegreppen tillämpas från och med år De nya måtten bygger alltså på att skulden beräknas inklusive derivatinstrument och att samtliga skuldinstrument värderas till nominellt slutvärde enligt samma principer som tillämpas inom EU, vilket ger en bättre bild av statsskuldens storlek och sammansättning. Riksgäldskontoret informerar i årsredovisningen för 2002 om hur det nya måttet, Okonsoliderad statsskuld, skiljer sig från det tidigare ( Statsskulden ). Enligt det nya måttet var skulden vid årsskiftet 44 miljarder kronor högre än mätt på det gamla sättet. Skillnaderna presenteras i nedanstående tabell. Ökningen beror dels på att värderingen av derivatinstrumenten innefattar orealiserade valutakursförluster, dels på att det nominella slutvärdet på statsskuldväxlar och realobligationer är större än anskaffningsvärdet. Sambandet mellan Riksgäldskontorets tidigare och nya statsskuldsmått per den 1 januari 2003 Miljarder kronor Statsskuld enligt tidigare mått ( Statsskulden ) 1 160,3 Förändring till följd av inkludering av derivatportföljen: Orealiserade valutakursförluster 9,9 Förändring till följd av värdering till nominellt slutvärde: Reala nollkuponglån 8,6 Upplupen inflationskompensation (reallån) 13,7 Statsskuldväxlar 8,4 Lån i utländska valutor 2,7 Total förändring 44,0 Statsskuld enligt nytt mått (Okonsoliderad statsskuld) 1 204,3 Det nya måttet konsoliderad statsskuld har förändrats på nästan samma sätt som det okonsoliderade måttet, men från en något lägre nivå eftersom statliga myndigheters innehav av statspapper inte ingår. Den konsoliderade skulden var cirka 40 miljarder kronor 3) lägre än den okonsoliderade enligt det nya sättet att mäta. Översynen leder alltså till att vi nu har dessa skuldbegrepp: Okonsoliderad statsskuld summan av statens utestående skuldinstrument Konsoliderad statsskuld skulden till övriga sektorer än staten Statsskuld enligt nationalräkenskaperna 3) Ungefärligt värde. Beloppet som skall elimineras vid konsolideringen enligt det nya måttet är något högre än enligt det gamla (39 miljarder kronor) eftersom värderingen av statspappren skall ske till nominellt slutvärde. 6

7 Förklaringar av vissa förekommande begrepp. Derivatinstrument Samlingsbegrepp för olika finansiella instrument vars pris är beroende av ett annat instrument. Riksgäldskontorets användning av sådana instrument kallas skuldskötselåtgärder och syftar till att minska upplåningskostnaderna. De vanligaste instrumenten är optioner, terminer och skuldbytesavtal (eng. swaps). Riksgäldskontorets skuldbytesavtal innebär att skuld i kronor omvandlas till skuld i utländsk valuta. Diskonteringsinstrument Låneinstrument utan nominell ränta (statsskuldväxlar och nollkupongobligationer) som därför emitteras (säljs) till ett belopp understigande det nominella värdet. Vid inlösen utbetalas nominellt belopp och värdestegringen utgör räntan, vilken således utbetalas först vid inlösen och inte årligen. Konsolidering Innebär att lägga samman de ingående enheterna i en koncern och eliminera mellanhavanden mellan dessa. Syftet är att ge en rättvisande helhetsbild av ingående enheter. När det gäller statsskulden innebär konsolidering att räkna bort statliga myndigheters innehav av statspapper. Kupongobligation Statsobligation med årlig ränteutbetalning. Nollkupongobligation Statsobligation för vilken hela räntan betalas ut vid inlösen. Se diskonteringsinstrument. Real(ränte)obligation Statsobligation som är inflationsskyddad och ger innehavaren dels ränta, dels kompensation för inflation under löptiden. Inflationskompensationen är beräknad utifrån konsumentprisindex. Statsskuldväxel Riksgäldskontorets låneinstrument för kortfristig upplåning på penningmarknaden. Löptiden vid emission är vanligen tre, sex eller tolv månader. Även längre löptider förekommer. Se diskonteringsinstrument. 7

Statsskulden hur och av vem ska den mätas och redovisas?

Statsskulden hur och av vem ska den mätas och redovisas? REGERINGSRAPPORT 2002-08-14 Dnr 2002/104 Statsskulden hur och av vem ska den mätas och redovisas? Sammanfattning Riksgäldskontoret presenterar i denna rapport resultatet av regeringsuppdraget att se över

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 28 december 212 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 71 523 598 44 1 12 47 33 757 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 31 januari 213 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 119 462 939 985 1 239 51 27 742 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 januari 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 juli 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 juni 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 3 april 212 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 2 44 298 34 1 46 528 961 767 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

30 december 2011 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 3 december 11 Statsskuld från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 58 357 518 353 1 626 318 989 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

31 januari 2012 C. STATSSKULD. Statsskuld. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 31 januari 212 Statsskuld från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 7 848 341 18 1 8 474 66 169 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-12-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Prognosen för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 88,1 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas ett överskott på ca 40 miljarder. =Prognosen

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-11-09 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Riksgäldskontorets prognos för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 84,7 miljarder kr. I föregående prognos beräknades överskottet bli 80 90 miljarder. Justerat

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 28 november 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 6 17 293 15 1 243 443 674 534 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 mars 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 29 februari 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR 3 december 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 77 456 465 29 1 32 9 139 824 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 29 juli 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 oktober 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 augusti 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 november 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 december 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 3 december 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 29 januari 216 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

Förfrågan om översyn av de regler som styr myndigheters placering hos Riksgäldskontoret

Förfrågan om översyn av de regler som styr myndigheters placering hos Riksgäldskontoret 2000-10-31 Dnr 2000/002542 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Thomas Olofsson 103 33 STOCKHOLM Förfrågan om översyn av de regler som styr myndigheters placering hos Riksgäldskontoret Sammanfattning

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 januari 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 augusti 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 maj 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 28 april 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 mars 217 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR 31 mars 215 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. förvaltningsstillgångar Upplupen inflationskompensation (uppräkningsbelopp) Valutakurseffekter B.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STATSSKULDENS FÖRVALTNING 2013. Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012

RIKTLINJER FÖR STATSSKULDENS FÖRVALTNING 2013. Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 RIKTLINJER FÖR STATSSKULDENS FÖRVALTNING 2013 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Riktlinjebeslut för statsskuldens förvaltning 2013...

Läs mer

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet:

Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: 1(16) Instruktion till Balansstatistik mot utlandet: specifikation till Balansstatistiken BANKTILLGODOHAVANDEN (FRÅN RAD 101)... 2 Utlandet... 2 Landfördelning... 2 Tusental svenska kronor... 2 Ställningsvärden...

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-04-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING Riksgäldskontorets prognos är oförändrat 90 100 miljarder kr i budgetöverskott 2000. Justering för tillfälliga faktorer indikerar ett överskott på 5 15 miljarder

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2015 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell

Riksgälden. Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009. Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgälden Aktiesparkväll Uppsala 28 april 2009 Paul Pedersen Henrik Frizell Riksgäldens uppgifter Förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt med beaktande av risken Ge statliga garantier och

Läs mer

Översyn och analys av regler avseende myndigheters tillgångsförvaltning hos Riksgäldskontoret

Översyn och analys av regler avseende myndigheters tillgångsförvaltning hos Riksgäldskontoret RAPPORT 2001-05-14 DNR 2001/000234 Översyn och analys av regler avseende myndigheters tillgångsförvaltning hos Riksgäldskontoret 0. Sammanfatting Riksgäldskontoret föreslår i denna rapport att myndigheter

Läs mer

Statsskuldsräntor m.m.

Statsskuldsräntor m.m. Statsskuldsräntor m.m. 26 Förslag till statsbudget för 2002 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Inledning...9 3 Räntor på statsskulden...11 3.1 Prognos för

Läs mer

Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar

Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU16 Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar Sammanfattning Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2015/16:61 Riksrevisionens rapport om statens

Läs mer

Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Redovisning av derivat och säkringsredovisning Rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av derivatinstrument och säkringsredovisning. Rekommendationen innehåller generella

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:196

Regeringens skrivelse 2013/14:196 Regeringens skrivelse 2013/14:196 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009 2013 Skr. 2013/14:196 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2014 Fredrik

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Sammanfattning Finansutskottet behandlar i detta betänkande utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utskottet tillstyrker

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2016 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

Statsskuldens förvaltning

Statsskuldens förvaltning Dnr 2015/995 30 september 2015 Statsskuldens förvaltning Förslag till riktlinjer 2016 2019 Sammanfattning 1 Förslag till riktlinjer 2016 2019 2 Statsskuldsförvaltningens mål 2 Riksgäldens uppgift och upplåningens

Läs mer

Avrapportering av regeringsuppdraget att utreda om utvärderingen av det övergripande målet kan underlättas

Avrapportering av regeringsuppdraget att utreda om utvärderingen av det övergripande målet kan underlättas 2016-12-20 Dnr 2016/1345 Avrapportering av regeringsuppdraget att utreda om utvärderingen av det övergripande målet kan underlättas Riksgälden redovisar i denna rapport resultatet av regeringsuppdraget

Läs mer

Direktionen fastställer Investeringspolicy för guld- och valutareserven i enlighet med bilaga.

Direktionen fastställer Investeringspolicy för guld- och valutareserven i enlighet med bilaga. Bilaga E1 Direktionens protokoll 160316 8 Beslutsunderlag DATUM: 2016-03-11 AVDELNING: Avdelningen för marknader (AFM) HANDLÄGGARE: Christian Alexandersson, Emelie Bagelius, Fredrik Omberg HANTERINGSKLASS

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2017 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 Diagramförteckning... 5 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde

Läs mer

Exempel på beräkningar för realobligationer

Exempel på beräkningar för realobligationer 2007-01-31 på beräkningar för realobligationer Här följer exempel på beräkningar för realobligationer. Exemplen bygger på dokumentet Beräkningsprinciper för den svenska Penningmarknaden från Svenska Fondhandlareföreningen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Skrivelse från Kärnavfallsfondens styrelse med förslag till ändrade placeringsregler för Kärnavfallsfondens

Skrivelse från Kärnavfallsfondens styrelse med förslag till ändrade placeringsregler för Kärnavfallsfondens REMISSVAR 2001-05-11 Dnr 2001/668 Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Skrivelse från Kärnavfallsfondens styrelse med förslag till ändrade placeringsregler för Kärnavfallsfondens medel

Läs mer

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil

Läs mer

Statsskuldens förvaltning

Statsskuldens förvaltning Dnr 2014/1392 30 september 2014 Statsskuldens förvaltning Förslag till riktlinjer 2015 2018 1 Sammanfattning 1 Förslag till riktlinjer 2015 2018 2 Statsskuldsförvaltningens mål 2 Riksgäldens uppgift och

Läs mer

Statens lånebehov och finansiering prognoser och planer. 31 januari 2001

Statens lånebehov och finansiering prognoser och planer. 31 januari 2001 Statens lånebehov och finansiering prognoser och planer 31 januari 2001 STATENS LÅNEBEHOV Årsprognosen för 2001 Riksgäldskontorets prognos pekar på ett överskott i statens betalningar på 70 80 miljarder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Statsskuldräntor m.m. 26

Statsskuldräntor m.m. 26 Statsskuldräntor m.m. 26 Förslag till statsbudget för 1999 Statsskuldräntor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Inledning...7 3 Räntor på statsskulden...9 A1 räntor på statsskulden...9

Läs mer

Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4) samt Obligatoriskt överskottsmål

Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4) samt Obligatoriskt överskottsmål REMISSVAR 2010-03-15 Dnr 2010/295 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4) samt Obligatoriskt överskottsmål (Dnr Fi2010/1192) Sammanfattning Riksgälden

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder REKOMMENDATION 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Oktober 2011 Innehåll Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statsbudget för 2011 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m... 9 3 Räntor på statsskulden...

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2002:3. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation

Statsupplåning. prognos och analys 2002:3. Statens lånebehov. Finansiering. Aktuellt. Marknadsinformation Statsupplåning prognos och analys 22:3 Statens lånebehov Prognosförutsättningar 3 Årsprognosen för 22 3 Årsprognosen för 23 Lånebehovet justerat för tillfälliga effekter 5 Månadsprognoser 5 Statsskulden

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STATSSKULDENS FÖRVALTNING Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015

RIKTLINJER FÖR STATSSKULDENS FÖRVALTNING Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 RIKTLINJER FÖR STATSSKULDENS FÖRVALTNING 2016 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1 Riktlinjebeslut för statsskuldens förvaltning 2016... 4 1.1 Statsskuldsförvaltningens

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015 Offentlig ekonomi 206 Offentliga sektorns underskott och skuld 205 Den offentliga sektorns underskott 2,8 procent och skuld 63,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 205 Enligt de reviderade

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Statsskuldsräntor. 26 m.m.

Statsskuldsräntor. 26 m.m. Statsskuldsräntor 26 m.m. Förslag till statens budget för 2013 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.... 9 3 Räntor på

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012 Offentlig ekonomi 203 Offentliga sektorns underskott och skuld 202 De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 202 har kommit ut Enligt Statistikcentralens reviderade

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS Årsredovisningens räkenskapshandlingar har upprättats i enlighet med bestämmelserna i förordningen om myndigheters årsredovisning

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Underlag för utvärdering

Underlag för utvärdering Dnr 214/251 21 februari 214 Underlag för utvärdering Statsskuldens förvaltning 213 1 Underlag för utvärdering 213 1 Mål och utvärdering 1 1.1 Uppdrag 1 1.2 Ramverk för statsskuldsförvaltningen 1 2 Riksgäldens

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB 1/6 Datum 2015-06-18 ESV Dnr Ert datum Er beteckning Handläggare Curt Johansson Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB Vilken diskonteringsränta

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten

Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten 1(11) 2017-03-03 Avstämningsregler VINN- och MFI-rapporten Bakgrund För att det ska vara möjligt att ersätta värdepappersdelarna i MFI-rapporten med uppgifter från VINN krävs en hög grad av samstämmighet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av förekomst och följsamhet av gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat. Landstinget Dalarna

Revisionsrapport. Granskning av förekomst och följsamhet av gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat. Landstinget Dalarna Revisionsrapport Granskning av förekomst och följsamhet av gällande lagstiftning och regelverk vid handel med Derivat. Landstinget Dalarna Emil Forsling Fredrik Winter Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Statsskuldens förvaltning

Statsskuldens förvaltning Dnr 2012/1672 27 september 2012 Statsskuldens förvaltning Förslag till riktlinjer 2013 2016 SAMMANFATTNING 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 2 1 Statsskuldens utveckling fram till 2016 2 FÖRSLAG TILL RIKTLINJER 2013 2016

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2012 Protokollsbilaga B Direktionens protokoll 2011-12-07, 4 Beslut DATUM: 2011-12-07 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Greger Wahlstedt ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Statsskuldsförvaltningen 2002 Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer

Statsskuldsförvaltningen 2002 Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer Statsskuldsförvaltningen 2002 Riksgäldskontorets förslag till riktlinjer Anförande av riksgäldsdirektören Thomas Franzén vid ett investerarmöte anordnat av Danske Bank Consensus den 1 oktober 2001 För

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014 Offentlig ekonomi 205 Offentliga sektorns underskott och skuld 204 Den offentliga sektorns underskott 3,3 procent och skuld 59,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 204 Enligt de reviderade

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016 Offentlig ekonomi 2017 Offentliga sektorns underskott och skuld Den offentliga sektorns underskott 1,8 procent och skuld 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år Enligt de reviderade

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för statsskuldens förvaltning år 2000 1. Bilaga. 1 Sammanfattning... 3. 2 Inledning... 5

Innehåll. Riktlinjer för statsskuldens förvaltning år 2000 1. Bilaga. 1 Sammanfattning... 3. 2 Inledning... 5 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning år 2000 1 Innehåll Bilaga 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 3 Utgångspunkter för regeringens riktlinjer... 6 3.1 Skuldens sammansättning... 6 3.2 Kostnadsmått...

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (prop. 2006/07:1)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (prop. 2006/07:1) Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (prop. 2006/07:1) Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag till fördelning av anslag inom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STATSSKULDENS FÖRVALTNING Beslut vid regeringssammanträde den 14 november 2013

RIKTLINJER FÖR STATSSKULDENS FÖRVALTNING Beslut vid regeringssammanträde den 14 november 2013 RIKTLINJER FÖR STATSSKULDENS FÖRVALTNING 2014 Beslut vid regeringssammanträde den 14 november 2013 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Riktlinjebeslut för statsskuldens förvaltning 2014...

Läs mer

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik

Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik Protokollsbilaga B DATUM: 2016-04-20 AVDELNING: Avdelningen för marknader och avdelningen för penningpolitik SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer