6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi"

Transkript

1 6. Övningen Investeringens lönsamhet TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

2 Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys 3. Operationer I: Produkter och produktion 2. Kassa- och materialflöde 1. Företagets affärsverksamhetsplan 2

3 3 I denna övning: Investeringens lönsamhet Fria kassaflöden och avkastningskrav Bokslutsanalys SWOT-analys Företagets framtid

4 Fritt kassaflöde Beskriver situationen där kassan = 0 alltid Alla pengar direkt till finansiärerna Exakt rätt mängd pengar från finansiärerna till betalningar Finansieringsstrukturen har ingen skillnad! Räntorna beaktas inte 4

5 Räknandet av det fria kassaflödet Investeringarna inskrivs då de betalas D.v.s. Begynnelseinvesteringen år noll Ändringen i rörelsekapital som bör korrigeras från driftsbidraget som räknats enligt prestationsprincipen Så här kommer man till en kalkyl enligt kassaprincipen och sedan till fritt kassaflöde När verksamheten tar slut, rörelsekapital befrias och förorsakar kassaflöde fastän driftsbidraget = 0 5

6 Samfundsbeskattningens påverkan Skatt måste också betalas för inkomster enligt prestationsprincipen fastän kassaflödet annars också vore 0 Å andra sidan behöver man inte år 5 betala skatt Samfundsbeskattningen är en prestationsprincipen Mera korrigeringar behövs för att komma till det verkliga fria kassaflöde Avskrivningar påverkar inte kassaflödet, men avskrivningarnas skatteskydd påverkar, därför presenteras de två gånger i kalkylen ---> +-0 6

7 Viktad kapitalkostnad (WACC) Både på eget och främmande kapital bör betalas avkastning Vid fritt kassaflöde passerades finansieringsstrukturen Vid den viktade kapitalkostnaden (Weighted Average Cost of Capital WACC) beaktas den, så som också räntornas skatteskydd 7

8 Investeringens lönsamhet Investeringen är lönsam om den avkastar åtminstone den viktade kapitalkostnaden Investeringens lönsamhet löses genom att diskontera de årliga fria kassaflödena: Ifall nettonuvärdet NPV < 0 (Net Present Value), är investeringen olönsam, i annat fall är den lönsam Obs! Värdet på NPV får inte förstås på något annat sätt d.v.s. Det får inte blandas ihop med investeringens avkastning 8

9 Investeringens avkastning Genom att räkna internräntan kan man lösa hur mycket investeringen avkastar IRR löses från ekvationen (Internal Rate of Return) Kräver numeriska metoder på grund av högre potenser 9

10 10 I denna övning: Investeringens lönsamhet Bokslutsanalys Lönsamhet, soliditet, likviditet SWOT-analys Företagets framtid

11 Bokslutsanalys Bokslutsanalys Bilaga 4 i kompendiet! Lönsamhet Finansieringsställning Likviditet Soliditet g 11

12 Vilken nytta har man av bokslutsanalys? Lagstadgandet standardiserar talenas framställning Bokslutet innehåller mycket information som beskriver företagets verksamhet (balansräkningen och resultaträkningen) Olika nyckeltal kan räknas för företaget Bokslutsanalys möjliggör jämförandet av företag! 12

13 Repetition över bokslutet Resultatkalkyl Resultatkalkylen berättar företags resultat för redovisningsperioden och vad det består av Resultatkalkylen skiljer redovisningsperiodens inkomster och utgifter på ett visst fixerat sätt Balansen Berättar företagets finansiella situation vid bokslutet Berättar varifrån pengarna har kommit och vart det har bundit sig Fungerar som bas för räknandet av nyckeltalen 13

14 Man kan granska företagets finansiella verksamhetsförutsättningar på två delområden Lönsamhet Berättar hur lönsamt företagets affärsverksamhet är T.ex. Täckningsbidraget och affärsvinstsprocenten och - vinsten i proportion till kapital Finansieringställning Mäter hurudan finansieringssituationen är i företaget På ett kort perspektiv (likviditet) På ett långt tidsperspektiv (soliditet) 14

15 Bokslutsanalys Bokslutsanalys Lönsamhet Finansieringsställning Likviditet Soliditet g 15

16 Det finns många nyckeltal för lönsamheten Omsättning, täckningsbidrag och täckningsbidrags% Affärsvinst och affärsvinst% Avkastning på totala tillgångar (ROA) Avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) Vid uträkningen av lönsamhetens nyckeltal används resultatkalkylens tal från ett år, medan balansens tal som ett medeltal på de två senaste åren 16

17 Omsättning och täckningsbidrag Omsättning = företagets försäljningsinkomster Från försäljningsinkomsterna reduceras endast mervärdesskatten och andra möjliga konsumtionsskatter och direkta rabatter Täckningsbidrag = Omsättning - rörliga kostnader Täckningsbidragsprocent = Omsättning - rörliga kostnader Omsättning * 100 % Lämpar sig till jämförelse av företag inom samma bransch ifall indelningen i rörliga och fasta kostnader har gjorts på samma grunder 17

18 Rörelseresultat d.v.s affärsvinst Vinst från företagets egentliga verksamhet Lämpar sig till jämförelse mellan olika företag inom samma bransch ifall indelningen i rörliga och fasta kostnader är oklar Affärsvinstsprocent = Affärsvinst Omsättning * 100 % 18

19 Avkastning på totala tillgångar ROA (Return on Assets) Observerar vinsten för både eget och främmande kapital tillsammans ROA = Affärsvinst Tillgångar * 100 % Talen från balansräkningen som medeltal från de två senaste åren! 19

20 Avkastning på eget kapital ROE (Return on Equity) Avkastning på endast eget kapital Räknandet av kapital (generellt) Medeltalet av kapital som varit i bruk Medeltalet från föregående och nuvarande balansräkningen ROE = Redovisningsperiodens resultat Eget kapital * 100 % Talen från balansräkningen som medeltal från de två senaste åren! 20

21 Avkastning på sysselsatt kapital ROCE (Return on Capital Employed) Beaktar kapitaltillgångar som offrats för att åstadkomma pengaflöde Sysselsatt kapital = eget +främmande kapital med ränta = balansens slutsumma - räntefria skulder Passar bra till granskningen av företagets olika resultatenheter ROCE = Affärsvinst + finansintäkter * 100 % Balansens slutsumma räntefria skulder Talen från balansräkningen som medeltal från de två senaste åren! 21

22 Bokslutsanalys Bokslutsanalys Lönsamhet Finansieringsställning Likviditet Soliditet g 22

23 En bra finansieringsställning är viktig för företaget Finansieringens uppgift Skaffandet av tillgångar Huvudsakliga mål: Försäkra att det finns tillräckligt med pengar Minimera kostnaderna från finansieringar Minimera finansieringens risker - Ränterisk - Valutarisk - Finansieringsrisk Finansieringsplanering Med finansieringsplanering förbättrar man finansieringsställningen genom att tänka hur investera (lönsamhet) hur investeringarna finansieras (soliditet) hur sköts den kontinuerliga finansieringsunderhållningen (likviditet) 23

24 Likviditeten berättar företagets finansieringsställning på ett kort perspektiv Quick Ratio beskriver förmågan att på ett väldigt kort tidsperspektiv att klara sig från fortlöpande betalningsskyldigheter Delas endast med finansieringstillgångarna Current Ratio beskriver förmågan att på ett längre tidsperspektiv klara de fortlöpande betalningsskyldigheter Delas endast med de rörliga aktiva = finansieringstillgångar + omsättningstillgångar Quick Ratio = Finansieringstillgångar Kortfristiga skulder Current Ratio = Finansieringstillgångar + omsättningstillgångar Kortfristiga skulder 24

25 Soliditet beskriver företagets förmåga att på ett långt tidsperspektiv klara sina skyldigheter Soliditet kan mätas till exempel med dessa nyckeltal: Skuldsättningsgrad = Skulder Eget kapital * 100 % Soliditetsgrad = Eget kapital Tillgångar * 100 % Nettoskuldsättningsgrad (gearing) = Skulder Penningtillgångar Eget kapital * 100 % 25

26 26 I denna övning: Investeringens lönsamhet Bokslutsanalys SWOT-analys Företagets framtid

27 SWOT-analys I en SWOT-analys delas det som analyseras i styrkor, svagheter, möjligheter och hot Lämpar sig till analyserandet av nästan vad som helst Företag, strategi, produkt, beslutsmöjlighet... Känd och används på flera ställen Kräver objektivitet och ibland också noggrann information om det som analyseras S O W T

28 SWOT-matrisen Inre Nutid Styrkor Svagheter Positiv Negativ Möjligheter Hot Yttre Framtid

29 Beroendeförhållanden: endast en fyrfältstabellen räcker inte Det är väsentligt att hitta beroendeförhållanden: Hur maximeras nyttan av styrkorna? Hur minimeras hoten som är orsakade av svagheter? O.s.v S O W T

30 30 I denna övning: Investeringens lönsamhet Bokslutsanalys SWOT-analys Företagets framtid

31 Företagets framtid Förverkligandet av företagets vision Hur når vi de uppsatta målen? Företagets uppgift är att producera möjligast mycket värde till sina aktieägare. 31

32 Maximerandet av aktieägarens värde Tillväxt Geografisk expansion Vertikal tillväxt, förflyttande längre i värdekedjan Fusion med andra aktörer Exit Försäljningen av affärsverksamheten (Listning) Fokusera Fokusera på vissa funktioner Lönsamhet, skära ner kostnader 32

33 TACK! SAKERNA FÖRKLARAS MERA DJUPGÅENDE I KOMPENDIET SOM HITTAS I NOPPA

34 Veckans deluppgifter 1. Analyserandet av investeringens lönsamhet: Komplettera/justera er Excel-modell från andra veckan med siffror från er uppskattade affärsverksamhet så att: Begynnelseinvesteringen görs år noll Första verksamhetsåret beskriver startandet av verksamheten Åren 2-4 beskriver normala verksamhetsår när verksamheten har stabiliserats År 5 körs verksamheten ner Lägg till i modellen en FCF-kalkyl och NPV-kalkyl (WACC 10% p.a.). Är begynnelseinvesteringen lönsam? 2. Nutiden och framtiden Gör en SWOT-analys över ert företag Uppskatta företagets lönsamhet, soliditet och likviditet med hjälp av nyckeltal (åtminstone 4 olika nyckeltal). Jämför era resultat med referensvärden som hittas på nätet. I investeringskalkylen antog man att ni kör ner er verksamhet år 5. Vilka andra möjligheter har ni för er verksamhet i slutet av fjärde verksamhetsåret? Vilken möjlighet är bäst för er? Motivera!

35 Övning 6 Denna veckas deluppgifter bör returneras senast onsdagen den klockan Inlämning: Rubyric Nästa vecka: repetitionstillfälle Stack-uppgifterna: Omgång I öppen Omgång II öppen

4. Övningen Operationer II: Processer och kostnadsanalys. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

4. Övningen Operationer II: Processer och kostnadsanalys. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 4. Övningen Operationer II: Processer och kostnadsanalys TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006

AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 AFFÄRSUTVECKLING startaeget.fi och Christian Mikander (1/14) 9.11.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Planeringsarbete och nya idéer... 3 1.1 Att planera affärsutveckling... 3 1.2 Olika slag av idéer för utveckling...

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Anna Liljeström. Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering

Anna Liljeström. Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering Anna Liljeström Användningen av informationskällor som hjälp för lantbruksföretagares beslutsfattande och val av finansiering Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 63 Helsinki 2010 Användningen

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Version 3.7. Intäkter och fritt kassaflöde 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019. EBITDA; Rörelseresultat före avskrivningar

Version 3.7. Intäkter och fritt kassaflöde 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019. EBITDA; Rörelseresultat före avskrivningar SEK Version 3.7 Intäkter och fritt kassaflöde 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019 40% 35% 30% 25% 20%

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

Att mäta effekterna av B2B e-handel

Att mäta effekterna av B2B e-handel Institutionen för kommunikation och information Examensarbete i datavetenskap 20p D-nivå Vårterminen 2007 Att mäta effekterna av B2B e-handel Användning av mätetal för att utvärdera och mäta effekterna

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Amortering eller alternativinvestering

Amortering eller alternativinvestering Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Magisteruppsats Vårterminen 2008 Amortering eller alternativinvestering - En studie om hur ett bolån kan

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod. Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s. 39. 1 Sida

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

BILBRANSCHEN I FINANSKRIS

BILBRANSCHEN I FINANSKRIS BILBRANSCHEN I FINANSKRIS En fallstudie av hur fyra svenska bilhandlare hanterat likviditet och kapitalbindning i samband med en minskad efterfrågan på bilar. VT 2009 Examensarbete kandidatnivå FEKK01

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer