Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiering. Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap Jonas Råsbrant"

Transkript

1 Finansiering Föreläsning 7 Portföljteori och kapitalkostnad BMA: Kap. 8-9 Jonas Råsbrant

2 Förväntad avkastning och volatilitet i portföljer Förväntad avkastning och volatilitet (standardavvikelse) för portföljer med olika vikter av två aktier (Intel och Coca-Cola) F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 2

3 Förväntad avkastning och volatilitet i en portfölj med Intel och Coca-Cola F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 3

4 Effektiva portföljer Effektiva portföljer ger högsta möjliga avkastning per given risknivå. Erhålls genom linjär programmering (i t.ex. Excels Solver/problemlösare). F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 4

5 Korrelationens påverkan Korrelationen mellan tillgångarnas avkastning påverkar portföljens volatilitet (inte portföljens avkastning). Ju lägre korrelation, desto lägre volatilitet kan uppnås. Om korrelationen är +1 existerar ingen diversifieringseffekt. Om korrelationen är -1 kan en helt riskfri portfölj skapas (standardavvikelsen = 0%). F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 5

6 Förväntad avkastning och volatilitet för korrelation mellan -1 och +1 F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 6

7 Portföljer med tre olika aktier Anta att vi lägger till Bore Industries i portföljen med Intel och Coca-Cola aktier. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 7

8 Förväntad avkastning och volatilitet för portföljer med Intel, Coca-Cola och Bore Industries Notera att det fördelaktigt att lägga till Bore till portföljen även då Bore har lägre förväntad avkastning och samma volatilitet som Coca-Cola. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 8

9 Effektiva fronten med 10 respektive 3 aktieslag F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 9

10 Riskfritt sparande och lån Portföljens risk kan minskas genom att placera en del i riskfria räntebärande tillgångar. En riskbenägen investerare kan istället låna pengar för att kunna investera mer kapital i riskfyllda tillgångar. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 10

11 Kombinationer av en riskfri tillgång/lån och en riskfylld portfölj (P) på den effektiva fronten F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 11

12 Sharpekvot Sharpekvot Sharpe ratio Mäter kvoten mellan tillgångens/portföljens avkastning utöver den riskfria räntan (riskpremien) och standardavvikelsen. Sharpekvot = Portföljens avkastning Riskfri ränta Portföljens standardavvikelse Den portfölj på den effektiva fronten som har den högsta Sharpekvoten benämns tangentportföljen. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 12

13 Tangentportföljen F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 13

14 Kapitalmarknadslinjen (Capital Market Line, CML) F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 14

15 Effektiva investeringar En investerares riskbenägenhet (riskaversion) och placeringshorisont avgör hur stor andel investeraren bör placera i den riskfria tillgången respektive i den riskfyllda marknadsportföljen. Riskobenägna (riskaverta) investerare bör placera en liten andel i marknadsportföljen och en stor andel i den riskfria tillgången. Riskbenägna investerare bör placera en stor andel i marknadsportföljen. Alla typer av investerare kommer därmed i princip placera en viss andel i riskfria placeringar och en viss andel i marknadsportföljen. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 15

16 Historisk avkastning och volatilitet för 500 individuella aktier uppdelade på börsvärde ( ) Historisk volatilitet är inte lämplig för att beräkna den förväntade avkastningen för individuella aktier! F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 16

17 Riskpremien Riskpremien för diversifierbar risk är noll. Investerare kompenseras endast för marknadsrisken i portföljen. En tillgångs riskpremie bestäms av dess marknadsrisk. Standardavvikelsen (volatiliteten) som mäter en tillgångs totala risk är inte lämplig för att bestämma en enskild tillgångs riskpremie. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 17

18 Beta Känsligheten för förändringar i marknadsportföljens värde benämns Beta (β). Beta är ett mått på tillgångens marknadsrisk. Beta för tillgång i beräknas som kvoten mellan kovariansen mellan tillgångens och marknadsportföljens avkastning och variansen i marknadsportföljens avkastning: i Cov i, m 2 m Beta för en portfölj är det värdeviktade genomsnittet av alla portföljtillgångars enskilda betavärden. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 18

19 Illustration av en akties marknadsrisk F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 19

20 Kapitalmarknadslinjen (Capital Market Line) och Security Market Line (SML) Per definition har marknadsportföljen ett Beta = 1. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 20

21 Security Market Line, SML E(r) Security market line (SML) Market return = r m. Market portfolio r f 1.0 Beta SML Equation: E(r) = r f + β(r m r f ) F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 21

22 Capital Asset Pricing Model E( r) r ( r r f m f ) CAPM används i praktiken för att estimera en tillgångs förväntade avkastning (avkastningskrav) och riskpremie. Den förväntade avkastningen baseras på tillgångens Beta, riskfria räntan och marknadsportföljens riskpremie. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 22

23 Marknadsportföljens riskpremie Marknadsportföljens riskpremie är marknadsportföljens avkastning utöver den riskfria räntan. Representerar marknadspriset på risk i ekonomin. Marknadsportföljens förväntade riskpremie uppskattas till ca 4-8% av marknadsaktörerna. Marknadsportföljen som i teorin består av alla riskfyllda tillgångar brukar i praktiken approximeras med aktierna i ett brett aktieindex. Marknadsportföljens r m r f Riskfria räntan riskpremie Marknadsportföljens avkastning r m r f F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 23

24 Uppskattade förväntade avkastningar mha. CAPM r f = 2% r m r f = 7% Stock Beta Expected Return Dow Chemical Bank of America Ford ExxonMobil Starbucks IBM Newmont Mining Pfizer Walmart Heinz Förväntad avkastning för aktie i = = Riskfria räntan + Beta för tillgång i x Marknadsriskpremie E( ri ) rf i ( rm rf ) F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 24

25 Felvärderade tillgångar Enligt CAPM så kommer alla korrekt värderade tillgångar ligga på SML. E( ri ) rf i ( rm rf ) Aktie A och Aktie B är övervärderade! F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 25

26 Test av CAPM F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 26

27 Små bolag relativt stora bolags kursutveckling samt värdeföretag relativt tillväxtbolags kursutveckling F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 27

28 Arbitrage Pricing Theory (APT) Alternativ metod till CAPM för att uppskatta tillgångars förväntade avkastning. Antar att en tillgångs förväntade avkastning beror på olika makroekonomiska faktorer. E(r) r f b ( rfaktor1 rf ) b2 ( rfaktor 2 r 1 f )... F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 28

29 Fama-French trefaktormodell E(r) r f b marknad ( rmarknadsfaktor ) bstorlek ( rstorleksfaktor ) bbm( rbm faktor ) Faktor Marknadsfaktor Storleksfaktor BM-faktor (Book-to-Market) Avkastning på marknadsindex minus riskfri ränta. Avkastning på en portfölj med småbolagsaktier minus avkastning på en portfölj med storbolagsaktier. Avkastning på en portfölj med aktier med höga kvoter mellan bokfört värde eget kapital och marknadsvärde eget kapital minus avkastning på en portfölj med låga bm-kvoter. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 29

30 Förväntad avkastning Fama-French trefaktormodell och CAPM F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 30

31 Företagsvärde Företagets värde är summan av värdet på företagets enskilda projekt/investeringar. Firm value PV(AB) PV(A) PV(B) F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 31

32 Kapitalkostnad för projekt Avkastningskravet för en investering måste spegla investeringens risk! 6% WACC 2% F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 32

33 Företags genomsnittliga kapitalkostnad Weighted Average Cost of Capital (WACC) WACC D V D = Marknadsvärde på skulder (D=Debt) E = Marknadsvärde på eget kapital (E=Equity) V = D + E r D = Kostnad för skulder (cost of debt) r E = Kostnad för eget kapital (cost of equity) r E V D r E After - tax WACC D rd (1 Tc ) V E V r E F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 33

34 Kostnad för eget kapital CAPM kan i praktiken användas för att beräkna ett företags kostnad för det egna kapitalet. Kapitalkostnaden för det egna kapitalet motsvarar aktieägarnas avkastningskrav på företagets aktier. CAPM: E( re ) rf E ( rm rf ) F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 34

35 Kostnad för skulder Ett företags upplåningskostnad baserar sig i princip på företagets kreditrating från ett kreditinstitut (bestämmer spreaden på lånet, kostnaden utöver räntan på riskfria placeringar). Yield to Maturity (YTM) på företagets obligationer. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 35

36 Marknadsvärden i WACC Marknadsvärdet på det egna kapitalet (E) beräknas som aktiekurs antal utestående aktier. Marknadsvärdet på skulderna (D) approximeras med det bokförda värdet på skulderna (om inte kraftiga ränteförändringar inträffat). Företagets totala marknadsvärde (V) = E + D F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 36

37 Exempel på betaberäkning Wkly Data beta = 0.33 alpha = 0.02 R-squared = 0.22 Correlation = 0.47 Annualized std dev of market = Annualized std dev of stock = Variance of stock = Std error of beta 0.06 F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 37

38 Industribeta Ett betavärde för en portfölj med flera företag inom en industri är mer tillförlitligt (lägre standardfel) än ett betavärde från ett individuellt företag inom industrin. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 38

39 Kapitalkostnad för investering F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 39

40 Risken i företagets tillgångar A D V D E V E D = Marknadsvärde på skulder E = Marknadsvärde på eget kapital V = D + E β A = Beta på företagets tillgångar β D = Beta på skulder β E = Beta på eget kapital F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 40

41 Avkastning och beta för tillgångar och finansiering Exempel för företag med 60 % Equity och 40 % Debt Expected return (%) 20 R equity = 15 R assets = 12.2 R debt = ,2 0,8 1,2 B debt B assets B equity F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 41

42 Exempel på kapitalkostnad för olika projekt i företaget Category Speculative ventures New products Expansion of existing business Cost improvement, known technology Discount Rate 15.0% 8.0% 3.8% (COC) 2.0% F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 42

43 Risk med fasta kostnader En hög andel fasta kostnader i projektet ökar känsligheten för marknadsrisk i projektets kassasflöden. Projektets Beta blir större. Högt Beta leder till en högre kapitalkostnad men också till en högre förväntad avkastning. F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 43

44 Masters of Finance Video Harry Markowitz Portföljteori https://www.youtube.com/watch?v=rvwehcd819e William F. Sharpe Capital Asset Pricing Model (CAPM) https://www.youtube.com/watch?v=pfvaon9w3mo Stephen Ross Arbitrage Pricing Theory (APT) https://www.youtube.com/watch?v=tkiwxnvejwm F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 44

45 Artiklar Markowitz, Harry M. (1952). Portfolio selection, Journal of Finance, 7 (1), Tobin, James (1958). Liquidity preference as behavior towards risk, The Review of Economic Studies, 25, Sharpe, William F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19 (3), Ross, Stephen A. (1976). The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economic Theory, 13, F07 - Portföljteori och kapitalkostnad 45

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning Delkurs Finansiering Föreläsning 7 Introduktion till kapitalmarknadsteorin BMA: Kap. 8-9, 13 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningens innehåll Security Market Line (SML)

Läs mer

CAPM (capital asset pricing model)

CAPM (capital asset pricing model) CAPM (capital asset pricing model) CAPM En teoretisk modell för förväntad avkastning i jämvikt, d.v.s. när utbudet av varje tillgång är lika med efterfrågan på motsvarande tillgång. Detta betyder att CAPM

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7. Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 6 Risk och avkastning BMA: Kap. 7 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Föreläsningens innehåll Historisk avkastning för finansiella tillgångar Beräkning av avkastning och risk

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning elkurs Finansiering Föreläsning 8-9 Kapitalstruktur BMA: Kap. 17-19 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningarnas innehåll Företags finansieringskällor Mätning av företagets

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 8 november 2014, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013

LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/2 2013 LÖSNINGSFÖRSLAG Tentamen Finansiering I (FÖ006) 22/2 20 Hjälpmedel: Räknare samt formler på sidan. Betyg: G = p, VG = 9 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt

Läs mer

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google.

AID:... Uppgift 1 (2 poäng) Definiera kortfattat följande begrepp. a) IRR b) APR c) Going concern d) APV. Lösningsförslag: Se Lärobok och/alt Google. Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas lite olika år från år. År 2013 mera från Kap

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 21 mars 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 19 november 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Tisdagen den 29 september 2015, kl. 14:00-18:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 16 februari 2017

Tentamen Finansiering (2FE253) Torsdagen den 16 februari 2017 Tentamen Finansiering (FE3) Torsdagen den 16 februari 017 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 1:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 28 september 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Samråd angående WACC för broadcasting

Samråd angående WACC för broadcasting Post- och telestyrelsen Tillsyn konkurrensfrågor Box 5398 102 49 Stockholm Även per e-post: maria.aust@pts.se robert.liljestrom@pts.se 2007-03-19 Post- och telestyrelsens referens: Tillsynsärende 06-4616

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Fredagen den 20 februari 2015, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 08:00 12:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30

AID:... LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 2013-05-03. Aktiedelen, uppdaterad 2014-04-30 LÖSNINGSFÖRSLAG TENTA 013-05-03. Aktiedelen, udaterad 014-04-30 Ugift 1 (4x0.5 = oäng) Definiera kortfattat följande begre a) Beta värde b) Security Market Line c) Duration d) EAR Se lärobok, oweroints.

Läs mer

Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53

Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53 Ytterligare övningsfrågor finansiell ekonomi NEKA53 Modul 2: Pengars tidsvärde, icke arbitrage, och vad vi menar med finansiell risk. Fråga 1: Enkel och effektiv ränta a) Antag att den enkla årsräntan

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 2 april 2016 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 7 november 2015, kl. 09:00-13:00 Skrivtid: 4 timmar (kl. 09:00 13:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet

Läs mer

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader

Innehåll. Översikt 2012. Värde. Konsumtion, Nytta & Företag. Kassaflöden. Finansiella Marknader Översikt 2012 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp förutom rena beräkningar efter formler. Alla frågor finns besvarade i boken, eller i power points, eller pånätet. 723G29 & 730G21 Innehåll

Läs mer

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Föreläsning 4 ffektiva marknader Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris ffektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Konsekvens: ndast ny information påverkar

Läs mer

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen

Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2010 Hedgefonders avkastning gentemot Stockholmsbörsen Hur presterar Hedgefonder under olika

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017

Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017 Tentamen Finansiering (2FE253) Lördagen den 11 november 2017 Skrivtid: 4 timmar (kl. 14:00 18:00) Hjälpmedel: Kalkylator och kursens formelblad. OBS! Endast formler som står med på formelbladet får programmeras

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Practice Set #3 and Solutions

Practice Set #3 and Solutions Bo Sjö 2012-04-19 Practice Set #3 and Solutions What to do with this practice set? Practice sets are handed out to help students master the material of the course and prepare for the final exam. These

Läs mer

Strukturakademin 10 Portföljteori

Strukturakademin 10 Portföljteori Strukturakademin 10 Portföljteori 1. Modern Portföljteori 2. Diversifiering 3. Korrelation 4. Diversifierbar samt icke-diversifierbar risk 5. Allokering 6. Fungerar diversifiering alltid? 7. Rebalansering/Omallokering

Läs mer

Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal agent problemet asymmetrisk information Pengars tidsvärde > Värdering:

Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal agent problemet asymmetrisk information Pengars tidsvärde > Värdering: Översikt 2015 723G29 & 730G21 Detta är en översikt av frågeställningar som tagits upp. Det finns en Synopsis av Kursen på hemsidan. 723G29 & 730G21 Kursen delar Finansiella Marknader allmänt Företag principal

Läs mer

ESTIMERING AV KALKYLRÄNTA (WACC) FÖR ELNÄTSVERKSAMHET UNDER TILLSYNSPERIODEN 2012-2015. April 2011

ESTIMERING AV KALKYLRÄNTA (WACC) FÖR ELNÄTSVERKSAMHET UNDER TILLSYNSPERIODEN 2012-2015. April 2011 ESTIMERIG AV KALKYLRÄTA (WACC) FÖR ELÄTSVERKSAMHET UDER TILLSYSPERIODE 2012-2015 April 2011 1 Avsnitt Sida 1. Sammanfattning 2 1.1. Estimerad WACC för elnätsbolag under tillsynsperioden 2012-2015 2 1.2.

Läs mer

Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden?

Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden? Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden? Examensarbete för kandidatexamen i matematik vid Göteborgs universitet

Läs mer

Är Fastighetsaktier en säker investering?

Är Fastighetsaktier en säker investering? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete D Författare: Kenneth Spång Handledare: Edward Palmer Vårterminen Är Fastighetsaktier en säker investering? - en jämförelsestudie där

Läs mer

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen.

AID:... För definitioner se läroboken. För att få poäng krävs mer än att man bara skriver ut namnet på förkortningen. Lösningsförslag aktiedelen Tenta augusti 11, 2014 Uppgift 1 (4 poäng) 2014-08-25 Definiera kortfattat följande begrepp a) CAPM b) WACC c) IRR d) Fria kassaflöden För definitioner se läroboken. För att

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap. 5-6 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Investera eller dela ut? F03 - Investeringsbedömning 2 Huvudmetoder för investeringsbedömning Payback-metoden

Läs mer

Forskarfrukost SABO 18 december 2012. Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec.

Forskarfrukost SABO 18 december 2012. Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec. Forskarfrukost SABO 18 december 2012 Bo Nordlund Tekn dr Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter bo.nordlund@brec.se www.brec.se Viktiga nyckelbegrepp i lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Läs mer

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014

Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Fastighetsmarknaden VFT 015 Höstterminen 2014 Ordinarie tentamen - SVAR Examinator: Ingemar Bengtsson Skriftlig tentamen Datum 2014-10-28 Tid 08:00-13:00 Plats Vic 1B Anvisningar Besvara frågorna på lösa

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Trefaktorsmodellen. Undersökning på svenska börsnoterade aktiebolag. Av: Nicklas Envall, Patrik Steen Handledare: Ogi Chun

Trefaktorsmodellen. Undersökning på svenska börsnoterade aktiebolag. Av: Nicklas Envall, Patrik Steen Handledare: Ogi Chun Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15hp Företagsekonomi Vårterminen 2014 Trefaktorsmodellen Undersökning på svenska börsnoterade aktiebolag. Av: Nicklas Envall,

Läs mer

ALTERNATIVA INDEX. En studie av Mean-Variance-effektiviteten hos index baserade på fundamentalvärde kontra börsvärde. Magisteruppsats VT 2005

ALTERNATIVA INDEX. En studie av Mean-Variance-effektiviteten hos index baserade på fundamentalvärde kontra börsvärde. Magisteruppsats VT 2005 Nationalekonomiska Institutionen ALTERNATIVA INDEX En studie av Mean-Variance-effektiviteten hos index baserade på fundamentalvärde kontra börsvärde Magisteruppsats VT 2005 Författare: Olivia Falk Helena

Läs mer

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden?

Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats inom företagsekonomi Våren 2008 Indexfonder på den svenska marknaden en lämplig sparform för framtiden? Författare: Jonas Boström Claes

Läs mer

En introduk+on +ll värdering. Magnus Blomkvist

En introduk+on +ll värdering. Magnus Blomkvist En introduk+on +ll värdering Magnus Blomkvist Agenda Begrepp Verktyg för värdering Lagen om e= pris Effek+va marknader Begrepp Blankning (Short sale): Man kan sälja en +llgång man inte äger och därigenom

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. En studie av Asset Pricing and Portfolio Choice Simulator. Ekonomihögskolan. Kandidatuppsats. Institutionen för Företagsekonomi

LUNDS UNIVERSITET. En studie av Asset Pricing and Portfolio Choice Simulator. Ekonomihögskolan. Kandidatuppsats. Institutionen för Företagsekonomi LUNDS UNIVERSITET Ekonomihögskolan Institutionen för Företagsekonomi Kandidatuppsats Januari 2011 En studie av Asset Pricing and Portfolio Choice Simulator Författare Johan Andersson Michael Faust Fredric

Läs mer

Utveckling strategisk portfölj

Utveckling strategisk portfölj Utveckling strategisk portfölj Sammanfattning Den strategi som varit i bruk sedan 2010 har tjänat pensionsspararna väl och har inneburit att Såfaspararna har fått avkastning som överstiger snittet för

Läs mer

Småbolagseffekten. Anna Ljungberg. Handledare: Anne-Marie Pålsson

Småbolagseffekten. Anna Ljungberg. Handledare: Anne-Marie Pålsson Småbolagseffekten Anna Ljungberg Handledare: Anne-Marie Pålsson Kandidatuppsats VT 2011 Sammanfattning Titel: Småbolagseffekten Kurs: Kandidatuppsats i Nationalekonomi, 15 HP Författare: Anna Ljungberg

Läs mer

BeBo Räknestuga 4-5 februari 2016. Central Hotel, Stockholm

BeBo Räknestuga 4-5 februari 2016. Central Hotel, Stockholm BeBo Räknestuga 4-5 februari 2016 Central Hotel, Stockholm 1 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs

Läs mer

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27

LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Linköpings universitet 100928 IEI/Nek Bo Sjö LÖSNINGSFÖRLAG 2010-10-27 Tentamen 2010-10-01, kl. 08:00-13:00 Finansiell ekonomi, 7,5Hp Affärsjuridiska programmet (730G32) Skrivningen består av 4 uppgifter

Läs mer

Att skapa en lyckad aktieportfölj

Att skapa en lyckad aktieportfölj Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi - Finansiering Vårterminen 2010 Vårterminen 2010 (Frivilligt: Programmet för xxx) Att skapa en lyckad

Läs mer

Vad är affärsmässighet vid renovering av miljonprogrammen?

Vad är affärsmässighet vid renovering av miljonprogrammen? Vad är affärsmässighet vid renovering av miljonprogrammen? Anders Sandoff Industriell och finansiell ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Hur skapa förutsättning för affärsmässiga beslut?

Läs mer

Risk och avkastning. En portföljbaserad studie av Fama-French. Trefaktorsmodell på den svenska. aktiemarknaden.

Risk och avkastning. En portföljbaserad studie av Fama-French. Trefaktorsmodell på den svenska. aktiemarknaden. Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidat 15 hp Nationalekonomi Höstterminen 2011 Risk och avkastning En portföljbaserad studie av Fama-French Trefaktorsmodell på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Estimering av kapitalkostnad för onoterade företag

Estimering av kapitalkostnad för onoterade företag Fakulteten Ekonomi, kommunikation och IT Ihsan Yalcin Estimering av kapitalkostnad för onoterade företag Estimating the Capital Cost for Unlisted Companies C- Uppsats Termin: HT 2010 Handledare: Berndt

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8

Tenta 20110506 Lösningsförslag fråga 1-8 Udaterad 05047 Tenta 00506 Lösningsförslag fråga -8 Notera att det är lösningsförslag. Inga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar å essä-ty frågor. Och, att kursen undervisas lite

Läs mer

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff

Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Investeringskalkyler och affärsmodeller för långtgående energieffektiviseringar Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Disposition Investeringens förutsättningar Betydande utmaningar

Läs mer

Industriell Ekonomi 3

Industriell Ekonomi 3 Industriell Ekonomi 3 Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 015-06-01 Tid: 14-18 Hjälpmedel: Miniräknare Totalt antal poäng

Läs mer

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg

Investeringsbedömning. BeBo Räknestuga 12 oktober 2015. Gothia Towers, Göteborg BeBo Räknestuga 12 oktober 2015 Gothia Towers, Göteborg 1 Investeringsbedömning Företagens långsiktiga problem är att avgöra vilka nya resurser som skall införskaffas investeringar. Beslutet avgörs av

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2017 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden. www.pwc.se/riskpremiestudien

Läs mer

Varför ska man använda ränteindex?

Varför ska man använda ränteindex? Varför ska man använda ränteindex? Av CHRISTIAN RAGNARTZ 1 Verksam vid penning- och valutapolitiska avdelningen Att formulera och delegera riskmandat med utgångspunkt från ett ränteindex har blivit allt

Läs mer

Småbolagsfonder eller Sverigefonder?

Småbolagsfonder eller Sverigefonder? Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2009 Småbolagsfonder eller Sverigefonder? En empirisk studie av svenska småbolagsfonder Av:

Läs mer

Sverigefonder eller Investmentbolag

Sverigefonder eller Investmentbolag Södertörns högskola Institutionen för företagsekonomi Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2009 Sverigefonder eller Investmentbolag En jämförande studie med avseende på risk och avkastning mellan

Läs mer

Finansiell Ekonomi i Praktiken

Finansiell Ekonomi i Praktiken Finansiell Ekonomi i Praktiken Seminarium den 16 februari 2005 Program 14.00-14.15 Inledning 14.15-15.00 Att fastställa en kunds riskbenägenhet 15.15-16.00 Olika placeringars risk 16.15-17.00 Rådgivning

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Riskparitet som allokeringsstrategi för optimerade aktie- och obligationsportföljer

Riskparitet som allokeringsstrategi för optimerade aktie- och obligationsportföljer < Riskparitet som allokeringsstrategi för optimerade aktie- och obligationsportföljer Sebastian Sandberg Institutionen för Finansiell Ekonomi Svenska handelshögskolan Helsingfors 2014 SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

Läs mer

Analys av CAPM på den svenska marknaden

Analys av CAPM på den svenska marknaden Analys av CAPM på den svenska marknaden - β-värde och avkastning för olika branschindex Seminariearbete C-nivå i Företagsekonomi Industriell och Finansiell Ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Läs mer

Smart Beta. Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats, FÖ3001 Handledare: Anders Edfeldt Examinator: Patrik Karpaty VT 2016

Smart Beta. Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats, FÖ3001 Handledare: Anders Edfeldt Examinator: Patrik Karpaty VT 2016 Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats, FÖ3001 Handledare: Anders Edfeldt Examinator: Patrik Karpaty VT 2016 Smart Beta - En utvärdering av några Smart Beta-index inriktade mot

Läs mer

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden

Samråd avseendet behovet av att revidera hybridmodellen för det fasta nätet - Synpunkter på beräkningen av kapitalkostnaden Samråd DATUM VÅR REFERENS 14 maj 2007 Dnr 07-3652 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Robert Liljeström Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 58 69 Robert.liljestrom@pts.se Samråd avseendet behovet

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? Test av fyra olika portföljvalsstrategier

The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? Test av fyra olika portföljvalsstrategier The Permanent Portfolio, med och utan modifieringar, går det att investera efter konjunkturen? Test av fyra olika portföljvalsstrategier Författare: Fredrik Gertzell 860220-3674 Handledare: Erik Norrman

Läs mer

Beta. En studie om sambandet mellan systematisk. risk och avkastning. Av: Kenneth Norling, Catrine Sköldmark Handledare: Ogi Chun

Beta. En studie om sambandet mellan systematisk. risk och avkastning. Av: Kenneth Norling, Catrine Sköldmark Handledare: Ogi Chun Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering VT terminen 2012 Ekonomie kandidatprogrammet Beta En studie om sambandet mellan systematisk risk och avkastning

Läs mer

(A -A)(B -B) σ A σ B. på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar.

(A -A)(B -B) σ A σ B. på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar. Del 2 Korrelation Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är korrelation?... 3 Hur fungerar sambanden?... 3 Hur beräknas korrelation?... 3 Diversifiering... 4 Korrelation och strukturerade produkter...

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00

Tentamen Finansiering (2FE253) Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 08:00-12:00 Tentaen Finansiering (2FE23) Onsdagen den 17 ebruari 2016, kl. 08:00-12:00 Skrivtid: 4 tiar (kl. 08:00 12:00) Hjälpedel: Kalkylator och kursens orelblad. OBS! Endast orler so står ed på orelbladet år prograeras

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Betavärdet som mått på systematisk risk inom aktievärdering

Betavärdet som mått på systematisk risk inom aktievärdering Institutionen för ekonomi Dick Rehnström Betavärdet som mått på systematisk risk inom aktievärdering The Beta Value as a Measure of Systematic Risk within Share Valuation Nationalekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Goodwill. En studie av bolagsvärdering, diskonteringsräntor och nedskrivningsprövning mellan åren 2006-2010.

Goodwill. En studie av bolagsvärdering, diskonteringsräntor och nedskrivningsprövning mellan åren 2006-2010. Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Kandidatuppsats VT - 2012 Goodwill En studie av bolagsvärdering, diskonteringsräntor och nedskrivningsprövning mellan åren 2006-2010.

Läs mer

Hög avkastning till låg risk

Hög avkastning till låg risk Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C, Finansiering HT 2011 Hög avkastning till låg risk - En jämförande studie mellan aktieportföljers innehåll

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Prediktion av beta för fonder

Prediktion av beta för fonder Prediktion av beta för fonder Robert Andersson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--08/00358--SE Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Produktionsekonomi Prediktion av beta för fonder Prediction

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning Innehåll Framtida förväntat pris... 3 Price return... 3 Total Return... 4 Excess Return... 5 Övriga alternativ... 6 Avslutande ord... 6 I del 15 går vi igenom olika möjliga

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

Aktiv- och Indexförvaltning

Aktiv- och Indexförvaltning Södertörns Op990 högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Magisteruppsats 30 hp Företagsekonomi VT 2014 Aktiv- och Indexförvaltning Kan svenska investerare få högre riskjusterad avkastning genom

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

Redovisning och Kalkylering

Redovisning och Kalkylering Redovisning och Kalkylering Föreläsning 20 Investeringsbedömning 1 Kapitel 10 ES Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Vad är en investering? Kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser på lång

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

HT Oetiska Placeringar. En studie om oetiska aktier och deras avkastning. Patrik Hagman & Björn von Sivers

HT Oetiska Placeringar. En studie om oetiska aktier och deras avkastning. Patrik Hagman & Björn von Sivers Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Oetiska Placeringar En studie om oetiska aktier och deras avkastning. Handledare Erik Norman Författare Abstract Mutual Funds with focus on Socially

Läs mer

KAPITALKOSTNADEN I ONOTERADE BOLAG - En lösning på värderingsproblematiken i onoterade bolag?

KAPITALKOSTNADEN I ONOTERADE BOLAG - En lösning på värderingsproblematiken i onoterade bolag? AHP-MODELLEN & KAPITALKOSTNADEN I ONOTERADE BOLAG - En lösning på värderingsproblematiken i onoterade bolag? THE AHP-MODEL & COST OF CAPITAL IN UNLISTED COMPANIES - A solution to valuation in unlisted

Läs mer

Periodiseringars påverkan på den förväntade avkastningen

Periodiseringars påverkan på den förväntade avkastningen Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats i företagsekonomi Vårterminen 2014 Handledare: Joachim Landström 2014-06-04 Periodiseringars påverkan på den förväntade avkastningen Författare: Linnea

Läs mer

Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen.

Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2010 Finanskrisens påverkan på läkemedelsbranschen. En studie kring finanskrisen och dess

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Hedgefonder som alternativ investering

Hedgefonder som alternativ investering Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2008 Hedgefonder som alternativ investering Kvantitativ studie av svenska hedgefonders prestationer

Läs mer

TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914

TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914 TENTA: 2012-05-04 723G29/28 Uppdaterar 20140914 Notera att det är lösningsförslag. Inga utförliga lösningar till triviala definitioner och inga utvecklade svar på essä-typ frågor. Och, att kursen undervisas

Läs mer

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet

PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet DATUM DIARIENUMMER 16 december 2013 13-1949 PTS konsultationssvar på samråd om uppdaterad kalkylränta för det fasta nätet Post- och telestyrelsen Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Om att beräkna kalkylränta

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Nordeas fonder

Nordeas fonder Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2008 Nordeas fonder 2003-2007 En riskjusterad utvärdering av fondernas avkastning Av: Pelin

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

IT-bubblan och CAPM. Södertörns högskola Nationalekonomi Kandidatuppsats VT Författare: Johnny Sjöholm Jesper Sidestål

IT-bubblan och CAPM. Södertörns högskola Nationalekonomi Kandidatuppsats VT Författare: Johnny Sjöholm Jesper Sidestål Södertörns högskola Nationalekonomi Kandidatuppsats VT -2005 IT-bubblan och CAPM Författare: Johnny Sjöholm Jesper Sidestål Handledare: Stig Blomskog 1 Innehållsförteckning 1.Introduktion 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 6. Övningen Investeringens lönsamhet TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer

Läs mer