Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix"

Transkript

1 Stockholm augusti (4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att utveckla vår fondförvaltning för att öka möjligheterna till god avkastning i fonderna, men också för att tydliggöra vårt fondutbud och göra det enklare för dig att vara kund hos oss. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud av blandfonder har ovanstående tre fonder liknande placeringsinriktning och karaktär. Med anledning av de stora likheterna har vi beslutat att lägga samman fonderna. Det innebär att Swedbank Robur Mixfond MEGA (Mixfond MEGA) och Swedbank Robur Norrmix (Norrmix) går upp i Swedbank Robur Mixfond (Mixfonden) den 9 oktober 2012, ett beslut som också godkänts av Finansinspektionen. Mixfonden byter namn till Bas Mix Vi genomför dessutom ett antal förändringar i Mixfondens fondbestämmelser, som vi anser ökar fondens möjligheter till högre avkastning. Vi byter också namn på fonden till Swedbank Bas Mix (Bas Mix) för att bättre tydliggöra fondens nya placeringsinriktning. Längre fram i brevet beskriver vi närmare vilka ändringar som görs i fondbestämmelserna. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Norrmix Norrmix har en likartad placeringsinriktning som Mixfonden, men riktar in sina investeringar på företag som har stor betydelse för Norrland. Denna inriktning kommer inte att finnas kvar efter sammanläggningen med Mixfonden. Förvaltningsavgiften i Norrmix är 1,425 procent och fonden är placerad i riskklass 6, på en skala från 1 till 7. Efter sammanläggningen med Mixfonden kommer andelsägarna i Norrmix få samma förvaltningsavgift på 1,425 procent och samma risk i sitt sparande då Mixfonden också får riskklass 6. I samband med sammanläggningen görs ett antal förändringar i Mixfonden, som beskrivs närmare längre fram i brevet. Miljöcertifierad enligt ISO Swedbank Robur Fonder AB Stockholm Tel Fax Styrelsens säte Stockholm Org nr

2 2(4) Konsekvenser för dig som är andelsägare i Mixfond MEGA Mixfonden och Mixfond MEGA har identisk placeringsinriktning, båda är blandfonder som normalt placerar 50 procent i aktier och 50 procent i räntepapper. Placeringarna sker både i Sverige och i utlandet. Förvaltningsavgiften i Mixfond MEGA är 0,525 procent och är placerad i riskklass 4. Efter sammanläggningen med Mixfonden kommer andelsägarna i Mixfond MEGA få en förvaltningsavgift på 1,425 procent och en högre risk i sitt sparande då Mixfonden kommer att ha riskklass 6. I samband med sammanläggningen görs ett antal förändringar i Mixfonden, som beskrivs närmare längre fram i brevet. Konsekvenser för dig som är andelsägare i Mixfonden Fondens förvaltningsavgift är 1,425 procent och har riskklass 4. Ingen ändring kommer att ske av förvaltningsavgiften. Däremot kommer riskklassen att ändras till 6, efter de förändringar vi gör i fonden i samband med sammanläggningen. Dessutom byter fonden namn till Bas Mix. Mixfonden kommer att få möjlighet att placera i fonder, vilket innebär att fondens handelskurs kommer att fastställas påföljande bankdag. Det beror på att de underliggande fondernas kurser först måste fastställas och sedan levereras till oss, vilket sker vid olika tidpunkter på dygnet. Alla förändringar som kommer att ske i fondens fondbestämmelser beskrivs närmare längre fram i brevet. Detta händer vid sammanläggningen Sammanläggningen av fonderna genomförs tisdagen den 9 oktober 2012 och medför inga kostnader varken för dig som sparar i Mixfonden, Mixfond MEGA eller Norrmix. Det är alltid kostnadsfritt att köpa och sälja andelar i våra fonder. Inför sammanläggningen kan du lägga köp- eller säljorder i Mixfonden, Mixfond MEGA och Norrmix till och med fredagen den 5 oktober klockan Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- eller försäkringssparande. Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan fredagen den 5 oktober behandlas inte förrän på onsdagen den 10 oktober och genomförs till den andelskurs som räknas fram efter klockan denna dag. Eventuella månadsöverföringar i Mixfond MEGA och Norrmix ställs om automatiskt till Bas Mix. Eventuella upplupna intäkter i Mixfond MEGA och Norrmix överförs till Bas Mix. Sammanläggningen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. Marknadsvärdet påverkas inte När sammanläggningen sker den 9 oktober kommer du att få fondandelar i Bas Mix som motsvarar det marknadsvärde du då har i Mixfond MEGA respektive Norrmix. Detta innebär att värdet på dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskursen för Mixfonden och Mixfond MEGA samt Norrmix skiljer sig åt.

3 3(4) Har du begärt fondflytt eller kontant utbetalning av utdelning i Mixfond MEGA eller Norrmix? Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav i fonderna till någon annan återförsäljare än Swedbank eller Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer detta ärende inte att behandlas. Du behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Har du registrerat en begäran om att erhålla eventuell utdelning i Mixfond MEGA och Norrmix utbetalt kontant, måste du göra en ny registrering i Bas Mix för att även i år erhålla utdelningen i kontanta medel. Annars kommer din utdelning att återinvesteras i nya andelar. Vi beklagar att sammanläggningen kan medföra merarbete för dig i ovanstående ärenden. Förändringar i Mixfondens fondbestämmelser som sker den 10 oktober 2012 Mixfonden byter namn För att tydliggöra att fonden har en placeringsinriktning med flera tillgångsslag och att den ingår i ett sammanhållet koncept som består av flera olika risknivåer, byter vi namn på fonden till Bas Mix. Fonden får placera även i aktie- och räntefonder Fonden är idag en blandfond som normalt placerar 50 procent i aktier och 50 procent i räntepapper. Avvikelser kan ske från nämnda procentsatser med plus/minus 25 procentenheter. Fonden kommer även fortsättningsvis att placera i Sverige och i utlandet, men får större flexibilitet i fördelningen mellan aktier- och räntemarknaderna. Efter den 10 oktober kommer fonden fortfarande att vara exponerad mot aktier och räntepapper, men istället för direktplaceringar i aktier och räntepapper kan detta även ske till betydande del i aktie- och räntefonder. Detta innebär att fonden kommer i betydande del att placera i fonder. Fonden får möjlighet att placera i alternativa investeringar Tillgångar utvecklas annorlunda i olika delar av den ekonomiska cykeln och det finns därför en fördel i att kunna investera i flera olika tillgångsslag. Därför inför vi möjligheten att placera en del av fondens förmögenhet i alternativa investeringar som inte följer aktie- och räntemarknaderna fullt ut. Exempel på sådana placeringar är hedgefonder, fonder och överlåtbara värdepapper såsom aktier och räntepapper, med exponering mot exempelvis råvaror, infrastruktur eller fastigheter. På så sätt skapas bättre förutsättningar för att ge en god riskjusterad avkastning genom att använda fler avkastningskällor. Större flexibilitet för förvaltarna Förvaltarna kommer därmed att få möjlighet att fördela om mellan räntor/räntefonder, aktier/aktiefonder och alternativa investeringar, enligt följande tillgångsfördelning: Miljöcertifierad enligt ISO Swedbank Robur Fonder AB Stockholm Limit räntor/räntefonder % Tel Fax Limit aktier/aktiefonder Bas Mix Styrelsens säte Stockholm Org nr Alternativa placeringar %

4 4(4) Genom ovanstående förändringar ges förvaltningen större förutsättningar att framgångsrikt anpassa fonden för att möta framtida marknadsförändringar och samtidigt skapa en god riskspridning. Det är fortfarande den förväntade framtida riskjusterade avkastningen för varje tillgångsslag som avgör fördelningen mellan ränte- och aktiefonder samt alternativa investeringar. Ny beräkningsmetod ändrar fondens riskklass Förvaltningen kommer att fokusera på fondens absoluta risk för att bättre spegla våra kunders riskperspektiv. Detta innebär ändrad metod för beräkning av fondens riskklass och följden blir att fondens riskklass ökar från 4 till 6. Riskklassen baseras numera på den högsta risk som fonden har möjlighet att ta, jämfört med tidigare beräkningar då riskklassen bestämdes utifrån den faktiska risken (standardavvikelse) som fonden har haft under de senaste 5 åren. Begränsning av amerikanska investerare i fonden I USA genomförs förändringar i lagstiftningen på skatte- och värdepappersområdet som ger den amerikanska staten utökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter på amerikanska medborgares placeringar i utlandet. Lagändringarna kan komma att påverka såväl fonden som dig som andelsägare negativt om antalet amerikanska investerare i fonderna skulle överstiga en viss nivå. För att förhindra att fonden belastas med kostnader, avgifter eller skatter från USA eller andra länder, som vi inte själva kan påverka, har vi därför valt att införa en begränsning för utländska medborgare och företag, att i vissa fall placera i fonden. Redaktionella ändringar i fondens fondbestämmelser Vi gör ett antal språkliga redigeringar i texten i fondens fondbestämmelser, för att harmonisera med våra övriga fonders fondbestämmelser. Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Du kan också kontakta Swedbank Roburs kundservice på telefonnummer , för att få en kopia av revisoryttrandet från vår externa revisor, som har granskat sammanläggningen av fonderna. Mer information om Bas Mix finns i faktabladet som bifogas. Besök gärna vår webbsida där du kan ta del av hela vårt fondutbud. Med vänliga hälsningar Swedbank Robur Fonder AB Johan Bergström, chef Marknad & Kommunikation Bilaga. Faktablad för Swedbank Robur Bas Mix

5 Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Bas Mix Swedbank Robur Bas Mix ISIN: SE Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr , ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden är en blandfond som placerar globalt i aktier/aktiefonder och räntor/räntefonder samt i så kallade alternativa investeringar i form av fonder som inte följer aktie- och räntemarknaderna fullt ut. Exempel på sådana investeringar är hedgefonder och vissa börshandlade fonder med exponering mot exempelvis råvaror, infrastruktur eller fastigheter. Fondplaceringarna kan ske i såväl Swedbank Robur som andra fondförvaltare. Fondens strategi är att skapa avkastning dels, dels genom att öka eller minska placeringarna i aktier/aktiefonder, räntor/ räntefonder och alternativa placeringar. För att möta framtida marknadsförändringar och samtidigt skapa en god riskspridning kan förvaltarna placera från 0-75 procent av fondens tillgångar i aktier/aktiefonder, från procent i räntor/ räntefonder och från 0-20 procent i alternativa placeringar. Fonden får använda sig av derivatinstrument för möjligheten att öka fondens avkastning. Fondurvalsprocessen innefattar analys av investeringsfilosofi, investeringsprocess, avkastningshistorik samt förvaltarteam. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på det värde som är högst av den maximala risknivå fonden har möjlighet att uppnå och den risk som de senaste fem årens kursrörelser påvisar. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Risken i en blandfond beror till stor del på fördelningen mellan aktier och räntepapper. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i räntepapperen beror på vilken löptid fondens placeringar har och det allmänna ränteläget. Längre löptid innebär högre risk. Spridningen till olika fondförvaltare och placeringar i alternativa investeringar som bidrar till att diversifiera portföljen, minskar den totala risken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. Fonden lämnar normalt utdelning varje år. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år. 1 (2)

6 Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,42% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % Fond -19,7 7,5 6,3 22,6 6,6 1,6-13,2 15,3 3,0-0,7 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Fonden ändrade sin placeringsinriktning under Det innebär att resultatet innan dess har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 oktober Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 2 (2)

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Swedbank Roburs förbundsfonder

Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyr 21 november 2013 Swedbank Roburs förbundsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er)

Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyr 6 mars 2014 Swedbank Roburs börshandlade fonder (ETF:er) Informationsbroschyren omfattar Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 och Swedbank Robur UCITS ETF OMXS30 Bear -1 och är i dessa

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Swedbank Robur Access Hedge.

Swedbank Robur Access Hedge. Informationsbroschyr 7 november 2013 Swedbank Robur Access Hedge Informationsbroschyren för nedan angiven specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr.

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr. Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder 2012-06-15 Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden Observera! Denna information ska kompletteras med fondens fondbestämmelser

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer