GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN."

Transkript

1 GASIJRIVNA VARMEPUMPAR PROJEKT ARBETE KY.-IKN. HK. av ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN ~ swedegas ab re8 /'}J'7

2 UPPV ÄRMNINGSSYSTEM FÖR SMAHUS Innehåsförteckning. Inedningar och förutsättningar 2. Beskrivning av oika systemösningar 3. Styr- och regerutrustning ' ' 4, Avgassystem 5. Instaationsutrymme 6. Typanäggningar 7. Service 8. Investeringskostnader 9. Beräkningar -.

3 SAMMANFATTNING Gasdrivna värmepumpar utgör ett aternativ ti konventionet edrivna värmepumpar. De system som behandas är: Absorptionssystemet, som arbetar utan kompressor med enbart värmeenergi som drivkäa och därmed har äga underhåskostnader som en stor förde. ~- System med en konventione kompressor som drivs av en stiringmotor, ottomotor eer diesemotor. Dessa har fördeen att vara kända tekniker och torde därmed kunna uppvisa en stor driftsäkerhet. Gasdrivna värmepumpar uppvisar!äga emissioner av NOx, CO, SOz och sot. Detta gör att de ämpar sig vä i tät bebyggese. För samtiga typanäggningar som finns redovisade i rapporten erhd!s värmefaktorer som är ägre än för de edrivna värmepumparna. Nästan a den spivärme som astras av motorn {minst 75%) måste tas tivara för att få ekonomi i anäggningarna. Detta är en orsak tit att investeringskostnaderna bir något högre för de gasdrivna värmepumparna än för de edrivna. Ti detta kommer att priset på drivenheten är högre. Dock kan värmepumpens värmeeffekt dimensioneras ti 2/3 av husets värmebehov, resterande tas direkt frän motorns spivärme. Den högre anäggningskostnaden samt den ägre värmefaktorn medgör att det krävs stor prisdifferens mean e och naturgas för att önsamhet gentemot edrivna värmepumpar ska uppna~. -,

4 z. INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR I undersökningen om uppvärmningssystem för småhus, inga.r som en fristäende de detta projekt om gasdrivna värmepumpar. Ma.et med studien var att undersöka de tekniskt ekonomiska förutsättningarna för sma. gasmotordrivna värmepumpar. Studi()egränsas ti att omfatta anäggningar i storeksordningen ca: 15 kw värmeeffekt för befintiga och ca 5 kw för tikommande. undersökningen studeras redan befintiga anäggningars ekonomi och teknik, oika typer av gasmotorer samt systemösningar och dimensionering. Vidare undersöks de kostnader som uppstär vid instaation, specifika kostnader samtdrift och underhå. Tyngdpunkten i projektet igger därmed pä en beskrivning av tekniken idag samt kostnadsäget. z. BESKRIVNING AV OLIKA SYSTEMLÖSNNGAR De närmast föjande sidorna beskriver oika system som finns att tiga för appicering i smahus. Denna genomgang är tänkt att igga som grund för de fortsatta diskussionerna angaende utformning av typanäggning, avgassystem, styr- och regerutrustning samt investeringskostnader. Absorptionsvärmepumpen - ' Figur a

5 3 kokaren 3 urdrivs ködmediet ur absorptionsvätskan. Ködmedieangan kondenserar i kondensorn, under värmeavgivning. Vätskan strömmar sedan vidare genom strypventien 5 ti förängaren 2, där ett ägre tryck än i kondensorn räder och avkokning sker. I absorbatorn 6 bandas ködmedieänga med fattig absorptionsösning frän kokaren 3 Bandningen sker genom att absorptionsösningen strias ner över ködmedieangan. Den rika bandningen pumpas upp ti kokaren med hjäp av pumpen 4. Kretsoppet är härmed fubordat. 7 är en värmeväxare som växar värme mean ka rik ösning och varm fattig ösning. Absorptionssystemets "kompressor" är atsa absorbatorn, 6, som suger avkokad ködmedieanga frän förängaren 2 Pumpen 4 pumpar ösning frän förängartrycket ti det högre kokartrycket. Tack vare att tryckökningen sker i vätskefas är pumparbetet bara ca 10% av motsvarande kompressorarbete i kompressorvärmepumpen. Värmepumpar enigt:absorptionsprincipen är ett intressant aternativ som ämpar sig vä för naturgasedning. Denna värmepump arbetar med hjäp av ett disorbator/absorbatorpar. Processen arbetar med fä röriga dear, endast cirkuationspumpar, därför borde systemet fä hög tiföritighet och aga underhåskostnader. Värmepumpar av detta sag arbetar med en yttre förbränning, därför borde emissionstaen bi åga tack vare att en god kontro över förbränningen kan häas. - ' En nackde med denna typ är begränsningen i temperaturyft mean värmekäa och värmesänka, viket idag är ca 40 å S0 C. Denna nagot bygsamma temperaturhöjning innebär att absorptionsvärmepumpen arbetar med en ägre värmefaktor än edrivna koinpressorvärmepumpar med jämförbara vär_rneeffekter. Hur förhäandet bir ti kompressoranäggningar. som drivs med värmemotor, beror ti stor de av hur mycket värme som kan tivaratas frän värmemotorns föruster, avgaser och kyvatten etc. Sam arbetsmediapar används i moderna absorptionsapparater vatten/itiumbromidösning. Vattnet tjänar som ködmedium och itiumbromidösningen som absorptionsmedium. En stor förde med detta medfepar gentemat ammoniak/vatten, som ocksä kan användas, är att de ingaende komponenterna inte är giftiga samt att trycket i systemet kan haas mycket ägre. Nackdearna är att en ägre förängningstemperatur än 0 C inte kan astadkommas samt att systemet är utsatt för korrosion, da. främst kokaren, pga att itiumbromid är ett sat. Trycket i förängaren och absorbatorn är vid -t70c förängning bara 0,01 bar. Risken med detta äga tryck är att uft kan sugas in i systemet och äventyra driften. Därför stäs stora krav pa. systemets täthet.

6 4 Värmefaktorn, Q, anges genom + T C2... där T 0 = värmekäans temperatur och TH = temperaturen so~hrader i kokaren. Värmefaktorn kan som högst uppgå ti 2, men i praktiken uppgar den bara ti omkring 1.2. Häredning av Q se biaga a och b. Trots stora fördear med absorptionsvärmepumpen, yttre förbränning, tyst och vibrationsfri, har den nägra vissa tungt vägande nackdear. Jämfört med en kompressoranäggning mäste förängarytorna dimensioneras större, pga den sämre värmefaktorn, för samma värmeeffekt samt att det ingär fer värmeväxarytor än i konventionea system. Dessa fakta fördyrar absorptionsvärmepumpen. ' Kompressorvärmepump f ", Figur1b kondensorn rader ett högt tryck som astadkommer kondensation av ködmediet, detta sker under värmeavgivning ti omgivningen. Det är detta värme som tivaratas vid värmepumpdrift. förangaren 2 sker kokning av ködmediet under agt tryck. Tryckskinaden mean förangare och kondensor, upprätthas av strypventien 5 och astras av kompressorn 3 Drivningen av kompressorn sker med.na.gon form av motor 4 Värmefaktorn för detta system bir Q = (;j_j./et Dagens värmepumpar är nästan utesutande kompressoranäggningar, där kompressorn drivs med en emotor. Vid gasdrift byts emotorn ut mot na.gon ämpig värmemota r, otta, diese eer Stiring. Aa dessa motorer har en reativt da.ig verkningsgrad i förhaande ti emotorn, därför ma.ste en stor de av den spivärme som genereras av värmemotorerna tivaratas för att anäggningen ska arbeta med en hyfsad värmefaktor.

7 . 5 Vid drift med otta- eer diesemotor härstammar spivärmet främst frgn avgas- och kyvattenföruster. Närmare 75% av dessa föruster mäste tivaratas för att värmepumpen ska närma sig acceptaba värden. Om värmepumpen i stäet drivs med en Stiringmotor, som arbetar med något högre verkningsgrad än de båda andra motortyperna, sa minskar de värmeföruster som kan tivaratas frän motorn, da. främst avgasföruster. För att kunna tivarata värmeförusterna fra.n motorn måste extra värmeväxarytor införas, som kompicerar och fördyrar anäggningen. Dock bir investeringskostnaderna bara 10% - 15% högre, räknat per kw, jämfört med en edriven värmepump. Detta beror b a p ä att värmepumpens värmeeffekt kan reduceras, ti föjd av att stora värmemängder frän drivmotorn 11 hjäper" värmepumpen. Trots at detta sä är värmefaktorn för denna typ av värmepump bara ca 60% av evärmepumpens värmefaktor, som är ungefär 2,3 dä uteuft används som värmekäa. Värmefaktorn för en värmemotordriven värmepump bir atså mean 1,3-1,6. Då emotorer används ti att driva värmepumpar, räknas det som att eektriciteten är genererad med 100% verkningsgrad, viket inte är faet. Om eeffekten är genererad med gasturbiner eer i kondenskraftverk, och dessa producentanäggningars. termiska verkningsgrader medräknas. Fär den edrivna värmepumpen en värmefaktor som närmar sig värmefaktorn för en värmemotordriven värmepump. Ett het annat aternativ är att bygga samman en egenerator och en värmemotor ti ett kombiaggregat. Detta system producerar bme värrpe och eektricitet.. ' Detta koncept kan komma att spea en betydande ro i framtiden, då troigen antaet värmepumpar med hermetiska kompressorer ökar. detta fa mäste värmepumpen drivas med eenergi, eftersom kompressor och emotar är sammanbyggda ti en enhet. Ottornotam De~ enda kriterium som mäste uppfyas om motorn ska drivas med gas, är att den ska ta.a att drivas med byfri bensin. De ingrepp som mäste göras i motorn är att en gas/uftbandare monteras i stäet för den befintiga förgasaren. En gastrycksreguator måste monteras pä gasedningen ti motorn, så att rätt gastryck räder i förhäande ti motorstorek och effekt. Kostnaden för dessa detajer är i dagens äge ca kr. När naturgas används som bränse i en bensinmotor, kan motorns kompressionsförhaande ökas avsevärt. Detta beror pa att naturgas har ett högre "oktanta" än bensin. Genom denna höjning av kompressionstaet kan ottomotorns verkningsgrad ökas med ungefär 10%, frän ca 23% ti ca 25%, viket ger en energibesparing med 10% vid samma effektuttag ur motorn.

8 6 ( -. Diesemotorn Diesemotorer som ska drivas med naturgas kan konverteras pa. tre ohka sätt. Första sättet är att ersätta ca 35% dieseoja med gas. Gasen tisätts genom en gas/uftbandare ti motorns insugningsuft. Denna metod torde ge för höga avgasemissioner, för att vara ett bra aternativ ti att driva en värmepump. De höga emissionstaen beror p ä den höga dieseojeinbandningen. Det andra sättet är att driva motorn med 85% gas som tiförs genom insugningsuften ti motorn, sedan använda 15% dieseoja som tändbränse. Detta sker genom att koven i pumpen byts ut mot en kortare, samt att en gas/uftbandare monteras pa. insugningsröret. Tredje sättet att konvertera diesemotorer ti gasdrift är att bygga om den efter Ottoprincipen. Genom att byta ut diesepumpen ti en tänd fördeare, och spridarna ersätts med tändstift. Generet för dessa tre metoder är att kompressionsförhåandet måste sänkas från ca 16 ti ca 12. Konvertering av diesemotorn ämpar sig bäst för stora värmepumpar då de befintiga bensinmotorerna är för sma ur effektsynpunk t. I effektkassen runt 1-5 kw kan dock diesemotorn konverterad ti gasdrift vara ett intressant aternativ, genom att dessa små diesemotorer går att erhåa med vätskekyning. Vätskekyningen underättar tivaratagandet av spivärmet frän motorn. VerkningSgraden för den ombyggda diesemotorn kommer troigen att sjunka ti värden som för Otto motorn. - Stiringmotorn Denna motor arhetar med yttre förbränning, viket möjiggör god kontro över förbränningen och därmed aga emissioner frän mo torn. Motorn är dessutom mycket tyst, i jämförese med både otta- och diesemotorn. Stiringmotorn arbetar också mycket vibrationsfritt, samt med ag bränseförbrukning. Aa dessa faktorer bidrar ti att stiringmotorn ämpar sig vä för värmepumpdrift. Stiringmotorns arbetssätt är att en arbetsgas, väte, kväve, uft eer heium beroende pa motorns prestanda, upphettas och avkys i ett sutet system i motorn. Principen är att arbetsgasen komprimeras av depacementkoven i första takten och upphettas genom att cyindertoppen häs varm av bränset. När arbetsgasen sedan får strömma ner och expandera över arbetskoven 11 uträttar gasen ett arbete. Arbetsgasen pressas sedan tibaka upp mot kovtoppen där den ånyo komprimeras av depacementkoven och uppvärms, en arbetscyke är nu fubordad. funktionssättet Jramgar av biaga z.

9 7 3 STYR- OCH REGLERUTRUsTNING Att specificera den styr- och regerutrustning som behövs ti gasdrivna värmepumpar är Ute sv~rt. Des beror det på viken typ av värmepump som väjs, des är tekniken i Sverige så ny att dimensionerande förutsättningar kan vara svära att fä fram. Detta medför att referensan8ggningar i aktue effektkass inte finns att tigå. Den känsigaste av de tre tidigare nämnda processerna är Stiringprocessen. Stiringmotorn behöver en kontroenhet av den typ som fguren nedan visar. 10 Vave -Fi<J. 2 V 1, V 2 ; Eectronic vo ve Schematic diagram of power contro ~ ' Utöver detta krävs nagra givare för ett konstanthåande av varmvattentemperaturen, mätning i uteuft koppat ti givare i värmebärare för styrning i förhaande ti utetemperatur. Sedan krävs naturigtvis utrustning som garanterar ett konstant gastryck och föde, dvs en gastrycksreguator. Eftersom Striings-, otta- och disemotorn är ätta att varvtasregera bör detta kunna vara ett sätt att styra processen. Da radiatorvattnet uppnar en viss temperatur i returedning och/eer inomhustemperaturen när ett förutbestämt maxvärde, stryps gasfödet ti motorn. Vid ag utomhustemperatur bör en spetsvärmekäa kunna koppas in. En termostat finns da pacerad i uppvärmningsutrymmet som känner av när temperaturen bivit för Ia.g och spet.svärme maste koppas in. Vid gasdrift är det möjigt att astadkomma den erforderiga spetsvärmen medest en gasbrännare, pacerad efter värmepumpens aa värmeavgivande dear. Vad det gäer absorptionsprocessen framgar det av- biaga 3 hur mycket.~ringutrustning som ungefär krävs för att säkerstäa processen. Aven här krävs en gastrycksreguator som garanterar tryck och föde. Detta gäer även för bensin/diesekonceptet, där TOTEM-aggregatet kan tjäna som exempe, se biaga 4

10 B 4. AVGASSYSTEM Ut formningen av avgassystemet vid gasdrift har stor betydese eftersom förbränning av gas medför bidande av. vissa ej önskvärda ämnen. Att u forma panna i via som en väggpanna skue vara den enkaste ösningen, det rör sig trots at om sma utsäpp. Pannor av detta sag finns godkända för bruk b a i Danmark och Hoand, I Sverige anser sig Panverket och Naturvardsverket inte ha tiräckigt med underag för att kunna besuta huruvida dessa ska godkännas eer ej. Den enda typ av avgassystem som idag finns är den konventionea skorstenen som da förses med fiter för reduktion av utsäpp av b a NOx, SOz och sot Emissioner vid gasmotordrift Vid en jämförese mean naturgas, oja och ved framstar gas som kart fördeaktig ur Utsäppssynpunkt. Speciet är utsäppen av SOz mycket agt men även NOx-utsäppen haveras minst vid gasdrift. Det är atsa het kart att vid uppvärmning fäs en markant reduktion av emissioner om naturgas får ersätta andra bränsen. Detta har även utredningen Naturgas-Häsa-Mijö kommit fram ti, där man anser att kväveoxidutsäppen minskar med mean en tredjede och häften. Om naturgas däremot används i industriea processer kan däremot kväveoxidutsäppen såvä öka som minska beroende på produktionstekniska förhaanden. Vid edning med fossia bränsen fås vid en jämförese mean gas- och diesedrivna värmepumpar att de gasdrivna värmepumparna ger ett nagot högre NOx-ta än de diesedrivna, se biaga 5 Däremot avger, viket framgår av biagan, de diesedrivna värmepumparna betydigt högre hater av SOz, CD, sot samt-oförbrända koväten än de gasdrivna värmepumparna. ~ De främsta orsakerna ti kväveoxidens storek är tre parametrar i sjäva famman. Dessa tre är famtemperatur, uppehastid i famman samt syrets partiatryck. Den natu_rgas som f n importeras ti Sverige innehäer ca O, 9 viktsprocent kvävgas. Kvävet är satedes inte bundet ti bränset utan har samma reaktionsmönster som uftens kväve under förbränningsprocessen. Kväveoxider bidas därfö~ först vid höga temperaturer. Kväveoxidutsäppen vid användning av naturgas härrör sig därför huvudsakigen frän förbränningsuftens kväve. Försag p A hur framför at en minskning av NOx-utsäppen vid förbränning av naturgas behövs dock. En ösning presenteras av Toshiba, som vid utveckaodet av en J kw Stiringmo.tor ät aterföra en de av den förbrända gasen tisammans med den inströmmande uften. Figuren visar att en åtminstone 10-procentig inbandning av förbränd gas skue ge fera fördear sasom ägre farntemperatur samt ägre emissionsta för NOx och CO.

11 9 600 so c o ~ "' ]QQ,. Recircuttion Rat\o {:) Figur 3 Inverkan sam viss procent Meranvänd förbränd gas "ar pä NOx-utsäppen. En annan metod är att instaiera en kataysator. Detta provades vid Mitsubishi's utveckande av en 3 kw Stiringmotor. Då instaerades en trevägs kataysator av samma typ som nu används i biar. Även denna metod fungerade tifredsstäande. Dessutom framkom som biden nedan visar att uftöverskottsförhäandet bör håas runt 1,0 för att na åga värden på både NOx och CO.., E ~ ~ c -~ c,, " c o c o u u ~ 100 o u ' '2 o Excess 01r roio (A Figur 4 Luftöverskottsförhåandets påverkan pa NOx- och CDkoncentrationen i förbränd gas.

12 O 5 INSTALLATIONSUTRYMME En naturgasdriven värmepump oavsett om det är en absorptionseer kompressordriven anäggning kommer inte att ta nägot extra utrymme i anspråk jämfört med en konventione edriven värmepump. Det är ocksä fut genomförbart att bygga ihop anäggningarna i s k nrack" frän fabriken, viket underättar instaationsarbetet. Mätten p ä ett sadant "rack 11 bir ca ( x b x h) 1,2 x 1,2 x 1,5 (m)... Figur 5 Exempe pä en gasdriven värmepump. inbyggd i ett rack för att minimera utrymmeskraven. ' O TYPANLÄGGNINGAR Att idag hitta typanäggningar i storekskassen 5-15 kw inom Sveriges gränser är svart. Det beror mest p'a den ~a tigangen p a eenergi som gör att aa andra drivkäor än direkte! ter sig ekonomiskt ointressanta. Dessutom är gasnätet i Sverige fortfarande begränsat. Aternativet gas finns därför inte tigängigt pa sa manga patser i andet. Det and som troigen kommit ängst vad gäer gasdrivna värmepumpar är Västtyskand. Det mest intressanta användningsomradet är dock i industriea tiämpningar, genom att t ex utnyttja spivärme för att via värmepumpen producera vattenanga, och pa sa sätt spara stora energimängder. Sma anäggningar finns ocksa för försäjning, dessa marknadsförs dock med utgangspunkt ifran att en gaspanna redan finns i egnahemmet och att en tikopping av en värmepump da skue ge en effektutökning frari t ex 84% ti30%.

13 11 AvgasfiYI st 16%. 84% TILLFÖRD ENERGI Avgasförust 16~/, NYTTIG VARME 100% TJO% Omgiv n ingsva rme 46%.. Figur 5 Visar ett san"ey-diagram över hur en värmepump koppas ti en befintig gaspanna. Biden gäer för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempe på inkoppad värmepump finns i biaga 6 som visar hur en konventione värmepump koppats direkt ti gaspannans turbin. Värmepumpar som sjäva direkt drivs av naturgas finns ocksa, där tre oika processer är aktuea. Des den konventionea kompressorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eer diesemotor i stäet för med direkte!, des Stiringmotorn samt absorptionsprocessen, aa processer tidigare beskr.ivna i projektet. De tre föjande kapiten kommer att ge exempe pa befintiga anäggningar för varje process.

14 Avgasfdr/ st 16% 100% ' TILLFÖRD ENERGI A vgasförus/16% NYTTIG VARNE 100% 130% Omgivningsvärme 46%.. Figur 5 Visar ett san\ey-diagram över hur en värmepump koppas ti en befintig gaspanna. Biden gäer för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempe på inkoppad värmepump finns i biaga 6 sam visar hur en konventione värmepump koppats direkt ti gaspannans turbin. Värmepumpar som sjäva direkt drivs av naturgas finns ocksä, där tre oika processer är aktuea. Des den konventionea kompressorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eer diesemotor i stäet för med direkte, des Stiringmotorn samt absorptionsprocessen, aa processer tidigare beskrvna i projektet. De tre föjande kapiten kommer att ge exempe pa befintiga anäggningar för varje process.

15 100% TILLFÖRD ENERGI Avgasfdrust 16% NYTTIG V ARNE IDO%!JO% Omgivn ingsva"rme 46% Figur 5 Visar ett sank.ey-diagram över hur en värmepump koppas ti en befintig gaspanna. Biden gäer för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempe pa inkoppad värmepump finns i biaga 6 som visar hur en konventione värmepump koppats direkt ti gaspannans turbin. Värmepumpar som sjäva direkt drivs av naturgas finns ocksa, där tre oika processer är aktuea. Des den konventionea kompressorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eer diesemotor i stäet för med direkte!, des Stiringmotorn samt absorptionsprocessen, aa processer tidigare beskdvna i projektet. De tre föjande kapiten kommer att ge exempe pa. befintiga anäggningar för varje process.

16 AvgasfQ"r/ st 16% 100% TILLFÖRD ENERGI Avgasförust 16% NYTTIG VARME 100% /JO% Omgivningsviirme 46%., Figur 5 Visar ett san'\ey-diagram över hur en värmepump koppas ti en befintig gaspanna. Biden gäer för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempe pa inkoppad värmepump finns i biaga 6 som visar hur en konventione värmepump koppats direkt ti gaspannans tutbin. Värmepumpar som sjäva direkt drivs av naturgas finns också, där tre oika processer är aktuea. Des den konventionea kompressorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eer diesemotor i stäet för med direkte!, des Stiringmotorn samt absorptionsprocessen, aa processer tidigare beskr'ivna i projektet. De tre föjande kapiten kommer att ge exempe pa befintiga anäggningar för varje process.

17 12 Stiringprocessen En av de senast byggda gasdrivna Stiringmotorerna är en 3 kw motor som byggts av Mitsubishi m h a MITI och NEDO. Motorn byggdes som encyindrig typ med depacementkov och vevmekanism. Under de tre första utveckingsären av detta projekt prioriterades den höga verkningsgraden. Effekten och verkningsgraden bev vid 800 rpm 3,2 kw respektive 0,316. Utan att gä in pä detajösningar för hur detta kunde näs kan man dock notera den reativt enka och kompakta konstruktionen. t!:!"''"' -. Fig. b. r eij: 1::-= "' ~~-. J i-- ~. =,;_t:=:--- '; ;:>O<" 0 1-/ i ' =""-- L.JU.c::::-- Ce<><«. ~ "..)-<!,..,..., po;<<y: c:---i/~(! ffi~n; : ~""~a,o.../~..-~.,_..._.... ~ :- 1 Ii bi :; ~~J--~ '- ' -"""= '-..,/ Schematic view of NS03Y.-S.S engi:1.e Dessutom naddes aga värden p a NDx tack vare att en trevägs kataysator samt stoftavskijare instaerades. biaga 8 kan en kompett instaerad anäggning studeras. Notera att anäggningen körs bäde som värmepump och kysystem. Ködfaktorn uppges ti 0,92 och värmefaktorn ti 1,49. Dock är denna anäggning inte fut utprovad, men Mitsubishi, Japanese Ministry of Internationa Trade samt New Energy Deveopment Organization, anser sig sta. vid ett sutmä och räknar med en serietiverkning av konceptet inom snar framtid. En iknande motor har även utveckats av Toshiba Corporation, som dock var tva.cyindrig men i övrigt uppvisade iknande data som den tidigare redovisade. Den under äng tid utveckade och konverterade ti gasdrift V60- motorn av United Stiring AB skue i ett ferfamijshus eer i ett radhusområde kunna utgöra ett aternativ. En sådan Stiringmotor (ca 7,5 kw motoreffekt) skue vid en ihopbyggnad ti värmepump enigt systemösning i biaga 9 kunna ge en värmeeffekt p:!. 42 kw med stadsgas som bränse och RZ som ködmedia vid -4DC förångnings samt +48 C i kondenseringstempera tur. Andra gasbränsen och ködmedia gar naturigtvis att använda.

18 < D Den vattenkyda kompressortoppen enigt figuren i biagan gör det möjigt att tisammans med hetgasvärmeväxare producera värme vid en hög temperaturniva för t ex tappvarmva ten. Utan denna principösning värmer värmepumpen värmesystemet och förvärmer tappvarmvatten. Detta är det enkaste systemet viket gör konceptet biigare. Naturigtvis kan man även här som i faet med bensinmotorn ata Stiringmotorn driva en generator som sedan antingen driver en värmepump eer direkt används som e för husbehov. Detta skue dock som med bensinmotorn försämra systemets prestanda ti ca 80% av vad en direktdrift skue kunna uppvisa. Absorptionsvärmepump En av de ta serietiverkarna av absorptionsvärmepumpar är tyska AWT som i sitt program har en 25 kw gasabsorptionsvärmepump (GAWP). Denna har vatten eer uft som värmekäa och en utovad värmefaktor i bada faen pa 1,3. Som exempe tas ett enfamijshus i Tyskand där en AWT -GAWP instaerats med jordvärme som värmekäa. Absorptionsösning är vatten och NH3 som ködmedium, viket medför att aga förångningstemperaturer kan astadkommas, samt att rostangrepp bör kunna undvikas och ge en äng ivsängd. Nackdeen är dock det höga inoppstryck som räder, runt 20 bar, samt det obehag ett äckage av NH3 skue ge. Vid en pacering av anäggningen utomhus skue detta dock kunna undvikas. Se specifikationer och skiss i biaga 3. Kompressorvärmepump Drivning av kompressorn sker med en diese- eer bensinmotor. För dessa motorer är det ett maste att tivarata värmeförusterna tran motorn. Detta innebär att bensinmotorn troigen ej kan användas eftersom dessa är uftkyda i sa här små storekar. Det aterntiv sani aterstar är att bygga om diesemotorn som tidigare redovisats med tändning av gasen m h a tändstift. Detta skue medföra en vädigt ren förbränning och därmed taga emiss.ionsutsäpp. BERO har ett motordrivet koncept, viket beskrivs och skissas i biaga?.. Som exempe pa i Sverige existerande gasmotorer kan tas de TOTEM-aggregat som instaerats i reningsverk. Motorn, en Fiat 127 A p ä 903 cm3, är modifierad för gasdrift och har eektronisk tändning. Märkeffekt 16,5 kw vid 3070 r/min. Dessa motorer körs p a rötgas och förbrukar ca 8 m3 rötgas per timme och har et t edningstryck pä 20 mbar.

19 14 Den mekaniska kraften omvandas ti eektrisk ström av en 15 kw asynkronmotor, denna ström ansuts ti nätet. Detta innebär att om den.här typen av aggregat instaeras i en via skue man atminstone i teorin ha många aternativ att väja pa. Första aternativet är att använda värmepumpen som i reningsverken, dvs omvanda den mekaniska kraften ti ström som sedan körs ut på nätet eer används i hemmet direkt. Detta aternativ är dock i dagsäget varken agigt eer ekonomiskt försvarbart. Om man i stäet koppar en edriven värmepump ti generatorn skue maet att fa en ekonomiskt försvarbar gasdriven värmepump nas. Det andra aternativet är förstas att pocka bort generatorn och omvanda at ti värme. Oavsett viket aternativ som väjs, tas spivärmet fra.n avgas- och kyvattnet tivara för att uppna. acceptaba värden pa värmepumpen. Det ovan beskrivna TOTEM-aggregatet ger vid en förbrukning av 8 rötgas per timme en eeffekt av ca 14 kw samt en värmeeffekt m3 pa 36,6 kw. Denna t)tp av anäggningar är vanigt förekommande i Engand. 7. SERVICE Ojebytesintervaen för ottmotorn, utan nagon som hest ojerening utom den som är standard monterad bir ca var 200:e timme. Om fiter av nagot sag monteras in i systemet kan serviceintervaet troigen ökas ti var :e timme. Ett fiter qv intresse är Refiners (biaga 10) eectro-ube, detta 'fiter arbetar bäde med mekanisk rening genom fitrering och avdunstning av vatten genom eektrisk uppvärmning. Detta fiter förutsätter dock att motorn är utrustad med generator och batteri, viket torde vara faet i de festa fa. Tändstiften bör kontroeras eer bytas var 500-OOO:e timme, vartannat ar bör en större genomgäng av motorn göras.

20 15 Motor Drifttid: 5000 timmar/ar Service interva: 2000 timmar Ojerymd: 2 iter Ojepris: 15:-/Hter Ojeförbrukning = 0,4 1/100 timmar Ko= ,4 15 = 375 kr/är (OJekostnad/är) Tändstift: 15:-/st Bytesinterava: 1000 h Anta stft: t Kt = i~gg 15 = 75 kr/är (tändstiftskostnad/är) Summa servicekostn9-der för motorn: KM = = 450:-/är. Kompressor Drifttid: 5000 timmar/ar Serviceinterva: 5000 timmar Ojepris: 30 kr/iter 5000 Ko = = 30 kr/är. \.. Kompressorn stäher inte ika höga krav pä ojebyte, så. här kan serviceintervaet haas ti ungefär 5000 timmar mean ojebytena. Detta pga att kompressorn arbetar under gynnsammareförhäanden än motorn, eftersom motorn är tvungen att ta hand om vissa förbränningsrester och vatten. T o taa servicekostnaden per är för en motordriven värmepump, inte absorption, bir i storeksordningen 500:-. För ett absorptionssystem bir servicekostnaden troigen betydigt ägre.

21 16 8. INVESTERINGSKALKYL Investeringskostnaden för en gasdriven värmepump, i effektområdet 4 kw värmeeffekt, bir :-. Detta ska jämföras med en edriven värmepump i samma effektkass som kostar :-. Detta ger en merkostnad för gasvärmepumpen av ca 30%. I sammanhanget ska dock nämnas att gasvärmepumpen producerar ca 30% mer värmeenergi, pga att motorns spivärme kan tas ti vara, än vad värmepumpsenheten är dimensionerad för. Om hänsyn tas ti ovanstäende resonemang sa presterar den gasdrivna värmepumpen ca 5,3 kw värme, för samma pris, :-, medan en edriven värmepump med effekten 5,3 kw kostar i omradet :-. Kostnad per kiowatt bir: Kgas = kr/kw Ke = O 400 kr/1<w Dessa värden gäer för uteuftvärmepump med ooc som förangningstemperatur. Som framgår, sä är materiakostnaderna för gasvärmepumpen högre jämfört med edriven värmepump, medan det inte skijer ika mycket i kostnad per kw. Detta pga att stora värmemängder frän förbränningsmotorn kan tivaratas... Stiringmotorn kostar idag kr/kw, medan enigt United Stiring, i ett ängre perspektiv priset kommer att sjunka ti kr/kw, när tiverkning av dessa motorer sker i större skaa. Priset -kommer da att bi ca 18 OOO:w för en motor ti värm~pumpar i aktue storekskass. Detta ska jämföras med konventionea motorer som kostar ca 6 000: i dagens äge. Investeringskostnaden för en absorptionsvärmepump bir i storeksordningen Kab = kr/kw. Prisuppgift~n har hämtats fran tyska tiverkare och gäer för ar ' I aa dessa presenterade fa är inte kostnaden för rör och rördrag~ ning medräknade. Detta pga att det är svart att göra en genere uppskattning vad detta kostar. Men som jämförese mean de oika systemen spear det ingen större ro att denna kostnad saknas.

22 17 Beräkningar (investeringskaky) Totapris = 1,6 materiakostnad Edriven värmepump 4 kw: :- 9 kw: :- Materiakostnad 4 kw: :- Hermetisk kompressor, som används i mindre värmepumpar: 5 000:- Extrautrustning för gasdriven värmepump. ' Förbränningsmotor: 6 000:- (Otto), :- (Stiring) Kompressor (semihermetisk): 6 000:- Värmeväxare, för avgaserna: 3 000:- Gasdriven värmepump: 4 kw (värmepumpeff.):::: - (3I ODD ) I,6 = :-. Kgas Ke = = I2 406:-/kW 4. 1,33 = 55 ODD = ID 377:-/kW 5,3 Kstiring = BB 400 = I6 6I6:-/kW 4 1,33 9 BERÄKNINGAR Värmningssystem -Framedningstemperatur: 55 C Radiatorvattentempera tur: 65 C Detta medför att kondenseringstemperaturen måste häas pa. 56DC. De resterande ca q oc utvinns ur avgas- och kyvattenföruster. Värmeeffekt B kw. Värmepump Ködmedium: R22 t I= 56 C: PI= 22 bar t2 = 0 C: P2 = 5 bar Antag 50C överhettning och 6 C underkyning. ik = 670 (KJ/kg) i2k = 634 (KJ/k9) is = 4B2 (KJ/kg)

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

Vem bryr sig om variation?

Vem bryr sig om variation? www.purmo.se Vem bryr sig om variation? Produktkataog Purmo, Rettig Heating AB, Box 220 29, Garnisonsgatan 25 C, S-250 22 Hesingborg Te +46 (0)42-15 30 00, Fax +46 (0)42-15 20 13, www.thewarmsociety.com

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning

ECL-portal. Standardiserad SCADA-lösning för ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivning Standardiserad SCADA-ösning för ECL Comfort 310 Beskrivning en är ett effektivt körkart SCADA-verktyg (Supervisory Contro And Data Acquisition) för professionea användare, exempevis servicepersona på fjärrvärmestationer.

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Tidigt på morgonen, sent på kväen. Eer mitt under en hektisk arbetsdag. 2 Stadsdistribution är en konstant utmaning. Tätt trafikerade gator, smaa gränder,

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Konvertering till naturgasvärme i typområden

Konvertering till naturgasvärme i typområden Konvertering ti naturgasvärme i typområden Typområden: - Kästa i Huddinge - Giberga i Soentuna - Norra Angby i Stockhom - Sjukyrkoberget i Uppands Väsby ~01 51~1:~) ~ SwedeGasAB i J 1989 fo/.skning UTVECKiNG

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Värmepumpens verkningsgrad

Värmepumpens verkningsgrad 2012-01-14 Värmepumpens verkningsgrad Rickard Berg 1 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Coefficient of Performance, COP... 3 3. Primary Energi Ratio, PER... 4 4. Energy Efficiency Ratio, EER... 4 5. Heating

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) Användningsinstruktioner och tiagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 515613 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar VEM VAGADE för fem år.edan drömma om at vi 1958 skue yckas so ja 30 000 ov våra personbiar på utand" Berg och da i bihanden En starkt expanderande men annorunda och mer vågsam marknad väntar bibranschens

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Vattenmantlade eldstäder

Vattenmantlade eldstäder Vattenmantlade eldstäder Lacunza har under lång tid utvecklat vedeldade produkter för god hushålls ekonomi, ekologi och med hänsyn för miljön. Vi har utvecklat produkter som ger skön och billig värme

Läs mer

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK

PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK PONSSE-SKOGSMASKINER OCH SCR-MOTORTEKNIK INNEHÅLL 1. Utsläppsstandarderna skärps maskinerna förbättras 2. Utsläppsstandardernas tidsplan 3. PONSSE:s SCR-lösning 4. Fördelar med SCR-systemet 5. Prestanda

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning Mijökunskap för räddningstjänsten Från förebyggande ti återstäning Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Räddningsverket (RoMm). I arbetsgruppen medverkade Ceciia Afredsson, Maria Karsson, Michae

Läs mer

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15

13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page1 > 01/2014-S 406 014-15 13-12-050_SULKY-DPX SYSTEM Suedois_A4 09/01/14 16:14 Page2 DPX SYSTEM Överensstämmer med europeiska standarder 2 13-12-050_SULKY-DPX

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

Smarta utskrifter. Strålande färger.

Smarta utskrifter. Strålande färger. Lexmark C950de färgskrivare Smarta utskrifter. Stråande färger. Lexmark C950de färgskrivare Lexmark C950de är utformad för en arbetsgrupp som har fut upp, hanterar färgutskrift i A3-format med professione

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet

Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Dragluckans betydelse i skorstenssystemet Skorstenens uppgift är att åstadkomma skorstensdrag för förbränningen och transportera bort de producerade rökgaserna. Utformningen av skorstenen och arrangemangen

Läs mer

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012 1 DET MEDICINSA URVALSPROVET 3.5.01 SVARSANALYS Svarsanaysen offentiggörs omedebart efter det att urvasprovet avsutats. Syftet med svarsanaysen är att ge detagarna i urvasprovet en genere beskrivning av

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) 2009-08-27 kl. 14.00-18.00 i V

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) 2009-08-27 kl. 14.00-18.00 i V CHLMERS 1 (3) TENTMEN I TERMODYNMIK för K2 och Kf2 (KVM090) 2009-08-27 kl. 14.00-18.00 i V Hjälpmedel: Kursböckerna Elliott-Lira: Introductory Chemical Engineering Thermodynamics och P. tkins, L. Jones:

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB20 RB50 RB70 R B - P e l l e t s b r ä n n a r e... ger dig en koldioxidneutral eldning och bidrar inte till global uppvärmning eller klimatförändringar. Askan kan

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft

Fakta om värmepumpar och anläggningar. Luft Fakta om värmepumpar och anläggningar jord berg Luft vatten Svenska föreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare, importörer, installatörer och återförsäljare av värmepumpar. Medlemsföretagen

Läs mer

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng 1 (6) Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TK2511 Tentamen ges för: En1, Htep2 Tentamensdatum: Tisdag 10/4, 2012 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer