GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GASIJRIVNA VARMEPUMPAR. PROJEKT ARBETE l KYl.-IKN. HK. l ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. ~ swedegas ab. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN."

Transkript

1 GASIJRIVNA VARMEPUMPAR PROJEKT ARBETE KY.-IKN. HK. av ARS SANDBERG PETER THOMSSON 1~1'. FORSKHtNG UTVEaWNG DEM0NSmAnoN ~ swedegas ab re8 /'}J'7

2 UPPV ÄRMNINGSSYSTEM FÖR SMAHUS Innehåsförteckning. Inedningar och förutsättningar 2. Beskrivning av oika systemösningar 3. Styr- och regerutrustning ' ' 4, Avgassystem 5. Instaationsutrymme 6. Typanäggningar 7. Service 8. Investeringskostnader 9. Beräkningar -.

3 SAMMANFATTNING Gasdrivna värmepumpar utgör ett aternativ ti konventionet edrivna värmepumpar. De system som behandas är: Absorptionssystemet, som arbetar utan kompressor med enbart värmeenergi som drivkäa och därmed har äga underhåskostnader som en stor förde. ~- System med en konventione kompressor som drivs av en stiringmotor, ottomotor eer diesemotor. Dessa har fördeen att vara kända tekniker och torde därmed kunna uppvisa en stor driftsäkerhet. Gasdrivna värmepumpar uppvisar!äga emissioner av NOx, CO, SOz och sot. Detta gör att de ämpar sig vä i tät bebyggese. För samtiga typanäggningar som finns redovisade i rapporten erhd!s värmefaktorer som är ägre än för de edrivna värmepumparna. Nästan a den spivärme som astras av motorn {minst 75%) måste tas tivara för att få ekonomi i anäggningarna. Detta är en orsak tit att investeringskostnaderna bir något högre för de gasdrivna värmepumparna än för de edrivna. Ti detta kommer att priset på drivenheten är högre. Dock kan värmepumpens värmeeffekt dimensioneras ti 2/3 av husets värmebehov, resterande tas direkt frän motorns spivärme. Den högre anäggningskostnaden samt den ägre värmefaktorn medgör att det krävs stor prisdifferens mean e och naturgas för att önsamhet gentemot edrivna värmepumpar ska uppna~. -,

4 z. INLEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR I undersökningen om uppvärmningssystem för småhus, inga.r som en fristäende de detta projekt om gasdrivna värmepumpar. Ma.et med studien var att undersöka de tekniskt ekonomiska förutsättningarna för sma. gasmotordrivna värmepumpar. Studi()egränsas ti att omfatta anäggningar i storeksordningen ca: 15 kw värmeeffekt för befintiga och ca 5 kw för tikommande. undersökningen studeras redan befintiga anäggningars ekonomi och teknik, oika typer av gasmotorer samt systemösningar och dimensionering. Vidare undersöks de kostnader som uppstär vid instaation, specifika kostnader samtdrift och underhå. Tyngdpunkten i projektet igger därmed pä en beskrivning av tekniken idag samt kostnadsäget. z. BESKRIVNING AV OLIKA SYSTEMLÖSNNGAR De närmast föjande sidorna beskriver oika system som finns att tiga för appicering i smahus. Denna genomgang är tänkt att igga som grund för de fortsatta diskussionerna angaende utformning av typanäggning, avgassystem, styr- och regerutrustning samt investeringskostnader. Absorptionsvärmepumpen - ' Figur a

5 3 kokaren 3 urdrivs ködmediet ur absorptionsvätskan. Ködmedieangan kondenserar i kondensorn, under värmeavgivning. Vätskan strömmar sedan vidare genom strypventien 5 ti förängaren 2, där ett ägre tryck än i kondensorn räder och avkokning sker. I absorbatorn 6 bandas ködmedieänga med fattig absorptionsösning frän kokaren 3 Bandningen sker genom att absorptionsösningen strias ner över ködmedieangan. Den rika bandningen pumpas upp ti kokaren med hjäp av pumpen 4. Kretsoppet är härmed fubordat. 7 är en värmeväxare som växar värme mean ka rik ösning och varm fattig ösning. Absorptionssystemets "kompressor" är atsa absorbatorn, 6, som suger avkokad ködmedieanga frän förängaren 2 Pumpen 4 pumpar ösning frän förängartrycket ti det högre kokartrycket. Tack vare att tryckökningen sker i vätskefas är pumparbetet bara ca 10% av motsvarande kompressorarbete i kompressorvärmepumpen. Värmepumpar enigt:absorptionsprincipen är ett intressant aternativ som ämpar sig vä för naturgasedning. Denna värmepump arbetar med hjäp av ett disorbator/absorbatorpar. Processen arbetar med fä röriga dear, endast cirkuationspumpar, därför borde systemet fä hög tiföritighet och aga underhåskostnader. Värmepumpar av detta sag arbetar med en yttre förbränning, därför borde emissionstaen bi åga tack vare att en god kontro över förbränningen kan häas. - ' En nackde med denna typ är begränsningen i temperaturyft mean värmekäa och värmesänka, viket idag är ca 40 å S0 C. Denna nagot bygsamma temperaturhöjning innebär att absorptionsvärmepumpen arbetar med en ägre värmefaktor än edrivna koinpressorvärmepumpar med jämförbara vär_rneeffekter. Hur förhäandet bir ti kompressoranäggningar. som drivs med värmemotor, beror ti stor de av hur mycket värme som kan tivaratas frän värmemotorns föruster, avgaser och kyvatten etc. Sam arbetsmediapar används i moderna absorptionsapparater vatten/itiumbromidösning. Vattnet tjänar som ködmedium och itiumbromidösningen som absorptionsmedium. En stor förde med detta medfepar gentemat ammoniak/vatten, som ocksä kan användas, är att de ingaende komponenterna inte är giftiga samt att trycket i systemet kan haas mycket ägre. Nackdearna är att en ägre förängningstemperatur än 0 C inte kan astadkommas samt att systemet är utsatt för korrosion, da. främst kokaren, pga att itiumbromid är ett sat. Trycket i förängaren och absorbatorn är vid -t70c förängning bara 0,01 bar. Risken med detta äga tryck är att uft kan sugas in i systemet och äventyra driften. Därför stäs stora krav pa. systemets täthet.

6 4 Värmefaktorn, Q, anges genom + T C2... där T 0 = värmekäans temperatur och TH = temperaturen so~hrader i kokaren. Värmefaktorn kan som högst uppgå ti 2, men i praktiken uppgar den bara ti omkring 1.2. Häredning av Q se biaga a och b. Trots stora fördear med absorptionsvärmepumpen, yttre förbränning, tyst och vibrationsfri, har den nägra vissa tungt vägande nackdear. Jämfört med en kompressoranäggning mäste förängarytorna dimensioneras större, pga den sämre värmefaktorn, för samma värmeeffekt samt att det ingär fer värmeväxarytor än i konventionea system. Dessa fakta fördyrar absorptionsvärmepumpen. ' Kompressorvärmepump f ", Figur1b kondensorn rader ett högt tryck som astadkommer kondensation av ködmediet, detta sker under värmeavgivning ti omgivningen. Det är detta värme som tivaratas vid värmepumpdrift. förangaren 2 sker kokning av ködmediet under agt tryck. Tryckskinaden mean förangare och kondensor, upprätthas av strypventien 5 och astras av kompressorn 3 Drivningen av kompressorn sker med.na.gon form av motor 4 Värmefaktorn för detta system bir Q = (;j_j./et Dagens värmepumpar är nästan utesutande kompressoranäggningar, där kompressorn drivs med en emotor. Vid gasdrift byts emotorn ut mot na.gon ämpig värmemota r, otta, diese eer Stiring. Aa dessa motorer har en reativt da.ig verkningsgrad i förhaande ti emotorn, därför ma.ste en stor de av den spivärme som genereras av värmemotorerna tivaratas för att anäggningen ska arbeta med en hyfsad värmefaktor.

7 . 5 Vid drift med otta- eer diesemotor härstammar spivärmet främst frgn avgas- och kyvattenföruster. Närmare 75% av dessa föruster mäste tivaratas för att värmepumpen ska närma sig acceptaba värden. Om värmepumpen i stäet drivs med en Stiringmotor, som arbetar med något högre verkningsgrad än de båda andra motortyperna, sa minskar de värmeföruster som kan tivaratas frän motorn, da. främst avgasföruster. För att kunna tivarata värmeförusterna fra.n motorn måste extra värmeväxarytor införas, som kompicerar och fördyrar anäggningen. Dock bir investeringskostnaderna bara 10% - 15% högre, räknat per kw, jämfört med en edriven värmepump. Detta beror b a p ä att värmepumpens värmeeffekt kan reduceras, ti föjd av att stora värmemängder frän drivmotorn 11 hjäper" värmepumpen. Trots at detta sä är värmefaktorn för denna typ av värmepump bara ca 60% av evärmepumpens värmefaktor, som är ungefär 2,3 dä uteuft används som värmekäa. Värmefaktorn för en värmemotordriven värmepump bir atså mean 1,3-1,6. Då emotorer används ti att driva värmepumpar, räknas det som att eektriciteten är genererad med 100% verkningsgrad, viket inte är faet. Om eeffekten är genererad med gasturbiner eer i kondenskraftverk, och dessa producentanäggningars. termiska verkningsgrader medräknas. Fär den edrivna värmepumpen en värmefaktor som närmar sig värmefaktorn för en värmemotordriven värmepump. Ett het annat aternativ är att bygga samman en egenerator och en värmemotor ti ett kombiaggregat. Detta system producerar bme värrpe och eektricitet.. ' Detta koncept kan komma att spea en betydande ro i framtiden, då troigen antaet värmepumpar med hermetiska kompressorer ökar. detta fa mäste värmepumpen drivas med eenergi, eftersom kompressor och emotar är sammanbyggda ti en enhet. Ottornotam De~ enda kriterium som mäste uppfyas om motorn ska drivas med gas, är att den ska ta.a att drivas med byfri bensin. De ingrepp som mäste göras i motorn är att en gas/uftbandare monteras i stäet för den befintiga förgasaren. En gastrycksreguator måste monteras pä gasedningen ti motorn, så att rätt gastryck räder i förhäande ti motorstorek och effekt. Kostnaden för dessa detajer är i dagens äge ca kr. När naturgas används som bränse i en bensinmotor, kan motorns kompressionsförhaande ökas avsevärt. Detta beror pa att naturgas har ett högre "oktanta" än bensin. Genom denna höjning av kompressionstaet kan ottomotorns verkningsgrad ökas med ungefär 10%, frän ca 23% ti ca 25%, viket ger en energibesparing med 10% vid samma effektuttag ur motorn.

8 6 ( -. Diesemotorn Diesemotorer som ska drivas med naturgas kan konverteras pa. tre ohka sätt. Första sättet är att ersätta ca 35% dieseoja med gas. Gasen tisätts genom en gas/uftbandare ti motorns insugningsuft. Denna metod torde ge för höga avgasemissioner, för att vara ett bra aternativ ti att driva en värmepump. De höga emissionstaen beror p ä den höga dieseojeinbandningen. Det andra sättet är att driva motorn med 85% gas som tiförs genom insugningsuften ti motorn, sedan använda 15% dieseoja som tändbränse. Detta sker genom att koven i pumpen byts ut mot en kortare, samt att en gas/uftbandare monteras pa. insugningsröret. Tredje sättet att konvertera diesemotorer ti gasdrift är att bygga om den efter Ottoprincipen. Genom att byta ut diesepumpen ti en tänd fördeare, och spridarna ersätts med tändstift. Generet för dessa tre metoder är att kompressionsförhåandet måste sänkas från ca 16 ti ca 12. Konvertering av diesemotorn ämpar sig bäst för stora värmepumpar då de befintiga bensinmotorerna är för sma ur effektsynpunk t. I effektkassen runt 1-5 kw kan dock diesemotorn konverterad ti gasdrift vara ett intressant aternativ, genom att dessa små diesemotorer går att erhåa med vätskekyning. Vätskekyningen underättar tivaratagandet av spivärmet frän motorn. VerkningSgraden för den ombyggda diesemotorn kommer troigen att sjunka ti värden som för Otto motorn. - Stiringmotorn Denna motor arhetar med yttre förbränning, viket möjiggör god kontro över förbränningen och därmed aga emissioner frän mo torn. Motorn är dessutom mycket tyst, i jämförese med både otta- och diesemotorn. Stiringmotorn arbetar också mycket vibrationsfritt, samt med ag bränseförbrukning. Aa dessa faktorer bidrar ti att stiringmotorn ämpar sig vä för värmepumpdrift. Stiringmotorns arbetssätt är att en arbetsgas, väte, kväve, uft eer heium beroende pa motorns prestanda, upphettas och avkys i ett sutet system i motorn. Principen är att arbetsgasen komprimeras av depacementkoven i första takten och upphettas genom att cyindertoppen häs varm av bränset. När arbetsgasen sedan får strömma ner och expandera över arbetskoven 11 uträttar gasen ett arbete. Arbetsgasen pressas sedan tibaka upp mot kovtoppen där den ånyo komprimeras av depacementkoven och uppvärms, en arbetscyke är nu fubordad. funktionssättet Jramgar av biaga z.

9 7 3 STYR- OCH REGLERUTRUsTNING Att specificera den styr- och regerutrustning som behövs ti gasdrivna värmepumpar är Ute sv~rt. Des beror det på viken typ av värmepump som väjs, des är tekniken i Sverige så ny att dimensionerande förutsättningar kan vara svära att fä fram. Detta medför att referensan8ggningar i aktue effektkass inte finns att tigå. Den känsigaste av de tre tidigare nämnda processerna är Stiringprocessen. Stiringmotorn behöver en kontroenhet av den typ som fguren nedan visar. 10 Vave -Fi<J. 2 V 1, V 2 ; Eectronic vo ve Schematic diagram of power contro ~ ' Utöver detta krävs nagra givare för ett konstanthåande av varmvattentemperaturen, mätning i uteuft koppat ti givare i värmebärare för styrning i förhaande ti utetemperatur. Sedan krävs naturigtvis utrustning som garanterar ett konstant gastryck och föde, dvs en gastrycksreguator. Eftersom Striings-, otta- och disemotorn är ätta att varvtasregera bör detta kunna vara ett sätt att styra processen. Da radiatorvattnet uppnar en viss temperatur i returedning och/eer inomhustemperaturen när ett förutbestämt maxvärde, stryps gasfödet ti motorn. Vid ag utomhustemperatur bör en spetsvärmekäa kunna koppas in. En termostat finns da pacerad i uppvärmningsutrymmet som känner av när temperaturen bivit för Ia.g och spet.svärme maste koppas in. Vid gasdrift är det möjigt att astadkomma den erforderiga spetsvärmen medest en gasbrännare, pacerad efter värmepumpens aa värmeavgivande dear. Vad det gäer absorptionsprocessen framgar det av- biaga 3 hur mycket.~ringutrustning som ungefär krävs för att säkerstäa processen. Aven här krävs en gastrycksreguator som garanterar tryck och föde. Detta gäer även för bensin/diesekonceptet, där TOTEM-aggregatet kan tjäna som exempe, se biaga 4

10 B 4. AVGASSYSTEM Ut formningen av avgassystemet vid gasdrift har stor betydese eftersom förbränning av gas medför bidande av. vissa ej önskvärda ämnen. Att u forma panna i via som en väggpanna skue vara den enkaste ösningen, det rör sig trots at om sma utsäpp. Pannor av detta sag finns godkända för bruk b a i Danmark och Hoand, I Sverige anser sig Panverket och Naturvardsverket inte ha tiräckigt med underag för att kunna besuta huruvida dessa ska godkännas eer ej. Den enda typ av avgassystem som idag finns är den konventionea skorstenen som da förses med fiter för reduktion av utsäpp av b a NOx, SOz och sot Emissioner vid gasmotordrift Vid en jämförese mean naturgas, oja och ved framstar gas som kart fördeaktig ur Utsäppssynpunkt. Speciet är utsäppen av SOz mycket agt men även NOx-utsäppen haveras minst vid gasdrift. Det är atsa het kart att vid uppvärmning fäs en markant reduktion av emissioner om naturgas får ersätta andra bränsen. Detta har även utredningen Naturgas-Häsa-Mijö kommit fram ti, där man anser att kväveoxidutsäppen minskar med mean en tredjede och häften. Om naturgas däremot används i industriea processer kan däremot kväveoxidutsäppen såvä öka som minska beroende på produktionstekniska förhaanden. Vid edning med fossia bränsen fås vid en jämförese mean gas- och diesedrivna värmepumpar att de gasdrivna värmepumparna ger ett nagot högre NOx-ta än de diesedrivna, se biaga 5 Däremot avger, viket framgår av biagan, de diesedrivna värmepumparna betydigt högre hater av SOz, CD, sot samt-oförbrända koväten än de gasdrivna värmepumparna. ~ De främsta orsakerna ti kväveoxidens storek är tre parametrar i sjäva famman. Dessa tre är famtemperatur, uppehastid i famman samt syrets partiatryck. Den natu_rgas som f n importeras ti Sverige innehäer ca O, 9 viktsprocent kvävgas. Kvävet är satedes inte bundet ti bränset utan har samma reaktionsmönster som uftens kväve under förbränningsprocessen. Kväveoxider bidas därfö~ först vid höga temperaturer. Kväveoxidutsäppen vid användning av naturgas härrör sig därför huvudsakigen frän förbränningsuftens kväve. Försag p A hur framför at en minskning av NOx-utsäppen vid förbränning av naturgas behövs dock. En ösning presenteras av Toshiba, som vid utveckaodet av en J kw Stiringmo.tor ät aterföra en de av den förbrända gasen tisammans med den inströmmande uften. Figuren visar att en åtminstone 10-procentig inbandning av förbränd gas skue ge fera fördear sasom ägre farntemperatur samt ägre emissionsta för NOx och CO.

11 9 600 so c o ~ "' ]QQ,. Recircuttion Rat\o {:) Figur 3 Inverkan sam viss procent Meranvänd förbränd gas "ar pä NOx-utsäppen. En annan metod är att instaiera en kataysator. Detta provades vid Mitsubishi's utveckande av en 3 kw Stiringmotor. Då instaerades en trevägs kataysator av samma typ som nu används i biar. Även denna metod fungerade tifredsstäande. Dessutom framkom som biden nedan visar att uftöverskottsförhäandet bör håas runt 1,0 för att na åga värden på både NOx och CO.., E ~ ~ c -~ c,, " c o c o u u ~ 100 o u ' '2 o Excess 01r roio (A Figur 4 Luftöverskottsförhåandets påverkan pa NOx- och CDkoncentrationen i förbränd gas.

12 O 5 INSTALLATIONSUTRYMME En naturgasdriven värmepump oavsett om det är en absorptionseer kompressordriven anäggning kommer inte att ta nägot extra utrymme i anspråk jämfört med en konventione edriven värmepump. Det är ocksä fut genomförbart att bygga ihop anäggningarna i s k nrack" frän fabriken, viket underättar instaationsarbetet. Mätten p ä ett sadant "rack 11 bir ca ( x b x h) 1,2 x 1,2 x 1,5 (m)... Figur 5 Exempe pä en gasdriven värmepump. inbyggd i ett rack för att minimera utrymmeskraven. ' O TYPANLÄGGNINGAR Att idag hitta typanäggningar i storekskassen 5-15 kw inom Sveriges gränser är svart. Det beror mest p'a den ~a tigangen p a eenergi som gör att aa andra drivkäor än direkte! ter sig ekonomiskt ointressanta. Dessutom är gasnätet i Sverige fortfarande begränsat. Aternativet gas finns därför inte tigängigt pa sa manga patser i andet. Det and som troigen kommit ängst vad gäer gasdrivna värmepumpar är Västtyskand. Det mest intressanta användningsomradet är dock i industriea tiämpningar, genom att t ex utnyttja spivärme för att via värmepumpen producera vattenanga, och pa sa sätt spara stora energimängder. Sma anäggningar finns ocksa för försäjning, dessa marknadsförs dock med utgangspunkt ifran att en gaspanna redan finns i egnahemmet och att en tikopping av en värmepump da skue ge en effektutökning frari t ex 84% ti30%.

13 11 AvgasfiYI st 16%. 84% TILLFÖRD ENERGI Avgasförust 16~/, NYTTIG VARME 100% TJO% Omgiv n ingsva rme 46%.. Figur 5 Visar ett san"ey-diagram över hur en värmepump koppas ti en befintig gaspanna. Biden gäer för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempe på inkoppad värmepump finns i biaga 6 som visar hur en konventione värmepump koppats direkt ti gaspannans turbin. Värmepumpar som sjäva direkt drivs av naturgas finns ocksa, där tre oika processer är aktuea. Des den konventionea kompressorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eer diesemotor i stäet för med direkte!, des Stiringmotorn samt absorptionsprocessen, aa processer tidigare beskr.ivna i projektet. De tre föjande kapiten kommer att ge exempe pa befintiga anäggningar för varje process.

14 Avgasfdr/ st 16% 100% ' TILLFÖRD ENERGI A vgasförus/16% NYTTIG VARNE 100% 130% Omgivningsvärme 46%.. Figur 5 Visar ett san\ey-diagram över hur en värmepump koppas ti en befintig gaspanna. Biden gäer för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempe på inkoppad värmepump finns i biaga 6 sam visar hur en konventione värmepump koppats direkt ti gaspannans turbin. Värmepumpar som sjäva direkt drivs av naturgas finns ocksä, där tre oika processer är aktuea. Des den konventionea kompressorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eer diesemotor i stäet för med direkte, des Stiringmotorn samt absorptionsprocessen, aa processer tidigare beskrvna i projektet. De tre föjande kapiten kommer att ge exempe pa befintiga anäggningar för varje process.

15 100% TILLFÖRD ENERGI Avgasfdrust 16% NYTTIG V ARNE IDO%!JO% Omgivn ingsva"rme 46% Figur 5 Visar ett sank.ey-diagram över hur en värmepump koppas ti en befintig gaspanna. Biden gäer för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempe pa inkoppad värmepump finns i biaga 6 som visar hur en konventione värmepump koppats direkt ti gaspannans turbin. Värmepumpar som sjäva direkt drivs av naturgas finns ocksa, där tre oika processer är aktuea. Des den konventionea kompressorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eer diesemotor i stäet för med direkte!, des Stiringmotorn samt absorptionsprocessen, aa processer tidigare beskdvna i projektet. De tre föjande kapiten kommer att ge exempe pa. befintiga anäggningar för varje process.

16 AvgasfQ"r/ st 16% 100% TILLFÖRD ENERGI Avgasförust 16% NYTTIG VARME 100% /JO% Omgivningsviirme 46%., Figur 5 Visar ett san'\ey-diagram över hur en värmepump koppas ti en befintig gaspanna. Biden gäer för en gasabsorptionsvärmepump. Ett exempe pa inkoppad värmepump finns i biaga 6 som visar hur en konventione värmepump koppats direkt ti gaspannans tutbin. Värmepumpar som sjäva direkt drivs av naturgas finns också, där tre oika processer är aktuea. Des den konventionea kompressorvärmepumpen som da drivs av en konverterad bensin- eer diesemotor i stäet för med direkte!, des Stiringmotorn samt absorptionsprocessen, aa processer tidigare beskr'ivna i projektet. De tre föjande kapiten kommer att ge exempe pa befintiga anäggningar för varje process.

17 12 Stiringprocessen En av de senast byggda gasdrivna Stiringmotorerna är en 3 kw motor som byggts av Mitsubishi m h a MITI och NEDO. Motorn byggdes som encyindrig typ med depacementkov och vevmekanism. Under de tre första utveckingsären av detta projekt prioriterades den höga verkningsgraden. Effekten och verkningsgraden bev vid 800 rpm 3,2 kw respektive 0,316. Utan att gä in pä detajösningar för hur detta kunde näs kan man dock notera den reativt enka och kompakta konstruktionen. t!:!"''"' -. Fig. b. r eij: 1::-= "' ~~-. J i-- ~. =,;_t:=:--- '; ;:>O<" 0 1-/ i ' =""-- L.JU.c::::-- Ce<><«. ~ "..)-<!,..,..., po;<<y: c:---i/~(! ffi~n; : ~""~a,o.../~..-~.,_..._.... ~ :- 1 Ii bi :; ~~J--~ '- ' -"""= '-..,/ Schematic view of NS03Y.-S.S engi:1.e Dessutom naddes aga värden p a NDx tack vare att en trevägs kataysator samt stoftavskijare instaerades. biaga 8 kan en kompett instaerad anäggning studeras. Notera att anäggningen körs bäde som värmepump och kysystem. Ködfaktorn uppges ti 0,92 och värmefaktorn ti 1,49. Dock är denna anäggning inte fut utprovad, men Mitsubishi, Japanese Ministry of Internationa Trade samt New Energy Deveopment Organization, anser sig sta. vid ett sutmä och räknar med en serietiverkning av konceptet inom snar framtid. En iknande motor har även utveckats av Toshiba Corporation, som dock var tva.cyindrig men i övrigt uppvisade iknande data som den tidigare redovisade. Den under äng tid utveckade och konverterade ti gasdrift V60- motorn av United Stiring AB skue i ett ferfamijshus eer i ett radhusområde kunna utgöra ett aternativ. En sådan Stiringmotor (ca 7,5 kw motoreffekt) skue vid en ihopbyggnad ti värmepump enigt systemösning i biaga 9 kunna ge en värmeeffekt p:!. 42 kw med stadsgas som bränse och RZ som ködmedia vid -4DC förångnings samt +48 C i kondenseringstempera tur. Andra gasbränsen och ködmedia gar naturigtvis att använda.

18 < D Den vattenkyda kompressortoppen enigt figuren i biagan gör det möjigt att tisammans med hetgasvärmeväxare producera värme vid en hög temperaturniva för t ex tappvarmva ten. Utan denna principösning värmer värmepumpen värmesystemet och förvärmer tappvarmvatten. Detta är det enkaste systemet viket gör konceptet biigare. Naturigtvis kan man även här som i faet med bensinmotorn ata Stiringmotorn driva en generator som sedan antingen driver en värmepump eer direkt används som e för husbehov. Detta skue dock som med bensinmotorn försämra systemets prestanda ti ca 80% av vad en direktdrift skue kunna uppvisa. Absorptionsvärmepump En av de ta serietiverkarna av absorptionsvärmepumpar är tyska AWT som i sitt program har en 25 kw gasabsorptionsvärmepump (GAWP). Denna har vatten eer uft som värmekäa och en utovad värmefaktor i bada faen pa 1,3. Som exempe tas ett enfamijshus i Tyskand där en AWT -GAWP instaerats med jordvärme som värmekäa. Absorptionsösning är vatten och NH3 som ködmedium, viket medför att aga förångningstemperaturer kan astadkommas, samt att rostangrepp bör kunna undvikas och ge en äng ivsängd. Nackdeen är dock det höga inoppstryck som räder, runt 20 bar, samt det obehag ett äckage av NH3 skue ge. Vid en pacering av anäggningen utomhus skue detta dock kunna undvikas. Se specifikationer och skiss i biaga 3. Kompressorvärmepump Drivning av kompressorn sker med en diese- eer bensinmotor. För dessa motorer är det ett maste att tivarata värmeförusterna tran motorn. Detta innebär att bensinmotorn troigen ej kan användas eftersom dessa är uftkyda i sa här små storekar. Det aterntiv sani aterstar är att bygga om diesemotorn som tidigare redovisats med tändning av gasen m h a tändstift. Detta skue medföra en vädigt ren förbränning och därmed taga emiss.ionsutsäpp. BERO har ett motordrivet koncept, viket beskrivs och skissas i biaga?.. Som exempe pa i Sverige existerande gasmotorer kan tas de TOTEM-aggregat som instaerats i reningsverk. Motorn, en Fiat 127 A p ä 903 cm3, är modifierad för gasdrift och har eektronisk tändning. Märkeffekt 16,5 kw vid 3070 r/min. Dessa motorer körs p a rötgas och förbrukar ca 8 m3 rötgas per timme och har et t edningstryck pä 20 mbar.

19 14 Den mekaniska kraften omvandas ti eektrisk ström av en 15 kw asynkronmotor, denna ström ansuts ti nätet. Detta innebär att om den.här typen av aggregat instaeras i en via skue man atminstone i teorin ha många aternativ att väja pa. Första aternativet är att använda värmepumpen som i reningsverken, dvs omvanda den mekaniska kraften ti ström som sedan körs ut på nätet eer används i hemmet direkt. Detta aternativ är dock i dagsäget varken agigt eer ekonomiskt försvarbart. Om man i stäet koppar en edriven värmepump ti generatorn skue maet att fa en ekonomiskt försvarbar gasdriven värmepump nas. Det andra aternativet är förstas att pocka bort generatorn och omvanda at ti värme. Oavsett viket aternativ som väjs, tas spivärmet fra.n avgas- och kyvattnet tivara för att uppna. acceptaba värden pa värmepumpen. Det ovan beskrivna TOTEM-aggregatet ger vid en förbrukning av 8 rötgas per timme en eeffekt av ca 14 kw samt en värmeeffekt m3 pa 36,6 kw. Denna t)tp av anäggningar är vanigt förekommande i Engand. 7. SERVICE Ojebytesintervaen för ottmotorn, utan nagon som hest ojerening utom den som är standard monterad bir ca var 200:e timme. Om fiter av nagot sag monteras in i systemet kan serviceintervaet troigen ökas ti var :e timme. Ett fiter qv intresse är Refiners (biaga 10) eectro-ube, detta 'fiter arbetar bäde med mekanisk rening genom fitrering och avdunstning av vatten genom eektrisk uppvärmning. Detta fiter förutsätter dock att motorn är utrustad med generator och batteri, viket torde vara faet i de festa fa. Tändstiften bör kontroeras eer bytas var 500-OOO:e timme, vartannat ar bör en större genomgäng av motorn göras.

20 15 Motor Drifttid: 5000 timmar/ar Service interva: 2000 timmar Ojerymd: 2 iter Ojepris: 15:-/Hter Ojeförbrukning = 0,4 1/100 timmar Ko= ,4 15 = 375 kr/är (OJekostnad/är) Tändstift: 15:-/st Bytesinterava: 1000 h Anta stft: t Kt = i~gg 15 = 75 kr/är (tändstiftskostnad/är) Summa servicekostn9-der för motorn: KM = = 450:-/är. Kompressor Drifttid: 5000 timmar/ar Serviceinterva: 5000 timmar Ojepris: 30 kr/iter 5000 Ko = = 30 kr/är. \.. Kompressorn stäher inte ika höga krav pä ojebyte, så. här kan serviceintervaet haas ti ungefär 5000 timmar mean ojebytena. Detta pga att kompressorn arbetar under gynnsammareförhäanden än motorn, eftersom motorn är tvungen att ta hand om vissa förbränningsrester och vatten. T o taa servicekostnaden per är för en motordriven värmepump, inte absorption, bir i storeksordningen 500:-. För ett absorptionssystem bir servicekostnaden troigen betydigt ägre.

21 16 8. INVESTERINGSKALKYL Investeringskostnaden för en gasdriven värmepump, i effektområdet 4 kw värmeeffekt, bir :-. Detta ska jämföras med en edriven värmepump i samma effektkass som kostar :-. Detta ger en merkostnad för gasvärmepumpen av ca 30%. I sammanhanget ska dock nämnas att gasvärmepumpen producerar ca 30% mer värmeenergi, pga att motorns spivärme kan tas ti vara, än vad värmepumpsenheten är dimensionerad för. Om hänsyn tas ti ovanstäende resonemang sa presterar den gasdrivna värmepumpen ca 5,3 kw värme, för samma pris, :-, medan en edriven värmepump med effekten 5,3 kw kostar i omradet :-. Kostnad per kiowatt bir: Kgas = kr/kw Ke = O 400 kr/1<w Dessa värden gäer för uteuftvärmepump med ooc som förangningstemperatur. Som framgår, sä är materiakostnaderna för gasvärmepumpen högre jämfört med edriven värmepump, medan det inte skijer ika mycket i kostnad per kw. Detta pga att stora värmemängder frän förbränningsmotorn kan tivaratas... Stiringmotorn kostar idag kr/kw, medan enigt United Stiring, i ett ängre perspektiv priset kommer att sjunka ti kr/kw, när tiverkning av dessa motorer sker i större skaa. Priset -kommer da att bi ca 18 OOO:w för en motor ti värm~pumpar i aktue storekskass. Detta ska jämföras med konventionea motorer som kostar ca 6 000: i dagens äge. Investeringskostnaden för en absorptionsvärmepump bir i storeksordningen Kab = kr/kw. Prisuppgift~n har hämtats fran tyska tiverkare och gäer för ar ' I aa dessa presenterade fa är inte kostnaden för rör och rördrag~ ning medräknade. Detta pga att det är svart att göra en genere uppskattning vad detta kostar. Men som jämförese mean de oika systemen spear det ingen större ro att denna kostnad saknas.

22 17 Beräkningar (investeringskaky) Totapris = 1,6 materiakostnad Edriven värmepump 4 kw: :- 9 kw: :- Materiakostnad 4 kw: :- Hermetisk kompressor, som används i mindre värmepumpar: 5 000:- Extrautrustning för gasdriven värmepump. ' Förbränningsmotor: 6 000:- (Otto), :- (Stiring) Kompressor (semihermetisk): 6 000:- Värmeväxare, för avgaserna: 3 000:- Gasdriven värmepump: 4 kw (värmepumpeff.):::: - (3I ODD ) I,6 = :-. Kgas Ke = = I2 406:-/kW 4. 1,33 = 55 ODD = ID 377:-/kW 5,3 Kstiring = BB 400 = I6 6I6:-/kW 4 1,33 9 BERÄKNINGAR Värmningssystem -Framedningstemperatur: 55 C Radiatorvattentempera tur: 65 C Detta medför att kondenseringstemperaturen måste häas pa. 56DC. De resterande ca q oc utvinns ur avgas- och kyvattenföruster. Värmeeffekt B kw. Värmepump Ködmedium: R22 t I= 56 C: PI= 22 bar t2 = 0 C: P2 = 5 bar Antag 50C överhettning och 6 C underkyning. ik = 670 (KJ/kg) i2k = 634 (KJ/k9) is = 4B2 (KJ/kg)

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow

MOV78318_EPLW03-05 EPLW03-05. Luftkylda. Vätskekylare. EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system. Black Cyan Magenta Yellow EPLW03-05 Luftkyda Vätskekyare EUWA*5-24KZ / EUWY*5-24KZ Indirekta system Daikins vätskekyare är kända i hea värden för sin avancerade teknoogi, påitighet och fexiba design en säsynt kombination som gör

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande

Nilfisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT. Pålitlig, effektiv, lönande Nifisk-ALTO SJÄLVBETJÄNINGS-BILTVÄTT Påitig, effektiv, önande Extrem teknoogi Nifisk-ALTO NEPTUNE SB har aa fördear från den innovativa teknoogin som utveckades ti NEPTUNE hetvattentvättar i standardserien.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Tentamen i SG1140 Mekanik II, Inga hjälpmedel. Lycka till! Problem

Tentamen i SG1140 Mekanik II, Inga hjälpmedel. Lycka till! Problem Institutionen för Mekanik Nichoas paidis te: 79 748 epost: nap@mech.kth.se hemsida: http://www.mech.kth.se/~nap/ Institutionen för Mekanik Erik Lindborg te: 79 7583 epost: erik@mech.kth.se Tentamen i SG4

Läs mer

Byggställning. Scaffold

Byggställning. Scaffold Byggstäning För bruk i trappor Scaffod For use in staircases Björn Larsson Högskoeingenjörseamen i maskiningenjör inriktning produktdesign, 10 Nr /008 Byggstäning Scaffod Björn Larsson mittibushen@hotmai.com

Läs mer

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1 Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 213 Totakväve Totakvävekoncentrationen i vattnet ökar successivt ängs oppet från nivån 46 µg N/ i ti 84 µg N/ i.1. Jämfört med 2 har haterna i år ökat

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Mieles dammsugarprogram. September 2008

Mieles dammsugarprogram. September 2008 Miees dammsugarprogram September 2008 Miees nya dammsugare* yttre och inre egenskaper Kraftfua motorer De kraftfua motorerna i Miees dammsugare ger överägsen rengöringseffekt med bästa dammupptagningsvärden.

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

LK/(VP)*-invertersplitaggregat

LK/(VP)*-invertersplitaggregat PRI-O.PACi Standard U-_PEY1E*/D-H (dod/hög).151012 AQS/ PACi Standard U-_PEY1E*/D-H 5 storekar 7,0 14,1 kw ed 1 2 innede/-ar för dod ontering i tak och kanaansutning (högt tigängigt yttre statiskt tryck)

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form)

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form) 1 Föreäsning 9 7.2.1 7.2.4 i Griffiths nduktionsagen sammanfattning (Kap. 7.1.3) (r, t) E(r, t) = t (differentie form) För en stiastående singa gäer E(r, t) d = d S (r, t) ˆndS = dφ(t) (integraform) Eektromotorisk

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

Arbetsrapport SGC AO l. FORDONST ANKST ATION NATURGAs. Parallellkoppling av 4 st Fuel Makers Kapacitet l O Nm 3 /h. Per Carlsson Göteborg Energi AB

Arbetsrapport SGC AO l. FORDONST ANKST ATION NATURGAs. Parallellkoppling av 4 st Fuel Makers Kapacitet l O Nm 3 /h. Per Carlsson Göteborg Energi AB Arbetsrapport SGC AO FORDONST ANKST ATION NATURGAs Paraekopping av 4 st Fue Makers Kapacitet O Nm 3 /h Per Carsson Göteborg Energi AB Februari 1995 SGC SGch FORDONST ANKSTATION NATURGAS Paraekopping av

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

SGC. En litteraturstudie GASELDADE GENOMSTRÖMNINGS BEREDAREFÖRTAPPVARMVATTEN. Rapport SGC 036. Jonas Forsman Vattenfall Energisystem AB.

SGC. En litteraturstudie GASELDADE GENOMSTRÖMNINGS BEREDAREFÖRTAPPVARMVATTEN. Rapport SGC 036. Jonas Forsman Vattenfall Energisystem AB. Rapport SGC 036 GASELDADE GENOMSTRÖMNINGS BEREDAREFÖRTAPPVARMVATTEN En itteraturstudie Jonas Forsman Vattenfa Energisystem AB Juni 1993 SGC Rapport SGC 036 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--36--SE Rapport SGC

Läs mer

RUMSKYLAGGREGAT VATTENKYLT CAO TEKNISK INFORMATION

RUMSKYLAGGREGAT VATTENKYLT CAO TEKNISK INFORMATION RUMSKYLAGGREGAT VATTENKYLT Serie CAO 230 (C 0,8) 370 (C 1) 580 (C2,5) SERIE CAO - 95.12Ø TEKNISK INFORMATION INNEHÅLLSFÖRTECKNING CAO Aggregatbeskrivning 1 Tekniska data 2 Kyeffekt, stadsvatten 3 Kyeffekt,

Läs mer

Skräddarsy din Volvo FE.

Skräddarsy din Volvo FE. SPECIFIKATIONER Skräddarsy din Vovo FE. Väkommen att utforska Vovo FE en astbi med obegränsade möjigheter. Den fexiba chassipackningen och Vovos påbyggaranvisningar (VBI) gör det enket att förbereda astbien

Läs mer

Skräddarsy din Volvo FL.

Skräddarsy din Volvo FL. SPECIFIKATIONER Skräddarsy din Vovo FL. Ingen astbi passar för at och aa. Därför erbjuder Vovo FL oändiga vamöjigheter. Den fexiba chassipackningen och Vovos påbyggaranvisningar (VBI) gör att det är enket

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Rörsystem från Dustcontrol

Rörsystem från Dustcontrol Rörsystem Rörsystem från Dustcontro Rörsystemet transporterar damm och materia från arbetspatserna ti centraenheten. Dammet är vanigtvis sitande varför standardrören är av 1,5 mm stå. I samband med rök

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen

IF1330 Ellära KK1 LAB1 KK2 LAB2. tentamen IF1330 Eära F/Ö1 F/Ö4 F/Ö2 F/Ö5 F/Ö3 Strökretsära Mätinstruent Batterier Likströsnät Tvåposatsen KK1 LAB1 Mätning av U och I F/Ö6 F/Ö7 Magnetkrets Kondensator Transienter KK2 LAB2 Tvåpo ät och si F/Ö8

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Mer om kretsprocesser

Mer om kretsprocesser Mer om kretsprocesser Energiteknik Anders Bengtsson 18 mars 2010 Sammanfattning Dessa anteckningar är ett komplement till avsnittet om kretsprocesser i häftet Värmetekniska formler med kommentarer. 1 1

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Övningsuppgifter termodynamik ,0 kg H 2 O av 40 C skall värmas till 100 C. Beräkna erforderlig värmemängd.

Övningsuppgifter termodynamik ,0 kg H 2 O av 40 C skall värmas till 100 C. Beräkna erforderlig värmemängd. Övningsuppgifter termodynamik 1 1. 10,0 kg H 2 O av 40 C skall värmas till 100 C. Beräkna erforderlig värmemängd. Svar: Q = 2512 2516 kj beroende på metod 2. 5,0 kg H 2 O av 40 C skall värmas till 200

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Svenska 420 Instruktionsbok 2009- Innehå 400 Serie INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNINGSORD...3 GARANTIVILLKOR...3 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINELL UTRUSTNING...4 HUR MAN ARBETAR SÄKERT... 5 VARNINGAR,

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Instruktionsbok 2007- Innehå 600 Serie INNEHÅLL INNEHÅLL...2 INLEDNINGSORD...3 GARANTIVILLKOR...3 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINELL UTRUSTNING...4 HUR MAN ARBETAR SÄKERT... 5 VARNINGAR, DEKALER...6

Läs mer

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

ENERGIPROCESSER, 15 Hp UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Mohsen Soleimani-Mohseni Robert Eklund Umeå 10/3 2012 ENERGIPROCESSER, 15 Hp Tid: 09.00-15.00 den 10/3-2012 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2,

Läs mer

Uppgifter på värme och elektricitet Fysik 1-15, höst -09

Uppgifter på värme och elektricitet Fysik 1-15, höst -09 Uppgifter på äre o eektriitet Fyik 1-15, öt -09 1. n auiniukopp ar aan 10 g o teperaturen. I koppen ä 150 art atten ed teperaturen 85. Vad koer attnet teperatur att i id jäikt ed koppen? Borte från oginingen

Läs mer

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14.

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14. Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, 2009-10-19, kl 9-14. Namn:. Personnr: Markera vilka uppgifter som du gjort: ( ) Uppgift 1a (2p). ( ) Uppgift 1b (2p). ( ) Uppgift 2a (1p). ( ) Uppgift

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2010-08-17 k. 09.00-13.00 Saar: V21, V22 Tider studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens början äger ej rätt att deta. studerande

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog

Produktnyheter. Pressverktygsbygge I / 2015. E 5240 Rullkorg. Utbyggnad Styrpinne för remsa. CD-katalog 5.8.4.0 Online-katalog Produktnyheter Pressverktygsbygge I / 2015 CD-kataog 5.8.4.0 Onine-kataog Med en ny produktutökning reagerar vi på era önskemå och försag. om systemeverantör erbjuder vi därmed ett ännu större urva av

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Motorer och kylskåp. Repetition: De tre tillstånden. Värmeöverföring. Fysiken bakom motorer och kylskåp - Termodynamik. Värmeöverföring genom ledning

Motorer och kylskåp. Repetition: De tre tillstånden. Värmeöverföring. Fysiken bakom motorer och kylskåp - Termodynamik. Värmeöverföring genom ledning Motorer och kylskåp Repetition: De tre tillstånden Gas Vätska Solid http://www.aircraftbanking.com/ http://sv.wikipedia.org Föreläsning 3/3, 2010 Plasma det fjärde tillståndet McMurry Chemistry, http://wps.prenhall.com

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet Med ångcykler menas att arbetsmediet byter fas under cykeln Den vanligaste typen av ångcykler är med vatten som medium. Vatten är billigt, allmänt tillgängligt och har hög ångbildningsentalpi. Elproducerande

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Skorstene og aftræk. Mikael Näslund mna@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. DGF Gastekniske Dage, 11. 12.

Skorstene og aftræk. Mikael Näslund mna@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. DGF Gastekniske Dage, 11. 12. Skorstene og aftræk Mikael Näslund mna@dgc.dk Bakgrund Byggvarudirektivet kräver CE-märkning av delarna i avgaskanalen CE-märkta produkter kan säljas i hela EU Nationella regler Nya DGC vägledningar Tidigare

Läs mer

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

ARBETSGIVANDE GASCYKLER ARBETSGIVANDE GASCYKLER Verkliga processer är oftast mycket komplicerade till sina detaljer; exakt analys omöjlig. Om processen idealiseras som internt reversibel fås en ideal process vars termiska verkningsgrad

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

VÄNDBAR "VÄNDBAR. Tävlingsförslag Dalslandsstugan 2.0

VÄNDBAR VÄNDBAR. Tävlingsförslag Dalslandsstugan 2.0 "ÄDBAR Boendet- umgänget Boendet centreras kring en traditione storstuga där ivet fortgår kring köket och edstaden. I detta rum finns atid en fin kontakt med naturen, man kan på nära hå föja årstidernas

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Lite kinetisk gasteori

Lite kinetisk gasteori Tryck och energi i en ideal gas Lite kinetisk gasteori Statistisk metod att beskriva en ideal gas. En enkel teoretisk modell som bygger på följande antaganden: Varje molekyl är en fri partikel. Varje molekyl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3, Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3, 2012 12 17 Tillåtna hjälpmedel: Cengel & Boles: Thermodynamics (eller annan lärobok i termodynamik), ångtabeller, Physics Handbook, Mathematics Handbook,

Läs mer

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon

Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon Minskat koldioxidutsläpp med naturgasdrivna fordon liij ]Swede Gas AB 1989 FORSKNING UTVECKLING PEMONSTRATION MINSKAT KOLDIOXIDUTSLAPP MED NATURGASDRIVNA FORDON STOCKHOLM 1989-07-03 VATTENFALL SMÅSKALIG

Läs mer

Frekvensomriktare A C H 5 5 0 Beskrivning fabriksinstälningar

Frekvensomriktare A C H 5 5 0 Beskrivning fabriksinstälningar Frekvensomriktare A C H 5 5 0 Beskrivning fabriksinstäningar Innehåsförteckning Ansutningar... 2 Manöverpane... 2 Koppingschema... 3 Tiämpningsmakro... 3 Datum och tid... 3 Parametrar... 4 Startparametrar

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer