RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN"

Transkript

1 Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1

2 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta arbetet med att spara värme, höja komforten och få vattenburna värmesystem att fungera har Danfoss tagit fram en serie skrifter, Värt att veta om som behandlar de aktuella områdena. Den här skriften heter och förklarar tilloppstemperaturens betydelse för och inverkan på värmesystemets funktion. Övriga titlar i serien är: Värt att veta om rumstemperatur Värt att veta om radiatortermostater Värt att veta om tryck och flöde Värt att veta om tryckförhållanden i fjärrvärmenät 2

3 Rätt tilloppstemperatur i värmesystem Rätt tilloppstemperatur är den som ger avsett resultat, rätt rumstemperatur, rätt lufttemperatur eller rätt vattentemperatur. Regleras temperaturen av en givare som känner resultatet krävs att tilloppstemperaturen, i förhållande till flödet, är så hög att den tillförda värmemängden räcker för att hålla inställd temperatur, värmeauktoriteten skall vara större än 1,0. Styrs däremot sluttemperaturen i förhållande till något annat, t ex utetemperaturen, påverkas inte värmeavgivningen av andra externa eller interna belastningsändringar. Detta förhållande gäller för t ex ett radiatorsystem med manuella radiatorventiler. Ett radiatorsystem där flödet är väl injusterat och radiatortermostaterna endast fungerar som max begränsning kräver en tilloppstemperatur, men kan inte kompensera för ökad belastning och endast till en liten del utnyttja tillskottsvärme. Samma system men där radiatortermostaterna har värmeauktoritet och reglerar rumstemperaturen kräver något högre tilloppstemperatur. I gengäld kan det kompensera för ökad belastning, t ex ökad luftväxling pga vind, och utnyttja tillskottsvärmen betydligt effektivare. När det gäller radiatorsystem är det alltså en fråga om vad Du vill att systemet skall uträtta: - skall det tillföra en viss mängd värme i förhållande till utetetemperaturen utan att ta hänsyn till lokala behov eller - skall det hålla önskad rumstemperatur konstant, inom rimliga gränser, och utnyttja tillskottsvärmen så effektivt som möjligt. I fortsättningen kommer vi att behandla det senare alternativet med radiatortermostater med värmeauktoritet. Ventilauktoritet Ventilauktoriteten anger reglerventilens andel av det totala motståndet i den krets den påverkar flödet i, vid maximalt erforderligt flöde. I ett system med varierande flöde skall 3

4 reglerventilen fungera bra över hela flödesområdet. Ju mindre skillnaden mellan max och min motstånd över reglerventilen är, desto bättre fungerar den. Ventilauktoritet vid fullt flöde skall vara minst 30%. Normalt räknar man med att motståndet över en reglerventil skall vara minst 1 /3 (30%) av kretsens totala motstånd, högre värden är bara en fördel. Används en differenstrycksregulator för att hålla rätt tryck över en reglerventil, kommer reglerventilen att arbeta med detta tryck inom hela flödesområdet och ventilauktoriteten blir l00%, se Värt att veta om tryck och flöde. Den lösningen kan inte användas för varje radiatortermostat i ett radiatorsystem utan där får vi nöja oss med att hålla det tillgängliga trycket konstant över en begränsad krets. Värmeauktoritet Värmeauktoritet är förhållandet mellan tillgänglig och erforderlig effekt vid en reglerventil. Om ventilen sitter i ett fjärrvärmenät, en shuntgrupp eller på en radiator spelar ingen roll. Värmeauktoritet 12:10 = 1,2 Avsikten med att sätta in en reglerventil med tillhörande regulator är att de tillsammans skall hålla önskad/instälid temperatur. För att detta skall fungera krävs naturligtvis att den effekt som erfordras också finns tillgänglig. Gör den inte det kommer ventilen att stå fullt öppen och vattnet rusar igenom utan kontroll och utan att ge avsedd effekt, värmeauktoriteten är mindre än 1,0. Det räcker med en liten höjning av tilloppstemperaturen för att värmeauktoriteten skall bli större än 1,0. I ett system med 15 C temperaturfall ger 2 C högre tilloppstemperatur en ökning av den tillgängliga effekten på 13% och är temperaturfallet 10 C ökar effekten med 20%. Den på grund av temperaturhöjningen ökande värmeförlusten från rörsystemet är försumbar. Differenstryckets förändring vid varierande flöde De flödesvariationer vi skall behandla är resultatet av en ändrad inställning i en eller flera reglerventiler. När vatten cirkulerar i ett rörsystem bromsas det av friktion mot rörväggar, engångsmotstånd i rördelar, ventiler och 4

5 apparater. Skall cirkulation kunna ske måste ett tryck som motsvarar motstånden byggas upp, t ex med en cirkulationspump. Ändras mängden cirkulerande vätska, flödet, i ett givet rörsystem, ändras motståndet i systemet i det närmaste kvadratiskt mot flödesändringen. På grund av det kvadratiska förhållandet blir motståndsändringen ganska drastisk, även vid små ändringar av flödet. Minskas flödet med 10%, dvs det nya flödet blir 0,9 (1,0-0,1 = 0,9), minskas motståndet med 19% (0,9 i kvadrat, 0,9 x 0,9 = 0,81; 1-0,81 = 0,19, dvs 19%). 30% mindre flöde (1,0-0,3 = 0,7) ger ca halva motståndet (0,7 x 0,7 = 0,49; dvs 49%). 50% flöde (1,0-0,5 = 0,5) ger ett motstånd som bara är 25% av det ursprungliga (0,5 x 0,5 = 0,25; dvs 25%). Tryckets fördelning mellan olika delar i ett system vid varierande flöde. Samma förhållande gäller vid ökande flöde. En flödesökning på 10% (1,0 + 0,1 = 1,1) ger ett motstånd som är ca 21% större (1,1 x 1,1 = 1,21; dvs 121%). 22% större flöde (1,0 + 0,22 = 1,22) ger ca 50% större motstånd (1,22 x 1,22 = 1,49; dvs 49%) och 100% större flöde (1,0 + 1,0 = 2,0) ger 400% större motstånd, (2 x 2 = 4; dvs 400%). Dessa ändringar av motståndet vid en ändring av flödet gäller för alla komponenter som genomströmmas av flödet, även en fast inställd injusteringsventil. Val av cirkulationspump Att välja cirkulationspump för ett system med varierande flöde är extra känsligt, flöden mellan 0 och 100 % kan förekomma. Vid små flöden kan tryckhöjningen över pumpen öka avsevärt och denna tryckhöjning plus det som blir över i rörsystemet skall hanteras av reglerventilerna. Förses pumpen med utrustning för konstanthållning av differenstrycket försvinner inverkan av pumpkurvan. Vid nyproduktion skall man se till att motståndet i rör och apparater blir så lågt som möjligt och att pumpen har så flack kurva som möjligt. I befintliga system kan motståndet endast påverkas genom ökning eller minskning av flödet, dvs sänkning eller höjning av tilloppstemperaturen, såvida inte gamla komponenter Det övre diagramet visar tryckförhållandena i ett system med brant pumpkurva och 33% av Dp över reglerventilen vid max flöde. I det nedre är pumpkurvan flack och 66% av Dp ligger över reglerventilen. 5

6 skall ersättas med nya. Börja med att samla in driftsdata för systemet, sedan är det enkelt att ta fram systemets karaktäristik och med den som utgångspunkt fastställa erforderligt flöde och tryckhöjning. Nattsänkning - periodisk sänkning Temperaturförlopp i hyreshus under sänkningsperiod. Sänkning av rumstemperaturen i en byggnad över en natt eller längre period under vilken full rumstemperatur inte krävs anses vara ett sätt att minska värmeförbrukningen. I nyproducerade villor och hyreshus eller befintliga byggnader som tilläggsisolerats, fått nya fönster och dörrar, tätats, där luftomsättningen minskats osv, är möjligheterna att erhålla en sänkt rumstemperatur över en natt ganska små, i varje fall vid normala vintertemperaturer. I andra typer av byggnader, såsom skolor, kontor, verkstadslokaler osv, med sämre isolering och möjligheter till längre sänkningsperioder, är förutsättningarna för sänkt rumstemperatur och därmed energibesparing betydligt större. För att detta skall fungera krävs att värmesystemet har tillräcklig effekt tillgänglig för att höja temperaturen inom rimlig tid innan lokalerna skall tas i bruk. Fjärrvärme, el-pannor, värmepumpar är exempel på system med begränsad tillgänglig effekt. Dessutom krävs en grov flödesfördelning mellan systemets radiatorer så att inte temperaturen i de längst bort belägna lokalerna blir för låg. Radiatortermostaterna kan inte reglera värmetillförseln, värmeauktoriteten är långt under 1,0. Rätt tilloppstemperatur Vad är rätt tilloppstemperatur för ett system med varierande flöde och varierande tilloppstemperatur? Teoretiskt är det lätt att besvara frågan. Rätt tilloppstemperatur är den som ger samtliga reglerventiler en värmeauktoritet som är större än 1,0. Med hjälp av kurvan i reglercentralen och avläsning av returtemperaturen går det att få fram aktuella driftförhållanden för systemet. Det är alltid den sämst belägna reglerventilen som bestämmer, även den skall ha en värmeauktoritet som är större än 1,0. Det gäller alltså att hitta den enhet som kräver högst tilloppstemperatur för att kunna avge erforderlig effekt. Ett enkelt och säkert sätt att konstatera vilken värmeauktoritet som gäller för enskilda brukare är att mäta temperatur- 6

7 fallet över dem. I nya system finns alltid ett beräknat temperaturfall, utgår man från det är man alltid säker. För befintliga system skall anläggningens driftdata dokumenteras innan några åtgärder vidtas. För en radiatorkrets bestäms erforderlig tilloppstemperatur genom mätning av temperaturfallet över hela kretsen, med kompletterande mätningar vid de sämst belägna radiatorerna. Shuntgruppen för radiatorkretsen måste matas med en tillloppstemperatur som är något högre än den för radiatorerna erforderliga, reglerventilen måste ha en värmeauktoritet som är större än 1,0. Tilloppstemperaturen bestäms av den grupp som kräver högst temperatur. Värmeauktoriteten skall vara större än 1,0. För ett varmluftsbatteri gäller att dimensionerande flöde och temperaturfall skall hållas, annars ökar risken för frysning. Flödet i kretsen ställs in med injusteringsventilen, så att rätt temperaturfall erhålls. I nyproducerade system krävs en kontroll av inställda värden sedan byggnaden torkat, som regel efter första eldningssäsongen, värmebehovet kan minska ganska kraftigt. Detta nomogram visar värmeavgivning från radiatorer och är mycket användbart vid sökandet efter rätt tilloppstemperatur för ett system. Läs av och pricka in aktuella värden i nomogrammet och bestäm med utgångspunkt från dessa värden, vilka åtgärder som skall vidtas. 7

8 Danfoss AB SE Mjölby Industrigatan 7 Tfn Fax SE Malmö Stenåldersgatan 2 Box 9153 Tfn Fax SE Stockholm Sjöviksbacken 24 Box Tfn Fax SE Umeå Kylgränd 6 Tfn Fax SE Mölndal Johannefredsgatan 4 Tfn Fax Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. 8 Rb.99-04

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Konsten att styra RADIATORSYSTEM. Artikel i VVS-forum 10/11, 1993

Konsten att styra RADIATORSYSTEM. Artikel i VVS-forum 10/11, 1993 Konsten att styra RADIATORSYSTEM Artikel i VVS-forum 10/11, 1993 För varmt i vissa rum och för kallt i andra. Det är ett vanligt tillstånd i många byggnader. Termostatventiler och olika extrautrustningar

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

UTBILDNINGSKOMPENDIUM

UTBILDNINGSKOMPENDIUM UTBILDNINGSKOMPENDIUM Nr.6 VVS-KUNSKAP STEG TVÅ Förord 4 Lagar och föreskrifter som styr en VVS-installation PBL och BVL 5 5 BBR 94 5 AMA 98 AA VVS 94 5 6 Typgodkännande CE-mörkning 6 6 Förfaranade vid

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem

Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Energieffektivisering och dimensionering av värmesystem över 20 kilowatt. Energieffektivisering i stora värmesystem Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Förvaring... 3

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

Solvärme i flerbostadshus

Solvärme i flerbostadshus Solvärme i flerbostadshus Projekt Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2014:2 Klaus Lorenz september 2014 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik Fo rord Rapporten solvärme i flerfamiljshus är framtagen

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Datum 2015-04-21 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Vännäs Tallen 8 Kalkylerna grundas

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Konvertering till bergeller

Konvertering till bergeller Konvertering till bergeller jordvärmepump I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en god idé att ersätta pannan med en värmepump som tar sin energi från antingen berg eller jord. De kallas

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

B4. Ackumulatortank och varmvattenberedare

B4. Ackumulatortank och varmvattenberedare B4. Ackumulatortank och varmvattenberedare Sidan B4. 1 B4. Ackumulatortank och varmvattenberedare Flertalet villapannor har för stor effekt. Ofta är pannan på mellan 25 30 kw medan byggnadens medelbehov

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer