Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning"

Transkript

1 Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning

2 Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering av radiatorkrets 9 7. Felsökningsschema 10

3 3 Även en fjärrvärmeanläggning behöver någon gång lite omtanke Som fjärrvärmekund har du förmodligen sällan eller aldrig behövt oroa dig för fjärrvärmeleveransen. Fjärrvärmen bara finns där: driftsäker, effektiv och ekonomisk. Och dessutom till glädje för den miljöintresserade, eftersom fjärrvärmen produceras vid ett begränsat antal effektiva anläggningar där reningen kan optimeras. Miljömässiga fördelar uppstår också genom den samproduktion som sker av el och fjärrvärme i kraftvärmeverk. Via fjärrvärmenätet används också överskottsvärme från industrier och sopförbränning. Men som sagt: Även en fjärrvärmecentral behöver någon gång lite omtanke. Du kan bli påmind om det, när du vid något tillfälle tycker att inomhustemperaturen är för hög eller låg. Men det brukar då visa sig, att det sällan är fel på fjärrvärmeleveransen utan på husets värmecentral, där till exempel en styrventil slutat fungera. För att underlätta din fortsatta skötsel av anläggningen, har vi därför tagit fram dessa skötselråd, där vi på ett kort och instruktivt sätt försöker beskriva funktionen och de olika komponenterna i en fjärrvärmecentral. Även om varje fabrikat av värmeväxlare har sitt speciella detaljutförande, tror vi att vår skötselinstruktion passar bra för de vanligaste fabrikaten. Men se gärna vårt bidrag som ett komplement till din fabrikants skötselanvisning. I skötselinstruktionen finner du bland annat ett litet felsökningsschema. Detta kan du ha nytta av om något fel skulle inträffa och påverka värmeutbytet. Lycka till med serviceinsatserna, som kommer att ge din anläggning en bättre driftsäkerhet, livslängd och ekonomi!! Glöm inte bort att det är du som äger fjärrvärmeanläggningen. Värmemätaren som registrerar din värmeförbrukning äger och underhåller E.ON.

4 4 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning Fjärrvärme in Varmvattensystem Fjärrvärmekrets Kallvatten Radiatorkrets 9 M Fjärrvärme ut Illustrationen visar de separata vattensystemen samt de viktigaste delarna som beskrivs längre fram i broschyren Servisventil för inkommande fjärrvärme Servisventil för utgående fjärrvärme Smutsfilter Temperaturgivare Påfyllnadsventil Backventil Säkerhetsventil Expansionskärl Överfyllnadsrör Cirkulationspump Avstängningsventil för radiatorkrets Utegivare på yttervägg Värmeväxlare för radiatorkrets Värmeväxlare för varmvatten Reglercentral Styrventil för radiatorkrets Styrventil för varmvattensystem Ventil för ingående kallvatten Ventil för utgående varmvatten Värmemätare

5 5 2. Fjärrvärmeanläggning Ditt uppvärmningssystem består av tre separata vattensystem Fjärrvärmekrets Radiatorkrets Varmvattensystem Den vattenburna fjärrvärmen kommer till din fjärrvärmeanläggning via isolerade rörledningar i marken. Fjärrvärmevattnet som kommer till din anläggning har en vattentemperatur som under vinterhalvåret är cirka 100 C. Under sommarhalvåret är temperaturen något lägre. I värmeväxlarna överförs fjärrvärmen till radiatorvattnet och varmvattnet. Bland de tekniska komponenter som styr de tre systemens funktioner, och som vi mer i detalj ska redovisa längre fram finns bland annat reglerventiler, vars kondition är avgörande för hela anläggningens funktion och ekonomi. Det är viktigt, att man ger denna utrustning ett visst mått av tillsyn, gärna ett par gånger om året, så att eventuella fel kan åtgärdas i tid och därmed inte hinner ge upphov till kostsamma följdskador och ökad energianvändning. I radiatorkretsen regleras radiatorvattnets temperatur med shuntautomatik, som påverkar en styrventil så att temperaturen i radiatorvattnet anpassas efter rådande utetemperatur. När fjärrvärmevattnet lämnar fastigheten och värmen i vattnet har utnyttjats fullt ut, bör vattnet i returledningen ha en temperatur, som inte överstiger C. Under hela uppvärmningsprocessen överförs värmen mellan de olika kretsarna utan att vattensystemen kommer i direkt beröring med varandra. Exempel på fjärrvärmeanläggning

6 6 3. Värmemätare och smutsfilter Värmemätare För att mäta energianvändning finns det en värmemätare. Värmemätaren registrerar kontinuerligt vattenmängden som strömmar genom fjärrvärmeanläggningen och temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärme. Dessa värden ligger till grund för beräkningen i integreringsverket och redovisas som förbrukad energimängd. Energin uttrycks vanligen i megawattimmar (1 MWh=1 000 kwh). I integreringsverket visas också genomströmmad fjärrvärmevattenmängd som flöde i kubikmeter (m 3 ). Värmemätare Smutsfilter På inkommande fjärrvärmeledning finns ett smutsfilter. I det samlas eventuella föroreningar. Filtret kan någon gång bli igensatt och leda till att värmen och varmvattentemperaturen blir för låg. I så fall måste filtret spolas rent. Om du är osäker på att själv klara av filterrengöringen, bör du istället anlita din VVS-installatör för att få arbetet utfört. Ett skäl till det är att det finns en skållningsrisk förenad med ingrepp på fjärrvärmeledningarna. Men för den som känner sig säker, går en filterrensning till så här: 1. Stäng de båda servisventilerna på inkommande respektive utgående fjärrvärme. För att få minsta möjliga tryckbelastning av värmeväxlaren, bör servisventilen för inkommande fjärrvärme stängas först och därefter servisventilen för utgående fjärrvärme. 2. Skruva av den propp som finns i filterventilens mynning. 3. Öppna servisventilen för utgående fjärrvärme långsamt. Håll en hink under filtret. Öppna filterventilen, även den långsamt. Iakttag största försiktighet! Vattnets temperatur kan vara vid kokpunkten och trycket är högt. Använd handskar! 4. Efter spolningen stängs filterventilen och proppen skruvas på plats. Öppna sedan försiktigt servisventilen för utgående fjärrvärme och därefter för inkommande. Om spolningen inte ger resultat kan silen vara så igensatt att den måste plockas ur och rengöras. Även packningarna i filterhuset kan då behöva bytas. Smutsfilter I vissa installationer saknas filterventil för spolning. Filterhuset har istället ett lock. Då gör du så här: 1. Stäng de båda servisventilerna på inkommande respektive utgående fjärrvärmeledning. För att få minsta möjliga tryckbelastning av värmeväxlaren, bör servisventilen för inkommande fjärrvärme stängas först och därefter servisventilen för utgående fjärrvärme. 2. Lossa locket försiktigt med en skiftnyckel och observera att fjärrvärmevattnet i ledningen och i filtret rinner ut. Silen plockas ut och tvättas. Återmontera sil och lock. 3. Öppna sedan försiktigt servisventilen för ut gående fjärrvärme och därefter för inkommande.

7 7 4. Värmeväxlare I värmeväxlarna överförs värmen till radiatorkrets och varmvattensystem Det hela börjar med att inkommande fjärrvärmevatten leds genom värmeväxlaren. Radiatorvatten leds genom samma värmeväxlare i motsatt riktning genom att cirkulationspumpen transporterar radiatorvatten mellan värmeväxlaren och husets radiatorer. Från värmeväxlaren går det varma vattnet till radiatorerna, som anpassar radiatortemperaturen till husets värmebehov. Det sker genom att styrventilen ökar eller minskar flödet på fjärrvärmevattnet till önskad tilloppstemperatur i radiatorkretsen. Styrventilen manövreras automatiskt från en reglercentral, som anpassar tilloppstemperaturen i radiatorkretsen efter den rådande utetemperaturen. Önskad tilloppstemperatur ställs in på reglercent ralen. Studera vidare instruktionen, som medföljer fjärrvärmeanläggningen. Reglercentralen påverkas av signaler från termometrar, så kallade temperaturgivare. Ofta utnyttjas två givare. Den ena är då placerad inomhus på radiatorkretsens tilloppsledning, medan den andra finns monterad på norr- eller västerfasad utomhus. Även en tredje givare (rumsgivare) kan ibland förekomma och står då för finjusteringen. För individuell reglering av temperaturen i olika rum, finns en reglerventil på varje radiator, en så kallad radiatorventil. Radiatorventilerna är numera ofta termostatstyrda och därmed sker genomflödet av radiatorvattnet i proportion till rummens värmebehov. För att rumsvärmen ska bli behaglig och ekonomisk, är det viktigt, att radiatorkretsens tilloppstemperatur är rätt inställd. Vid rätt tilloppstemperatur blir radiatorerna genomvarma och enstaka termostatventiler stänger vid tillfälliga värmetillskott, till exempel solinstrålning. Vattnet till varmvattensystemet kommer från varmvattenväxlaren, i denna överförs fjärrvärmevattnets värme till kallvattnet. I illustrationen på sidan fyra kan vi följa kallvattnets två ledningsvägar. För det första strömmar kall vatten in i varmvattenväxlaren. För det andra går kallvatten i en separat ledning direkt till blandaren. Säkerhetsventilen skyddar varmvattenväxlaren mot skadligt övertryck, som kan uppstå under uppvärmningen, då vattnets volym ökar. Vid behov öppnar då säkerhetsventilen och släpper ut överflödig vattenmängd. Detta vatten lämnar då systemet via ett överfyllnadsrör. Om säkerhetsventilen inte slutar droppa någon timme efter en större varmvattentappning, är den troligtvis skadad och måste bytas ut. Annars kan du drabbas av en hög vattenförbrukning. Värmeväxlare för radiatorkrets och varmvattensystem Cirkulations pump Radiator eller element

8 8 5. Expansionskärl Expansionskärlet tar upp vattnets volymförändring Eftersom vattenvolymen i radiatorkretsen varierar något (cirka tre procent) i relation till sin temperatur, är radiatorkretsen försedd med ett expansionskärl, som fångar upp vattnets volymförändringar. Expansionskärlen finns i två utföranden, öppna och slutna kärl. Det öppna expansionskärlet står i öppen förbindelse med lufttrycket och är i regel placerat på vinden. I nyare byggnader har man i regel ett slutet expansionskärl, som då är placerat i eller vid fjärrvärme anläggningen. Fördelarna med ett slutet expansionskärl är flera: Vattenavdunstningen begränsas, frysrisken och korrosionsrisken minskar och kärlet är lättare att komma åt för inspektion. I våra figurer visar vi ett slutet expansionskärl. Men även ett slutet expansionskärl behöver någon gång påfyllning med vatten. Behövs det oftare än två gånger per år, kan det finnas ett läckage i ditt radiatorsystem. Ett behov av täta vattenpåfyllningar kan också bero på, att den dämpande kvävgaskudden i expansionskärlet har läckt ut. Typiskt är då, att manometerns visare reagerar snabbt för en liten skvätt vattenpåfyllning. Kontakta i så fall din VVS-installatör. Påfyllning av vatten utförs via påfyllningsventilen, som sitter i röret mellan radiatorkretsen och varmvattensystemet. Om denna ventil inte tätar i stängt läge, sker ständig påfyllning med varmvatten till radiatorkretsen. Detta märks på expansionskärlets säkerhetsventil, som då droppar eller rinner. Ett ständigt rinnande ur denna säkerhetsventil kan också innebära, att värmeväxlaren har ett invändigt läckage mellan fjärrvärmekrets och radiatorkrets. Nonchalera aldrig detta läckage, eftersom det på sikt kan leda till kostsamma följdskador. Kontakta din VVS-installatör för provning och åtgärd. Om radiatorkretsen har fyllts till onödigt högt tryck under sommaren kommer trycket i kretsen under kallare period att bli så högt, att säkerhetsventilen öppnar och överflödigt vatten rinner ut genom spilledningen. En tumregel är, för en normalvilla, att trycket ska ligga mellan 0,5 1,0 bar. Slutet expansionskärl På sommaren när värmesystemet inte utnyttjas, är expansionskärlet nästan helt fyllt av kvävgaskudden/luft. Membranet ligger nära kärlets topp. Under uppvärmningen av värmesystemet ökar vattnets volym och trycker samman kvävgaskudden/luften. Membranet tvingas neråt. Vatten Vid den högsta radiatortemperaturen når Membran vattnet sin maximala volym. Kvävgaskudden/luften trycks ytterligare samman. Gas Vatten Membran Gas

9 9 6. Reglering av radiatorkrets Reglercentralen reglerar temperaturen till radiatorkretsen I reglercentralen ställer du in det förhållande mellan utetemperatur och radiatortemperatur som passar just din fastighet. Det är svårt att ange något generellt gällande temperaturläge, men vid 0 C ute är 45 C i tilloppstemperatur i radiatorkretsen ett bra utgångsläge, som du sedan kan finjustera från. De reglerkurvor du har att välja på ser ut ungefär som illustrationen här nedan. De har en form som svarar mot värmebehovet vid olika utetemperaturer. Det gäller bara att hitta ett par punkter som passar. Det finns inställningsmöjligheter för att justera för exempelvis stark vind eller nattsänkning om man så vill. Läs vidare i instruktionsboken för installerad fjärrvärme anläggning. Studera driftsinstruktionen, som gäller för ditt fabrikat av automatikutrustning. Reglerutrustning Radiatortillopp C Utetemperatur C Om du valt denna kurva blir radiatortemperaturen 45 C vid 0 C ute, 35 C vid + 10 C ute och 55 C vid -10 C ute.

10 10 7. Felsökningsschema Felsökningsschema Symtom Trolig orsak Åtgärd Läckage i fjärrvärmekretsen. Packning eller koppling läcker. Byt packning, spänn koppling. Om du är osäker kontakta VVS-installatör snarast.* För låg radiatortemperatur. Reglerutrustningen är ur funktion. Ändra inställningen i reglercentralen och kontrollera att styrventilen aktiveras. För låg radiatortemperatur på enskilda radiatorer. Dålig värme i hela eller delar av huset. Termostatventil kan ha fastnat i stängt läge. Cirkulationspumpen har stannat. Ta bort termostatdelen. Motionera tappen. Om detta inte hjälper kontakta VVS-installatör. Kontrollera spänningen till pumpen. Byt cirkulationspumpen. Cirkulationspumpen har för låg hastighet. För låg vattennivå i radiatorkretsen. Luft i systemet. Öka hastigheten på cirkulationspumpen. Fyll på vatten i radiatorkretsen. Stoppa cirkulationspumpen. Fyll på vatten och lufta radiatorerna. Störande ljud i radiatorerna (susningar). För hög hastighet på pumpen. Sänk pumphastigheten. Ständigt flöde eller droppande ur expansionskärlets överloppsrör eller ur säkerhetsventil utan att påfyllning sker. Det vill säga ständigt överfyllt värmesystem. Nonchalera aldrig detta läckage. Ofta förekommande påfyllningar av värmesystemet erfordras. Detta är skadligt för värmesystemet och leder så småningom till stora kostnader. För låg värme- och varmvattentemperatur. För låg varmvattentemperatur. För hög varmvattentemperatur. Innebär skållningsrisk och risk för igenkalkning av varmvattenväxlaren. Inläckage genom fast ansluten påfyllningsventil. Invändigt läckage i värmeväxlaren mellan fjärrvärme- och radiatorkretsen. Läckage i värmesystemet. Fel på expansionskärlet, exempelvis kan gaskudden i ett slutet kärl ha läckt ut. Igensatt filter, styrventil eller låg temperatur på fjärrvärmeleveransen. Reglerutrustningen ur funktion, felinställd. Fjärrvärmefilter igensatt. För låg temperatur på inkommande fjärrvärme. Styrventilen för varmvatten tätar ej i stängt läge. Reglerutrustningen ur funktion, felinställd. Kontrollera att påfyllningsventilen är ordentligt stängd. Upphör läckaget nu är det påfyllningsventilen som inte blir tät i stängt läge. Nästa steg: stäng inkommande kallvattenventiler till huset, förslagsvis under natten, för kontroll att påfyllningsventilen är tät. Om fjärrvärmevattnet är märkt genom grönfärgning färgar det successivt av sig till radiatorkretsen om värmeväxlaren har invändigt läckage. Ring VVS-installatör i så fall.* Sök igenom värmesystemet efter läckage. Se beskrivning av expansionskärl, sidan 8. Ett slutet kärl kan pumpas till erforderligt tryck av VVS-installatör.* Kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme. Jämför eventuellt med grannens. Rensa filtret. Ändra inställningen i regulatorn och kontrollera att styrventilen aktiveras. Rengör filtret, kontrollera temperaturen på inkommande fjärrvärme. Ändra inställningen i reglercentralen och kontrollera att styrventilen aktiveras. Byt ut styrventilen. * Om du har Fjärrvärmeserviceavtal med E.ON ring vardagar Jour fjärrvärmeservice dygnet runt. Är du intresserad att teckna Fjärrvärmeserviceavtal ring vår kundservice, Du är alltid välkommen att kontakta oss! Om du har frågor eller vill veta mer om till exempel serviceavtal är du välkommen att ringa vår kundservice på telefon , vardagar mellan klockan 8 och Du kan också skicka e-post på och läsa mer på eon.se. Felanmälan dygnet runt.

11 11

12 12 Silfverström & Partner, tryck Holmbergs i Malmö E.ON Värme Sverige AB Malmö T eon.se

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004

Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004 Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004 Tekniska Verken 1(6) Datum 2004-08-11 Handläggare Daniel Gustavsson Er Referens Vår Referens Fjärrvärmekombi uppföljning av konverteringsprojekt

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer