Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30"

Transkript

1 Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Kapacitet 20 kw golv-/radiatorvärme 35 kw varmvatten med effektiv tvåstegskoppling - 1 -

2 Innehållsförteckning 1 Allmänt Ankomstkontroll Tillverkare Maskinmärkning Funktion och konstruktion Komponentförteckning Mått och vikt Tekniska data Anslutningsdimensioner 5 2 Installation Montering på vägg Anslutning Idrifttagning Elinkoppling 6 3 Drift och skötsel Värme Tappvarmvatten Utförande EPT Säkerhetsventiler 7 4 Felsökning 9 5 Utbyte och garantiåtaganden 10 6 Principkopplingsschema Tau DH Tau District Heating AB Hanögatan Malmö Installatör Plats för installatörens kontaktuppgifter till kunden - 2 -

3 TAU DH Allmänt TAU DH39-30 är en direktkopplad fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning. Den är avsedd för väggmontage, komplett monterad och internt el-kopplad med jordad stickpropp för vägguttag 230 V. 1.1 Ankomstkontroll Kontrollera att fjärrvärmecentralen motsvarar beställningen och att den är fri från skador samt att rätt bruksanvisning är medskickad. Fjärrvärmecentralen levereras emballerad på pall eller i en wellpappkartong. Låt emballaget sitta kvar tills montering är aktuell, så att skador förhindras. Bipackat finns dessutom utetemperaturgivare för värmereglering. OBS! Om det föreligger transportskada skall denna omgående rapporteras till säljaren för vidare reklamation. 1.2 Tillverkare TAU Energy Products (Guiyang) Co., Ltd Jinyang High-Tech Park Guiyang National High-Tech Industry Guiyang Kina Design och utformning samt slutkontroll Tau District Heating AB Hanögatan Malmö Tel Maskinmärkning Fjärrvärmecentralen är tillverkad och beskriven i enlighet med Svensk Fjärrvärme F: Funktion och konstruktion Centralen består av en sammanbyggd lödd plattvärmeväxlare för värme och tappvarmvatten. Aggregatet är utrustat med en volymstyrd termostatisk styrventil för reglering av tappvatten och en elektronisk styrd reglerventil med ställdon för radiatorkretsens temperatur. Vattentemperaturen i radiatorkretsen är kompenserad efter utetemperaturen. Rörledningarna är gjorda i rostfritt stål. I övrigt innehåller centralen: - 3 -

4 1.4.1 Komponentförteckning generell. 8, Pos Benämning Antal Pos Benämning Antal 1 TAU värmeväxlare DH39-30 VV & Rad 1 15 Avstängningsventil KV 1 2 Expansionskärl 1 16 Påfyllningsventil rad 1 3 Radiatorpump steg 1 17 Temgivareansl fjv framl. dyk(dold) 1 4 VV Ventil 1 18 Avstängningsventil Rad tillopp 1 5 EPT VV Regulator 1 19 Avstängningsventil Rad retur 1 6 EPT VV Vaxkammare 1 20 Avstängningsventil FV tillopp 1 7 Tau reglercentral Avstängningsventil FV retur 1 8 Rad styrventil 1 22 Avstängningsventil VV 1 9 Rad ställdon 1 23 Stickpropp 230 V jordad 1-fas 1 10 Anläggningsgivare Rad Digital 1 24 Stativ 1 11 Digital utegivare (ej i bild) 1 25 Ansl Expansionskärl 1 12 Smutsfilter FV DN Manometer 1 13 Säkerhetsventil Rad 1,5 bar 1 27 Uttag för temperaturgivare digitala 1 14 Säkerhetsventil KV 10 bar 1 28 Passbit fjärrvärmemätare (returledn) 1-4 -

5 1.4.2 Mått och vikt Mått B=570 mm H=600 mm D=450 mm Vikt 35 kg Tekniska data Temp C Effekt Flöde, l/s Tryckfall, kpa prim/sek kw prim/sek sek Radiatorkrets / se datablad SP provningsrapport Varmvattenkrets 65-19/ se datablad SP provningsrapport Anslutningsdimensioner Fjärrvärme tillopp Fjärrvärme retur Rad tillopp Rad retur Varmvatten Kallvatten 2 Installation ISO G¾ invändig med filter ISO G¾ invändig ISO G¾ invändig med filter ISO G¾ invändig ISO G¾ invändig ISO G¾ invändig med filter 2.1 Montering på vägg Fjärrvärmecentralen monteras på vägg med beaktande av var in- och utgående rör ska anslutas. Om väggen består av gipsskivor måste den förstärkas med monteringsreglar mellan väggens ordinarie reglar. Det bör finnas minst 150 mm fritt utrymme under enheten för t.ex. avtappning. Golvbrunn skall finnas på installationsplatsen. Mät upp och förborra. Plugga och eftertäta med silikon i våtrumsvägg. Använd lämplig skruv för väggmaterialet. Häng sedan upp centralen vågrätt på skruvarna. Centralen monteras horisontellt (anslutningar uppåt). Se till att det finns ca 5 cm mellan centralen och väggen bakom. Planera rördragningen så att det blir lätt att byta ut centralen vid garanti och service. Håll installationen inom 55 cm bredd och 100 cm höjd. Anslutning Anslutnings ordning från vänster till höger: FV retur; FV fram; Rad tillopp; Rad retur; VV; KV. Erforderlig rördragning sker av behörig VVS-installatör enligt gällande bestämmelser och fjärrvärmeleverantörens lokala bestämmelser. Samtliga anslutningsrör är märkta och framgår av principbild sidan Drifttagning Spola först ur eventuell smuts i alla rörledningar. Fyll upp och spola alla kretsar så att luft försvinner. Vid uppfyllning av värmesystemet avläses aktuellt tryck på manometern, fyll upp med vatten tills manometern visar ca 1bar. OBS! Stäng påfyllningskranen (16). Lufta värmesystemet i högst belägna punkten. Är centralen högsta punkten finns avluftare på varje avstängningsventil (18, 19). Efterdrag försiktigt alla kopplingar och kontrollera att inget läckage finns. Byt läckande packningar till Tau dubbel-epdm med stödring

6 Kontrollera säkerhetsventilernas (13,14) funktion. Vrid ratten moturs ¼ varv tills ett svagt knäpp hörs och vatten strömmar ut. Vrid därefter moturs ytterligare ¼ varv tills ett kraftigare knäpp hörs och ventilen stänger. Observera att spilledningar från de två säkerhetsventilerna (13,14) till golvbrunn skall finnas. Mät noga varmvattentemperaturen i närmaste tappställe vid 0,2 liter per sekund då det skall vara 50 grader. OBS! Ej högre temperatur. Rör inte inställningen när det väl är finjusterat. Det går inte att få högre temperatur på varmvattnet än 50 grader. 2.3 Elinkoppling Centralen har 230V jordad stickpropp och är kopplad från fabrik med cirkulationspump, reglerutrustning, ställdon och framledningsgivare. Utegivare (digital) (11) och anläggningsgivare (digital) (10) är bipackade och skall anslutas till respektive uppmärkt kontakt utanför reglercentralen. Anläggningsgivaren skall anslutas i tempgivare hålet (10) på avstängningsventil Rad tillopp. Utomhusgivare skall placeras på nordlig vägg. 3 Drift och skötsel 3.1 Värme För reglerutrustning se separat skötselinstruktion från aktuell tillverkare. Värmekretsens framledningstemperatur styrs via utegivare (11), framledningsgivare (10), Ventil/ställdon (8,9) efter inställt värde i reglercentral (7) Reglerutrustningen är från fabrik grundinställd för aktuell anläggningstyp och fungerar direkt vid igångkörningen. Individuell reglerkurva kan ställas in enligt instruktion för justering av reglercentralen. Cirkulationspumpen ( 3) har 3-varvtalslägen. Varvtalet måste anpassas efter värmesystemets storlek. Uppstår missljud från radiatorventilerna bör pumpens varvtal minskas ett steg. Påfyllning av värmesystemet skall göras om värmesystemet har för lågt tryck. Öppna påfyllningsventilen (16, bild 3.2.2) och värmesystemet fylls med kallvatten. Skulle en överfyllning ske så rättar säkerhetsventilen till detta. Ofta återkommande påfyllningar kan ge korrosionsskador i radiatorsystemet varför man bör vara observant om så händer och bör då kontakta sin installatör Bild

7 3.2 Tappvarmvatten Utförande EPT Regulatorn som arbetar helt utan elektrisk påverkan, består av ett hydrauliskt ställdon. Ett specialframställt vax med en smältpunkt på ca 50 C och volymförändring på ca 20 % är applicerat inuti växlaren (nr 6 i bild 3.2.3). Placeringen är sådan att vaxet påverkas innan vattnet har lämnat växlaren. Vaxet är inkompressibelt och komprimeras inte vid tryck. Vaxets volymförändring transporteras med en hydraulvätska genom ett kapillarrör till ställdonet (5). I ställdonet förflyttas en kolv som reglerar styrventilen (4). Tack vare att ventilen är volymstyrd och inte tryckstyrd påverkas inte styrningen av differenstryckskillnader i fjärrvärmesystemet. När ett tappställe öppnas startar ett flöde genom växlaren som snabbt (ca 2-5 sekunder) kyler ner vaxet som då börjar stelna. Detta medför att vaxvolymen minskar och kolven går in i ställdonet och styrventilen öppnas. När sedan tappstället stängs värms vaxet snabbt upp och en expansion sker. Denna expansion får kolven att utvidgas och styrventilen (5) för värmetillförsel stängs. Eftersom styrventilen öppnar så fort vaxet i värmeväxlaren går under 50 C fungerar detta som en automatisk varmhållningsfunktion av inkommande fjärrvärmeledning samtidigt som den garanterar en kort reaktionstid på tappvarmvattnet. Styrsystemet för varmvattnet behöver således inte ställas om från sommar till vinter och inte heller vid olika differenstryck utan varmvattentemperaturen är konstant på den inställda temperaturen C året om år efter år. Ställdonet är vid leverans inställt att ge en varmvattentemperatur av 50 C. OBS! Inga omjusteringar får göras på ställdonets ställskruv eller på givaranslutningen i växlaren. Efter drifttagningen för endast installatören justera i samråd med Tau DH för att garantin skall gälla Bild Bild Varmvattenregulator EPT8-1 Bild Säkerhetsventil Rad Säkerhetsventiler Det finns två säkerhetsventiler i fjärrvärmecentralen. Från säkerhetsventilen som sitter på varmvattnet (14) kan det ibland droppa lite vatten. Detta är fullt normalt och tillhör säkerhetsventilens funktion att utjämna tryckvariationer. Rör från säkerhetsventilen neddrages till golvbrunn. Om det kommer vatten från den säkerhetsventil som sitter för värmesystemet (13), så kan systemet vara fyllt med för mycket vatten, eller så är påfyllningsventilen inte stängd ordentligt. Säkerhetsventilen lättar vid 1,5 bar och den skall öppna när trycket i systemet blir för högt. Om trycket går ner till 0 bar kan det bero på att radiatorsystemet inte är tillräckligt luftat eller att det finns ett läckage någonstans. Kontrollera att det inte droppar från några kopplingar. Expansionskärl ( 2). Säkerhetsventilerna bör kontrolleras ca 2-3 ggr/år genom att vrida på respektive säkerhetsventils ratt tills det kommer vatten och därefter snabbt stänga igen (se kapitel drifttagning). Påfyllning av värmesystemet sker med påfyllningsventil (16)

8 13 Bild

9 4 Felsökning Problem Trolig orsak Åtgärd Dålig värme i hela fastigheten Dålig värme i delar av fastigheten Elavbrott Låg fjärrvärmeframledningstemperatur (under 65 o C ) Fel i reglerutrustningen och ventil/ställdon Cirkulationspumpen har stannat Igensättning av värmeväxlare Felaktig fördelning internt i fastigheten Luft i systemet Igensatta radiatorer 1 Undersök om huvudsäkringen eller om säkringen till eluttaget för fjärrvärmecentralen har löst ut. Om säkringen löser ut igen kontakta omedelbart din elinstallatör. 2 Om säkringen är hel kontakta din elnätsägare. Anmäl avbrott och fråga när de avhjälper felet. 3 Hindra sönderfrysning. Vid långvarigt avbrott koppla in ett reservkraftaggregat till fjärrvärmecentralen. 4 Varmvattenregleringen fungerar utan el så varmvatten finns att tillgå så länge fjärrvärmeverket levererar värme. 1 Kontrollera inkommande temperatur 2 Kontakta din värmeleverantör 1 Kontrollera inställning i reglercentralen 2 Kontrollera att styrventil svarar på ändrad inställning i reglercentralen 3 Vid behov stäng av strömmen och ställ in manuellt (se reglerfabrikantens instruktion) 4 Kontakta din VVS-installatör 1 Kontrollera säkringar och motorskydd 2 Försök återstarta 3 Kontakta din VVS-installatör 1 Kontrollera in- och utgående temperatur 2 Kontakta din VVS-installatör 1 Kontakta din VVS-installatör 1 Stoppa cirkulationspumpen 2 Fyll på vatten och lufta i de högst belägna radiatorerna. Fyll tills manometern (svart visare) på expansionskärlet visar 0,6 bar (6 kpa) 1 Kontakta din VVS-installatör Låg varmvattentemperatur Låg fjärrvärmetemperatur 1 Kontakta din värmeleverantör Hög varmvattentemperatur Pendlande varmvattentemperatur För högt varmvattenflöde Igensättning i värmeväxlaren Fel i varmvattenregulatorn Fel i varmvattenregulatorn Högt uttag av varmvatten Alternativt trasig backventil i en kran. Lågt differenstryck i fjärrvärmenätet 1 Kontrollera om problemet kvarstår om flödet minskas till 0,2 l/s (12 liter per min) 1 Kontakta din VVS-installatör 1 Kontakta din VVS-installatör 1 Kontakta din VVS-installatör 1Minska tappflödet tills det uppstår önskad temperatur. Öka sakta flödet igen. 2 Kontakta din VVS-installatör som kontrollerar tappställenas backventiler. Om backventilerna är hela skall din VVSinstallatör kontakta värmeleverantören

10 5. Utbyte och garantiåtaganden Vid reklamation eller skada på centralen kontakta Tau District Heating för omedelbar åtgärdsplan. Vid garantibyte: Utbytesenhet tillhandahålls av Tau enligt garantivillkoren. Så här genomför installatören utbyte: Koppla från elinstallationen Lossa kabel till utegivaren på reglerplinten. Stäng samtliga avstängningsventiler i centralen. Stäng huvudavstängningen för kallvattnet. Losstagning av centralen Samtliga anslutningar lossas vid frilöpande mutter på värmeväxlaranslutningen utom Radiator retur som lossas under avstängningsventil vid cirkulationspumpen och Fjärrvärme tillopp som lossas efter smutsfiltret. Samtliga avstängningsventiler samt påfyllningskoppel (25) sitter nu i rörledningen och centralen kan bytas. Återställ elinstallationen och följ i princip punkterna under kapitlet drifttagning. Varning! Vissa delar i fjärrvärmeväxlaren kan bli mycket heta och bör ej beröras. Fjärrvärmevattnet har högt tryck och hög temperatur. Eventuella rörarbeten och utbyten av komponenter bör ske av fackman. Fjärrvärmevattnets höga tryck och temperatur kan vid felaktig hantering av fjärrvärmecentralen orsaka allvarlig personskada och skada på byggnad

11 TAU District Heating AB Drift- och skötselanvisningar Version Principkopplingsschema Tau DH39 med VVC på KV Elanslutningsschema 24 V DC Radiator styrventil Reglercentral N L 230 V AC PE N L 230 V AC Jordad stickpropp

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2 Tau District Heating AB www.!audh.se Pos Benämning Hanögatan 5 21124 Malmö 040-292310 Fax 040-93 70 66 Pos Benämning Pos Benämning 1 Värmeväxlare DH39-24 10 Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209 19 Avst FV

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX Modell Sollentuna

GEMINA TERMIX VVX Modell Sollentuna GEMINA TERMIX VVX Modell Sollentuna TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Termix VVX-ID Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning Försäkran om överensstämmelse... 2 Säkerhetsinstruktioner... 3 Förvaring... 3

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341.

Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. 1(13) Villacentral typ 2000/06. Art.nr 41121212/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(13) Komponentförteckning- typ 2000/06.

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Innehållsförteckning

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326

Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Jäspi varmvattenberedare av rostfritt stål SS2326 Drift- och skötselinstruktioner Innehåll sid Allmänt... 1 Funktionsbeskrivning... 1 Uppställning... 1 Observera... 1 Elkoppling... 2 Rörinstallation...

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Servicevägledning Danfoss fjärrvärme Utgåva 4. Danfoss AB. Servicevägledning Fjärrvärme. Datum 10-04-28.

Servicevägledning Danfoss fjärrvärme Utgåva 4. Danfoss AB. Servicevägledning Fjärrvärme. Datum 10-04-28. Danfoss AB Servicevägledning Fjärrvärme Datum 10-04-28. Servicevägledning Danfoss fjärrvärmeprodukter Kund Danfoss servicepartners Växlarfabrikant Danfoss Kontakter på Danfoss: Karl-Olof Olsson Telefon

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer