Så fungerar fjärrvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så fungerar fjärrvärme"

Transkript

1 Fjärrvärmehandboken

2

3 Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen 12 Felsökningsguide 14 Begreppsförklaringar

4 Fjärrvärmens idé Fördelarna med fjärrvärme är många. Bättre miljö, en tystare anläggning och ingen oljelukt ger nöjdare hyresgäster och förenklar arbetet med att värma upp huset. För att verkligen underlätta uppvärmningen av din fastighet vill vi med denna handbok ge dig en inblick i hur din fjärrvärmecentral fungerar och hur den bör skötas. Följer ni våra anvisningar om kurvor, temperaturer och underhåll m m så törs vi lova att ni kommer att få ett bra resultat. För när fjärrvärmecentralen utnyttjas optimalt och husets värmesystem är väl intrimmat så fungerar uppvärmningen som bäst. Ni kommer att märka att det blir enkelt och säkert med fjärrvärme eftersom den nästan aldrig krånglar. Sannolikheten att det ska uppstå en brist i fjärrvärmenätet är i genomsnitt mindre än en timme per år. Allt sammantaget gör att värdet på fjärrvärmeuppvärmda fastigheter blir högre! Viktigt att veta Fjärrvärmecentralen är en del av ett större tryckkärlssystem. Det innebär att anläggningen ska byggas, underhållas och drivas på ett sådant sätt att kraven i Arbetarskyddsstyrelsens aktuella författningssamling följs. Ansvaret för detta vilar på fastighetsägaren.

5 Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärme till stor del är baserad på förnyelsebara bränslen och spillvärme. I kombination med väl utvecklad teknik har du en säker värmekälla som är skonsam mot människor, djur och natur. Fjärrvärmevattnet cirkulerar från värmeverket ut i ett slutet system, vilket passerar fjärrvärmecentralen i din fastighet där värmen överförs såväl till radiatorvattnet som till tappvarmvattnet. Fjärrvärmevattnet från värmeverket kommer aldrig i direkt beröring med vattnet i fastighetens system eftersom energin överförs via värmeväxlarna. Fjärrvärmeinstallationer har i regel en så kallad parallelleller tvåstegskoppling. Det innebär att vattnet till element och tappvarmvatten värms upp i ett eller två steg samtidigt som fjärrvärmenätets vatten kyls ner i ett eller två steg. Den här broschyren behandlar i första hand den parallellkopplade fjärrvärmecentralen eftersom den idag är den mest förekommande. Reglercentralens funktion Reglercentralen styr fjärrvärmevattnets flöde till värmeväxlaren och reglerar därigenom temperaturen på radiatorvattnet, på tappvarmvattnet samt i förekommande fall på ventilationsluften. För att ge radiatorerna i alla rum rätt mängd vatten måste systemet injusteras efter installationen. För att få rätt temperatur och dessutom hålla den konstant vid olika utomhustemperaturer, måste systemet också inregleras. Båda dessa trimningar finns som tilläggstjänst hos Fortum och utförs då av en godkänd konsult. Utgångspunkten vid all injustering och inreglering är den temperatur ni vill hålla i rummen.

6 Injustering Eftersom vattnet tar den väg som ger lägst motstånd blir radiatorerna närmast fjärrvärmecentralen varmare än de som befinner sig längre bort. Injusteringen görs med de strypventiler som finns i radiatorerna. Vid justering drar man till ventilerna på de radiatorer som får för mycket vatten. I idealfallet ska den längst bort belägna radiatorns strypventil vara helt öppen. Inställning av strypventilerna görs enligt en schablonmetod eller efter databeräkning. När injusteringen är rätt gjord fördelas värmen lika till alla rum och innetemperaturen kan styras helt från reglercentralen. Vid tillfällig övertemperatur i enstaka rum kan finjustering ske manuellt, med radiatorventilen eller med en radiatortermostatventil, utan att balansen i huset rubbas. Här har reglerkurvan valts för brant. Rumstemperaturen blir allt för hög vid kallt väder. Nu har reglerkurvan för liten lutning. Under köldperioder är det för kallt i rummen. Inreglering I reglercentralen ställer man in den temperaturkurva som styr radiatorvattnets framledningstemperatur vid olika utetemperaturer. Via en utetemperaturgivare regleras vattentemperaturen med en styrventil efter vald kurva. Rätt vald kurva håller innetemperaturen konstant oavsett utetemperatur. Sista steget är att kontrollera att innetemperaturen är lagom hög. Är den konstant för hög eller för låg måste kurvan parallellförskjutas neråt eller uppåt. Ventilation Ventilationssidan fungerar ungefär på samma sätt som radiatorsidan. Det uppvärmda vattnet pumpas till ett värmebatteri i en luftkanal istället för till radiatorerna. I reglercentralen ställer man in rätt temperaturkurva på samma sätt som beskrivits ovan. Finns det fler värmebatterier i huset, finns det samma behov av injustering som för radiatorerna. Titta till reglercentralen då och då Kontrollera regelbundet att reglercentralens kurva är rätt inställd. Det är speciellt viktigt om det skett förändringar i byggnaden eller i värmesystemet. Efter större förändringar måste eventuell injustering göras om helt. Med rätt utförd injustering och inreglering undviker ni ständiga övertemperaturer i delar av huset, vilket ger minskad komfort och ökad värmeförlust. I sämsta fall regleras rumstemperaturen genom att värmeöverskottet vädras ut. Värmemätaren visar energimängden Reglercentralen ser till att värmen fördelas på rätt sätt mellan uppvärmning av utrymmen, tappvarmvatten och eventuell ventilation. Värmemätaren, som ingår i fjärrvärmesidans komponenter, mäter dels mängden fjärrvärmevatten som passerar anläggningen, dels temperaturskillnaden mellan tillopps- och returvatten i fjärrvärmenätet. Dessa värden räknas om till levererad energi och registreras i mätaren. Det gör att varje kund betalar för exakt den energimängd som förbrukats i fastigheten. Reglerkurvans lutning är rätt vald men det är för varmt i rummen under alla väderleksförhållanden. Kurvan bör parallellförskjutas nedåt. Lutningen på kurvan är oförändrad men den är parallellförskjuten nedåt. Rumstemperaturen är lagom hög under alla väderleksförhållanden.

7 Olika kopplingsprinciper Vilken kopplingsprincip har ni? Fjärrvärmecentraler kan vara kopplade på olika sätt. Här beskrivs de idag vanligast förekommande kopplingsprinciperna, parallell- respektive tvåstegskoppling. I äldre centraler kan andra kopplingsprinciper förekomma så som trestegskoppling. Information om denna kan du hitta i Fortum Värmes installationsanvisningar. Parallellkoppling: Det inkommande fjärrvärmevattnet leds efter en förgrening parallellt till två värmeväxlare; vattenvärmarens (varmvatten) respektive värmeväxlaren för radiatorer, sedan direkt till fjärrvärmereturen. Tvåstegskoppling: Det inkommande fjärrvärmevattnet leds efter en förgrening parallellt till två värmeväxlare; vattenvärmarens eftervärmesteg respektive vär meväxlare för radiatorer. Skillnaden mot parallellkopplade anläggningar är att varmvattnet värms upp i två steg. Uppvärmningen av fastigheten Vattnet cirkulerar i fastighetens element/radiatorer i en sluten vattenkrets, med hjälp av en cirkulationspump. Detta vatten värms upp i en värmeväxlare. 21 C Temp. 21 C Mode Reglercentral Här ställer man in lämplig temperaturkurva för radiatorvattnet. Via reglerutrustningen i värmecentralen ställer ni in lämplig temperaturkurva för radiatorvattnet så att alla lägenheter i huset får rätt temperatur. Vattentemperaturen anpassas sedan efter utomhustemperaturen på elektronisk väg. Ju lägre utomhustemperatur, desto varmare radiatorvatten. På värmeväxlarens fjärrvärmesida finns en styrventil som reglerar värmetillförseln via signaler från reglercentralen. Temperaturen på radiatorvattnet mäts kontinuerligt av reglercentralen. Varmvatten till kök och badrum Tappvarmvattnet till husets kök och badrum värms upp i ett eller två steg i den enhet som kallas vattenvärmaren. Parallellkopplade anläggningar: Kallvattnet värms upp direkt av fjärrvärmevattnet som har en temperatur mellan 65 C och 100 C, beroende på utomhustemperatur. Temperaturen på fastighetens tappvarmvatten regleras med en styrventil på fjärrvärmesidan. Denna styrs i sin tur av en reglercentral, där ni ser vilken temperatur tappvarmvattnet håller. Ni kan själv reglera vattentemperaturen via reglercentralen. Vi rekommenderar en tappvarmvattentemperatur på 55 C. Tvåstegskoppling I det första steget värms kallvattnet upp med hjälp av det fjärrvärmevatten som tidigare värmt upp radiatorvattnet. Om tappvarmvattnet inte blir tillräckligt varmt i det här steget så värms det ytterligare i nästa steg och då med det vatten som kommer direkt från fjärrvärmenätet. Styrventil Fjärrvärmerör

8 En effektiv fjärrvärmecentral Genom att kontinuerligt följa upp siffrorna på värmemätaren är det enkelt att kontrollera om anläggningen är effektiv. Värmemätaren i fjärrvärmecentralen har en eller flera knappar som man trycker på för att få fram energiförbrukning och vattenmängd. Genom att läsa av och notera mätarnas ställning med jämna mellanrum, till exempel varje månad ser du snabbt om det sker några större förändringar i förbrukningen. En gång om året får du dessutom en statistiksammanställning, som visar det gångna årets förbrukning. En samlad bild av din energianvändning finner du enkelt på fortum.se/energikonto Värmemätaren Mätaren visar den förbrukade energin i megawattimmar MWh. Den räknar ut energiförbrukningen genom att fortlöpande multiplicera den vattenmängd, som passerar anläggningen från fjärrvärmenätet, med temperaturskillnaden på fjärrvärmenätets tillopps- och returvatten. Värdena summeras med tiden. Medelavkylning Styrventiler som inte håller tätt eller felaktigt inställda temperaturkurvor är ofta en vanlig orsak till för hög värmeförbrukning. När du jämför mätarens värden med tidigare är det viktigt att du tar hänsyn till årstiderna. I en väl fungerande fjärrvärmecentral bör medelavkylningen, det vill säga den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan fjärrvärmevattnets tillopps- och returvatten, vara runt 40 C, men kan vara lägre under varmare väder. Ett annat sätt att få en bra uppfattning om fjärrvärmecentralens funktion är att kontrollera temperaturen på fjärrvärmenätets returvatten. Ju lägre temperatur desto effektivare anläggning. Kom bara ihåg att tillfälliga svängningar kan förekomma och det kan ge en missvisande bild. Om värdet på er anläggning ligger högt över riktvärdet kan du följa felsökningsguiden för att hitta eventuella fel. Räkna ut medelavkylningen Genom att ta förbrukningsuppgifter från er fjärrvärmefaktura kan ni själva beräkna medelnedkylningen på följande sätt: Medelnedkylningen = MWh/m3 x 860. Resultatet bör i normalfall ligga på 40 C. Värmemätarens komponenter Temperaturgivare Fjärrvärme in Fjärrvärme ut Flödesmätare

9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen Fjärrvärmecentralen innehåller all utrustning som krävs för att ge din fastighet en trygg värme- och varmvattenförsörjning. Nedanstående punkter är viktiga att följa för att allt ska fungera enkelt och smidigt. Det är också viktigt att utrymmet är tillräckligt stort för att få plats, dels med själva fjärrvärmecentralen, dels för att underlätta åtkomsten vid service. Vi rekommenderar därför en yta på minst 6 kvm. Ett snabbt och bra jobb Vår ambition är att vi alltid ska utföra ett snabbt och bra jobb vid avläsningar och andra arbeten i centralen. Därför är det viktigt att fjärrvärmerummet inte används som förråd som försvårar detta. Värmemätarens vattenmätare byts med jämna mellanrum och då kan det inte undvikas att det töms vatten på golvet. Eventuella skador som uppstår på material som är uppställt i centralen ersätts inte vid byte av till exempel vattenmätare. Lås och nycklar Vi på Fortum har nycklar till fjärrvärmecentralen för att kunna göra avläsningar av fastighetens värmeförbrukning och eventuella åtgärder om så behövs. Byts låset ut är det viktigt att vi omgående får den nya nyckeln. Det är även viktigt att dörren in till fjärrvärmecentralen alltid är låst. Inga obehöriga får komma åt utrustningen. Belysning behövs Det är lätt hänt att vår personal gör en felaktig avläsning i centralen om belysningen är svag. Av samma anledning är det svårt att upptäcka skador på utrustningen. Se därför till att det finns gott om ljus i utrymmet där anläggningen är placerad. Detta behöver vi få veta Ingrepp på radiator-, ventilations- och varmvattensidorna kan påverka värmeutbytet och funktionen, till exempel vid ombyggnationer som vindsvåning, sammanslagningar eller delningar av bostäder, vilket påverkar energianvändningen. Hör därför av dig till oss så snart som möjligt om ni byter ut några större delar i centralen. Vi måste då genomföra en kontroll av installationen. Det kan också vara så att ackrediterat organ exempelvis ÅF kontroll, måste göra prover. välkomna att höra av er till oss om ni är det minsta tveksam. Det vi inte kan avhjälpa per telefon kommer vi och gör på plats. Bra nedkylning är ekonomiskt Det är ekonomiskt att ta ut så mycket energi som möjligt ur varje m 3. Ju större skillnaden är mellan fjärrvärmevattnets tillopps- och returtemperatur, desto bättre. Det visar nämligen att ni använder mindre fjärrvärmevatten. När huset byter ägare När fastigheten byter ägare är det viktigt att vi på Fortum får skriftligt besked om detta i god tid före själva överlämnandet. Enklast gör ni detta genom att kontakta oss via fortum.se/fjarrvarme Kontinuerlig genomgång Även en fjärrvärmecentral blir äldre. Gamla ventiler kanske inte håller riktigt tätt och gamla pumpar kanske inte fungerar perfekt. För att få det bästa utbytet av centralen är det viktigt att följa upp, underhålla och eventuellt byta ut vissa komponenter. Detta håller värmeförbrukningen på rätt nivå och ökar livslängden på anläggningen. Det finns flera sätt att kontrollera de olika delarna i centralen. Bland annat genom att vara uppmärksam på ljud som ni inte känner igen sedan tidigare. Och att titta efter läckage. Ni är alltid

10 Den parallellkopplade fjärrvärmecentralen Komponenter i fjärrvärmekretsen 1. Serviceventiler Stänger av tillförseln av fjärrvärmevattnet. Används vid skada eller arbete i fjärrvärmecentralen. De sköts och ägs av Fortum Värme. 2. Filter Är placerat i fjärrvärmenätets tilloppsledning för att hindra att slam, grus och andra föroreningar orsakar skador och slitage på värmeväxlaren och annan utrustning. 3. Manometer och nålventiler Mäter trycket i tillopps- och returledning samt trycket före och efter filtret. Med hjälp av manometern kan man alltså bedöma filtrets igensättning. 4. Värmeväxlare för radiatorer och ventilation Överför värme från fjärrvärmenätet till fastighetens värmesystem. 5. Styrventil för radiatorkretsen Styr flödet genom värmeväxlaren på signal från reglercentralen där utomhustemperaturen jämförs med vattentemperaturen till radiatorerna. Ventilen reglerar med andra ord värmetillförseln till fastigheten. 6. Vattenvärmare Värmeväxlare som i två steg (för- och eftervärmare) överför värme från fjärrvärmevattnet till fastighetens tappvarmvatten. 7. Styrventil för tappvarmvattenkretsen Styr flödet genom värmeväxlaren via signal från reglercentralen så att tappvarmvattnet håller inställd temperatur, ca 55 C. 8. Avstängningsventil Används (endast i vissa anläggningar) vid avstängning av fjärrvärmevattnet för byte av flödesgivare. 9c 1 2 9b 9b 9a 8 9. Värmemätare Den kompletta mätutrustningen består förutom flödesgivaren (9a) av två temperaturgivare (9b) och integreringsverket (9c). I integreringsverket räknas den levererade vatten- och värmemängden fram fortlöpande. Mätutrustningen är Fortum Värmes egendom. Komponenter i radiator- och ventilationskretsen 10. Cirkulationpump Cirkulerar vattnet mellan värmeväxlaren och radiatorerna respektive eventuella ventilationsbatterier. 11. Manometer Visar att radiator- och ventilationssidan har tillräcklig vattenvolym. En fast markering visar normal tryckhöjd (vattennivå). 12. Säkerhetsventil Öppnar när trycket på radiator- och ventilationssidan blir för högt. 13. Reglercentral för värme I reglercentralen ställer man in den temperaturkurva som styr radiatorvattnets framledningstemperatur vid olika utetemperaturer. 14. Expansionskärl Tar upp radiator-/ ventilationssidans volymförändring vid temperaturvariationer. 15. Påfyllningsventil Sekundärsidans tryckhöjd (vattennivå) regleras med denna ventil. OBS! Vid påfyllning av systemet ökar mängden fritt syre i vattnet. Det ökar risken för rost i systemets rörledningar. Undvik därför onödiga påfyllningar. 16. Utomhusgivare Ger signal till reglercentralen som i sin tur anpassar värmen till byggnaden beroende på utomhustemperaturen. 17. Temperaturgivare Vattentemperaturmätare till reglercentral.

11 Temp. 21 C Mode Temp. 21 C Mode Komponenter i tappvarmvattenkretsen 18. Säkerhetsventil Säkerhetsventilen öppnas om trycket på den sekundära sidan i växlaren blir för högt. 19. Ventilrör Omfattar avstängningsventil, backventil. Backventilen hindrar vattnet att gå åt fel håll. 20. Varmvattencirkulationspump Pump som cirkulerar tappvarmvattnet så att det alltid finns varmvatten vid alla tappställen (kranar). Finns inte i alla anläggningar. 21. Kriskoppling Används när tappvarmvattnet behöver stängas av, t ex vid reparation. Resultatet blir att det kommer kallvatten ur varmvattenkranarna. 22. Reglercentral för tappvarmvatten Styr fjärrvärmevattnets flöde till värmeväxlaren och i förekommande fall den sekundära blandningsventilens inställning. Reglerar därigenom temperaturen på tappvarmvattnet. 23. Varmvattenkranar Finns i varje lägenhets kök och badrum.

12 Felsökningsguide Fel Trolig orsak Åtgärd Dålig värme och låg varmvattentemperatur i hela fastigheten Elavbrott Dålig fjärrvärme leverans 1. Kontakta Fortum, felanmälan 2. Försök hindra sönderfrysning 1. Kontrollera inkommande temperatur 2. Mät tryckskillnaden över filterigensättning 3. Mät tryckskillnad över anläggningen 4. Stäng ev av ventilationsanläggningen 5. Kontakta Fortum, felanmälan Dålig värme i hela fastigheten Fel i regler utrustningen Cirkulationspumpen har stannat Igensättning i värmeväxlare 1. Kontrollera inställning i reglercentral 2. Kontrollera att styrventil svarar på ändrad inställning i reglercentral 3. Vid behov, stäng av reglercentralen och gör inställningen manuellt 4. Kontakta reglerfirman/installatören 1. Kontrollera motorskyddets säkringar 2. Försök återstarta 3. Kontakta pumpfirman/installatören 1. Kontrollera in- och utgående temperatur 2. Spola växlaren vid behov enligt fabrikantens anvisningar 3. Kontakta rörfirman/installatören Dålig värme i delar av fastigheten Felaktig injustering Luft i systemet Igensatta radiatorer 1. Kontrollera att avstängningsventilerna är öppna 2. Kontakta rörfirman/installatören 1. Stäng cirkulationspumpen 2. Fyll på vatten och lufta de högst placerade radiatorerna 1. Kontakta rörfirman/installatören Låg tappvarmvattentemperatur Fel i reglerut rustning VVC-pumpen har stannat Igensättning i värme växlare 1. Kontrollera reglercentralens inställning 2. Kontrollera att styrventil svarar på ändrad inställning i reglercentral 3. Vid behov, stäng av reglercentralen och ställ in manuellt 4. Kontakta reglerfirman/installatören 1. Slå av strömmen till cirkulationspumpen 2. Försök återstarta 3. Kontakta pumpfirman/installatören 1. Kontrollera in- och utgående temperatur 2. Spola växlaren vid behov enligt fabrikantens anvisningar 3. Kontakta rörfirman/installatören

13 Fel Trolig orsak Åtgärd Hög tappvarmvattentemperatur Fel i reglerutrustning 1. Om blandningsventil finnes, kontrollera funktionen 2. Se ovan vid låg vattentemperatur 3. Kan felet inte avhjälpas så stäng reglerventilen och öppna kriskopplingen 4. Kontakta reglerfirman/installatören Sommartid vid avställd värme: Försämrad (lägre) temperaturdifferens på fjärrvärmevattnet Styrventilen läcker igenom fjärrvärmevatten (sommarventilen) Fel i reglerutrustningen Cirkulationspumpen stoppad utan att reglerventilen först stängts/blockerats 1. Ställ ner värdet för tappvarmvattnet cirka 10 grader, kontrollera flödet genom fjärrvärmemätaren 2. Om mätaren indikerar flöde trots stängd ventil, är denna otät och bör bytas 3. Återställ till ursprunglig inställning 1. Ändra inställt värde på reglercentralerna 2. Kontrollera att respektive styrventil arbetar och att önskad temperaturförändring sker 3. Om funktion uteblir, kontakta reglerfirman/ installatören 4. Återställ till ursprunglig inställning 1. Stäng reglerventilen så att fjärrvärmevattenflödet stoppas. Det görs från reglercentralen, se vidare bruksanvisning. (I nyare anläggningar finns en funktion i reglercentralen som automatiskt stänger ventil och stoppar pump när värmebehovet upphör) Vintertid vid påslagen värme: Försämrad (lägre) temperaturdifferens på fjärrvärmevattnet Funktionsfel i sekundär kretsar (låg temperaturdifferens mellan fram och returledningar vid värmeväxlare) 1. Kontrollera reglerfunktioner i anläggningens sekundära system 2. Anläggningsdel som ger hög returtemperatur, bör justeras 3. Kontakta regler- eller rörfirman/installatören

14 Begreppsförklaringar Effekt: Arbetskapacitet eller energi per tidsenhet. Effekt uttrycks i watt (W) eller i multiplar härav. Energi: Arbete under viss tid; produkten av effekt och tid. Energi uttrycks i wattimmar (Wh) eller i multiplar härav. Fjärrvärme: Värme som är producerad av en central anläggning och distribuerad via rörledningssystem till anslutna fastigheter. Värmeverk: Anläggning för produktion av enbart värmeenergi till fjärrvärmenätet. Potenser och förkortningar: T (tera) = = G (giga) = 10 9 = M (mega) = 10 6 = k (kilo) = 10 3 = TWh = terawattimmar GWh = gigawattimmar MWh = megawattimmar kwh = kilowattimmar W = watt = effekt Wh = wattimmar = energi Kraftvärmeverk: Anläggning där man producerar både värme och elektricitet. Ångan som driver turbinerna för elgenerering avger värme till fjärrvärmenätet via en värmeväxlare. Verkningsgraden (el + värme) i ett värmeverk är så hög som cirka 90 procent. Mottryckskraft: Elektrisk energi som produceras av ångturbiner under samtidig produktion av fjärrvärme i ett kraftvärmeverk. Värmepump: Anläggning som kan ta upp energi från en lågtemperaturkälla, vatten, luft, etc och efter tillförsel av ytterligare energi oftast el kan avge det sammanlagda energiinnehållet i form av värme.

15

16

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM FJÄRRVÄRME FVF 2000:03 AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM DEL 1 FÖRORD

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11

fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination rapport 2012:11 FJÄRRVÄRMECENTRAL OCH FRÅNLUFTSVÄRMEPUMP I KOMBINATION ANNA BOSS ISBN 978-91-7381-092-0 2012 Svensk Fjärrvärme AB FÖRORD I samband

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE

FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE FJÄRRVÄRME I LJUNGBY FAKTA INFORMATION TILL VILLAÄGARE 2015 Välkommen att ta del av vår information gällande villkor för fjärrvärmeanslutning till 1-2 familjshus. Ljungby Energi har idag ca 1 450 nöjda

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr.

161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63. Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40. Art.nr. 161 501 03/6 2010-11 04 Gäller fr. o m tillv.nr: 7050-0344-15-63 Installations- och skötselanvisning CTC 1200 Family 25/40 Art.nr.579655001/6 För försäkring och garanti fyll i och skicka in! Grattis till

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin

Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin 2003:106 CIV EXAMENSARBETE Energiåtervinning ur våtluft vid pappersmaskin JONAS STRANDBERG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Avdelningen för Energiteknik

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

Energi till nytta och nöje

Energi till nytta och nöje Energi till nytta och nöje Innehåll Belysning 4 Hemelektronik 6 Köket 8 Badrummet 10 Tvätt och tork 12 Värme 14 Isolering och ventilation 18 El utomhus 20 Elsäkert hem 22 När strömmen går 24 Koll på elförbrukningen

Läs mer