Så fungerar fjärrvärme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så fungerar fjärrvärme"

Transkript

1 Fjärrvärmehandboken

2

3 Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen 12 Felsökningsguide 14 Begreppsförklaringar

4 Fjärrvärmens idé Fördelarna med fjärrvärme är många. Bättre miljö, en tystare anläggning och ingen oljelukt ger nöjdare hyresgäster och förenklar arbetet med att värma upp huset. För att verkligen underlätta uppvärmningen av din fastighet vill vi med denna handbok ge dig en inblick i hur din fjärrvärmecentral fungerar och hur den bör skötas. Följer ni våra anvisningar om kurvor, temperaturer och underhåll m m så törs vi lova att ni kommer att få ett bra resultat. För när fjärrvärmecentralen utnyttjas optimalt och husets värmesystem är väl intrimmat så fungerar uppvärmningen som bäst. Ni kommer att märka att det blir enkelt och säkert med fjärrvärme eftersom den nästan aldrig krånglar. Sannolikheten att det ska uppstå en brist i fjärrvärmenätet är i genomsnitt mindre än en timme per år. Allt sammantaget gör att värdet på fjärrvärmeuppvärmda fastigheter blir högre! Viktigt att veta Fjärrvärmecentralen är en del av ett större tryckkärlssystem. Det innebär att anläggningen ska byggas, underhållas och drivas på ett sådant sätt att kraven i Arbetarskyddsstyrelsens aktuella författningssamling följs. Ansvaret för detta vilar på fastighetsägaren.

5 Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärme till stor del är baserad på förnyelsebara bränslen och spillvärme. I kombination med väl utvecklad teknik har du en säker värmekälla som är skonsam mot människor, djur och natur. Fjärrvärmevattnet cirkulerar från värmeverket ut i ett slutet system, vilket passerar fjärrvärmecentralen i din fastighet där värmen överförs såväl till radiatorvattnet som till tappvarmvattnet. Fjärrvärmevattnet från värmeverket kommer aldrig i direkt beröring med vattnet i fastighetens system eftersom energin överförs via värmeväxlarna. Fjärrvärmeinstallationer har i regel en så kallad parallelleller tvåstegskoppling. Det innebär att vattnet till element och tappvarmvatten värms upp i ett eller två steg samtidigt som fjärrvärmenätets vatten kyls ner i ett eller två steg. Den här broschyren behandlar i första hand den parallellkopplade fjärrvärmecentralen eftersom den idag är den mest förekommande. Reglercentralens funktion Reglercentralen styr fjärrvärmevattnets flöde till värmeväxlaren och reglerar därigenom temperaturen på radiatorvattnet, på tappvarmvattnet samt i förekommande fall på ventilationsluften. För att ge radiatorerna i alla rum rätt mängd vatten måste systemet injusteras efter installationen. För att få rätt temperatur och dessutom hålla den konstant vid olika utomhustemperaturer, måste systemet också inregleras. Båda dessa trimningar finns som tilläggstjänst hos Fortum och utförs då av en godkänd konsult. Utgångspunkten vid all injustering och inreglering är den temperatur ni vill hålla i rummen.

6 Injustering Eftersom vattnet tar den väg som ger lägst motstånd blir radiatorerna närmast fjärrvärmecentralen varmare än de som befinner sig längre bort. Injusteringen görs med de strypventiler som finns i radiatorerna. Vid justering drar man till ventilerna på de radiatorer som får för mycket vatten. I idealfallet ska den längst bort belägna radiatorns strypventil vara helt öppen. Inställning av strypventilerna görs enligt en schablonmetod eller efter databeräkning. När injusteringen är rätt gjord fördelas värmen lika till alla rum och innetemperaturen kan styras helt från reglercentralen. Vid tillfällig övertemperatur i enstaka rum kan finjustering ske manuellt, med radiatorventilen eller med en radiatortermostatventil, utan att balansen i huset rubbas. Här har reglerkurvan valts för brant. Rumstemperaturen blir allt för hög vid kallt väder. Nu har reglerkurvan för liten lutning. Under köldperioder är det för kallt i rummen. Inreglering I reglercentralen ställer man in den temperaturkurva som styr radiatorvattnets framledningstemperatur vid olika utetemperaturer. Via en utetemperaturgivare regleras vattentemperaturen med en styrventil efter vald kurva. Rätt vald kurva håller innetemperaturen konstant oavsett utetemperatur. Sista steget är att kontrollera att innetemperaturen är lagom hög. Är den konstant för hög eller för låg måste kurvan parallellförskjutas neråt eller uppåt. Ventilation Ventilationssidan fungerar ungefär på samma sätt som radiatorsidan. Det uppvärmda vattnet pumpas till ett värmebatteri i en luftkanal istället för till radiatorerna. I reglercentralen ställer man in rätt temperaturkurva på samma sätt som beskrivits ovan. Finns det fler värmebatterier i huset, finns det samma behov av injustering som för radiatorerna. Titta till reglercentralen då och då Kontrollera regelbundet att reglercentralens kurva är rätt inställd. Det är speciellt viktigt om det skett förändringar i byggnaden eller i värmesystemet. Efter större förändringar måste eventuell injustering göras om helt. Med rätt utförd injustering och inreglering undviker ni ständiga övertemperaturer i delar av huset, vilket ger minskad komfort och ökad värmeförlust. I sämsta fall regleras rumstemperaturen genom att värmeöverskottet vädras ut. Värmemätaren visar energimängden Reglercentralen ser till att värmen fördelas på rätt sätt mellan uppvärmning av utrymmen, tappvarmvatten och eventuell ventilation. Värmemätaren, som ingår i fjärrvärmesidans komponenter, mäter dels mängden fjärrvärmevatten som passerar anläggningen, dels temperaturskillnaden mellan tillopps- och returvatten i fjärrvärmenätet. Dessa värden räknas om till levererad energi och registreras i mätaren. Det gör att varje kund betalar för exakt den energimängd som förbrukats i fastigheten. Reglerkurvans lutning är rätt vald men det är för varmt i rummen under alla väderleksförhållanden. Kurvan bör parallellförskjutas nedåt. Lutningen på kurvan är oförändrad men den är parallellförskjuten nedåt. Rumstemperaturen är lagom hög under alla väderleksförhållanden.

7 Olika kopplingsprinciper Vilken kopplingsprincip har ni? Fjärrvärmecentraler kan vara kopplade på olika sätt. Här beskrivs de idag vanligast förekommande kopplingsprinciperna, parallell- respektive tvåstegskoppling. I äldre centraler kan andra kopplingsprinciper förekomma så som trestegskoppling. Information om denna kan du hitta i Fortum Värmes installationsanvisningar. Parallellkoppling: Det inkommande fjärrvärmevattnet leds efter en förgrening parallellt till två värmeväxlare; vattenvärmarens (varmvatten) respektive värmeväxlaren för radiatorer, sedan direkt till fjärrvärmereturen. Tvåstegskoppling: Det inkommande fjärrvärmevattnet leds efter en förgrening parallellt till två värmeväxlare; vattenvärmarens eftervärmesteg respektive vär meväxlare för radiatorer. Skillnaden mot parallellkopplade anläggningar är att varmvattnet värms upp i två steg. Uppvärmningen av fastigheten Vattnet cirkulerar i fastighetens element/radiatorer i en sluten vattenkrets, med hjälp av en cirkulationspump. Detta vatten värms upp i en värmeväxlare. 21 C Temp. 21 C Mode Reglercentral Här ställer man in lämplig temperaturkurva för radiatorvattnet. Via reglerutrustningen i värmecentralen ställer ni in lämplig temperaturkurva för radiatorvattnet så att alla lägenheter i huset får rätt temperatur. Vattentemperaturen anpassas sedan efter utomhustemperaturen på elektronisk väg. Ju lägre utomhustemperatur, desto varmare radiatorvatten. På värmeväxlarens fjärrvärmesida finns en styrventil som reglerar värmetillförseln via signaler från reglercentralen. Temperaturen på radiatorvattnet mäts kontinuerligt av reglercentralen. Varmvatten till kök och badrum Tappvarmvattnet till husets kök och badrum värms upp i ett eller två steg i den enhet som kallas vattenvärmaren. Parallellkopplade anläggningar: Kallvattnet värms upp direkt av fjärrvärmevattnet som har en temperatur mellan 65 C och 100 C, beroende på utomhustemperatur. Temperaturen på fastighetens tappvarmvatten regleras med en styrventil på fjärrvärmesidan. Denna styrs i sin tur av en reglercentral, där ni ser vilken temperatur tappvarmvattnet håller. Ni kan själv reglera vattentemperaturen via reglercentralen. Vi rekommenderar en tappvarmvattentemperatur på 55 C. Tvåstegskoppling I det första steget värms kallvattnet upp med hjälp av det fjärrvärmevatten som tidigare värmt upp radiatorvattnet. Om tappvarmvattnet inte blir tillräckligt varmt i det här steget så värms det ytterligare i nästa steg och då med det vatten som kommer direkt från fjärrvärmenätet. Styrventil Fjärrvärmerör

8 En effektiv fjärrvärmecentral Genom att kontinuerligt följa upp siffrorna på värmemätaren är det enkelt att kontrollera om anläggningen är effektiv. Värmemätaren i fjärrvärmecentralen har en eller flera knappar som man trycker på för att få fram energiförbrukning och vattenmängd. Genom att läsa av och notera mätarnas ställning med jämna mellanrum, till exempel varje månad ser du snabbt om det sker några större förändringar i förbrukningen. En gång om året får du dessutom en statistiksammanställning, som visar det gångna årets förbrukning. En samlad bild av din energianvändning finner du enkelt på fortum.se/energikonto Värmemätaren Mätaren visar den förbrukade energin i megawattimmar MWh. Den räknar ut energiförbrukningen genom att fortlöpande multiplicera den vattenmängd, som passerar anläggningen från fjärrvärmenätet, med temperaturskillnaden på fjärrvärmenätets tillopps- och returvatten. Värdena summeras med tiden. Medelavkylning Styrventiler som inte håller tätt eller felaktigt inställda temperaturkurvor är ofta en vanlig orsak till för hög värmeförbrukning. När du jämför mätarens värden med tidigare är det viktigt att du tar hänsyn till årstiderna. I en väl fungerande fjärrvärmecentral bör medelavkylningen, det vill säga den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan fjärrvärmevattnets tillopps- och returvatten, vara runt 40 C, men kan vara lägre under varmare väder. Ett annat sätt att få en bra uppfattning om fjärrvärmecentralens funktion är att kontrollera temperaturen på fjärrvärmenätets returvatten. Ju lägre temperatur desto effektivare anläggning. Kom bara ihåg att tillfälliga svängningar kan förekomma och det kan ge en missvisande bild. Om värdet på er anläggning ligger högt över riktvärdet kan du följa felsökningsguiden för att hitta eventuella fel. Räkna ut medelavkylningen Genom att ta förbrukningsuppgifter från er fjärrvärmefaktura kan ni själva beräkna medelnedkylningen på följande sätt: Medelnedkylningen = MWh/m3 x 860. Resultatet bör i normalfall ligga på 40 C. Värmemätarens komponenter Temperaturgivare Fjärrvärme in Fjärrvärme ut Flödesmätare

9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen Fjärrvärmecentralen innehåller all utrustning som krävs för att ge din fastighet en trygg värme- och varmvattenförsörjning. Nedanstående punkter är viktiga att följa för att allt ska fungera enkelt och smidigt. Det är också viktigt att utrymmet är tillräckligt stort för att få plats, dels med själva fjärrvärmecentralen, dels för att underlätta åtkomsten vid service. Vi rekommenderar därför en yta på minst 6 kvm. Ett snabbt och bra jobb Vår ambition är att vi alltid ska utföra ett snabbt och bra jobb vid avläsningar och andra arbeten i centralen. Därför är det viktigt att fjärrvärmerummet inte används som förråd som försvårar detta. Värmemätarens vattenmätare byts med jämna mellanrum och då kan det inte undvikas att det töms vatten på golvet. Eventuella skador som uppstår på material som är uppställt i centralen ersätts inte vid byte av till exempel vattenmätare. Lås och nycklar Vi på Fortum har nycklar till fjärrvärmecentralen för att kunna göra avläsningar av fastighetens värmeförbrukning och eventuella åtgärder om så behövs. Byts låset ut är det viktigt att vi omgående får den nya nyckeln. Det är även viktigt att dörren in till fjärrvärmecentralen alltid är låst. Inga obehöriga får komma åt utrustningen. Belysning behövs Det är lätt hänt att vår personal gör en felaktig avläsning i centralen om belysningen är svag. Av samma anledning är det svårt att upptäcka skador på utrustningen. Se därför till att det finns gott om ljus i utrymmet där anläggningen är placerad. Detta behöver vi få veta Ingrepp på radiator-, ventilations- och varmvattensidorna kan påverka värmeutbytet och funktionen, till exempel vid ombyggnationer som vindsvåning, sammanslagningar eller delningar av bostäder, vilket påverkar energianvändningen. Hör därför av dig till oss så snart som möjligt om ni byter ut några större delar i centralen. Vi måste då genomföra en kontroll av installationen. Det kan också vara så att ackrediterat organ exempelvis ÅF kontroll, måste göra prover. välkomna att höra av er till oss om ni är det minsta tveksam. Det vi inte kan avhjälpa per telefon kommer vi och gör på plats. Bra nedkylning är ekonomiskt Det är ekonomiskt att ta ut så mycket energi som möjligt ur varje m 3. Ju större skillnaden är mellan fjärrvärmevattnets tillopps- och returtemperatur, desto bättre. Det visar nämligen att ni använder mindre fjärrvärmevatten. När huset byter ägare När fastigheten byter ägare är det viktigt att vi på Fortum får skriftligt besked om detta i god tid före själva överlämnandet. Enklast gör ni detta genom att kontakta oss via fortum.se/fjarrvarme Kontinuerlig genomgång Även en fjärrvärmecentral blir äldre. Gamla ventiler kanske inte håller riktigt tätt och gamla pumpar kanske inte fungerar perfekt. För att få det bästa utbytet av centralen är det viktigt att följa upp, underhålla och eventuellt byta ut vissa komponenter. Detta håller värmeförbrukningen på rätt nivå och ökar livslängden på anläggningen. Det finns flera sätt att kontrollera de olika delarna i centralen. Bland annat genom att vara uppmärksam på ljud som ni inte känner igen sedan tidigare. Och att titta efter läckage. Ni är alltid

10 Den parallellkopplade fjärrvärmecentralen Komponenter i fjärrvärmekretsen 1. Serviceventiler Stänger av tillförseln av fjärrvärmevattnet. Används vid skada eller arbete i fjärrvärmecentralen. De sköts och ägs av Fortum Värme. 2. Filter Är placerat i fjärrvärmenätets tilloppsledning för att hindra att slam, grus och andra föroreningar orsakar skador och slitage på värmeväxlaren och annan utrustning. 3. Manometer och nålventiler Mäter trycket i tillopps- och returledning samt trycket före och efter filtret. Med hjälp av manometern kan man alltså bedöma filtrets igensättning. 4. Värmeväxlare för radiatorer och ventilation Överför värme från fjärrvärmenätet till fastighetens värmesystem. 5. Styrventil för radiatorkretsen Styr flödet genom värmeväxlaren på signal från reglercentralen där utomhustemperaturen jämförs med vattentemperaturen till radiatorerna. Ventilen reglerar med andra ord värmetillförseln till fastigheten. 6. Vattenvärmare Värmeväxlare som i två steg (för- och eftervärmare) överför värme från fjärrvärmevattnet till fastighetens tappvarmvatten. 7. Styrventil för tappvarmvattenkretsen Styr flödet genom värmeväxlaren via signal från reglercentralen så att tappvarmvattnet håller inställd temperatur, ca 55 C. 8. Avstängningsventil Används (endast i vissa anläggningar) vid avstängning av fjärrvärmevattnet för byte av flödesgivare. 9c 1 2 9b 9b 9a 8 9. Värmemätare Den kompletta mätutrustningen består förutom flödesgivaren (9a) av två temperaturgivare (9b) och integreringsverket (9c). I integreringsverket räknas den levererade vatten- och värmemängden fram fortlöpande. Mätutrustningen är Fortum Värmes egendom. Komponenter i radiator- och ventilationskretsen 10. Cirkulationpump Cirkulerar vattnet mellan värmeväxlaren och radiatorerna respektive eventuella ventilationsbatterier. 11. Manometer Visar att radiator- och ventilationssidan har tillräcklig vattenvolym. En fast markering visar normal tryckhöjd (vattennivå). 12. Säkerhetsventil Öppnar när trycket på radiator- och ventilationssidan blir för högt. 13. Reglercentral för värme I reglercentralen ställer man in den temperaturkurva som styr radiatorvattnets framledningstemperatur vid olika utetemperaturer. 14. Expansionskärl Tar upp radiator-/ ventilationssidans volymförändring vid temperaturvariationer. 15. Påfyllningsventil Sekundärsidans tryckhöjd (vattennivå) regleras med denna ventil. OBS! Vid påfyllning av systemet ökar mängden fritt syre i vattnet. Det ökar risken för rost i systemets rörledningar. Undvik därför onödiga påfyllningar. 16. Utomhusgivare Ger signal till reglercentralen som i sin tur anpassar värmen till byggnaden beroende på utomhustemperaturen. 17. Temperaturgivare Vattentemperaturmätare till reglercentral.

11 Temp. 21 C Mode Temp. 21 C Mode Komponenter i tappvarmvattenkretsen 18. Säkerhetsventil Säkerhetsventilen öppnas om trycket på den sekundära sidan i växlaren blir för högt. 19. Ventilrör Omfattar avstängningsventil, backventil. Backventilen hindrar vattnet att gå åt fel håll. 20. Varmvattencirkulationspump Pump som cirkulerar tappvarmvattnet så att det alltid finns varmvatten vid alla tappställen (kranar). Finns inte i alla anläggningar. 21. Kriskoppling Används när tappvarmvattnet behöver stängas av, t ex vid reparation. Resultatet blir att det kommer kallvatten ur varmvattenkranarna. 22. Reglercentral för tappvarmvatten Styr fjärrvärmevattnets flöde till värmeväxlaren och i förekommande fall den sekundära blandningsventilens inställning. Reglerar därigenom temperaturen på tappvarmvattnet. 23. Varmvattenkranar Finns i varje lägenhets kök och badrum.

12 Felsökningsguide Fel Trolig orsak Åtgärd Dålig värme och låg varmvattentemperatur i hela fastigheten Elavbrott Dålig fjärrvärme leverans 1. Kontakta Fortum, felanmälan 2. Försök hindra sönderfrysning 1. Kontrollera inkommande temperatur 2. Mät tryckskillnaden över filterigensättning 3. Mät tryckskillnad över anläggningen 4. Stäng ev av ventilationsanläggningen 5. Kontakta Fortum, felanmälan Dålig värme i hela fastigheten Fel i regler utrustningen Cirkulationspumpen har stannat Igensättning i värmeväxlare 1. Kontrollera inställning i reglercentral 2. Kontrollera att styrventil svarar på ändrad inställning i reglercentral 3. Vid behov, stäng av reglercentralen och gör inställningen manuellt 4. Kontakta reglerfirman/installatören 1. Kontrollera motorskyddets säkringar 2. Försök återstarta 3. Kontakta pumpfirman/installatören 1. Kontrollera in- och utgående temperatur 2. Spola växlaren vid behov enligt fabrikantens anvisningar 3. Kontakta rörfirman/installatören Dålig värme i delar av fastigheten Felaktig injustering Luft i systemet Igensatta radiatorer 1. Kontrollera att avstängningsventilerna är öppna 2. Kontakta rörfirman/installatören 1. Stäng cirkulationspumpen 2. Fyll på vatten och lufta de högst placerade radiatorerna 1. Kontakta rörfirman/installatören Låg tappvarmvattentemperatur Fel i reglerut rustning VVC-pumpen har stannat Igensättning i värme växlare 1. Kontrollera reglercentralens inställning 2. Kontrollera att styrventil svarar på ändrad inställning i reglercentral 3. Vid behov, stäng av reglercentralen och ställ in manuellt 4. Kontakta reglerfirman/installatören 1. Slå av strömmen till cirkulationspumpen 2. Försök återstarta 3. Kontakta pumpfirman/installatören 1. Kontrollera in- och utgående temperatur 2. Spola växlaren vid behov enligt fabrikantens anvisningar 3. Kontakta rörfirman/installatören

13 Fel Trolig orsak Åtgärd Hög tappvarmvattentemperatur Fel i reglerutrustning 1. Om blandningsventil finnes, kontrollera funktionen 2. Se ovan vid låg vattentemperatur 3. Kan felet inte avhjälpas så stäng reglerventilen och öppna kriskopplingen 4. Kontakta reglerfirman/installatören Sommartid vid avställd värme: Försämrad (lägre) temperaturdifferens på fjärrvärmevattnet Styrventilen läcker igenom fjärrvärmevatten (sommarventilen) Fel i reglerutrustningen Cirkulationspumpen stoppad utan att reglerventilen först stängts/blockerats 1. Ställ ner värdet för tappvarmvattnet cirka 10 grader, kontrollera flödet genom fjärrvärmemätaren 2. Om mätaren indikerar flöde trots stängd ventil, är denna otät och bör bytas 3. Återställ till ursprunglig inställning 1. Ändra inställt värde på reglercentralerna 2. Kontrollera att respektive styrventil arbetar och att önskad temperaturförändring sker 3. Om funktion uteblir, kontakta reglerfirman/ installatören 4. Återställ till ursprunglig inställning 1. Stäng reglerventilen så att fjärrvärmevattenflödet stoppas. Det görs från reglercentralen, se vidare bruksanvisning. (I nyare anläggningar finns en funktion i reglercentralen som automatiskt stänger ventil och stoppar pump när värmebehovet upphör) Vintertid vid påslagen värme: Försämrad (lägre) temperaturdifferens på fjärrvärmevattnet Funktionsfel i sekundär kretsar (låg temperaturdifferens mellan fram och returledningar vid värmeväxlare) 1. Kontrollera reglerfunktioner i anläggningens sekundära system 2. Anläggningsdel som ger hög returtemperatur, bör justeras 3. Kontakta regler- eller rörfirman/installatören

14 Begreppsförklaringar Effekt: Arbetskapacitet eller energi per tidsenhet. Effekt uttrycks i watt (W) eller i multiplar härav. Energi: Arbete under viss tid; produkten av effekt och tid. Energi uttrycks i wattimmar (Wh) eller i multiplar härav. Fjärrvärme: Värme som är producerad av en central anläggning och distribuerad via rörledningssystem till anslutna fastigheter. Värmeverk: Anläggning för produktion av enbart värmeenergi till fjärrvärmenätet. Potenser och förkortningar: T (tera) = = G (giga) = 10 9 = M (mega) = 10 6 = k (kilo) = 10 3 = TWh = terawattimmar GWh = gigawattimmar MWh = megawattimmar kwh = kilowattimmar W = watt = effekt Wh = wattimmar = energi Kraftvärmeverk: Anläggning där man producerar både värme och elektricitet. Ångan som driver turbinerna för elgenerering avger värme till fjärrvärmenätet via en värmeväxlare. Verkningsgraden (el + värme) i ett värmeverk är så hög som cirka 90 procent. Mottryckskraft: Elektrisk energi som produceras av ångturbiner under samtidig produktion av fjärrvärme i ett kraftvärmeverk. Värmepump: Anläggning som kan ta upp energi från en lågtemperaturkälla, vatten, luft, etc och efter tillförsel av ytterligare energi oftast el kan avge det sammanlagda energiinnehållet i form av värme.

15

16

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Ta hand om din fjärrvärmeanläggning

Ta hand om din fjärrvärmeanläggning E.ON Värme Så funkar den Skötselråd Felsökning Ta hand om din fjärrvärmeanläggning 1 Innehållsförteckning 3 5 6 8 11 Inledning Fjärrvärme ett bra val för dig och miljön Fjärrvärmeanläggningen Skötselråd

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten

Drift- och underhållsinstruktion. har fjärrvärme. Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Drift- och underhållsinstruktion för dig som har fjärrvärme Viktigt att veta för dig som sköter värmen i fastigheten Anläggningsnummer: Leveransadress: Värmeleverantör och underhållsansvarig för leverantörens

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentraler Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Tips till dig med fjärrvärmecentral I den här foldern har vi samlat lite enkla tips för att du lätt ska kunna klara av

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral

Hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral I den här foldern har vi samlat lite enkla tips för att du lätt ska kunna klara av användningen och skötseln av din fjärrvärmecentral. Vi hoppas att denna

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Den här foldern hoppas vi ska hjälpa dig att optimera driften och förenkla skötseln av din fjärrvärmecentral. Den innehåller de punkter vi tycker är viktigast

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Instruktionsmanual Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av fjärrvärmecentral 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Kapacitet 20 kw golv-/radiatorvärme 35 kw varmvatten med effektiv tvåstegskoppling - 1 - Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Ankomstkontroll

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

DOC-1100 Rev:

DOC-1100 Rev: DOC-1100 Rev:2008-06-23 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Fjärrvärmecentral: Bruksanvisning

Fjärrvärmecentral: Bruksanvisning Fjärrvärmecentral: Bruksanvisning FJÄRRVÄRMECENTRAL: BRUKSANVISNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrvärmecentral - bruksanvisning 4 1.1. Användningsområde 4 1.2. Ingående komponenter 4 1.3. Hur fungerar

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Energispecialist Byggnader. Ombyggnad av värmesystemet BRF London 8. av Jacob Rylander

Energispecialist Byggnader. Ombyggnad av värmesystemet BRF London 8. av Jacob Rylander Energispecialist Byggnader Ombyggnad av värmesystemet BRF London 8 av Jacob Rylander Examensarbete KYH - Energispecialist Byggnader, Stockholm 2013 Ombyggnad av värmesystemet BRF London 8 av Jacob Rylander

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning Ribe Samfällighetsförening Värme- och vattenförbrukning Värme- och vattenleverans Ribe samfällighetens system för värme och vatten består av en fjärrvärmecentral och ett ledningssystem med mätare för vatten

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Skötselråd. för skön och säker fjärrvärme

Skötselråd. för skön och säker fjärrvärme Skötselråd för skön och säker fjärrvärme Innehållsförteckning. Inledning. Fjärrvärmecentralen. Övergripande beskrivning. Översikt komponenter i fjärrvärmekretsen 6. Översikt komponenter i radiatorkretsen

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Innehållsförteckning. 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare 2. Driftstart 3. Driftinstruktion 3.1 Inställning av varmvattentemperatur

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter

Installation, service och driftinstruktion Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter Alfa Laval AquaStar Tappvarmvattencentral för lägenheter DOC-1352, Rev: november 2016 Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Schematiskt diagram... 3 2 Installation... 3 2.1 Uppackning... 3 2.2 Förberedelser... 3

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/13 Danfoss ECL110 / Redan PTC

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/13 Danfoss ECL110 / Redan PTC Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2013 1(14) 13-04-30 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/13 Danfoss ECL110 / Redan PTC Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

Fjärrvärmens känsla för närhet.

Fjärrvärmens känsla för närhet. Fjärrvärmens känsla för närhet. Hur ditt hem får ut mesta möjliga av den goda fjärrvärmen. En bra idé har blivit ännu bättre. Fjärrvärmens idé är enkelhet, trygghet och effektivitet. Istället för att varje

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER

LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER LOKALA ANVISNINGAR FÖR FLERBOSTADSHUS OCH LOKALER Anvisningar för anslutning och ombyggnad av fjärrvärmecentraler i Norrenergis fjärrvärmesystem. (Gäller ej individuellt anslutna småhus.) Anvisningarna

Läs mer

DOC-1113 Rev:

DOC-1113 Rev: DOC-1113 Rev:2008-11-28 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Brf. Södergården i Landskrona. Energideklaration ett samarbete mellan

Brf. Södergården i Landskrona. Energideklaration ett samarbete mellan Brf. Södergården Jonas Helmfrid Projekt nr: 100 996,015 Typ av dokument 6 augusti 2008 1(8) Brf. Södergården i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Sammanfattning Den totala

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Energibesiktning. Brf Atmosfären 1 Stockholm 2007-02-02. Utförd av: Dan Andersson Leif Porres

Energibesiktning. Brf Atmosfären 1 Stockholm 2007-02-02. Utförd av: Dan Andersson Leif Porres Energibesiktning Brf Atmosfären 1 Stockholm 2007-02-02 Utförd av: Dan Andersson Leif Porres EnergiCenter Västerås Gjutjärnsgatan 8 021-30 90 09 1(16) Sammanfattning EnergiCenter har på uppdrag av Brf Atmosfären

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Driftinstruktion Mini/Mini ECO/Mini XL H737

Driftinstruktion Mini/Mini ECO/Mini XL H737 Mini/Mini ECO/Mini XL H737 DOC-1190 Rev:2010-12-06 Innehåll 1 Allmän information... 4 1.1 Komfort... 4 1.2 Installation... 4 1.3 Långsiktig säkerhet... 4 1.4 CE-märkning... 4 1.5 Produkt översikt Mini/Mini

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1. Alfa Laval Group 2. Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3. Användningsområden 4. Teorin bakom värmeöverföring 5. Produktsortiment 6. Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7. Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer