Skötselråd. för skön och säker fjärrvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skötselråd. för skön och säker fjärrvärme"

Transkript

1 Skötselråd för skön och säker fjärrvärme

2

3 Innehållsförteckning. Inledning. Fjärrvärmecentralen. Övergripande beskrivning. Översikt komponenter i fjärrvärmekretsen 6. Översikt komponenter i radiatorkretsen 6. Översikt komponenter i varmvattensystemet 7. Fjärrvärmekretsen. Temperatur och tryck. Vanliga felkällor och följdskador. Servisventiler 9. Styrventiler 9. Värmeväxlare.6 Reglerventil.7 Värmemätare. Luftningsventil och Tömningsventil.9 Avkylning. Låg värme- och varmvattentemperatur. Varmvattensystemet. Radiatorkretsen. Inreglering. Expansionssystem 6. Reglersystem 7. Nattsänkning. Vindkompensering 6. Hetvattenkrets 6. Styr- och reglerutrustning 7. Principschema Principschema för fjärrvärmecentral med värmeväxlare för varmvatten och radiatorer Principschema för fjärrvärmecentral med värmeväxlare för varmvatten, radiatorer och hetvatten. Felsökningsschema 6

4 . Inledning. Både människor och miljö vinner I Sverige vistas varje dag, miljoner människor i miljöer med fjärrvärme. I egna villor, hyreshus, offentliga miljöer, kontors-, butiks- och industrifastigheter används fjärrvärme för uppvärmningen. Främst är det bekymmersfriheten, ekonomin och naturligtvis miljöaspekten som gör uppvärmningsformen populär. Fjärrvärme bidrar till minskade utsläpp eftersom den producerade värmen i allt högre grad kommer från spillvärme, återvunnen energi samt förnybara bränslen. Fjärrvärmeverken uppnår dessutom hög verkningsgrad och är utrustade med avancerad rökgasrening. Utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, stoft och rökgaser minskar därmed kraftigt. Fjärrvärme är väl beprövat. E.ON har levererat fjärrvärme sedan mitten av 9-talet och erbjuder fjärrvärme på drygt orter. Leveranssäkerheten är hög tack vare att våra moderna anläggningar är välskötta och övervakas dygnet runt av kvalificerad produktionspersonal. Värmen kommer direkt, klar för användning.. Även fjärrvärmecentralen behöver omtanke För att säkerställa funktionen och lönsamheten i din fjärrvärme anläggning finns, liksom för alla tekniska installationer, behov av ett regelbundet underhåll. I denna skrift beskriver vi kortfattat funktionen och de olika komponenterna i en fjärrvärmecentral samt delar med oss av vår erfarenhet för att optimera anläggningen. Innehållet är baserat på de frågor och fel som vi stöter på, bland annat vid våra besiktningar och serviceuppdrag. Även om varje fabrikat av komponenterna har sitt speciella detaljutförande, passar de generella skötselråden bra i de flesta fall. I felsökningsschemat ser du möjliga fel som kan inträffa och hur du kan åtgärda dem. Med rätt skötsel undviker du problem. Då får din anläggning en ännu bättre driftsäkerhet, livslängd och ekonomi.. Utförande av service All utrustning i fjärrvärmecentralen förutom värmemätaren tillhör i normalfallet fastigheten. Det innebär att fastighetsägaren sköter och bekostar all form av underhåll och service med undantag för värmemätaren. Servicen av värmemätaren svarar E.ON för. Service och reparation av utrustning i fjärrvärmecentralen kräver särskild kunskap. Vi rekommenderar att du anlitar rörfirma, styr- och reglerföretag eller annan kompetens om du inte själv har tillräcklig kunskap. Allt handhavande och all service av värmesystemets olika delar ska utföras enligt tillverkarens eller installatörens anvisningar. Om värmeleverans uteblir eller om fel uppstår på värmemätaren, kontaktar du E.ON. Felanmälan har telefon -. Kontrollera gärna först felet enligt råden på sidan 6. E.ON kan fjärrvärme Beroende på var i landet din fjärrvärmecentral finns erbjuder vår serviceorganisation olika tjänster för att underlätta din värmeanvändning. Du är alltid välkommen att kontakta oss när du har frågor eller vill veta mer på telefon -. Besök gärna Tänk på: Använd inte fjärrvärmerummet som förrådsutrymme eftersom åtkomligheten av installationerna försvåras. Dessutom kan material av typ papper, tidningar, kartonger och liknande vid läckage sätta igen golvbrunnen och hindrar då vattnet att rinna undan. Värmemätarens vattenmätare byts regelbundet och vid dessa tillfällen kan det inte undvikas att vatten töms på golvet med risk för skador på förvarat material.

5 . Fjärrvärmecentralen. Övergripande beskrivning Bilden på nästa uppslag visar en prefabricerad fjärrvärmecentral med två sammanbyggda plattvärmeväxlare. De är försedda med ett avtagbart isolerande hölje. Aggregaten finns också utan hölje i äldre versioner. Centralens olika komponenter är angivna med siffror, som hänvisar till en mer detaljerad redovisning om respektive komponent på de följande sidorna. Rördragningen samt utseendet och placeringen av komponenterna varierar något från fall till fall, men den principiella uppbyggnaden är representativ för de flesta fjärrvärmecentraler utom för villor där andra förutsättningar gäller. I de flesta fall består uppvärmningssystemet i en fjärr värmecentral av tre separata vattensystem. Fjärrvärmekretsen, som ibland kallas för primärkretsen (mörkröd färg) Radiatorkretsen (grön färg) Varmvattensystemet (orange färg) I större byggnader finns ofta även en hetvattenkrets. Vattnet i den värms i en separat värmeväxlare och används vanligen i kombination med torkfläktar i tvättstugor och tilluftsaggregat i luftkonditioneringssystem. Hetvattenkretsen beskrivs på sidan och illustreras på sidan i ett av de två principscheman som visar standard kopplingarna för en fjärrvärmecentral. Inne i värmeväxlarna leds fjärrvärmevattnet och vattnet som ska värmas på var sin sida om profilerade stålplattor. Vid genomströmningen avges (växlas) värme från den heta fjärrvärmekretsen till den svalare radiatorkretsen alternativt till varmvattensystemet. Värme överföringen sker utan att de båda systemen kommer i beröring med varandra. I äldre centraler finns istället tubvärmeväxlare som är uppbyggda av rörslingor inneslutna i en cylindrisk stålmantel, se exempel i bild.e. I ett elskåp som är anslutet till aggregatet finns säkringar, motorskydd för pumpar samt reglercentraler för radiatorkrets- och varmvattensystem samt eventuell hetvattenkrets. På skåpets front finns manövervred och indikeringslampor för pumpar. Bild.a Lödd plattvärmeväxlare i en kunds anläggning.

6 6 Fjärrvärme tillopp 9. Komponenter i Fjärrvärmekretsen Servisventiler Servisventilerna används för att stänga av mot fjärrvärmenätet vid skada, läckage eller servicearbete. Se vidare avsnitt.. Fjärrvärme retur 7 Smutsfilter Filtret silar inkommande vatten för att minska risken för förslitning och skador i fjärrvärmekretsen. Styrventil för radiatorkretsen Styrventilen reglerar flödet från fjärrvärmenätet till radiator värmeväxlaren. Ventilen styrs från reglercentralen, RC, där utetemperatur och radiatortilloppstemperatur jämförs. Se vidare avsnitt.. Alternativt kan styrventilen vara monterad i ledningen mellan radiatorvärmeväxlare och varmvattenvärmeväxlare. Bild.a Prefabricerad fjärrvärmecentral med plattvärmeväxlare. Värmeväxlare för radiatorkretsen Värmeväxlaren överför värme från fjärrvärmesystemet till radiatorsystemet. De båda vattensystemen kommer inte i beröring med varandra. Se vidare avsnitt.. Styrventil för varmvattenuppvärmning Styrventilen reglerar flödet från fjärrvärmenätet till varmvattenvärmeväxlaren. Ventilen styrs till inställd varmvattentemperatur i reglercentralen, RC. Se även sidan. Observera att varmvattnet också förvärms av fjärrvärmevattnet i returen från radiatorvärmeväxlaren. 6 Värmeväxlare för varmvattenuppvärmning Värmeväxlaren överför värme från fjärrvärmesystemet till varmvattensystemet. De båda vattensystemen kommer inte i beröring med varandra. 7 Reglerventil Reglerventilen används för injustering av värmecentralens maximala genomflöde av fjärrvärmevatten. Reglerventilen kan i nödfall användas som avstängningsventil. Se vidare avsnitt.6. Värmemätare I värmemätaren beräknas automatiskt den förbrukade värmeenergin genom att temperaturskillnaden mellan värmecentralens tillopp och retur multipliceras med fjärrvärmeflödet genom centralen. Se vidare avsnitt.7. 9 Manometer Manometern används för mätning av differenstrycken (=tryckskillnaden) mellan tillopp och retur i fjärrvärmekretsen och före respektive efter filtret. Resultatet används vid bedömning av fjärrvärmeleveransen och för att avgöra om filtret är igensatt. Se vidare avsnitt.. Luftningsventil Ventilen används för luftning av fjärrvärmekretsen. Tömningsventil Ventilen används för tömning av fjärrvärmekretsen.. Komponenter i Radiatorkretsen Cirkulationspump Cirkulationspumpen cirkulerar radiatorvattnet mellan värmeväxlaren och radiatorerna. Expansionskärl Expansionskärlet håller vattentrycket i radiatorkretsen på rätt nivå. Bilden på sidan 7 visar ett så kallat slutet expansionssystem. Där hålls vattnet i expansionskärlet under tryck av en luftkudde, avskild från vattnet med ett gummimembran. I ett öppet expansionssystem är expansionskärlet placerat på vinden, högre än den högst belägna radiatorn. Expansionskärlet står via ett rör i förbindelse med den omgivande luften. Se även sidan.

7 Kallvatten in 7 9 Varmvatten ut 7 Radiatorer retur Varmvattencirkulationen Radiatorer tillopp Till expansionskärl 6 Elskåp, monterat på växlaren 6 Manometer, säkerhetsventil Manometern anger trycket i radiatorsystemet och har i allmänhet en markering som anger normaltryck. Om trycket understiger en nedre markerad gräns krävs påfyllning av vatten. Ett råd: Fyll inte på vatten i tid och otid för att hålla normaltrycket! Det är naturligt att trycket är lägre när värmesystemet svalnar, exempelvis under sommaren eller om du använder dig av nattsänkning. Säkerhetsventilen öppnar om trycket i radiatorsystemet blir för högt. Säkerhetsventil behövs normalt bara vid ett slutet expansionssystem. Se även sidan. Påfyllningsventil Påfyllningsventilen används vid påfyllning av vatten i radiatorkretsen. Den förekommer i två olika utföranden:. Som i den platsbyggda centralen med slang, som vid påfyllning ansluts mellan tappkranen på färskvattensystemet och kikventilen på radiatorkretsen. Slangen ska vara kopplad endast vid påfyllningstillfället.. Som i den fabriksbyggda centralen med fast rörförbindelse och avstängningsventil mellan färskvattensystemet/ utgående varmvatten och radiatorkretsen. I båda fallen krävs det, att en backventil är installerad som säkerställer att vatten från radiatorkretsen inte kan tryckas ut i färskvattensystemet. Se även sidan. 6 Smutsfilter Filtret silar radiatorkretsen och förebygger igensättningar i värmeväxlare och ventiler. Tryckfallet över filtret bör mätas med en manometer. Se även avsnitt... Komponenter i Varmvattensystemet 7 Ventilrör Ventilröret omfattar i strömningsriktningen: avstängningsventil, backventil och säkerhetsventil. Varmvattencirkulationspump Cirkulationspumpen ser till att varmt vatten alltid finns tillgängligt ute vid varmvattenkranarna. 9 Kriskoppling Kriskopplingen används om varmvattenvärmeväxlaren behöver stängas av för service. Då trycksätts istället varmvattenledningarna med kallvatten genom att avstängningsventilen i kriskopplingen öppnas. Närvaron av kallvatten i varmvattensystemet förhindrar, att varmvattenkranar står öppna, när varmvattnet släpps på igen.

8 Tilloppstemperatur fjärrvärme,. Fjärrvärmekretsen. Temperaturer och tryck Fjärrvärmen levereras till din värmecentral med Tilloppstemperatur fjärrvärme, vattnet som cirkulerar i fjärrvärmenätet. Vattentemperaturen varierar normalt mellan 6 och beroende på årstid och utetemperatur I värmecentralen leds fjärrvärmevattnet genom Utetemperatur, 9 värmeväxlare och avger då värme till byggnadens 7 radiatorer och varmvattensystem utan att vattnet 6 i de olika kretsarna kommer i kontakt med varandra. Utrustningen i fjärrvärmekretsen är vanligtvis dimensionerad för tryckklass PN6, dvs 6 bar övertryck (,6 MPa) och. De höga tryckförhål landena i fjärrvärmekretsen gör att regelbunden Utetemperatur, tillsyn är viktig och att läckage snarast måste åtgärdas. För att underlätta vid läcksökning kan fjärrvärmevattnet vara grönfärgat. Bild.a Diagrammet visar exempel på fjärrvärmevattnets tilloppstemperatur vid olika väderleksförhållanden. Bild.b Felkälla Styrventil för varmvatten tätar ej i stängt läge. Iakttagelse Varmvattentemperaturen tidvis över. Följdskada Igenkalkad värmeväxlare för varmvatten. Iakttagelse För låg varmvattentemperatur vid stora tappningar. Felkälla Styrventil för varmvatten tätar ej i stängt läge. Iakttagelse Varmvattentemperaturen tidvis över. Följdskada Igenkalkad värmeväxlare för varmvatten. Iakttagelse För låg varmvattentemperatur vid stora tappningar. Sommartid Vintertid Felkälla Styrventil för radiatorkrets tätar ej i stängt läge. Felkälla Sommartid Vintertid Felkälla Försmutsad värmeväxlare för radiatorer. Följdfel Styrventil för radiatorkrets tätar ej i stängt läge. Felkälla Försmutsad värmeväxlare för radiatorer. Minskat cirkulationsflöde i radiatorsystemet. Följdfel Minskat cirkulationsflöde i radiatorsystemet. Iakttagelse Iakttagelse Bidrar till ojämn värmefördelning Bidrar till ojämn värmefördelning i huset. i huset. Sommartid Sommartid Följdkostnad Följdkostnad Underhållskostnader för avkalkning eller Underhållskostnader för avkalkning eller byte av värmeväxlare. byte av värmeväxlare. Följdkostnad Följdkostnad Ökade uppvärmningskostnader. Ökade uppvärmningskostnader.

9 9. Vanliga felkällor och följdskador Det gäller att i god tid uppmärksamma avvikelser i temperaturer och flöden, att tolka dessa signaler rätt och att åtgärda orsakerna till felen. Då kan du undvika de kostsamma följdskador som annars kommer smygande. I schemat i bild.b visas hur relativt enkla fel kan utvecklas till kostsamma följdskador om du inte observerar symtomen i tid och rättar till orsaken. Ett exempel på en typisk följdskada är en försmutsad värme växlare. De värmeöverförande ytorna i en värme växlare är ofta större än vad som krävs. Men vartefter värme växlaren åldras kan kapacitetsbrist inträffa på grund av kalk- och smutsutfällningar. Kapacitetsbristen är kostsam att rätta till och skapar otrivsel för de boende. I schemat kan du också se hur en otät styrventil drabbar varmvattenkomforten och till slut kräver att varmvattenväxlaren till stora kostnader måste rättas till. I avsnitt. finns tips på hur du kontrollerar styrventilernas täthet.. Styrventiler Styrventilerna som kontinuerligt reglerar flödet av fjärrvärmevatten genom värmeväxlarna, får sina signaler från reglercentralen, RC. Styrventilerna är en av fjärrvärmecentralens mest belastade komponenter. Deras kondition och dimensionering är mycket viktig för anläggningens funktion och ekonomi. Vanliga fel är att ventilen inte tätar för genomflöde i stängt läge eller att packboxen läcker vid ventilspindeln.. Servisventiler För att kunna utföra service och underhåll av fjärrvärmeinstallationen är det mycket viktigt att servisventilerna fungerar. Numera är praktiskt taget alla servisventiler av den typ som visas i bild.c, dvs underhållsfria kulventiler. Åtminstone en gång om året, förslagsvis på sommaren, bör du prova att ventilerna går att manövrera. Manövreringen av ventilerna ska alltid utföras långsamt och i rätt ordning så att tryckstötar i ledningarna undviks. Manövreringen ska ske i följande ordning: Vid avstängning stängs tilloppsventilen först och där efter returventilen. Vid pådrag öppnas returventilen först och därefter tilloppsventilen. Bild.d Bilden visar ett par vanliga motordrivna styrventiler. Om rören saknar märkning kan du identifiera ventilerna så här: tilloppsledningen är varmast värmemätarens vattenmätare sitter i returledningen. Bild.c Bilden illustrerar en kulventil, som är den dominerande typen av servisventiler.

10 Läckage i packboxar upptäcker du lätt vid rutinbesök i värmecentralen. Vattnet som tränger ut längs ventilspindeln kan skada denna och läckaget bör därför snarast åtgärdas. Det finns också risk för vattenskador och för rostskador på eventuellt underliggande ledningar. Dessutom förloras vatten i fjärrvärmenätet. En styrventil som inte tätar för genomflöde i stängt läge, resulterar i för hög temperatur i radiatorsystemet eller att varmvattnet blir för varmt under låglastperioder (sommartid för radiatorsystemet och nattetid för varmvattensystemet). Läckflödet medför skador på värmeväxlare och ökade energikostnader för ofrivillig uppvärmning. Se även schemat på sidan.. Värmeväxlare 6 En effektiv värmeväxlare ska kyla av fjärrvärmekretsen till en temperatur strax över det uppvärmda systemets returtemperatur så som bilden.e visar. Fjärrvärme tillopp Kontrollmätning Om du misstänker att en styrventil inte tätar i stängt läge, kan du kontrollera det på följande sätt: Fjärrvärme retur. Sänk ljudnivån i värmecentralen genom att stänga av pumpar och fläktar.. Ställ in styrventilernas reglercentraler i läge Stäng. Följ tillverkarens bruksanvisning om symbolerna vid manövervredet inte är tillräckligt tydliga. Om reglercentralerna inte har manövervred för tvångskörning kan det inställda reglervärdet istället sänkas till lägsta inställbara värde. Då ska styrventilen gå till stängt läge. Glöm inte att notera inställningar för respektive lägen för manövervred så att dessa efter provet kan ställas tillbaka i sina normala driftlägen.. Lyssna efter brusljud invid styrventilerna när värmecentralen tystnat. En ventil som brusar tätar inte mot genomströmning i stängt läge. Lyssna noga efter källan till bruset, eftersom ljudet från en icke tätande ventil kan fortplantas till en tätande. Var försiktig, ventilerna är mycket varma! Den otäta ventilen bör åtgärdas av ett styr- och reglerföretag eller servicefirma. Bild.e Temperaturvärdena i bilden visar att fjärrvärmens returtemperatur överstiger radiatorkretsens med endast ett fåtal grader. Om differensen mellan de båda returtempe raturerna skulle vara avsevärt större på din värmeväxlare, kanske -, kontakta VVS-firma. Värmeväxlaren är troligen försmutsad och kommer bland annat att försämra avkylningen. Se vidare avsnitt.9..6 Reglerventil 7 Reglerventilens uppgift är att begränsa det maximala flödet av fjärrvärmevatten genom centralen när styrventilerna är fullt öppna. Den kan i nödfall även användas som ett komplement till servisventilen i fjärrvärmereturen om denna är svårmanövrerad eller inte tätar för genomflöde i stängt läge. Det är viktigt för värmecentralens funktion att reglerventilen efter manövrering återställs i sitt ursprungliga läge. Anteckna därför ventilens ursprungsläge före varje manövrering. För att ventilen ska vara manöverduglig bör den underhållas. Bild.f Reglerventilen används för att begränsa det maximala flödet av fjärrvärmevattnet.

11 .7 Värmemätare Värmemätaren registrerar kontinuerligt den använda värmeenergin genom att multiplicera vattenflödet i fjärrvärmeledningarna med temperaturskillnaden mellan värmecentralens tillopp och retur. Värdena summeras i integreringsverket. Det har två räkneverk, ett för registrerad vattengenomströmning och ett för använd värmeenergi. Genom att läsa av och notera räkneverksställningarna med jämna tidsintervall kan du lätt upptäcka om några större förändringar sker i värmeförbrukningen. Därmed blir värmemätaren inte bara en debiteringsmätare utan också ett viktigt kontrollinstrument för anläggningens kondition. En hög värmeförbrukning kan bero på otäta styrventiler eller felaktigt inställda reglerkurvor.. Luftningsventil och Tömningsventil Luftningsventilen är via en klen rörledning förbunden med fjärrvärmeledningens högsta punkt. Nedloppsröret mynnar strax över golvet och är i mynningen försett med en gängad huv eller propp. Tömningsventilen är utförd på samma sätt men ansluter till fjärrvärmeledningens lägsta punkt. På grund av risken för att skållas av det varma vattnet och för vattenskador är det viktigt att rörmynningarna är proppade vid normaldrift. Tömningsventilen används vid ingrepp i centralens fjärrvärmekrets efter det att servisventilerna stängts. När centralen åter tas i drift avluftas fjärrvärmeledningarna med endast returledningens servisventil öppen. Luftningsventiler och tömningsventiler hanteras lika försiktigt som avstängningsventilen på filtrets nedloppsrör. Denna beskrivs under rubriken Mätning av differenstryck. på sidan..9 Avkylning Allmänt Förmågan att kyla av fjärrvärmekretsen är mätetalet för en värmecentrals temperatureffektivitet. Det intressanta är alltså temperaturskillnaden mellan fjärrvärmens tillopp och retur. Ju bättre avkylning desto bättre temperatur effektivitet. Det innebär i sin tur att fjärrvärmeflödet för en given energikonsumtion blir mindre. En hög avkylning har en positiv effekt för hela fjärrvärmesystemet. Den medför både ökad leveranssäkerhet och mindre miljöpåverkan eftersom värmen kan produceras effektivare. För nya anläggningar med väl intrimmade värmesystem kan avkylningen vintertid uppgå till grader. Sämre avkylning än grader indikerar att det inte står rätt till i värmeanläggningen. På denna nivå skapar den låga avkylningen även problem i fjärrvärmesystemet. Bild.g Exempel på värmemätare och tillhörande flödesmätare. För att stimulera till en effektiv energianvändning finns ofta en flödesdel i prissättningen. I de nät där så är fallet beräknar vi medelavkylningen i din anläggning och jämför den med en referenstemperatur. Om medelavkylningen i din anläggning är högre än referenstemperaturen, får du en flödesbonus. Är den lägre, får du en flödesavgift. Av prislistan framgår om det finns en flödedel i prissättningen och i sådant fall storlek på referenstemperaturen, flödesbonus och flödesavgift. Dålig, det vill säga låg avkylning beror ofta på relativt enkla tekniska orsaker. Försmutsade värmeväxlare är i många fall orsaken till dålig avkylning, men felet kan även ligga längre in i värmesystemet. I så fall har detta system en hög returtemperatur, vilket automatiskt drar med sig en ökning av fjärrvärmens returtemperatur. Skälet till en hög returtemperatur i radiatorsystemet kan exempelvis vara en felaktig inreglering. På sidan visar vi sambandet mellan ojämn värmefördelning och inreglering. I kontors- och affärsbyggnader, skolor, industrier etc finns fläktluftvärmare av olika slag som oftast har en bra avkylningsförmåga. Men resultatet blir omvänt om de skulle vara fel inkopplade. Om du har en hög returtemperatur från ett sådant system bör du kontakta din rörfirma. En felaktig inkoppling är relativt enkel att rätta till, inte minst i förhållande till det utbyte som du får i form av en bättre avkylning. Hur fläktluftvärmare ska anslutas till fjärrvärmecentralen visas på sidan. Med hög avkylning har du möjlighet att få flödesbonus och minskar även energianvändningen.

12 Mätning och beräkning av avkylning Förutsättningen för säker funktion är att du med jämna mellanrum kontrollerar avkylningen i fjärrvärmecentralen. Då kan du också förhindra kostsamma följdskador i centralen. Snabbast går det om du läser av termometrarna i fjärrvärme tillopp respektive fjärrvärmeretur. Du ser dessa termometrars normala placeringar på sidan 6. Exempel Fjärrvärme, tillopp 7 Fjärrvärme, retur Avkylningen = Avkylningen i exemplet representerar inget bra resultat men heller ingen katastrof. Resultatet kan vara en till fällig het. Kontrollera igen vid ett annat tillfälle. Temperaturer och belastning som varmvattentappningen varierar. Den angivna metoden att med hjälp av termometrar kontrollera avkylningen kallas temperaturmetoden. Vill du ha ett mera tillförlitligt resultat använder du istället mätvärden från värmemätaren. På värmemätaren anges energianvändningen i olika enheter beroende på anläggningens storlek. Enheter som används är MWh eller kwh ( MWh = kwh). Genom att mäta använd energimängd och vattenflödet under en tidsperiod, exempelvis en vecka, kan avkylningen beräknas enligt följande: Medelavkylning i = * omräkningsfaktor energimängd i MWh x 6* vatten flödet i m Medelavkylningen blir enligt följande: 69, 6, = 7, MWh 7 = m 7, x 6 = 9, 6 MWh 7 m 6 9 MWh Två avläsningar, där den andra sker cirka en vecka efter den första. Med denna metod, som kallas energi- och flödesmetoden, blir alla till fälliga variationer utraderade mellan de till fällen du väljer att läsa av. m. Låg värme- och varmvatten temperatur Om både värme- och varmvattentemperaturen skulle avmattas samtidigt ligger felet ofta i värmecentralens fjärrvärmekrets. Nedan anges hur du söker felkällan.. Tryckskillnaden, dvs differenstrycket, över värmecentralen och över eventuellt filter uppmäts och utvärderas. Se beskrivning nedan.. Kontrollera att styrventilerna står fullt öppna. Lägesindikering finns på ventilmotorn eller ventilspindeln.. Öppna reglerventilen (7) stegvis ett eller flera varv. Håll reda på hur många varv ventilen öppnats! Om ventilen varit igensatt av smuts hörs det tydligt om anläggningen kommer igång. Återställ sedan reglerventilen i ursprungsläget.. Notera temperaturen i fjärrvärmekretsens tillopp respektive returledning. Om genomgången tyder på fel i värmeleveransen görs fel anmälan till E.ON på telefon -. Felsökningen underlättas om uppmätta tryck och temperaturer kan redovisas. Mätning av differenstryck För tryckmätning i fjärrvärmekretsens tillopp och retur finns en (9) manometer, som via en avstängningsventil är ansluten till respektive ledning. Manometern är också ansluten för tryckmätning på ömse sidor om filtret. Vid tryckmätningen ska endast avstängningsventilen i ledningen till den aktuella mätpunkten vara öppen. Övriga ventiler ska vara stängda. Innan vi redovisar ett par mätningsexempel vill vi framhålla att manometrarna kan vara graderade efter olika måttenheter, såsom mvp, kp/cm, bar eller MPa. Vanligast är en gradering med både bar och MPa. Följande omräkningsfaktorer gäller: mvp = kp/cm = bar = MPa. Exempel Uppmätt tryck i mätpunkt: Före filter, bar. Efter filter, bar. I returledning, bar. Den stora tryckskillnaden över filtret (, -, =, bar) visar att detta är igensatt och behöver renspolas.

13 . Stäng ventilen långsamt för att undvika tryckstötar.. Skruva tillbaka huven på nedloppsrörets mynning och gör en ny mätning av tryckförhållandena. Bild.h Smutsfilter med avstängningsventil i nedloppsröret. Bild.i Parti av fjärrvärmekrets med filter, manometer, ventiler med mera. Fjärrvärme tillopp Fjärrvärme retur 7 9 Varmvattencirkulationen Kallvatten in Varmvatten ut Vid manövrering av servisventilerna gäller det att komma ihåg att vid avstängning stänga tilloppsventilen först och vid öppning öppna returventilen först. Se även under Servisventiler på sidan 9. Vattentrycket efter filtret i det här exemplet ska nu, om filtret har blivit rent, ha ökat till minst 9 bar, det vill säga tryckskillnaden över filtret ska vara högst, - 9, =, bar. Om tryckskillnaden över filtret fortfarande kvarstår efter några renspolningar har filtret inte blivit rent. Silen i filtret måste då plockas ur och rengöras, eventuellt med fettlösningsmedel. Denna åtgärd kräver att servisventilerna stängs och att värmecentralens fjärrvärmekrets töms på vatten. Var försiktig med packningarna i filterhusets lock så att dessa Radiatorer inte skadas vid demonteringen! retur Vid osäkerhet, anlita rörfirma för arbetet med filterrengöringen. Radiatorer tillopp Exempel Till expansionskärl Uppmätt tryck i mätpunkt: Före filter bar. Efter filter bar. I returledning bar. Elskåp, monterat Om det som i det här fallet inte finns någon mätbar på växlaren tryckskillnad över värmecentralen är fjärrvärmeflödet genom centralen inget eller mycket litet. Denna åtgärd sker på följande sätt: 6 Följande åtgärder görs:. Kontrollera att avstängningsventilen på filtrets nedloppsrör är helt stängd.. Skruva bort huven på nedloppsrörets mynning med hjälp av en rörtång. (Om hela nedloppsröret vill vridas, måste du hålla emot med en annan rörtång.) Som en extra säkerhetsåtgärd under arbetet med filtret kan servisventilerna hållas stängda under moment och.. Sätt en hink under rörmynningen och öppna försiktigt på nedloppsrörets avstängningsventil. Öppna ventilen successivt och låt vattnet spola ner i hinken. Renspolningen blir effektivare med en kraftigare vattenstråle men tänk då på att vattnet är mycket varmt och kan orsaka personskador. Trycket på fjärrvärmevattnet i det här exemplet, som speglar ett ganska vanligt förhållande, är cirka två och en halv gång så stort som vattenledningstrycket och temperaturen ligger ofta kring!. Öppna (7) reglerventilen stegvis ett eller flera varv. Håll reda på hur många varv ventilen öppnats. Iakttag manometern samtidigt som ventilen öppnas. Om trycket i returledningen minskar (och tryckskillnad uppstår) har reglerventilen varit igensatt av smuts. Återställ ventilen till ursprungsläget.. Om ingen tryckskillnad erhålls efter åtgärd, trots att servisventilerna är öppna, görs felanmälan till E.ON. Trycknivåerna i ovanstående exempel är endast exempel. Den enskilda värmecentralens trycknivå varierar dels efter dess läge på fjärrvärmenätet, dels efter vilka produktionsanläggningar som är i drift. Om temperaturen trots ovanstående åtgärder inte ökat och tryckskillnaden över värmecentralen är mindre än, bar, görs felanmälan till E.ON.

14 . Varmvattensystemet Varmvattnet värms i första hand med fjärrvärmevatten från radiatorvärmeväxlarens fjärrvärmeretur och när detta inte räcker till även direkt från fjärrvärmekretsens tillopp. Därmed blir temperaturen på fjärrvärmereturen fördelaktigt låg och kalkutfällning i varmvattenvärmeväxlaren minimeras. Varmvattentemperaturen efter värmeväxlaren bör ej överstiga. Högre temperatur kan i regioner med hårt vatten medföra att värmeväxlaren blir igenkalkad. Om varmvattentemperaturen periodvis är mer än högre än det inställda värdet, beror detta vanligtvis på att styrventilen inte tätar i stängt läge, är feldimensionerad eller har en felaktigt monterad givare. Felet uppträder då i perioder med små eller inga varmvattentappningar. Du kan själv kontrollera styrventilernas täthet enligt anvisningarna under. Styrventiler på sidan. Om en ventil är otät bör en styr- och reglerfirma kontaktas eftersom följdskadorna på värmeväxlaren kan bli kostsamma. Utöver risken för att skållas är det alltså driftsekonomiska skäl som gör det viktigt att regelbundet kontrollera den utgående varmvattentemperaturen. Installeras en blandningsventil mellan varm- och kallvattenledning elimineras visserligen skållningsrisken men problemet med kalkutfällning vid för hög temperatur i värmeväxlaren kvarstår. Vi varnar för att energihushålla genom att välja en lägre varmvattentemperatur. Stadigvarande varmvatten temperatur under ger tillväxtmöjligheter för legionellabakterier. Dessa sprids via aerosoler (partiklar i vattenånga) till andningsvägarna och kan i värsta fall orsaka en svår lunginflammation, legionärsjukan. Både av medicinska och tekniska skäl bör alltså varmvattentemperaturen hållas kring. Naturligtvis har inte fjärrvärmen något speciellt samband med legionärsjukan utan sjukdomsrisken kan uppstå oavsett uppvärmningsform. Risken är störst vid långa lagringstider i varmvattenberedare av förrådstyp, vilka inte är så vanliga i fjärrvärmecentraler. I förrådsberedare ska därför varmvattentemperaturen vara något högre, 6, enligt rekommendationer från Svensk Fjärrvärme.

15 . Radiatorkretsen Radiatorkretsen är i princip uppbyggd som ett slutet vattensystem. Vattnet cirkulerar mellan värmeväxlaren, där värme tillförs, och radiatorerna, där värmen avges. Fjärrvärme överförs till det cirkulerande radiatorvattnet via värmeväxlaren och radiatorvattnet värms utan att vattensystemen kommer i beröring med varandra. Värmetillförseln regleras med styrventilen i värmeväxlarens fjärrvärmekrets. En förutsättning för en ekonomisk och funktionell drift är att värmesystemet är väl inreglerat. En ojämn inomhustemperatur kan också bero på dålig tätning av fönster och brister i isoleringen, som i så fall bör åtgärdas innan du går vidare. En noggrannare undersökning kan sedan utföras genom att du mäter upp hur mycket temperaturen sjunker mellan fram- och returledning vid olika radiatorer, stammar och huvud ledningar. Temperaturfallet ska vara ungefär lika mellan fram- och returledning oavsett var i systemet mätningen utförs.. Inreglering I ett väl fungerande värmesystem får varje radiator rätt vattenflöde i förhållande till sin värmeavgivande yta. En stor radiator behöver större flöde än en liten radiator. Det innebär att i ett rätt inreglerat och dimensionerat system kommer vattentemperaturen att sjunka ungefär lika mycket i alla radiatorerna. I ett dåligt inreglerat värmesystem enligt bild.a kommer däremot radiatorerna närmast värmecentralen att få ett större vattenflöde och därmed även högre värmeavgivning än de som ligger längre bort från centralen. Vattentemperaturen kommer också att sjunka olika mycket vid olika radiatorer. Lägenheterna nära värmecentralen får för hög rumstemperatur och de som ligger långt ifrån får för låg temperatur. De boende i lägenheterna längst bort kommer troligen att klaga på sina kalla lägenheter. Åtgärden är inte sällan att höja det utgående vattnets temperatur tills dess klagomålen upphör, dvs tills de kalla lägenheterna blivit lagom varma. Se bild.b. Lägenheterna närmast värmecentralen har då blivit ännu varmare och denna överskottsvärme vädras bort, vilket är ett slöseri. En inreglering, som ger en jämnt fördelad värme i husets alla lägenheter enligt bild.c, uppnås genom att motståndet ökas vid de närmast belägna radiatorerna med hjälp av stam- och radiatorventiler. På så sätt kan motstånden bli lika stora till alla radiatorer oavsett avstånd till värmecentralen. Inregleringen innebär ökad komfort. I sig innebär den inte någon energibesparing men genom en inreglering kan så gott som alltid tilloppstemperaturen sänkas. Det ger en minskad värmeförbrukning. Har lägenheterna olika rumstemperaturer är det ett tecken på att huset inte är inreglerat. Genom att mäta rumstemperaturen i lägenheter på olika avstånd från värmecentralen kan du få en uppfattning om en inreglering behövs eller inte. Bild.a Bild.b Bild.c När vattnet strömmar genom ett värmesystem uppstår motstånd i rörledningar och radiatorer. För att att få en jämt fördelad värme i husets alla lägenheter inregleras systemet med ventiler som styr motståndet.

16 6. Expansionssystem Vattenvolymen i värmesystemet varierar något med dess temperatur. Varmt vatten har större volym än kallt vatten och för att dessa förändringar inte ska spränga systemet är det försett med ett expansionskärl. Öppet expansionssystem I ett öppet expansionssystem är expansionskärlet i princip en behållare som står i förbindelse med lufttrycket via en signalledning (bräddavlopp). Kärlet är endast delvis fyllt med vatten från radiatorsystemet. Volymförändringar innebär att vattenytan i kärlet höjs eller sänks. Överfyllning leder till att vattnet rinner ur via signalledningen. Expansionskärlet är placerat högre än värmesystemets högsta punkt, vanligtvis i byggnadens vindsutrymme. Då vinden i regel är ouppvärmd är det viktigt att expansionskärl och ledningar är isolerade så att de inte fryser. Expansionskärlet bör hållas under uppsikt så att det inte börjar läcka. Risken för invändiga rostangrepp är större här än i radiatorkretsens övriga delar på grund av närvaron av luft. I ett öppet expansionssystem måste du några gånger om året fylla på vatten som kompensation för avdunstningen i kärlet och eventuella mindre läckage. Bild.d På sommaren när värmesystemet inte utnyttjas, är expansionskärlet nästan helt fyllt av kvävgaskudden/luft. Membranet ligger nära kärlets topp. Bild.e Under uppvärmningen av värmesystemet ökar vattnets volym och trycker samman kvävgaskudden/luften. Membranet tvingas neråt. Vatten Membran Gas Slutet expansionssystem Nyproducerade anläggningar och anläggningar som byggs om eller renoveras förses till övervägande del med ett slutet expansionssystem. Expansionskärlet placeras då i värmecentralen varvid frysrisken elimineras och kärlet blir lättare åtkomligt för inspektion. I ett slutet expansionskärl arbetar inte vätsketrycket mot lufttrycket utan mot en luftkudde inuti expansionskärlet. Vattenpåfyllning bör ske högst ett par gånger per år. Behöver systemet fyllas oftare finns det anledning att misstänka läckage någonstans i värmesystemet. Ofta återkommande påfyllningar med färskvatten ökar risken för korrosionsskador i rör och radiatorer och även driftstörningar i form av luftbildning i högt belägna radiatorer. Vattenförluster i värmesystemet behöver inte innebära läckage. Orsaken kan vara att de boende luftar sina radiatorer i tid och otid därför att de är missnöjda med värmen i sina lägenheter. Här krävs en dialog med hyresgästerna. Skälet till värmeproblemet kan vara brister i inregleringen, som vi redovisat i kapitlet Inreglering på sidan. Vattenvolymen i radiatorkretsen varierar något (cirka %) med vattnets temperatur och därmed även med årstiderna. Detta innebär att den statiska tryckhöjden på manometern är något lägre på sommaren än på vintern. Vatten Bild.f Membran Vid den högsta radiatortemperaturen når vattnet sin maximala volym. Kvävgaskudden/ luften Gas trycks ytterligare samman. På sommaren när värmesystemet inte utnyttjas, är expansionskärlet nästan helt fyllt av kvävgaskudden/luft. Membranet ligger nära kärlets topp. Under uppvärmningen av värmesystemet ökar vattnets volym och trycker samman kvävgaskudden/luften. Membranet tvingas neråt. Vid den högsta radiatortemperaturen når vattnet sin maximala volym. Kvävgaskudden/luften trycks ytterligare samman. Detta ska normalt inte medföra att systemet behöver fyllas på. Om påfyllning erfordras görs den enligt beskrivning under Påfyllningsventil på sidan 7. Vid fast förbindelse mellan färskvattennät och radiatorkrets måste påfyllningsventilen vara tät i stängt läge. En otät ventil medför ständig påfyllning i radiatorkretsen.

17 7 7 Detta märks genom att säkerhetsventilen vid expansionskärlet droppar eller rinner. I ett system med ett öppet expansionskärl rinner det istället ur signalledningen. Ofrivillig påfyllning av radiatorkretsen kan också orsakas av ett invändigt läckage mellan radiatorkretsen och fjärrvärmekretsen i en skadad radiatorvärmeväxlare. Detta fel är relativt sällsynt och kan misstänkas när värmeväxlarna är äldre än cirka femton år. m Säkerhetsventilens öppningstryck Expansionskärlets funktionsområde Vid misstanke om läckage i värmeväxlare kontakta VVS-firma. Om fjärrvärmeservice är avtalat med E.ON, kontakta jouren på telefon -. m m I de fall då fjärrvärmevattnet är grönfärgat kommer vattnet som läcker ut ur ditt radiatorsystem att anta denna kulör om det finns ett läckage mellan fjärrvärmekretsen och fastighetens interna värmesystem. Tänkt rör Bild.g Figuren intill visar funktionsprincipen för ett slutet expansionssystem. Det tänkta röret visar expansionssystemets funktionsområde i ett hus, där den högsta radiatorn ligger meter högre än expansionskärlet. Skulle trycket stiga över meter öppnar säkerhetsventilen och överloppsvattnet kan rinna ur. Tilloppstemperatur till radiatorer,. 6. Ökad kurva. Riktvärde. Minskad kurva Reglersystem för radiatorer Med hjälp av den elektroniska reglerutrustningen anpassas radiatorvattnets temperatur kontinuerligt efter utetemperaturen. Detta reglersystem består av en reglercentral placerad i värmecentralen, givare för utetemperaturen placerad på en yttervägg mot norr och givare för vattentemperaturen placerad i radiatorkretsens tillopp. Sambandet mellan utetemperatur och tillloppstemperatur (= vattentemperaturen i radiatorkretsens tillopp) ställs in som en reglerkurva i reglercentralen. Bilden till höger visar ett exempel på inställning av reglerkurva för radiatorer med äldre installationsmetod. Kurvinställningen som visas i figuren är ett riktvärde ( vid utetemperatur) som är lämpligt att utgå ifrån vid inställning av reglerutrustningen. Eftersom förhållandet mellan radiatorernas storlek och byggnadens värmemotstånd varierar från byggnad till byggnad, kan du från genomsnittsvärdet successivt anpassa reglerkurvan till den aktuella byggnaden. Observera att byggnadens värmetröghet gör att minst något dygn måste förflyta mellan varje liten korrigering av kurvan. Stegvisa, små korrigeringar är att rekommendera. Då hinner de boende att anpassa sig till den nya inomhustemperaturen. Reglerkurvans lutning bör vara inställd så att uppvärmningen upphör vid en utetemperatur av cirka 7 grader. Bild.h 6 9 Klocka A Tid Parallellförflyttning av kurvorna uppåt eller neråt. Ryttare Tilloppstemperatur till radiatorer, Reglerkurvor Utetemperatur, B Val av kurva. Värmning upphör Bilden nedan och på nästa sida visar exempel på reglercentraler av tidigare generation. 6 7 C Klockstyrd nattsänkning. Utetemperatur,

18 I den följande beskrivningen använder vi en reglercentral av en tidigare generation för att illustrera grundläggande inställningsmöjligheter. Moderna reglercentraler är mera datorlika med display och knappsats och många extra finesser, men i grunden är det fortfarande en reglerkurva som ska ställas in precis som på förra generationens reglercentraler. Till de moderna reglercentralerna hör en omfattande manual. Ofta är tyvärr en sådan svår att ta till sig. En lättnad är att de viktigaste inställningsmomenten vanligtvis finns redovisade i ett koncentrat, som är relativt lätt att sätta sig in i. Oavsett vilken reglerutrustning du har är det väl använd tid att på sikt försöka tränga in i den fullständiga manualen. Bilderna på denna och förgående sida visar frontpanelen på reglercentraler av tidigare generation. Du ser här de inställningsmöjligheter som påverkar valet av reglerkurva. Reglerkurvan väljs med vridknapp B. Numren runt vridknappen återfinns vid reglerkurvorna uppe till höger. Med vridknapp A parallellförflyttas kurvorna uppåt eller nedåt. Därmed förskjuts den reglerkurva som valts med vridknapp B med lika många grader vid alla utetemperaturer. Med vridknapp C väljs önskad sänkning av nattemperaturen. Sänkningen som styrs av en klocka, inverkar på radiatorernas tilloppstemperatur mellan de tider som markerats med ryttare på klockan. 7 Tilloppstemperatur till radiatorer, Utetemperatur, Bild.i Med vridknapp B har reglerkurva valts. Med denna kurva blir temperaturen på vattnet till radiatorkretsen cirka, när utetemperaturen är. A = Kurvorna på grundnivå. A B 6 7 B = Val av kurva. 7 6 Tilloppstemperatur till radiatorer, 9 7 Bild.j Vridknapp A parallellförflyttar kurvorna. I detta fall har dessa lyfts upp med. Temperaturen på vattnet till radiatorkretsen höjs då till ca 6 vid utetemperaturen. A = Kurvorna parallellförflyttade högre. A B 6 Utetemperatur, 7

19 9 Bild.k Exempel på hur valet av reglerkurva påverkar rumstemperaturen B A B A B A B A Vald reglerkurva Rumstemperatur Reglerkurvan har valts för brant. Rumstemperaturen stiger för högt vid kallt väder Reglerkurvan har för liten lutning. Under köldperioder blir det för kallt i huset Reglerkurvans lutning är riktigt vald, men det är för varmt i huset under alla väderleksförhållanden Reglerkurvans lutning är är oförändrad i förhållande till föregående exempel. Däremot är kurvan parallellförflyttad nedåt med vridknapp A. Resultat: Rätt rumstemperatur

20 . Nattsänkning De flesta reglercentraler tillåter nattsänkning av radiatortemperaturen. Tanken med nattsänkning är att spara energi genom att dra ner temperaturen under natten. För tunga byggnader av tegel och betong, det vill säga för de flesta flerfamiljshusen, är dock lönsamheten med nattsänkning nästan obefintlig eftersom dagkurvan måste sättas en aning högre. Då äts energivinsten upp. Om du ändå vill ha nattsänkning bör du tänka på att stänga av funktionen under de dygn som det är kallare än cirka fem minusgrader. Nattsänkning under kalla nätter kan annars leda till värmebrist. På morgonen efter en nattsänkning tvingas nämligen värmeväxlaren att arbeta med en effekt som överstiger vad den är byggd för. En överbelastning av värmeväxlaren har negativ inverkan på en eventuell flödesavgift och är ytterligare ett skäl att avstå från nattsänkning vid låga utetemperaturer. De modernaste reglercentralerna erbjuder möjlighet till automatisk bortkoppling av nattsänkningen vid låg utetemperatur. Utnyttja detta om du använder nattsänkning.. Vindkompensering Vid blåsigt väder kan värmetillförseln till radiatorerna tillfälligt behöva ökas. Hur stor ökning som krävs varierar från byggnad till byggnad och beror ofta på fönsters och ytterdörrars kondition och täthet. Reglercentraler är i grundutförandet inte försedda med automatisk vind kompensering. På reglercentralen kan vindkompensering utföras manuellt genom parallellförskjutning av reglerkurvan, exempelvis med vridknapp A i figuren på sidan 7. Glöm bara inte att återställa vredet när det slutat blåsa, annars kommer övervärmning att ske. För moderna reglercentraler finns idag automatisk vindkompensering som tillbehör. Givetvis är det den aktuella byggnadens vindkänslighet som avgör om en sådan installation är motiverad. För att få fullt utbyte bör du ta dig tid att trimma in också denna funktion som kommer ovanpå temperaturinställningen.

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Så fungerar fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme Fjärrvärmehandboken Innehåll 4 Fjärrvärmens idé 5 Så fungerar fjärrvärme 7 Olika kopplingsprinciper 8 En effektiv fjärrvärmecentral 9 Skötsel av fjärrvärmeanläggningen 10 Den tvåstegskopplade fjärrvärmecentralen

Läs mer

din fjärrvärmecentral

din fjärrvärmecentral din fjärrvärmecentral en handbok för dig som sköter värmen i huset Rapport 2004:1 DIN FJÄRRVÄRME- CENTRAL En handbok för Dig som sköter värmen i huset ISSN 1401 9264 2004 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 041111

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Drift-skötsel instruktioner

Drift-skötsel instruktioner Anvisning för användare Denna anvisning innehåller instruktioner för installation, daglig drift och underhåll. Anvisningen skall alltid finnas tillgänglig för användare i undercentralen och får inte avlägsnas.

Läs mer

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten.

Gemina Termix VVX-I Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Användarhandledning Gemina Fjärrvärmeunit med värmeväxlare för rumsuppvärmnng och värmeväxlare för tappvarmvatten. Innehållsförteckning CE försäkran............................... 2 Varningar..................................

Läs mer

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30

Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Drift- och skötselanvisningar Fjärrvärmecentral TAU DH39-30 Kapacitet 20 kw golv-/radiatorvärme 35 kw varmvatten med effektiv tvåstegskoppling - 1 - Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 1.1 Ankomstkontroll

Läs mer

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Den här foldern hoppas vi ska hjälpa dig att optimera driften och förenkla skötseln av din fjärrvärmecentral. Den innehåller de punkter vi tycker är viktigast

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

om hur du blir fjärrvärmeklok

om hur du blir fjärrvärmeklok om hur du blir fjärrvärmeklok Välkommen Vi har uppmärksammat ett behov av en lättfattlig beskrivning om hur fjärrvärme fungerar, samt om hur man väljer en fjärrvärmecentral med rätt utrustning och dimensionering.

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Tycker du om att spara?

Tycker du om att spara? E.ON Försäljning Tycker du om att spara? Då har vi rätt prismodell för dig. Jag kan inte direkt påverka mitt pris när jag snålar eftersom åtgärderna först slår igenom om några år. Du vet väl vilken fin

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Värme- och kylsystem 10:1

Värme- och kylsystem 10:1 Kapitel 10 1. Alfa Laval Group 2. Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3. Användningsområden 4. Teorin bakom värmeöverföring 5. Produktsortiment 6. Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7. Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler För arbete i fjärrvärmecentraler gäller Svensk fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen, utförande och installation F:101, samt de här lokala

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Fjärrvärmens känsla för närhet.

Fjärrvärmens känsla för närhet. Fjärrvärmens känsla för närhet. Hur ditt hem får ut mesta möjliga av den goda fjärrvärmen. En bra idé har blivit ännu bättre. Fjärrvärmens idé är enkelhet, trygghet och effektivitet. Istället för att varje

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning Ribe Samfällighetsförening Värme- och vattenförbrukning Värme- och vattenleverans Ribe samfällighetens system för värme och vatten består av en fjärrvärmecentral och ett ledningssystem med mätare för vatten

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2

Hanögatan 5 21124 Malmö. Pos. Benämning. Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209. Avst FV tillopp ISO G'tt inv 2 Tau District Heating AB www.!audh.se Pos Benämning Hanögatan 5 21124 Malmö 040-292310 Fax 040-93 70 66 Pos Benämning Pos Benämning 1 Värmeväxlare DH39-24 10 Rad givare Siemens 0AD26.22OJ209 19 Avst FV

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

LK Värmeväxlarpaket -10

LK Värmeväxlarpaket -10 LK Värmeväxlarpaket -10 Utförande LK Värmeväxlarpaket är främst tänkt till glykolblandade golvvärmesystem som behöver skiljas från det övriga värmesystemet. Exempel på detta kan vara uterum vinterträdgårdar

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

Energideklaration 2008

Energideklaration 2008 18 Mars 2008 1 (15), Finn Hultman Energideklaration 2008 Brf Visitören, Helsingborg Finn Hultman 046-19 28 19l Annedalsvägen 9 Tel 046-19 28 00 227 64 Lund Fax 046-32 00 39 Organisationsnummer 556471-0423

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Driftinstruktion Mini/Mini ECO/Mini XL H737

Driftinstruktion Mini/Mini ECO/Mini XL H737 Mini/Mini ECO/Mini XL H737 DOC-1190 Rev:2010-12-06 Innehåll 1 Allmän information... 4 1.1 Komfort... 4 1.2 Installation... 4 1.3 Långsiktig säkerhet... 4 1.4 CE-märkning... 4 1.5 Produkt översikt Mini/Mini

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 Sammanfattning Värmebehovet för uppvärmning av en

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120

Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 12-120/SILVER C CX 35-120 Installationsanvisning Rörkopplingsenhet TBXZ-3-42 GOLD SD 12-12/GOLD CX /12 SILVER C SD 12-12/SILVER C CX 35-12 1. Allmänt Rörkopplingsenheten används för att driva runt vatten-/ glykolblandning mellan

Läs mer

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme

Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 1 (13) Affärsverkens Installationsanvisningar för Fjärrvärme Version 1.2 2010-02-03 2 (13) INLEDNING Dessa installationsbestämmelser avser de krav som Affärsverken AB ställer på

Läs mer

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4 Installations Guide - 11 För installatören Viktig information EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för produktion av varmvatten och värme till radiator eller

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer