Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun"

Transkript

1 Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning. Bestämmelserna som är antagna av kommunfullmäktige, anger vilka regler som gäller förhållandet mellan kommunen och fastighetsägare som har- eller planerar att få vatten- och avloppsinstallation ansluten till kommunens ledningsnät. Meddelandet kompletterar ABVA med paktiska råd och upplysningar i vatten och avloppsproblem av olika slag. Behöver du ytterligare råd är du välkommen att kontakta oss på gatukontoret, den kommunala förvaltning som svarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna. Du når oss på telefon Vad är förbindelsepunkt? Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt ansvarsområde och vårt. d v s stället där dina servisledningar Ansluts till det allmänna nätet. Servisledningar= ledningar som förbinder byggnadens installation med kommunens Ledningar i gatan.

2 Inom planlagda områden är vanligtvis förbindelsepunkten belägen 0,5meter utanför fastighetens gräns. Utanför planlagda områden och inom verksamhetsområden är förbindelsepunkten vanligtvis belägna 15meter från huvudbyggnad. Utom verksamhetsområdet är förbindelsepunkten vid kommunens ledning. Är du tveksam var din förbindelsepunkt ligger kan du kontakta oss på gatukontoret. Förutom ovan nämnda fall finns specialavtal där förbindelsepunktens läge varierar. Avloppsledningarna tar emot spillvatten från t e x bostäder, dagvatten (regnvatten, smältvatten) från t ex tak, gårdar och gator liksom dränvatten från husgrunder avleds i dagvattenledning. I äldre områden är det vanligt att spill- och dagvatten avleds i samma ledning (kombinerat system). Däremot är det in nybyggda områden särskilda ledningar för spill- respektive dagvatten (duplikatsystem) just i avsikt att minska risken för överbelastning av spillvattenledningarna. Stopp i avloppet? Avloppen är avsedda för spillvatten, ingenting annat. I hushåll är det vatten från WC, bad och tvätt, från disk och matlagning. Däremot är avloppen inte avsedda för fasta föremål, inte heller för ämnen eller vätskor som kan skada eller täppa till ledningarna. När otillåtna utsläpp gör det nödvändigt med rensningsåtgärder eller reparationer riskerar du att få stå för kostnaderna. Det gäller även om felet uppstår i det allmänna nätet, utanför din del av ledningen. Vem rättar till felen? Skulle du få stopp i avloppet inom byggnad ska felet inte åtgärdas av vaverket utan av rörledningsinstallatör som du anlitar. Gäller det rensning vid avloppsstopp utanför byggnad är vi däremot beredda att hjälpa till liksom givetvis rörledningsinstallatörerna. Även vissa slamsugningsföretag brukar kunna lämna hjälp.

3 Fastighetsägarens ansvar Ditt ansvar som fastighetsägare omfattar fastighetens delar av servisledningen för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Ibland kan det vara oklart om, felet är beläget på fastighetens del eller på den allmänna delen av servisledningen. Kontakta då oss. Kan felet lokaliseras till den allmänna delen är det vår sak att avhjälpa det. Fastighetsägaren svarar dock normalt för kostnaderna vid rensning av servisledning oavsett om stoppet finns inom fastighetsägarens ansvarsområde eller inom va-verkets del av servisledningen eftersom stoppet som regel beror på utsläpp från fastigheten av materiel eller ämnen som stannat i ledningen och bildat propp. Finns stoppet i va-verkets del av servisledningen och beror stoppet på ledningsfel svarar va-verket för att servisen ställs i ordning.

4 Det här får man inte släppa ut i avloppet! Fasta föremål, ämnen eller vätskor som kan fräta, försura och förgifta eller täppa till ledningarna eller täppa till ledningarna eller som kan framkalla explosion får inte släppas ut genom handfat, toaletter, golvbrunnar etc. Man får inte heller släppa ut föremål eller ämnen som kan störa reningsprocessen i avloppsreningsverken. Även små fasta föremål som plastpinnar, t ex bomullstops, kan ställa till stor förtret i reningsverken. Se vidare BVA, punk 18. Som fastighetsägare tänker du säkert på att undvika riskerna med otillåtna utsläpp. Men hur är det med dem som bor, arbetar eller är på besök i fastigheten? Som fastighetsägare är Du ansvarig även för dessa.,

5 Hur förebygga översämningsskador? Försäkringar täcker sällan alla de skador som kan drabba fastigheten när det blir uppdämningar i ledningsnätet. Kommunen kan göras ansvarig endast om den har begått något fel eller inte fullgjort sina skyldigheter. I källare och lågt liggande lokaler kan golvbrunnar innebära risker. Vatten kan också träna upp ur WC och andra avlopp när de är anslutna till kombinerad ledning. Se därför till att värdefulla och känsliga varor inte förvaras i källare som har golvbrunn. Tryggast är att i utsatta hus installera ventiler som stängs för hand. Automatiska ventiler bör för säkerhets skull också kunna stängas manuellt. Tänk på att sätta upp anslag, om var ventiler finns och hur de används! Om inget annat kan göras, så placera åtminstone varorna högt upp- Ju högre, desto mindre risk för vattenskador. Gör det till en vana att en gång per år kontrollera att vattenlåsbrunnar på dränerings- och takavloppsledningar fungerar och ej är igentäppta av sand och löv. Du kan då samtidigt kontrollera om dräneringsledningar fungerar eller inte.

6 Vad gör man om det blivit översvämning? Som fastighetsägare bör du vidta en del åtgärder för att minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna t ex vid häftigt regn eller hastig snösmältning. Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen Montera lock över golvbrunnarna eller täck golvbrunnarna med något tätande och ställ på ett tungt föremål av lämplig storlek Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet Om vattnet inte sjunker sedan regnet upphört bör du ta kontakt med vaverket Kontakta Ditt försäkringsbolag Räcker det? Utan förvarning kan en läcka uppstå på servisledningen för vatten. Om vattnet rinner ut i marken, är läckan ofta svår att upptäcka och om läckan är belägen före vattenmätaren, registreras inte heller någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan

7 också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Fastän det bortrunna vattnet inte kan mätas upp, när läckan ligger före mätare, bör det vara i ditt intresse att ordna med reparation snarast. Annars riskerar du att påföras en extra avgift. Hur förebygga frysningsskador? Vid stark och långvarig kyla kan vattnet frysa i ledningar som ligger grunt eller som finns i uppvärmda utrymmen. Man bör därför se till att temperaturen vid ledningarna inte tillåts sjunka under nollstrecket. Otäta dörrar och öppna ventiler bör ses över. När du bygger om eller bygger nytt När du bygger om eller bygger nytt gäller det som står i Svensk Byggnorm eller NR (Nybyggnadsregler). Byggnadsnämndens va-inspektör på eller rörentreprenörer ger Dig råd och anvisningar vad gäller VA-installationer vid ny- eller ombyggnad. Ex på placering av backventil när sådan erfordras; Alt 1 I ledningen efter B-ventilen Alt 2 I vattenmätaren ( gäller för qn 2,5 och qn 6)

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA

VATTEN & AVLOPP. Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA VATTEN & AVLOPP Allmänna bestämmelser för användande av Haninge kommuns allmänna vatten- avloppsanläggning, ABVA 136 81 Haninge tel 08-606 70 00 www.haninge.se December 2008 Layout: www.tecknarn.se Foto:

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11 Rapport Nr 2014 11 Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt Ulf Lundblad Jonas Backö Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Kompletterande värme med en enkel installation.

Kompletterande värme med en enkel installation. Luft/luftvärmepump Kompletterande värme med en enkel installation. Med hjälp av en luft/luftvärmepump kan du använda den gratisvärme som finns i uteluften. En luft/luftvärmepump är enkel att installera

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer