Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter."

Transkript

1 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Blanketten används både vid nyanslutning samt vid ombyggnation/ändrade förhållanden på fastigheten. Anmälan inlämnas till SEVAB tillsammans med ett exemplar av skalenlig planritning på byggnadens samtliga våningar. Sökande, fastighetsägare Personnummer/Organisationsnummer Adress Postnummer Postadress Verksamhetsutövare Verksamhetsutövarens kontaktperson Telefonnummer e-postadress Uppgifter om aktuell fastighet och byggnad Nyanslutning Ändrade förhållanden/ombyggnad, beskriv: Fastighetsbeteckning Tomtyta, kvm Fastighetens gatuadress Postnummer Postadress Byggnadstyp, kryssa i aktuell ruta: Flerfamiljshus Affärslokal med livsmedelshantering, se bilaga Blankett anmälan fettavskiljare Restaurangverksamhet, café, se bilaga Blankett anmälan fettavskiljare Livsmedelsproduktion, se bilaga Fettavskiljare samt bilaga Blankett anmälan oljeavskiljare Bilvårdsanläggning /bilverkstad, se bilaga Blankett anmälan oljeavskiljare Industri, specificera nedan. För samtliga industriverksamheter se bilaga Industri. Betongindustri Bryggerier och läskedryckstillverkning Fotolab Färgindustri och måleriföretag Grafisk industri Gummiindustri Kemiskteknisk industri Laboratorier Livsmedelsverksamhet Läkemedelsindustri Sjukhus Tandvårdskliniker SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, Strängnäs Tel Fax

2 2 (5) Byggnadens bruttoarea, kvm Antal våningar Antal lägenheter (i förekommande fall) Beräknat inflyttningsdatum Beställning av nya VA-serviser (sätt kryss i aktuell ruta) Dricksvatten Hushållspillvatten Industrivatten till verksamhet Processvatten från verksamhet Dagvatten Teknisk beskrivning dricksvatten Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s Beräknad årsförbrukning, m 3 Uppskattad byggnadshöjd från marknivå (ange i meter): Teknisk beskrivning hushållsspillvatten Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s Lägsta golvbrunnsnivå i byggnad i relation till marknivå (ange i meter): Teknisk beskrivning industrivatten till verksamhet Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s Beräknad årsförbrukning, m 3 Uppskattad byggnadshöjd från marknivå (ange i meter): Teknisk beskrivning processvatten från verksamhet Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s Önskad utsläppspunkt: Dagvattendike Dagvattenledningsnätet Spillvattenledningsnätet Lägsta golvbrunnsnivå i byggnad i relation till marknivå (ange i meter):

3 3 (5) Teknisk beskrivning, dag- och dränvatten (observera att dag- och dränvatten EJ får avledas till spillvattenledning) Hårdgjord yta inom fastigheten (takytor och markytor), kvm Dagvatten ansluts till: (kryssa i aktuell ruta): Dränering ansluts till: (kryssa i aktuell ruta) Dagvattenledning Annan lösning, beskrivning: Dagvattenledning Annan lösning, beskrivning: Övriga upplysningar (kan t ex gälla uppgifter om befintlig reningsanläggning för processvatten, utbyte av servisledning eller dylikt) Upplysningar om VVS-konstruktör, VVS-installatör samt VA-entreprenör VVS-konstruktör (namn och telefonnummer) VVS-installatör (namn och telefonnummer) Ansvarig entreprenör för inkoppling av fastighetens VA-installation till den allmänna anläggningen (namn och telefonnummer) Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att iaktta vid varje tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser för brukande av SEVABs allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Observera också att inget vatten får uttas efter servisledningens förbindelsepunkt förrän permanent vattenmätare eller tillfällig byggvattenmätare satts upp. Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

4 4 (5) Information och hjälp till dig som fyller i denna blankett Innan din fastighet ansluts till VA-anläggningen skall anläggningsavgiften vara betald, servisanmälningsblankett skall vara korrekt ifylld, inlämnad och godkänd samt permanent vattenmätare eller byggvattenmätare vara uppsatt. Förbindelsepunktens placering sker i samråd med fastighetsägaren. Innan fastighetsägaren påbörjar arbetet med VAinstallationen måste ett startbesked erhållas från byggnadsnämnden i Strängnäs kommun. När VA-installationen är utförd och godkänd av SEVAB ansluts verksamheten till den kommunala VA-anläggningen. Om fastigheten kräver en LTA-pump för brukandet av den allmänna anläggningen skall LTA-avtal vara undertecknat. Vid anslutning av fastigheter utanför VA-verksamhetsområdet skall särskilt avtal om anslutning vara undertecknat. Begreppsförklaring Anläggningsavgift Avgift för anslutning till kommunalt VA enligt gällande VA-taxa. Dagvatten Ytlig avrinning som härrör från regn- och smältvatten. Förbindelsepunkt En punkt på servisledningen som visar var den juridiska ansvarsgränsen finns mellan huvudman och fastighetsägare. Hushållsspillvatten Den del av avloppsvattnet som härrör från hushållet. Industrivatten Allt vatten till verksamhet som inte är dricksvatten. LTA-pump Lätt tryckavlopp eller villapumpstation. Används för att avleda spillvatten från fastighet till SEVAB:s huvudspillvattenledning då självfall inte kan erhållas på servisledningen på grund av markförhållanden eller spillvattenledningens läge i gatan. Processvatten Allt vatten från verksamhet som inte är hushållsspillvatten. VA-anläggning I detta begrepp ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på avsett sätt. Den som driver den allmänna VA-anläggningen är anläggningens huvudman, dvs. SEVAB. VA-installation Med en fastighets VA-installation menas de ledningar, som för fastigheten dragits från förbindelsepunkten till hushållet. VA-servis Med VA-servis menas de ledningar som förbinder en byggnad eller en fastighet med den allmänna VA-anläggningen. Förbindelsepunkten är normalt placerad 0,5 meter utanför tomtgräns. VA-verksamhetsområde

5 Område inom vilket vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller skall ordnas genom allmän VA-anläggning. 5 (5)

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Mariestad Töreboda Gullspång Fastighet som anmälan avser Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsägare Person-/organisationsnummer

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt

BILAGA AVTALSVILLKOR. Allmänt BILAGA AVTALSVILLKOR Allmänt 1 Med kund avses i detta avtal en fastighets ägare eller innehavare eller någon annan som ingår avtal med vattentjänstverket (nedan verket). Den som ansluter sig är en kund

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet.

God man. Förvaltare. 1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare. 2. Anmälaren. Anmälan kan göras av myndighet. Anmälan om behov av god man eller förvaltare till Överförmyndarnämnden angående behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap. 4 eller förvaltare enligt 11 kap. 7 Anmälan kan göras av myndighet. Kryssa

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer