Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för val och installation av återströmningsskydd"

Transkript

1 Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning med återströmningsskydd. Detta återströmningsskydd skall täcka den maximala risk som kan uppstå vid användning av vattnet inom fastigheten. 1. Bestäm fastighetens vätskekategori genom att jämföra fastighetens verksamhet med listan i bilaga 1, sida 4. Om fastighetens verksamhet eller likvärdig verksamhet inte finns listad i bilaga 1, utförs punkt a) och b) i bilaga Välj rätt skyddsdon enligt tabell 1 nedan. Skyddsdonet skall vara godkänt enligt SS-EN Tabell 1. Skyddsdon som täcker risken för respektive vätskekategori. Vätskekategori Skyddsdon Skyddets funktion/delar 1 EA Kontrollerbar backventil 2 BA Två backventiler och en mellanliggande kammare med hydrauliskt styrd dränering. Kontrollerbara tryckzoner 3 AB Luftgap med icke cirkulärt bräddavlopp (fritt) 3. Fastställ installationsplatsen för skyddsmodulen så att den allmänna dricksvattenanläggningen skyddas mot återströmning från fastigheten. Skyddsmodulen ska placeras på inkommande dricksvattenledning direkt efter vattenmätarkonsolen (om vattenmätarkonsol saknas bör en sådan installeras). Kontrollera att möjlighet till dränering finns i de fall där detta krävs (AA och BA i tabell 1), att avloppet har en kapacitet som förmår att ta emot dräneringsflödet och att det är ett fritt luftgap före anslutning till avloppsledning (t.ex. via spilltratt). 4. När skyddsmodulen är installerad på korrekt sätt (enligt SS-EN 1717 och tillverkarens produktfaktablad) skall en funktionskontroll genomföras enligt tillverkarens anvisningar. 5. Efter godkänd funktionskontroll skall den som utfört den fylla i och underteckna Borgholm Energis Intyg, Intyg för installation och funktionskontroll av återströmningsskydd (Bilaga 3). 6. Fastighetsägaren ansvarar för att det undertecknade intyget skickas till Borgholm Energi.

2 Övrig information För fastighetsägare som måste installera dränerande återströmningsskydd kan rekommenderas att installera en skyddsmodul som täcker risken för vätskor i kategori 1 vid inkommande dricksvattenledning direkt efter vattenmätarkonsolen. Det dränerande skyddsdonet installeras istället uppströms risken som föranlett kravet på ett dränerande återströmningsskydd. Observera att ett återströmningsskydd vid vattenmätarkonsolen är ett krav, även om andra återströmningsskydd är installerade inom fastigheten. En förutsättning för att denna lösning skall vara tillämpbar är att fastighetsägaren har full koll på sin VA-installation, eftersom bristande kunskap om eventuella förgreningar av vattenledningen efter vattenmätarkonsolen kan innebära att ett otillräckligt skydd installeras. Det är förbjudet att ha en sammankoppling mellan egen dricksvattenbrunn och kommunal dricksvattenledning, oavsett om det finns avstängningsventiler. Detta förbud gäller fr.o.m vilket innebär att fastigheter med otillåtna sammankopplingar efter detta datum riskerar att få det kommunala vattnet avstängt om inte sammankopplingen avlägsnas skyndsamt. Förgreningar på vattenledningen mellan fastighetens servisventil och vattenmätarkonsolen är förbjuden. Om du som fastighetsägare är osäker på vilken typ av återströmningsskydd du kommer att behöva eller har andra funderingar kring detta dokument, kontakta din VVS-installatör.

3 Ordlista Allmän VA-anläggning En VA-anläggning där kommunen tillhandahåller vattentjänster enligt Vattentjänstlagen. VA-anläggningen består till exempel av vattenverk, reningsverk, och ledningar före fastighetens förbindelsepunkt. Avloppsvatten Spillvatten, kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Bräddavlopp Anordning för naturlig avledning av överflödig vätska från en apparat när vätskan nått en definierad nivå. Cancerogen Cancerframkallande Dricksvatten Kallvatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras som livsmedel och lyder under livsmedelslagstiftningen. Fastighet Ett bestämt markområde som enligt jordabalkens regler utgör fast egendom. Förbindelsepunkt Den punkt där inkoppling av en fastighets VA-installation till den allmänna VAanläggningen sker. Spillvatten Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande, så kallat hushållsspillvatten, samt förorenat vatten från industrier. SS-EN 1717 Svensk standard som handlar om skydd mot förorening av dricksvatten genom återströmning. VA Vatten och avlopp VA-anordning Till exempel brunn, anordning för LOD, dräneringspump, backventil, ventiler runt vattenmätare. VA-installation Ledningar och VA-anordningar på fastighetens sida om förbindelsepunkten. Vätskekategori I Borgholms kommun delas vätskor in i 3 olika kategorier med avseende på hälsorisk vid förtäring. Kategori 1 medför ingen hälsorisk och kategori 3 medför störst hälsorisk. Återströmning Rörelse hos vätska som i en installation strömmar mot avsedd strömningsriktning. Återströmningsskydd Ett skydd för att förhindra att vatten rinner tillbaka till det allmänna VA-nätet. Hushållsspillvatten Se spillvatten Huvudman Den som äger en allmän VAanläggning. Borgholm Energi AB är huvudman i Borgholms kommun. Kylvatten Vatten som använts vid kylning till exempel i en industriprocess. Mutagen företeelse eller ämne som framkallar förändringar i DNA (mutation) Skyddsdon Se Återströmningsskydd. Skyddsmodul Anordning som säkerställer skydd mot återströmning. Skyddsmodulen kan bestå av ett skyddsdon eller ett skyddsdon i kombination med andra hydrauliska komponenter.

4 1 2 3

5 BILAGA 2 - Vätskekategorier Vid bestämning av vätskekategori för ett tappställe/anslutning skall bedömning göras om hur vattnet kommer att användas med avseende på den största risken som kan uppstå. Om fastighetens verksamhet eller likvärdig verksamhet inte finns listad i bilaga 1, ska punkt a) och b) nedan utföras före steg 2 i checklistan på sida 1. a) Inspektera alla tappställen/anordningar och upprätta en lista över de punkter där risk för återströmning föreligger. b) Identifiera förekommande vätskekategorier i upprättad lista och fastställ den vätskekategori som medför störst risk enligt tabell 1 nedan. Tabell 1. Borgholms kommuns kategorisering av vätskor. Kategori Vätska Exempel 1 (Minst risk) Vatten, avsett för konsumtion och som kommer direkt från ett ledningssystem för dricksvatten. Vätska som inte medför hälsorisk. Vätskan kännetecknas av att vara lämpad för konsumtion, men kan ha undergått förändring i lukt, smak, färg eller temperatur. - Dricksvatten - Kaffe - Te - Saft 2 Vätska som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller flera skadliga ämnen. Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga, radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen. Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus. - Sprinklervatten - Vatten från swimmingpool - Dricksvatten för djur - Vatten i nedgrävt bevattningssystem - Processvatten/kylvatten i industri - Avloppsvatten i pumpstationer. 3 (Störst risk) Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus. - Avloppsvatten i reningsverk.

6 Fylls i av Borgholm Energi Fylls i av fastighetsägaren Fylls i av den som har utfört installationen BILAGA 3 - Intyg för installation och funktionskontroll av återströmningsskydd Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Postadress Fastighetsägare Organisationsnummer/Personnummer Folkbokförings-/utdelningsadress Telefon Postadress E-postadress Fastighetens användningsområde Året-runt-bostad Fritidsbostad Verksamhet Vad är det för typ av verksamhet? Vätskekategori Vätskekategori Återströmningsskydd Antal Typ av skyddsmodul (2 bokstäver) Fabrikat Skyddsmodulens placering (t.ex. efter vattenmätarkonsol i tvättstuga ) Åtgärd Nyinstallation Funktionskontroll Datum för utförd åtgärd Härmed intygas att installation/funktionskontroll av återströmningsskydd vid ovan nämnd fastighet är utförd enligt gällande bestämmelser i Borgholms kommun. Installation utförd av Installatörens namnteckning Namnförtydligande Ort och datum När installation och funktionskontroll är utförd skall undertecknat intyg skickas till Borgholm Energi AB, Box 55, Borgholm Installationen är kontrollerad av Borgholm Energi eller av denne utsedd VVS-installatör Företagsnamn/Företagsstämpel Kontrollantens namnteckning Ort och datum Namnförtydligande VVS-installatörens certifikatnummer