Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun"

Transkript

1 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet och avloppet i Järfälla kommun. Utförligare information om vad som gäller finns i Järfälla kommuns allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA), i den tillhörande informationsdelen till ABVA, och i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Järfälla kommuns vatten- och avloppsanläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA. Om du gör någon förändring som rör din vatten- och avloppsanläggning måste du anmäla det till Järfälla kommun, eftersom det kan innebära att ditt behov av vatten- och avloppstjänster ändras. Du hittar ABVA och mycket annan information om vatten och avlopp på jarfalla.se/va. Vatten Vattenmätare I varje fastighet finns en eller flera vattenmätare. Vattenmätaren mäter det vatten som används i fastigheten. Järfälla kommun äger de vattenmätare som mäter användningen av kommunalt vatten. Det är kommunen som sätter upp, byter ut och kontrollerar vattenmätaren. Vattenmätarens placering Det finns speciella bestämmelser för hur en vattenmätare ska placeras, den får till exempel inte byggas in. Du hittar bestämmelserna i sin helhet på jarfalla.se/va. Om fastighetsägaren har ordnat en plats åt vattenmätaren som Järfälla kommun inte godkänner får fastighetsägaren stå för de kostnader som det kan innebära att ändra platsen. Enligt Vattentjänstlagen är fastighetsägaren skyldig att göra plats för vattenmätaren, och att ge kommunens medarbetare tillträde för att kontrollera, justera och byta vattenmätaren. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Finns behov av att ta ner mätaren, till exempel för att skydda den mot frostskador, måste du kontakta kommunen. Kontroll av vattenmätaren För att vara säker på att vattenmätaren fungerar som den ska byter kommunen ut vattenmätaren med jämna mellanrum. Om det finns misstankar om att vattenmätaren inte fungerar ordentligt ska den undersökas, även om det inte är dags för det ordinarie bytet. Om du som fastighetsägare har begärt en undersökning och vattenmätaren fungerar som den ska får du betala kostnaden för kontrollen. Visar det sig att något är fel med vattenmätaren är det kommunen som betalar för kontrollen. Avlopp Det finns två typer av avloppsvatten; spillvatten och dagvatten.

2 Spillvatten Med spillvatten menas det använda vatten från ditt hushåll som rinner genom avloppsledningarna till ett reningsverk. Att spola ner skräp och andra saker i avloppet kan medföra problem både för dig själv och för vår miljö. Föremål kan orsaka stopp i dina egna ledningar samt innebära problem på avloppsreningsverken. Giftiga ämnen och metaller stör reningsprocessen på avloppsreningsverken och rinner dessutom ofta vidare ut i våra vattendrag där vi ska bada och fiska och där vi kanske till och med hämtar vårt dricksvatten. Saker du inte får slänga i avloppet och vad du istället ska göra: Tops, bindor, tamponger, kondomer, snus, bomullstussar, städdukar och kattsand: Ska kastas i restavfallet. Läkemedel: Ska lämnas in till ett apotek. Farligt avfall, exempelvis fotokemikalier, färgrester, lösningsmedel och oljor: Ska lämnas in på en återvinningsstation. Matfett: Kan orsaka stopp i avloppsledningarna då det stelnar. Flytande matoljor ska samlas upp i en petflaska eller likande och kastas i restavfallet (brännbart), eller lämnas på återvinningscentralen. Fast fett kastas i den bruna påsen för matavfall, eller direkt i restavfallet. Pumpning av spillvatten I vanliga fall placeras anslutningen till avloppsanläggningen så att hushållen kan använda den utan att speciella installationer behövs. Ibland kan inte spillvattnet rinna bort från en fastighet av sig självt, med så kallat självfall. Om fastigheten ligger lägre än ledningen behöver spillvattnet pumpas bort från fastigheten. Ett exempel på en pump som kan användas för att pumpa bort vattnet är LTA, lätt tryckavlopp. LTA-pumpen placeras oftast på den fastighet som ska använda den. Det är fastighetsägaren som betalar för de kostnader som uppstår när LTA-pumpen ska kopplas ihop med byggnaden. Det är Järfälla kommun som äger LTA-systemet, och som i samråd med fastighetsägaren bestämmer var pumpen ska placeras, hur många pumpar som behövs, vilken slags pumpar som ska installeras, och sedan utför installationen. Det är endast Järfälla kommun som får sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla LTA-systemet. Om ett fel skulle uppstå på LTA-systemet måste du som fastighetsägare genast meddela Järfälla kommun. Innan LTA-systemet får kopplas in på det allmänna avloppsnätet ska Järfälla kommun ha genomfört en besiktning och godkänt installationen. Avfallskvarn För att montera en avfallskvarn måste du ha tillstånd från Järfälla kommun. Mer information om avfallskvarn och hur du söker tillstånd finns på jarfalla.se/va. Dagvatten Dagvatten är det vatten som rinner på gator, vägar och andra hårda ytor, till exempel efter en regnskur, och som rinner tillbaka ut i naturen. Lokalt omhändertagande av dagvatten, fördröjning av dagvatten på fastigheten Dagvatten bör i första hand tas om hand, eller fördröjas, på fastigheten till exempel med en så kallad LOD-anläggning. LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. En LOD-anläggning kan vara ett magasin som vattnet rinner ner i på den egna tomten, eller omgivande gräsytor som suger upp vattnet. Mer information om dagvatten finns på jarfalla.se/va, där hittar du även kommunens riktlinjer för dagvattenhantering.

3 Dagvatten ska ledas till LOD-anläggning, dagvattenledning eller dike, aldrig till spillvattenledning. Tvätta aldrig bilen på gatan eller asfalterad mark. Tvättvattnet innehåller en mängd föroreningar som inte är bra för miljön, till exempel oljerester, metaller, lösningsmedel och näringsämnen. Det bästa är om du tvättar din bil i en tvätthall eller gör-det-själv-hall med avancerad rening av tvättvattnet. Borrkax som kommer av till exempel borrning för bergvärme Borrkax är vatten blandat med stenmjöl, en blandning som uppkommer vid borrning i berg. Vatten som innehåller borrkax får inte släppas ut i de kommunala ledningarna, eftersom det lätt fastnar och kan orsaka stopp. Vid borrning i berg ska vattnet ledas genom en sedimenteringscontainer, för att skilja borrkaxet från vattnet. Sedan ska det ledas till en dagvattenbrunn. Innan borrning i berg ska en anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden. Mer information finns på jarfalla.se/va. Kontaktuppgifter Du hittar ABVA och mycket annan information om vatten och avlopp på jarfalla.se/va. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter. Tel: E-post:

4 Bra att veta om vatten och avlopp för verksamheter och ägare av flerbostadshus Den här informationen riktar sig till dig som driver ett stort eller litet företag i Järfälla kommun, och till dig som äger ett flerbostadshus, oavsett om det är via en förening eller ett företag. Tänk på att om du gör några förändringar i din verksamhet ska du anmäla det till Järfälla kommun, eftersom det kan innebära att ditt behov av vatten- och avloppstjänster ändras. Här får du kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet och avloppet i Järfälla kommun. Utförligare information om vad som gäller finns i Järfälla kommuns allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA), i den tillhörande informationsdelen till ABVA, och i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Järfälla kommuns vatten- och avloppsanläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA. Du hittar ABVA och mycket annan information om vatten och avlopp på jarfalla.se/va. Vatten Vattenmätare I varje fastighet finns en eller flera vattenmätare. Vattenmätaren mäter det vatten som används i fastigheten. Järfälla kommun äger de vattenmätare som mäter användningen av kommunalt vatten. Det är kommunen som sätter upp, byter ut och kontrollerar vattenmätaren. Vattenmätarens placering Det finns speciella bestämmelser för hur en vattenmätare ska placeras, den får till exempel inte byggas in. Du hittar bestämmelserna i sin helhet på jarfalla.se/va. Om fastighetsägaren har ordnat en plats åt vattenmätaren som Järfälla kommun inte godkänner får fastighetsägaren stå för de kostnader som det kan innebära att ändra platsen. Enligt Vattentjänstlagen är fastighetsägaren skyldig att göra plats för vattenmätaren, och att ge kommunens medarbetare tillträde för att kontrollera, justera och byta vattenmätaren. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Finns behov av att ta ner mätaren, till exempel för att skydda den mot frostskador, måste du kontakta kommunen. Kontroll av vattenmätaren För att vara säker på att vattenmätaren fungerar som den ska byter kommunen ut vattenmätaren med jämna mellanrum. Om det finns misstankar om att vattenmätaren inte fungerar ordentligt ska den undersökas, även om det inte är dags för det ordinarie bytet. Om du som fastighetsägare har begärt en undersökning och vattenmätaren fungerar som den ska får du betala kostnaden för kontrollen. Visar det sig att något är fel med vattenmätaren är det kommunen som betalar för kontrollen. Återströmningsskydd För att skydda dricksvattnet mot föroreningar ska det finnas ett återströmningsskydd på fastigheten.

5 Sprinkler/brandsläckning De senaste åren har efterfrågan om att ansluta sprinkler till de kommunala vattenledningarna ökat. Järfälla kommun kan tillåta anslutning av sprinkler om kommunens vattenledningsnät har tillräcklig kapacitet för att hantera det, och om anslutningen inte påverkar funktionen och kapaciteten på nätet. Kommunen kan inte garantera att det alltid finns tillräckligt vattentryck- och flöde. Kommunen kan godkänna att en fastighetsägare ansluter en sprinkler till de kommunala ledningarna, men är enligt Vattentjänstlagen inte skyldig att göra det. Ett möjligt alternativ är att anlägga en sprinklerbassäng som gör att sprinklerns funktion inte blir beroende av ledningarnas kapacitet. I fastigheter där man planerar att installera ett sprinklersystem för brandsläckning ska ett återströmningsskydd för vätskor med luftgap monteras på den inkommande vattenledningen. Det finns särskilda bestämmelser om återströmningsskydd. Kontakta Järfälla kommun om du vill veta mer om bestämmelserna, eller läsa dem i sin helhet. Avlopp Det finns två typer av avloppsvatten; spillvatten och dagvatten. Spillvatten Med spillvatten menas det använda vatten från ditt hushåll som rinner genom avloppsledningarna till ett reningsverk. Att spola ner skräp och andra saker i avloppet kan medföra problem både för dig själv och för vår miljö. Föremål kan orsaka stopp i dina egna ledningar samt innebära problem på avloppsreningsverken. Giftiga ämnen och metaller stör reningsprocessen på avloppsreningsverken och rinner dessutom ofta vidare ut i våra vattendrag där vi ska bada och fiska och där vi kanske till och med hämtar vårt dricksvatten. Saker du inte får slänga i avloppet och vad du istället ska göra: Tops, bindor, tamponger, kondomer, snus, bomullstussar, städdukar och kattsand: Ska kastas i restavfallet. Läkemedel: Ska lämnas in till ett apotek. Farligt avfall, exempelvis fotokemikalier, färgrester, lösningsmedel och oljor: Ska lämnas in på en återvinningsstation. Matfett: Kan orsaka stopp i avloppsledningarna då det stelnar. Flytande matoljor ska samlas upp i en petflaska eller likande och kastas i restavfallet (brännbart), eller lämnas på återvinningscentralen. Fast fett kastas i den bruna påsen för matavfall, eller i restavfallet. Pumpning av spillvatten I vanliga fall placeras anslutningen till avloppsanläggningen så att verksamheten kan använda den utan att speciella installationer behövs. Ibland kan inte spillvattnet rinna bort från en fastighet av sig självt, med så kallat självfall. Om fastigheten ligger lägre ner än ledningen behöver spillvattnet pumpas bort från fasigheten. Ett exempel på en pump som kan användas för att pumpa bort vattnet är LTA, lätt tryckavlopp. LTA-pumpen placeras oftast på den fastighet som ska använda den. Det är fastighetsägaren som betalar för de kostnader som uppstår när LTA-pumpen ska kopplas ihop med byggnaden. Det är Järfälla kommun som äger LTA-systemet, och som i samråd med fastighetsägaren bestämmer var pumpen ska placeras, hur många pumpar som behövs, vilken slags pumpar som ska installeras och sedan utför installationen. Det är endast Järfälla kommun som får sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla LTA-systemet.

6 Om ett fel skulle uppstå på LTA-systemet måste du som fastighetsägare genast meddela Järfälla kommun. Innan LTA-systemet får kopplas in på det allmänna avloppsnätet ska Järfälla kommun ha genomfört en besiktning och godkänt installationen. Fettavskiljare Fett som släpps ut i spillvattenledningen skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningen. I värsta fall kan det leda till källaröversvämningar. Därför ska alla verksamheter som hanterar livsmedel lämna förbrukat eller överblivet fett till återvinning. Det ska finnas en fettavskiljare installerad som samlar upp det fett som följer med till exempel disk- och rengöringsvatten. Fettavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard SS-EN 1825 och uppfylla de allmänna kraven enligt Boverkets byggregler, samt Järfälla kommuns riktlinjer för fettavskiljare. Du hittar dessa på jarfalla.se/va. Exempel på verksamheter som behöver ha fettavskiljare är: restauranger, gatukök, charkuterier, konditorier, livsmedelsindustrier, mottagningskök och storkök. Vid installation av fettavskiljare ska bygganmälan göras till Miljö- och bygglovsnämnden. Det är viktigt att fettavskiljaren kontrolleras regelbundet, och töms så ofta att den alltid fyller sin funktion. Tömningen ska göras av kommunens entreprenör. Om Järfälla kommun bedömer att din verksamhet behöver en fettavskiljare kan kommunen kräva att en sådan installeras i efterhand, om det inte finns någon från början. Oljeavskiljare En oljeavskiljare ska installeras i fastigheter där det finns verksamheter där stora mängder olja annars riskerar att hamna i ledningarna. Exempel på sådana verksamheter är verkstäder, garage och biltvättar. Om Järfälla kommun bedömer att din verksamhet behöver en oljeavskiljare kan kommunen kräva att en sådan installeras i efterhand, om det inte finns någon från början. Avfallskvarn För att montera en avfallskvarn måste du ha tillstånd från Järfälla kommun. Mer information om avfallskvarn och hur du söker tillstånd finns på jarfalla.se/va. Dagvatten Dagvatten är det vatten som rinner på gator, vägar och andra hårda ytor, till exempel efter en regnskur, och som rinner tillbaka ut i naturen. Lokalt omhändertagande av dagvatten, fördröjning av dagvatten på fastigheten Dagvatten bör i första hand tas om hand, eller fördröjas, på fastigheten till exempel med en så kallad LOD-anläggning. LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. En LOD-anläggning kan vara ett magasin som vattnet rinner ner i på den egna tomten, eller omgivande gräsytor som suger upp vattnet. Mer information om dagvatten finns på jarfalla.se/va. Där hittar du även kommunens riktlinjer för dagvattenhantering. Dagvatten ska ledas till LOD-anläggning, dagvattenledning eller dike, aldrig till spillvattenledning. Tvätta aldrig bilen på gatan eller asfalterad mark. Tvättvattnet innehåller en mängd föroreningar som inte är bra för miljön, till exempel oljerester, metaller, lösningsmedel och näringsämnen. Det bästa är om du tvättar din bil i en tvätthall eller gör-det-själv-hall med avancerad rening av tvättvattnet.

7 Borrkax som kommer av till exempel borrning för bergvärme Borrkax är vatten blandat med stenmjöl, en blandning som uppkommer vid borrning i berg. Vatten som innehåller borrkax får inte släppas ut i de kommunala ledningarna, eftersom det lätt fastnar och kan orsaka stopp. Vid borrning i berg ska vattnet ledas genom en sedimenteringscontainer, för att avskilja borrkaxet från vattnet. Sedan ska det ledas till en dagvattenbrunn. Innan borrning i berg ska en anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden. Mer information finns på jarfalla.se/va. Kontaktuppgifter Du hittar ABVA och mycket annan information om vatten och avlopp på jarfalla.se/va. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter. Tel: E-post:

8 Bra att veta om vatten och avlopp för byggare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet och avloppet i Järfälla kommun. Utförligare information om vad som gäller finns i Järfälla kommuns allmänna bestämmelser om vatten och avlopp (ABVA), i den tillhörande informationsdelen till ABVA, och i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Järfälla kommuns vatten- och avloppsanläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i ABVA. Ansökan om anslutning till det kommunala ledningsnätet sker via bygglovsprocessen. Du hittar ABVA och mycket annan information om vatten och avlopp på jarfalla.se/va. Vatten Vattenmätare I varje fastighet finns en eller flera vattenmätare. Vattenmätaren mäter det vatten som används i fastigheten. Järfälla kommun äger de vattenmätare som mäter användningen av kommunalt vatten. Det är kommunen som sätter upp, byter ut och kontrollerar vattenmätaren. Vattenmätarens placering Det finns speciella bestämmelser för hur en vattenmätare ska placeras, den får till exempel inte byggas in. Mer information om bestämmelserna för vattenmätarens placering finns på jarfalla.se/va. Om fastighetsägaren har ordnat en plats åt vattenmätaren som Järfälla kommun inte godkänner får fastighetsägaren stå för de kostnader som det kan innebära att ändra platsen. Enligt Vattentjänstlagen är fastighetsägaren skyldig att göra plats för vattenmätaren, och att ge kommunens medarbetare tillträde för att kontrollera, justera och byta vattenmätaren. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Finns behov av att ta ner mätaren, till exempel för att skydda den mot frostskador, måste du kontakta kommunen. Kontroll av vattenmätaren För att vara säker på att vattenmätaren fungerar som den ska byter kommunen ut den med jämna mellanrum. Om det finns misstankar om att vattenmätaren inte fungerar ordentligt ska den undersökas, även om det inte är dags för det ordinarie bytet. Om du som fastighetsägare har begärt en undersökning och vattenmätaren fungerar som den ska får du betala kostnaden för kontrollen. Visar det sig att något är fel med vattenmätaren är det kommunen som betalar för kontrollen. Återströmningsskydd För att skydda dricksvattnet mot föroreningar ska det alltid finnas ett återströmningsskydd på fastigheten. Den enklaste formen av återströmningsskydd är en backventil. Det finns särskilda föreskrifter om återströmningsskydd. Dessa innebär bland annat att varje fastighet ska förses med återströmningsskydd enligt svensk standard SS-EN Kontakta Järfälla kommun om du vill läsa bestämmelserna i sin helhet.

9 Sprinkler/brandsläckning De senaste åren har efterfrågan om att ansluta sprinkler till de kommunala vattenledningarna ökat. Järfälla kommun kan tillåta anslutning av sprinkler om kommunens vattenledningsnät har tillräcklig kapacitet för att hantera det, och om anslutningen inte påverkar funktionen och kapaciteten på nätet. Kommunen kan inte garantera att det alltid finns tillräckligt vattentryck- och flöde. Kommunen kan godkänna att en fastighetsägare ansluter en sprinkler till de kommunala ledningarna, men är enligt Vattentjänstlagen inte skyldig att göra det. Ett möjligt alternativ är att anlägga en sprinklerbassäng som gör att sprinklerns funktion inte blir beroende av ledningarnas kapacitet. Fastighetsägaren ska betala alla kostnader som uppstår i samband med anslutning och underhåll av sprinkleranläggningen. Vid monteringen av sprinkler är det viktigt att Järfälla kommuns projekteringsanvisningar följs. En monterad sprinkleranläggning ska kontrolleras, och en kopia på protokollet från kontrollen ska skickas till Järfälla kommun. I fastigheter där man planerar att installera ett sprinklersystem för brandsläckning ska ett återströmningsskydd för vätskor med luftgap monteras på den inkommande vattenledningen. Det finns särskilda bestämmelser om återströmningsskydd. Kontakta Järfälla kommun om du vill veta mer om bestämmelserna, eller läsa dem i sin helhet. Avlopp Det finns två typer av avloppsvatten; spillvatten och dagvatten. Spillvatten Med spillvatten menas det använda vatten från ditt hushåll som rinner genom avloppsledningarna till ett reningsverk. Att spola ner skräp och andra saker i avloppet kan medföra problem både för dig själv och för vår miljö. Föremål kan orsaka stopp i dina egna ledningar samt innebära problem på avloppsreningsverken. Giftiga ämnen och metaller stör reningsprocessen på avloppsreningsverken och rinner dessutom ofta vidare ut i våra vattendrag där vi ska bada och fiska och där vi kanske till och med hämtar vårt dricksvatten. Saker du inte får slänga i avloppet, och vad du istället ska göra: Tops, bindor, tamponger, kondomer, snus, bomullstussar, städdukar och kattsand: Ska kastas i restavfallet. Läkemedel: Ska lämnas in till ett apotek. Farligt avfall, exempelvis fotokemikalier, färgrester, lösningsmedel och oljor: Ska lämnas in på en återvinningsstation. Matfett: Kan orsaka stopp i avloppsledningarna då det stelnar. Flytande matoljor ska samlas upp i en petflaska eller likande och kastas i restavfallet (brännbart) eller lämnas på återvinningscentralen. Fast fett kastas i den bruna påsen för matavfall, eller direkt i restavfallet. Pumpning av spillvatten I vanliga fall placeras anslutningen till avloppsanläggningen så att verksamheten kan använda den utan att speciella installationer eller anordningar behövs, men ibland kan inte spillvattnet rinna bort från en fastighet av sig självt, med så kallat självfall. Om fastigheten ligger lägre än ledningen behöver spillvattnet pumpas bort från fastigheten. Ett exempel på en pump som kan användas för att pumpa bort vattnet är LTA, lätt tryckavlopp. LTA-pumpen placeras oftast på den fastighet som ska använda den. Det är fastighetsägaren som betalar för de kostnader som uppstår när LTA-pumpen ska kopplas ihop med byggnaden.

10 Det är Järfälla kommun som äger LTA-systemet, och som i samråd med fastighetsägaren bestämmer var pumpen ska placeras, hur många pumpar som behövs, vilken slags pumpar som ska installeras, och sedan utför installationen. Det är endast Järfälla kommun som får sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla LTA-systemet. Om ett fel skulle uppstå på LTA-systemet måste du som fastighetsägare genast meddela Järfälla kommun. Innan LTA-systemet får kopplas in på det allmänna avloppsnätet ska Järfälla kommun ha genomfört en besiktning och godkänt installationen. Fettavskiljare Fett som släpps ut i spillvattenledningen skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppssystemet. I värsta fall kan det leda till källaröversvämningar. Därför ska alla verksamheter som hanterar livsmedel lämna förbrukat eller överblivet fett till återvinning. Det ska finnas en fettavskiljare installerad som samlar upp det fett som följer med till exempel disk- och rengöringsvatten. Fettavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard EN 1825 och uppfylla de allmänna kraven enligt Boverkets byggregler, samt Järfälla kommuns riktlinjer för fettavskiljare. Du hittar dessa på jarfalla.se/va. Exempel på verksamheter som behöver ha fettavskiljare är: restauranger, gatukök, charkuterier, konditorier, livsmedelsindustrier, mottagningskök och storkök. Vid installation av fettavskiljare ska bygganmälan göras till Miljö- och bygglovsnämnden. Det är viktigt att fettavskiljaren kontrolleras regelbundet, och töms så ofta att den alltid fyller sin funktion. Tömningen ska göras av kommunens entreprenör. Om Järfälla kommun bedömer att din verksamhet behöver en fettavskiljare kan kommunen kräva att en sådan installeras i efterhand, om det inte finns någon från början. Oljeavskiljare En oljeavskiljare ska installeras i fastigheter där det finns verksamheter där stora mängder olja annars riskerar att hamna i ledningarna. Exempel på sådana verksamheter är verkstäder, garage och biltvättar. Om Järfälla kommun bedömer att din verksamhet behöver en oljeavskiljare kan kommunen kräva att en sådan installeras i efterhand, om det inte finns någon från början. På vissa ställen, till exempel på en parkeringsplats, kan oljeavskiljning behövas även för dagvatten. Mer information finns i kommunens riktlinjer för davattenhantering som du hittar på jarfalla.se/va. Avfallskvarn För att montera en avfallskvarn måste du ha tillstånd från Järfälla kommun. Mer information om avfallskvarn och hur du söker tillstånd finns på jarfalla.se/va. Dagvatten Dagvatten är det vatten som rinner på gator, vägar och andra hårda ytor, till exempel efter en regnskur, och som rinner tillbaka ut i naturen. Lokalt omhändertagande av dagvatten, fördröjning av dagvatten på fastigheten Dagvatten bör i första hand tas om hand, eller fördröjas, på fastigheten till exempel med en så kallad LOD-anläggning. LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. En LOD-anläggning kan vara ett magasin som vattnet rinner ner i på den egna tomten, eller omgivande gräsytor som suger upp vattnet. Mer information om dagvatten finns på jarfalla.se/va. Där hittar du även kommunens riktlinjer för davattenhantering. Dagvatten ska ledas till LOD-anläggning, dagvattenledning eller dike, aldrig till spillvattenledning.

11 Tvätta aldrig bilen på gatan eller asfalterad mark. Tvättvattnet innehåller en mängd föroreningar som inte är bra för miljön, till exempel oljerester, metaller, lösningsmedel och näringsämnen. Det bästa är om du tvättar din bil i en tvätthall eller gör-det-själv-hall med avancerad rening av tvättvattnet. Borrkax som kommer av till exempel borrning för bergvärme Borrkax är vatten blandat med stenmjöl, en blandning som uppkommer vid borrning i berg. Vatten som innehåller borrkax får inte släppas ut i de kommunala ledningarna, eftersom det lätt fastnar och kan orsaka stopp. Vid borrning i berg ska vattnet ledas genom en sedimenteringscontainer, för att avskilja borrkaxet från vattnet. Sedan ska det ledas till en dagvattenbrunn. Innan borrning i berg ska en anmälan göras till miljö- och bygglovsnämnden. Mer information finns på jarfalla.se/va. Kontaktuppgifter Du hittar ABVA och mycket annan information om vatten och avlopp på jarfalla.se/va. Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter. Tel: E-post:

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig 2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod Övrig 3(5) INFORMATION TILL DIG SOM VILL ANSLUTA TILL ALLMÄNT VATTEN OCH AVLOPP INOM SANDVIKENS

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun Tekniska förvaltningen Alexander La Motte,0550-881 14 Alexander.lamotte@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-04-27 Tn/2016:65 1(2) Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun Förslag till beslut

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

åd och anvisningar fettavskiljare i Motala kommun

åd och anvisningar fettavskiljare i Motala kommun R åd och anvisningar för fettavskiljare i Motala kommun Råd och anvisningar för fettavskiljare framtogs under hösten 2006 av en arbetsgrupp som bestod av: Ulrika Johansson Miljö & Hälsoskyddsenheten Kaj

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun

ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster i Lerums kommun Innehåll Inledning...5 Inkoppling till den allmänna anläggningen...5 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen...7 Användning

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Fettavskiljare för en bättre miljö Eskilstuna Energi och Miljö tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE VARFÖR BEHÖVS FETTAVSKILJARE? Fettavskiljaren ska tömmas minst två gånger om året Fett från matlagning i stor skala som hamnar i avloppet är ett mycket stort

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Att tänka på om man drabbas av översvämning Informationsskrift om källaröversvämningar. Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning: 1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. 2. Vatten

Läs mer

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet!

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet! Informerar om Förbud mot fett i avloppet! Fett i avloppsledningarna orsakar omfattande problem, vilket vi på VA -verket och våra kunder drabbas av. För att minska problemen finns krav på att vissa typer

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Carnelius

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Carnelius Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Carnelius 2017-04-06 2017-1739 0480-450305 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Förslag till yttrande till Kalmar vatten - Policy För Fettavskiljare Förslag

Läs mer

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning.

ABVA 2010 Varberg. Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. ABVA 2010 Varberg Allmänna bestämmelser för användande av Varbergs kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-19 att gälla från 2010-01-01. Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN

Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN Varför behövs fettavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena förorenat spillvatten från hushåll, till exempel vatten

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Innehållsförteckning Inledning 2 Inkoppling till den allmänna

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

ABVA 2006. Inledande bestämmelser

ABVA 2006. Inledande bestämmelser ABVA 2006 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Osby-, Perstorps- Kristianstads- och Östra Göinge kommun. Gäller fr.o.m.

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Nummer: 13:1 Blad: (1) Allmänna bestämmelser för användande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar För definitioner se Information till fastighetsägare A Inledning 1 För fastighetsägares

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet, LTA

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet, LTA Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet, LTA Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av lågtrycksavlopp, LTA, är det möjligt att ansluta de delar av kommunen där landskapet

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Riktlinjer för sprinkleranläggningar

Riktlinjer för sprinkleranläggningar Riktlinjer för sprinkleranläggningar Innehåll 1 Vattentjänstlagen 2 Två huvudtyper av sprinklersystem 2.1 Konventionell sprinkler... 2.2 Boendesprinkler... 3 Återströmningsskydd 4 Riktlinjer 4.1 Konventionell

Läs mer

Fettavskiljare. Varför krävs fettavskiljare?

Fettavskiljare. Varför krävs fettavskiljare? 2015 10 01 Fettavskiljare Många avloppsstopp beror på stora mängder fett i avloppsvattnet. Det är ägarens ansvar att se till att fettavskiljare finns installerad i de fastigheter som har en livsmedelslokal,

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDET AV KIRUNA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 INLEDNING 1. För fastighetsägares användning av den allmänna

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Essunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Inkoppling till den allmänna anläggningen...3 Användning av den

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 (Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008) (Gäller från och med den 1 januari 2009) ABVA 2009 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från 1 juli 2009 Beslutad av kommunfullmäktige 10 mars 2009 Inledning 1 Lagar, avtal och fastighetsägare

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Råd och Anvisningar Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA

Råd och Anvisningar Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA Råd och Anvisningar Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA Gäller från och med 1 januari 2012 Innehållsförteckning Borgholm Energi AB........................ 3 Verksamhetsområde.......................

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Antagen av Laxå Vatten AB 2008-10-21 och Laxå kommunfullmäktige 2008-11-26 Gäller från 2009-01-01 1 Innehållsförteckning ABVA INLEDANDE

Läs mer

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 Den 15 juni föll ett 66-årsregn över Bjuv och Hyllinge 66-årsregn innebär: Regnets omfång är för stort för ledningarnas kapacitet. Regnvattnet som inte får

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 Innehållsförteckning Inledning... 2 ABVA... 3 Inledning...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)

Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Allmänna bestämmelser för användande av Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) Antagna av kommunfullmäktige den 24 juni 2008, 113. ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Marks

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

ABVA 09. Tekniska servicenämnden

ABVA 09. Tekniska servicenämnden ABVA 09 Tekniska servicenämnden Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Gäller fr.o.m. 2009-11-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Allmänna bestämmelser för VA

Allmänna bestämmelser för VA 1 (5) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-02-25, 6 Uppdateras: Allmänna bestämmelser för användande av Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 2009 Industri Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Industri INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1-2. Avloppsvatten som är av annan typ än hushållsavlopp 3. Industrier måste samråda med Karlskoga Miljö

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads

Läs mer

REGLER FÖR FETTAVSKILJARE I HÄRRYDA KOMMUN

REGLER FÖR FETTAVSKILJARE I HÄRRYDA KOMMUN REGLER FÖR FETTAVSKILJARE I HÄRRYDA KOMMUN Handbok för verksamhetsutövare och fastighetsägare Härryda kommun 1(6) Reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten (toalett-, tvätt- och diskvatten)

Läs mer