Installation och tömning av fettavskiljare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation och tömning av fettavskiljare"

Transkript

1 Installation och tömning av fettavskiljare

2 Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar och fastnar på insidan av ledningarna. Fettet täpper till rören så att kapaciteten minskar och till slut kan detta orsaka stopp i ledningarna. Vid stopp kan orenat avloppsvatten rinna ut i naturen eller översvämma källare. Detta kan ge stora ekonomiska följder samt påverka miljön negativt. Fettet orsakar även frätskador på insidan av betongrör vilket leder till att dyra renoveringar måste utföras i förtid. Fett gör också att reningen i avloppsreningsverk blir mer besvärlig och kostsam. För att minimera dessa problem ställer Kristianstad kommun det som krav att livsmedelslokaler ska vara utrustade med en godkänd fettavskiljning. Med godkänd fettavskiljare menas att fettavskiljaren skall vara konstruerad och rätt dimensionerad enligt SSEN

3 Verksamheter som måste ha fettavskiljning Avloppsvatten från i princip alla typer av verksamheter som handhar livsmedel innehåller mer fett än vad som räknas som normalt avloppsvatten av hushållskaraktär. För att minska risken att ledningsnätet skadas får utgående avloppsvatten inte innehålla mer avskiljbart fett än 150 mg per liter vatten. Även om man omhändertar allt synligt fett ligger ändå utsläppen över gränsvärdet, det vill säga inte ens verksamheter med enbart diskning klarar att hålla sig under gränsvärdet på 150 mg per liter. Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljning: Bageri Café Catering Charkuteri Fiskindustri Friteringsanläggning Gatukök Hamburgerbar Konditori Mejeri Livsmedelsbutik Mottagningskök Personalmatsal Pizzeria Restaurang Rökeri Salladsbar Slakteri Storkök Krav på fettavskiljning kan ställas även på andra typer av verksamheter. 3

4 Enligt Kristianstad kommuns Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), Miljöbalken samt Boverkets Byggregler-08 (BBR-08) ska fastighetsägaren se till att avloppsvatten som kan skada ledningsnätet inte släpps ut till det kommunala nätet. För att hålla sig under gränsvärdet för fett är den enklaste och mest effektiva lösningen en fettavskiljare. Fettavskiljare En fettavskiljare är en enkel konstruktion som kan tillverkas av olika material, till exempel glasfiber eller rostfritt stål. En fettavskiljare består av olika kammare som vattnet passerar genom så långsamt att det hinner svalna. I första kammaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten och i den andra flyter fett upp till ytan eftersom det är lättare än vatten. Avskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet för att fungera. Kammaren med slam behöver ofta tömmas före det att fettmängden indikerar att det är dags för tömning. Fettavskiljaren klarar inte av större fettmängder och det är därför förbjudet att tömma frityrolja eller liknande i den. Detta 4

5 ska istället samlas upp och återvinnas. Det finns företag som tar hand om och återvinner uppsamlat fett. Kontakta renhållningsansvarig i Kristianstad för mer information. Fettavskiljaren ska dimensioneras efter den svenska europastandarden SSEN Det är viktigt att fettavskiljaren är rätt dimensionerad för att upprätthålla korrekt avskiljning av fettet. Dimensionering av fettavskiljare görs utifrån det högst beräknade flödet genom en sannolikhetskalkyl och verksamhetskalkyl. I sannolikhetskalkylen beräknas det teoretiska spillvattenflödet, som avgörs av antalet kranar, vaskar, diskmaskiner, golvbrunnar, skalmaskiner mm som är anslutna till fettavskiljaren. I verksamhetskalkylen beräknas dimensionen med hjälp av antalet portioner som lagas, samt typ av verksamhet. Konstruktionen av en fettavskiljare måste följa standard SSEN samt vara typgodkänd. Den måste dessutom innehålla en slamdel. Slamdelen kan vara inbyggd eller separat. Fettavskiljaren ska även medge provtagning. Utformningen bör vara en liggande modell, då man inte uppnår optimal avskiljning av fett vid stående och runda modeller. Det är dessutom viktigt att fettavskiljaren är lätt tillgänglig för tömning samt går att inspektera genom inspektionslucka. Placering Till fettavskiljaren kopplas vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar. Avloppsvatten från toaletter får inte passera genom fettavskiljaren. Lokalen bör vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn. Fettavskiljaren ska placeras så att tömningsbilen lätt kan komma åt att tömma. Slamsugning bör kunna utföras direkt genom avskiljarens inspektionslock. Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen. Avskiljaren ska placeras så att sugslangen och annan utrustning som krävs vid tömning inte dras genom lokaler där man hanterar livsmedel. 5

6 Tömning Fastighetsägaren ansvarar, enligt Kristianstad kommuns gällande renhållningsordning, för fettavskiljarens skötsel och underhåll så att den alltid fyller avsedd funktion. En fettavskiljare ska tömmas och rengöras regelbundet. Det finns två anledningar till detta. Först och främst är det för att säkerställa funktionen. När det samlas för mycket fett och annat avskiljt material fungerar inte avskiljaren, utan fettet rinner vidare med avloppsvattnet. För det andra är det viktigt att sköta tömning och rengöring av hygieniska skäl. Det kan bli tillväxt av bakterier och komma otrevlig lukt från avskiljaren om den inte sköts. Tömningsintervallet kan skilja mellan olika typer av verksamhet. Rimligt är att tömma och rengöra fettavskiljaren 4 12 gånger per år. Om verksamheten slarvar med att samla upp synligt fett så kan antalet tömningar komma att ökas. Tömning av fett som klassas som hushållsavfall får endast ske av entreprenör upphandlad av kommunen, enligt Kristianstad kommuns gällande renhållningsordning. För frågor kontakta Kristianstads kommuns renhållningsansvarig. Fettavskiljaren ska tömmas helt och hållet och därefter renspolas. Det ska därför finnas en vattenslang i anslutning till fettavskiljaren. Eventuellt kan även ledningarna till och från avskiljaren behövas renspolas. Efter tömningen ska avskiljaren fyllas med vatten. Fyllningen får fastighetsägaren själv ombesörja. I anslutning till avskiljaren ska det finnas en journal där det framgår när och av vem avskiljaren tömts. Kontrolljournal ska bifogas bygganmälan. 6

7 Vad kan hända om en fettavskiljare inte installeras? Om fastighetsinnehavaren underlåter att inkomma med bygganmälan kan Byggnämnden komma att kräva en sanktionsavgift (10 kap 6 PBL). Om en fastighet släpper ut spillvatten med högre fetthalt än den tillåtna kan C4 Teknik även ta ut en högre avgift enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Dessutom får den som förorsakar ett eventuellt stopp stå för kostnaderna som uppkommer i samband med stoppet, vilket kan uppgå till flera tiotusentals kronor. Om en fastighet släpper ut sådana mängder fett att det uppkommer olägenhet i ledningarna har kommunen rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Alla fastigheter, där det bedrivs livsmedelsverksamheter, ska ta ansvar för sitt avloppsvatten och därigenom inte riskera att skapa problem för privatpersoner och kommunen. Om alla tar sitt ansvar får vi färre problem, ledningarna fungerar bättre, driftskostnader och slitage minskar. 7

8 Gör så här Det är mycket att tänka på för att en fettavskiljare ska vara funktionell och godkänd. Nyinstallation av fettavskiljare 1. Anlita VVS- eller byggfirma som installerar fettavskiljare. Dessa kan hjälpa till med att ta fram dimension och lämplig modell. Fettavskiljaren ska vara typgodkänd, utformad enligt SS-EN , dimensionerad enligt SS-EN samt vara utrustad med provtagningsbrunn. Den skall dessutom innehålla en slamdel 2. Minst 3 veckor före installationen av fettavskiljaren ska bygganmälan inkomma till Byggnämnden (enl. 9 kap 2 PBL). 3. Gör VA-ansökan till C4 Teknik. Till ansökan ska bifogas uppgifter på fettavskiljaren innehållande Fabrikat Storlek Typgodkänd Flödesdimensioneringar med beräkningar enligt SSEN standard Uppgift om fettavskiljaren har slamficka Konstruktion, bör vara liggande modell 4. Installera fettavskiljaren och skicka därefter in dokumentation som styrker att installationen är gjord och att de uppställda kraven är uppfyllda till C4 Teknik. 5. Anmäl abonnemang för tömning hos Kristianstad Renhållning Befintlig fettavskiljare Sänd in dokumentation över fett avskiljaren till C4 Teknik innehållande: Fabrikat Storlek Typgodkänd Flödesdimensioneringar med beräkningar enligt SSEN standard Uppgift om fettavskiljaren har slamficka Konstruktion, bör vara liggande modell Utökning av verksamhet Vid utbyggnad eller ändring av en verksamhet kan det bli aktuellt att byta till en större fettavskiljare. Se punkt 1 5 ovan. 8

9 Kontakt Abonnentchef C4 Teknik : Bygganmälan : Renhållningsansvarig : Producerad i samarbete med Östra Göinge kommun, Perstorps kommun, Kristianstads kommun, Hässleholms Vatten, Hörby kommun, Osby kommun, Bromölla kommun, Illustrationer: Mathias de Maré, vasyd. 9

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet!

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet! Informerar om Förbud mot fett i avloppet! Fett i avloppsledningarna orsakar omfattande problem, vilket vi på VA -verket och våra kunder drabbas av. För att minska problemen finns krav på att vissa typer

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten.

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten. AVSKILJARE Det blir allt viktigare att ta till vara den energi och näring som finns i avloppsslam. I regeringens miljöpolitiska mål för avfallshantering anges att slam från avloppsreningsverk skall kunna

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar augusti 2013 2 (26) Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Viktigt att veta om källaröversvämningar februari 2008 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen

Läs mer

Information om källaröversvämningar

Information om källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Broschyren innehåller information för fastighetsägare om vad man kan göra vid källaröversvämning samt vad man som fastighetsägare kan göra för att förhindra eller lindra

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledande bestämmelser 3-5 2. Brukande av allmän dricksvattenanläggning

Läs mer