Krav på livsmedelsanläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krav på livsmedelsanläggningar"

Transkript

1 Krav på livsmedelsanläggningar - En vägledning Information från Sektor Samhällsbyggnad

2 1(11) Krav på livsmedelsanläggningar Vid registrering av ny livsmedelslokal bör ni kontrollera att lokalen uppfyller de krav som finns redovisade i informationen. Detta är en allmän information med exempel på vad lokalen skall uppfylla för att bli godkänd vid inspektion som livsmedelsanläggning, enbart gällande lokalen Flöden Planlösningen skall kunna möjliggöra för en god hygienisk praxis. Färdigförpackade produkter skall separeras från oförpackade. Råa produkter skall skiljas från beredda färdiga produkter. Oren hantering skall skiljas från ren. Varor med emballage skall ej transporteras genom utrymme där oförpackade livsmedel hanteras. Personalen bör ej behöva passera köket för att komma till omklädningsrummet. Separat varumottagning där man inte behöver passera köket. Undvik risken för korskontamination! Vilka utrymmen skall finnas? Tillräckliga utrymmen för din hantering med kylar, frysar, torrförråd, renseri, utrustning för varmhållning eller kyla, nedkylningsskåp, spisar och ugnar mm. Det skall finnas termometrar i kylar och frysar. Lätt synliga. Tillräckligt utrymme för förvaring av grönsaker/rotfrukter. Det skall finnas vask för sköljning av grönsaker. Tillräckligt med utrymme för att kunna skilja på färdiga och råa produkter (separata hyllsektioner). Likaså skilja rå fisk/kött från grönsaker/rotfrukter.

3 2(11) Alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel skall vara giftfria och släta. Det skall finnas handtvättställ i lokalen med flytande tvål, pappershanddukar, varmt och kallt vatten. Avlopp Avfall skall behandlas på hygieniskt sätt. Behållare skall ha lock och inte vara nära oförpackade livsmedel. Har du vått/ruttnade avfall skall du kunna kyla det. Varumottagning bör ske i separat utrymme. Emballage skall skiljas från oförpackade livsmedel. Omklädningsrum, skilj på arbetskläder och privata kläder. Toalett för personal, flytande tvål och pappershanddukar. Utrymme för städutrustning med utslagsvask och vatten. Utrymme skall vara tillräckligt stort. Kemisk/tekniska varor skall förvaras tydligt åtskilda från livsmedel. Det skall finnas ett diskutrymme. Tydligt separat från livsmedelshanteringen. Exakt hur din lokal bör se ut beror även på vad du skall ha för hantering av livsmedel. Ju bredare sortiment och mer avancerad hantering desto mer utrustning och kontroll kommer du att behöva. Vad bör ni tänka på? Toalett får inte vara i direkt anslutning till beredningsutryme. Varor får inte direkt förvaras på golvet. Anläggningen skall ha god belysning, naturlig eller artificiell. Anläggningen skall ha en god ventilation, naturlig eller mekanisk.

4 3(11) Materialet skall helst vara ljusa/rostfritt eller samma färg för att lättare se om det är smutsigt. Materialet skall vara lätt att göra rent. Undvik vinklar och vrår som kan försvåra rengöring. Det måste vara lätt att göra rent. Det kan innebära att utrustning/inredning antingen sluter tätt mot golv eller vägg eller att det är lätt att göra rent under eller bakom. Inredningen skall vara i gott skick.' Livsmedelsanläggningar skall ha fettavskiljare installerad se avsnittet om fettavskiljare. Ta kontakt med VAavdelningen telefon Golv med golvbrunn skall ha en sådan lutning att självfall möjliggörs. Taket skall inte ansamla smuts eller mögel. Fönster, dörrar eller andra öppningar skall vara lätta att göra rent. Har du ett öppningsbart fönster behöver du insektsskydd. Det kan även vara så att ni behöver bygglov om ni startar eller bygger om. Ta kontakt med kommunen. Om min lokal är rörlig, som en husvagn eller tält? Man skall kunna upprätthålla en god hygien, förutsättningar skall finnas. Du skall ha den utrustning som krävs för din hantering. Rätt temperatur för dina livsmedel skall kunna upprätthållas. Det skall finnas rinnande/kallt vatten. Handtvättställ med tvål och pappershanddukar. Tillgång till hygienisk toalett avsedd för personal. Avlopp, uppsamling.

5 4(11) Livsmedels- och annat avfall skall behandlas på hygieniskt sätt. Avfallsbehållare skall ha lock. Skadedjur skall hållas undan. Alla ytor i kontakt med livsmedel skall vara lätta att göra rent och vara i gott skick. Korskontamination skall kunna undvikas, färdiga/råa/grönsaker/jordiga produkter skall separeras. Livsmedel skall inte förvaras på golv eller mark. Livsmedel skall ha tillräckligt med varuskydd. Egenkontroll! För att kunna bedriva en säker livsmedelshantering är det en förutsättning att man har ett riskbaserat egenkontrollprogram. Detta gäller oavsett om lokalen är fast, rörlig eller ambulerande. Se bygg- och miljöavdelningens information.

6 5(11) Förord VA-verket tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Under senare år har vi haft stora problem med fett som släppts ut i avloppet från verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel, till exempel restauranger, gatukök, personalmatsalar och liknande. Vi vill i detta häfte informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare för att få ned utsläppen av fett i kommunens avloppssystem. Vi lämnar också information om de regler som gäller för utformning, placering och tömning av avskiljaren.

7 6(11) Krav på installation av fettavskiljare VA-verket Vårgårda kommun Varför kräver vi fettavskiljare Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna där det blir ett dukat bord för råttor. I vissa områden har vi större problem med råttor där vi kan se ett klart samband mellan mängd fett i ledningarna och närvaron av råttor. Höga halter av fett i avloppsvattnet har inte minst en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverket Hjultorp. Vem måste ha fettavskiljare? Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Vårgårda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) är huvudmannen inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i inte oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten. Högre halter fett i avloppsvattnet kan innebära att kommunen inte är skyldig att ta emot detta samtidigt som det innebär risk för igensättning av ledningarna. Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare: Bageri Gatukök Mottagningskök Café Kebabgrill Pizzeria Charkuteriindustri Konditori Restaurang Personalmatsal Produktionskök Salladsbar Styckningslokal Livsmedelsbutik manuell hantering

8 7(11) Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare Enligt plan- och bygglagen krävs att byggherren gör bygganmälan till byggnadsnämnden innan fettavskiljare installeras. Dessutom måste avskiljarens tekniska utformning godkännas av VA-verket. Som underlag för sin bedömning måste VA-verket i god tid innan fettavskiljaren installeras ha en omgång ritningar över installationen. Av inskickade handlingar ska det framgå vilken typ av typ av fettavskiljare som ska installeras och dess placering. Det ska tydligt framgå av handlingarna vilka ledningar, som är kopplade till fettavskiljaren. Man bör så tidigt som möjligt ta kontakt med VA-verket för att diskutera lämplig teknisk lösning. När fettavskiljaren är installerad företar VA-verket en besiktning på platsen för att kontrollera att installationen är utförd på rätt sätt. Utformning av fettavskiljare Det finns olika typer av fettavskiljare. För att accepteras ska avskiljaren vara typgodkänd och flödestestad. Hur man bestämmer storleken på fettavskiljaren beskrivs på nästa sida. Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. Avskiljaren måste för att fungera tömmas och rengöras regelbundet. Slarvar man med detta kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren. Det ska observeras att fettavskiljaren är inte konstruerad för att ta emot större fettmängder på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Enligt intentionerna i Miljöbalken ska sådant fett istället samlas upp och återvinnas. Detta ska ske av ackrediterat återvinningsföretag. För att undvika stopp i avloppsledningsnätet och för att fettet ska kunna återvinnas, måste därför använda matfetter och frityroljor samlas upp i separata kärl.

9 8(11) Fettavskiljaren ska minst uppfylla följande krav Locken på en fettavskiljare ska vara låsbara. Avskiljaren ska alltid vara försedd med ventilation. Möjlighet till provtagning ska finnas. Larm Storlek på fettavskiljare För restauranger och andra serveringslokaler är det i första hand antalet serverade matportioner som avgör storleken på fettavskiljaren. Antalet portioner per dag räknas fram genom att multiplicera antalet sittplatser i serveringslokalen med tre (antal sittningar). För att få korrekt storlek på fettavskiljaren ska man även ta hänsyn till beräknad fettmängd, vattentemperatur och typ av diskmedel.

10 9(11) Följande tabell kan tjäna som vägledning för beräkning av dimensionerande flöde. Matportioner per dag Dimensionerande flöde (l/s) < >1001 Kontakta VA-verket För verksamheter utan servering bestäms fettavkiljarens storlek av det maximala flödet genom anläggningen. Placering av fettavskiljare Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen. Avskiljaren ska placeras så att sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen inte behöver dras genom den lokal där man hanterar livsmedel. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring och tömning. Det kan vara bra att ha avskiljaren uppallad en bit över golvet så att den blir lättare åtkomlig. Lokalen där fettavskiljaren är placerad bör vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn. Rådgör med miljökontoret om lämplig placering av fettavskiljare innan installation sker.

11 10(11) Tömning av fettavskiljare Enligt Vårgårda kommuns bestämmelser (ABVA och renhållningsordningen) ska fettavskiljare tömmas och rengöras minst en gång per år. Efter varje tömning ska avskiljaren återfyllas med vatten. Tömning av fettavskiljare får endast ske av entreprenör som är godkänd av kommunen. Abonnemang för tömning ska tecknas med entreprenör för Vårgårda kommuns renhållningsavdelning. Den ansvarige för verksamheten ska se till att en tömningsjournal med uppgifter om när och av vem fettavskiljaren tömts finns tillgänglig i anslutning till avskiljaren. Om fettavskiljare eller tömningsabonnemang saknas Vårgårda kommun kontrollerar regelbundet alla verksamheter i kommunen som hanterar livsmedel. Om någon av dessa saknar fettavskiljare överlämnas ärendet till VA-verket som tar kontakt med ägaren och informerar om de krav som gäller. Ägaren uppmanas att installera en fettavskiljare inom tre månader. Om fettavskiljare trots detta inte installeras kan VAverket i värsta fall strypa dricksvattentillförseln till verksamheten eller proppa avloppet. Saknas abonnemang för tömning av fettavskiljaren ordnar VA-verkets avfallsenhet den obligatoriska tömningen på ägarens bekostnad. Verksamheter som inte är kopplade till det kommunala avloppsnätet ska också installera fettavskiljare. Slamavskiljarna från enskilda avlopp tas omhand i det kommunala reningsverket och fett påverkar reningsresultatet i reningsverket. Dessutom finns risk att reningsresultatet i en egen infiltration eller annan avloppslösning får sämre funktion och kortare livslängd.

12 11(11) Vart vänder jag mig med frågor om Teknisk utformning, m m av fettavskiljare VA-verket Tfn: Bygglov, bygganmälan Byggnadskontoret Tfn: Tömning av fettavskiljare Ragn-Sells Tfn: Reviderad Bygg och miljöavdelningen VA-verket

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten

Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en fettavskiljare? Hur fungerar fettavskiljaren?

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet!

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet! Informerar om Förbud mot fett i avloppet! Fett i avloppsledningarna orsakar omfattande problem, vilket vi på VA -verket och våra kunder drabbas av. För att minska problemen finns krav på att vissa typer

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012 livsmedels INFORMATION februari 2012 FRÅN MILJÖKONTORET Att starta livsmedelsverksamhet Planerar du att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Då krävs det att verksamheten och lokalen där du tänker

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare GPA Euronord Fettavskiljare Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare Separera och gör en insats för miljön Driver du en restaurang, ett bageri, ett storkök eller någon annan verksamhet där mycket fett

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Handbok för säker mat

Handbok för säker mat Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Branschriktlinje för kök Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg Branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer