Olje-/bensin eller fettavskiljare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olje-/bensin eller fettavskiljare"

Transkript

1 Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna krav på att spillvattnet renas redan vid källan. Det ger ett stigande behov av effektiva avskiljare för verksamheter där spillvattnet innehåller olja, bensin eller fett. Nya effektiva avskiljare Nu lanserar Wavin en serie olje-/bensin- eller fettavskiljare som är framställda i den kända Wavin-kvaliteten samt uppfyller alla de krav som ställs på moderna avskiljare. Wavins avskiljare är uppbyggda av samma komponenter, som används i våra välkända och välprövade brunnsprogram, därför är de lätta att installera samt lätta att rensa och underhålla. Kompakt, lätt installation Avskiljarna har alla de fördelar som kännetecknar Wavins brunnar och är ett komplett fabriksframställt plastsystem, där alla komponenter passar tillsammans och är 100% tätt. Anläggningen har mycket kompakta mått och kan därför installeras där man inte har så gott om utrymme. Då anläggningen även klarar tung trafik är det inga problem att hitta en plats för den. Den kan lätt anpassas i höjd till marknivån och det passar med standardbetäckningar. Avskiljaren kan installeras i högt grundvatten utan att förankras eller ställas på ett fundament. Den tål grundvattennivå helt upp till nivå, om den installeras efter föreskrifterna, som normalt gäller för Wavins stora brunnar. Godkännande Avskiljarna är testade och godkända enligt de kommande europeiska standarderna pren858-1 (olje-/bensin avskiljare) pren1825 (fettavskiljare). Stor kapacitet och enkel rensning Wavins avskiljare är mycket effektiv och brunnens speciella utformning ger en mycket stor kapacitet. Tömning går mycket lätt att utföra och vid rensning är det möjligt att se både in- och utlopp. Wavins avskiljare är en god ekonomisklösning på ett allvarligt problem, då den är lätt att installera och kommer att fungera effektivt och problemfritt under många år framöver. Wavin olje-/bensinavskiljare Olje-/bensinavskiljare skall användas till avlopp från installationer där det normalt förekommer olja och/eller bensin.

2 Sida 2 av 7 Exempelvis: Påfyllningsplatser för olja och/eller bensin, från tankbil till bensinstation Bilverkstäder Större bilgarage Bensinstationer Tvättplatser för bilar och maskiner Golv vid pannor på panncentral med oljeeldning Bilskrotsanläggningar Materialbearbetande industrier Metallbearbetande industrier Vid varje enskilt fall skall man värdera vilken typ av avskiljare som skall användas: Kl. 1 coalescensavskiljare En coalescensavskiljare är försedd med ett filter som fångar upp en vanlig emulsion av olja och bensin. En vanlig emulsion får man när olja och bensin blandas upp i vatten som mycket små partiklar. I sådana tillfällen kommer partiklarna att "släppas fria" från vattnet efter mycket lång tid. Oljeemulsioner uppstår bland annat när olja rensas bort med högtrycksspolning eller med avfettningsmedel. Kl. 2 standardavskiljare En standardavskiljare avskiljer olja och bensin med hjälp av tyngdlagen. Olja och bensin kommer att bli avskilt och ligga överst i avskiljaren, om vätkorna är tyngre än vatten och om de två vätskorna inte är blandbara med vatten. Standardavskiljaren kan levereras både med och utan flottör.

3 Sida 3 av 7 Lämplig att rena förorenat grundvatten Coalescensavskiljaren är också lämplig vid rening av förorenat grundvatten ex. vid en olycka eller vid en läckande bränsletank. Ett antal sugspetsar suger upp det förorenade grundvattnet. Detta leds till avskiljaren och det renade grundvattnet kan ledas ut till avloppet. Larmpaket Som extrautrustning till Wavins olje-/bensinavskiljare levereras alarm för bräddning och/eller för oljelagertjocklek. Avskiljaren är förberedd för ev. montering av dessa alarm med hjälp av ett integrerat alarmbeslag som säkerställer att larmet alltid monteras korrekt. Alarmet för bräddning och oljelagertjocklek är uppbyggd med en givare och ett självständigt, egensäkrat larmrelä. Varför används larm? Några kommuner har idag krav på larm tillsammans med olje-/bensinavskiljare, men det är inget lagkrav. Det är dock en europeisk CE-standard på väg (pren 858-1) som kräver larm. Man ska regelbundet kontrollera sin avskiljare. Det ger då en viss trygghet att ha ett larm installerat som larmar när oljelagertjockleken har nått "tömningsstorlek" eller om det plötsligt skulle ske ett större olje- eller bensinutsläpp. Under alla omständigheter sparas det pengar under den dagliga driften då det är den uppsamlade mängden olja eller bensin som bestämmer tömningsfrekvensen och inte en fast tömningsfrekvens. Larmets funktion Larmreläerna ger med hjälp av ljusdioder besked om tillståndet i avskiljaren samt ger besked om ev. strömsvikt och givarfel. Reläerna kommer att fasthålla och repetera alarmen och skicka larmsignalen vidare till ett visuellt och/eller akustiskt larm samt vidaresända till telefon eller PC. Projektering och dimensionering Vid dimensionering av olje-/bensinavskiljare är det två värden som skall bestämmas:

4 Sida 4 av 7 1) Nominell storlek 2) Uppsamlingskapacitet Normflödet är den storleken som avskiljaren skall ha efter dimensionering. Vid dimensionering av olje-/bensinavskiljare skall man ta hänsyn till följande: Regnvattenmängden sätts till 140 l/s Densiteten av mineralvätskan Mängden av mineralvätska Antal högtrycksspolplatser Antal tappställen som belastar avskiljaren Automattvätt Beräkningsunderlag NS = Nominell storlek qr = Sannolikt maximalt flöde l/s (0,014 l/s pr. m2) qs1 = Sannolika maxflöde från vattenutkastare qs2 = Sannolika maxflöde från automatiska biltvättar med inbyggda högtrycksaggregat qs3 = Sannolika maxflöde från separata högtryckstvättaggregat Fd = Oljans densitet Kl. 1 Kl. 2 Densitet till och med 0,85 g/cm3. Fd sätts till Densitet till och med 0,85-0,90 g/cm3. Fd sätts till 1,5 1,5 2 Densitet till och med 0,90-0,95 g/cm3. Fd sätts till Följande formel kan användas för att bestämma nominell storlek (NS): NS = (((qs1+qs2+qs3) x 2) + qr) x Fd Avskiljarens lagringskapacitet bestäms mot bakgrund av den tillåtna mängden och tömningsfrekvensen. Sandfång Vid installation där det finns risk för att det kan finnas sand och liknande, bör det installeras ett sandfång innan avskiljaren. Sandfång där det används galler kan inte integreras i den totala volymen. Följande schema kan användas som dimensioneringsunderlag:

5 Sida 5 av 7 Vid högtrycksspolning bör sandfånget vara minst 2500 l. Vid automattvättanläggning 5000 l. Installation och drift Krav på installation Olje- och bensinavskiljare förses med lukttäta betäckningar som inte får vara fasta. Avskiljning på andra ställen än i avskiljaren skall undvikas. Man skall därför inte ha vattenlås på avloppsinstallationen innan avskiljaren. Avloppsinstallationen innan avskiljaren skall utföras av oljebeständigt material. Förekommer det sand och liknande i avloppsvattnet skall det monteras ett sandfång innan avskiljaren. Sandfång och avskiljare bör normalt monteras utomhus. Eventuell avluftningsledning bör monteras så att den inte orsakar olägenhet och ut i det fria, minst 3 m över marknivån. Avluftningen kan monteras ner till 0,5 m under marknivån, om den förses med en nedåtvänd böj som förses med ett gniststoppande nät. Driftsinstruktion Instruktionen skall innehålla följande upplysningar: Var avskiljaren är placerad Var larmet är placerat Hur larmet fungerar Brand och explosionsfara Hur stora mängder olja och bensin avskiljaren kan innehålla Att tänka på: Använd alltid miljövänligt tvättmedel som inte förlänger separeringstiden Innan man startar användningen av avskiljaren skall den fyllas med rent vatten. Eventuell ventilation som är ansluten skall vara öppen. Avskiljaren är helt fylld när vatten kommer ut ur avloppsledningen Flottören skall vara öppen. Efter att avskiljaren är fylld med vatten skall flottören monteras i avskiljaren Kontinuerlig inspektion av avluftningsröret är nödvändig för att avluftningsröret skall förhindra ett undertryck på utloppssidan som kan suga ur avskiljaren ut i avloppssystemet Inspektion av avskiljaren får endast ske efter tömning och säkerhetsföreskrifter i övrigt bör följas då det kan finnas restgaser Flottören stänger automatiskt utloppet när den maximala uppsamlingen avskild olja och bensin är uppnådd Efter tömning och inspektion kan anläggningen tas i bruk igen. Det ska fyllas vatten i anläggningen tills vattnet kommer ut i utloppsledningen. Alla ventiler skall vara öppna. Flottören skall vara urtagen. Den rengörs och monteras dit igen, ner i vattnet. Alla betäckningar monteras dit igen och avskiljaren är klar för användning När betäckningarna är avmonterade får inte rökning eller öppen eld finnas närmare än 15 meter från avskiljaren Coalescensfilter i klass 1 kontrolleras och rengörs vid behov

6 Sida 6 av 7 Wavin fettavskiljare Fettavskiljare ska installeras på ett avloppssystem där det under normal drift förekommer fett. Som exempel kan nämnas: Restauranger Livsmedelsproduktionsställen Matsalar Skolmatsalar M.m. En fettavskiljare avskiljer fett från vattnet med hjälp av tyngdlagen. Eftersom fett är lättare än vatten kommer fettet att avskiljas från vattnet och lägga sig överst i avskiljaren. En fördel är om fettet kommer snabbt till fettavskiljaren så att det inte stelnar och fastnar i rör och brunnar. Dimensionering och installation Vid dimensionering av fettavskiljare är det två värden som skall bestämmas: 1) Det dimensionerande vattenflödet får aldrig vara större än den nominella (NS) 2) Uppsamlingskapaciteten Avskiljarens nominella storlek (NS) bestäms inte bara av den normala spillvattenströmmen utan också av diskmaskiner och tömning av kärl m.m. Tabellen på denna sida fastställer fettavskiljarens nominella storlek (NS) med en rimlig säkerhet. Fettavskiljarens uppsamlingskapacitet bör fastställas med hänsyn till den uppskattade fettmängden och tömningsfrekvensen. Reglerna i tabellen kan användas vid mindre installationer. Vid större installationer dimensioneras alltid fettavskiljaren specifikt. Krav vid installation av fettavskiljare: Fettavskiljaren skall alltid installeras så att tömning inte orsakar problem eller olägenheter Fettavskiljaren förses med lukttät betäckning och avluftas ut i luften Fettavskiljaren bör installeras så nära källan av fettutsläpp som möjligt Fettavskiljaren bör inte installeras i kök eller förvaringsutrymmen där tömning kan orsaka hälsoproblem Driftsinstruktion Driftsinstruktionen kan innehålla upplysningar om: Var avskiljaren är placerad Vilka installationer som är anslutna Vilken typ av indikation som anger att avskiljaren är full Hur stor mängd fett den kan innehålla

7 Sida 7 av 7 Instruktionen skall innehålla följande upplysningar: Mängden avskiljt fett ska kontinuerligt kontrolleras så att tömning kan ske när avskiljaren är full En tömning innebär att man avlägsnar det avskiljda fettet som flyter ovanpå och rengör väggar och avskiljningsdelar Det bortrensade får inte tömmas i avloppet utan skall avlägsnas enligt myndighetens anvisningar Avskiljaren skall fyllas med vatten efter tömning, innan den tas i drift igen Svenska Wavin,

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten.

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten. AVSKILJARE Det blir allt viktigare att ta till vara den energi och näring som finns i avloppsslam. I regeringens miljöpolitiska mål för avfallshantering anges att slam från avloppsreningsverk skall kunna

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla

SUPPORTLAGRET KALLHÄLL Dahl Sverige AB Supportlagret Godsmottagningen Gullivervägen 2. 176 77 Järfälla HUVUDKONTOR Dahl Sverige AB Ulvsättrav. 76 77 Järfällla Box 67, 77 22 Järfälla Växel 08-583 595 00 Fax rec 08-583 595 99 HUVUDKONTOR 2 Dahl Sverige AB Karlsbodavägen 2 68 67 Broa Box 076, 6 Broa Växel

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten

Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en fettavskiljare? Hur fungerar fettavskiljaren?

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

INFORMATION OM KÄLLARÖVERSVÄMNING OCH HUR MAN SKA SKYDDA SIG. Källaröversvämning

INFORMATION OM KÄLLARÖVERSVÄMNING OCH HUR MAN SKA SKYDDA SIG. Källaröversvämning INFORMATION OM KÄLLARÖVERSVÄMNING OCH HUR MAN SKA SKYDDA SIG Källaröversvämning 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP BESTÄNDIGT MATERIAL MED TRADITION I alla tider har människan lämnat avtryck efter sig genom att beskriva sin samtid och för

Läs mer

Drift och Underhåll 1 2013 51006

Drift och Underhåll 1 2013 51006 Drift och Underhåll 1 2013 51006 12.0 Drift och underhåll Bruksanvisning En bra avloppsanläggning är en anläggning som användaren kan glömma. Detta gäller förstås bara så länge den inte används fel. Man

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Värnamo kommun Tekniska kontoret 2006-03-29 2 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren?

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren? VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Vad gör du om du får en översvämning i källaren? I den här broschyren kan du läsa om de vanligaste orsakerna till källaröversvämningar och vad du kan göra för att

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Söderhamn Vatten

Läs mer

Tekniska förvaltningen informerar Viktigt att veta om källaröversvämningar

Tekniska förvaltningen informerar Viktigt att veta om källaröversvämningar Tekniska förvaltningen informerar Viktigt att veta om källaröversvämningar Mariestads kommun 2006 Reviderad 2012-01-31 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete.

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖRORD Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämningen kan vara höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer